System Zapewnienia Jakości Kształcenia

DOKUMENTACJA|CELE SYSTEMU| PODSTAWY PRAWNE|
SKŁAD KOMISJI SZJK | AUDYTORZY

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadził Uchwałą Nr XXVII/188/07/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku System Zapewnienia Jakości Kształcenia. System zawiera Uczelnianą Księgę Jakości Kształcenia (UKJK) określającą ogólne ramy uwarunkowań oraz działań związanych z jakością kształcenia oraz Wydziałowe Księgi Jakości Kształcenia (WKJK), uwzględniające specyfikę jednostki podstawowej/międzywydziałowej, szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty. System odnosi się do wszystkich form i typów studiów, jest realny, aktywny i ciągle doskonalony. Uwzględnia specyfikę jednostki oraz zrównoważenie trzech aspektów:

 • celów,
 • możliwości merytoryczno-organizacyjnych,
 • kosztów.

System zawiera zarówno wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i – w racjonalnym zakresie – elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

DOKUMENTACJA:

CELE SYSTEMU:

Zasadniczym celem Systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów poprzez:

 • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,
 • właściwą realizację procesu dydaktycznego, w tym przez rozwój bazy i warunków kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich,
 • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, m.in. za pomocą obiektywnego i efektywnego systemu motywacji.

PODSTAWY PRAWNE:

Podstawą realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są dokumenty powszechnie obowiązujące, takie jak: Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzenia wykonawcze do Ustawy oraz dokumenty wewnątrzuczelniane, takie jak: Statut, uchwały Senatu, regulaminy, zarządzenia i pisma okólne Rektora.

SKŁAD KOMISJI DS. SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ [kadencja 2012-2016]

 • dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. Pol. Śl. – pełnomocnik Dziekana ds. SZJK
 • dr inż. Maciej Gonet
 • dr inż. Mirosława Grymel
 • dr inż. Bartosz Kowalski
 • dr inż. Monika Krasowska
 • dr inż. Celina Pieszko
 • dr inż. Katarzyna Szymańska
 • przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel studentów wybierany na okres jednego roku akademickiego.

AUDYTORZY WYDZIAŁOWI
[kadencja 2012-2016]

 • dr inż. Maciej Gonet
 • dr inż. Mirosława Grymel
 • dr inż. Bartosz Kowalski
 • dr inż. Monika Krasowska
 • dr inż. Celina Pieszko
 • dr inż. Katarzyna Szymańska
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SZJK