Strategia Wydziału na lata 2021-2026

Wizja i misja Wydziału Chemicznego

Misja Wydziału Chemicznego:

Wydział Chemiczny, jako ośrodek naukowy rozpoznawalny w Kraju, prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki, a poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym wpływa aktywnie na rozwój regionu. Wydział, przez ciągły rozwój naukowy i doskonalenie procesów nauczania i organizacji działalności administracyjnej, jest przyjaznym, otwartym miejscem pracy i rozwoju dla społeczności akademickiej.

Wizja Wydziału Chemicznego w 2026 roku:

Wydział Chemiczny, jako ośrodek naukowy rozpoznawalny w Kraju, prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki, a poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym wpływa aktywnie na rozwój regionu. Wydział, przez ciągły rozwój naukowy i doskonalenie procesów nauczania i organizacji działalności administracyjnej, jest przyjaznym, otwartym miejscem pracy i rozwoju dla społeczności akademickiej.

Wysoką pozycję i prestiż buduje poprzez pielęgnowanie partnerskiej współpracy społeczności akademickiej obejmującej pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenie społeczno-gospodarcze, które sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii. Wydział Chemiczny dzięki pozyskanym środkom finansowym posiada nowoczesne zaplecze badawcze, dysponuje zrewitalizowaną infrastrukturą dydaktyczną i badawczą. Stanowi atrakcyjne miejsce do pracy i studiowania.

Główne wartości

Wydział Chemiczny uczestnicząc w rozwoju nauki i rozwiązań technicznych kształtuje wśród wspólnoty akademickiej społeczną aktywność, wzajemny szacunek i propaguje dobre obyczaje w nauce. Na Wydziale przestrzegane są uniwersalne zasady wolności nauki i przedsiębiorczości, różnorodności badań naukowych, przy poszanowaniu odrębności światopoglądowych i kulturowych.

Cele strategiczne ogólne

  1. BADANIA NAUKOWE: Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych na poziomie światowym oraz innowacyjność; uzyskanie wysokich wyników ewaluacji działalności naukowej
  2. KSZTAŁCENIE: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na studiach oraz w szkole doktorskiej, opartej na badaniach naukowych i innowacjach, przy współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi oraz partnerami przemysłowymi.
  3. WSPÓŁPRACA I PROMOCJA: Wykorzystanie możliwości jakie daje położenie Uczelni; zwiększenie rozpoznawalności, budowanie prestiżu Uczelni oraz wzrost pozycji w renomowanych rankingach
  4. KAPITAŁ LUDZKI: Wspieranie indywidualnego rozwoju naukowego oraz zawodowego pracowników i doktorantów w duchu wolności badań i światopoglądu; pozyskanie wybitnych naukowców.
  5. UMIĘDZYNARODOWIENIE: Wzrost umiędzynarodowienia nauki i kształcenia we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi
  6. ZARZĄDZANIE WYDZIAŁEM: Podniesienie jakości zarządzania oraz wdrażanie projakościowych zmian organizacyjnych

Szczegółową strategię Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej na lata 2021-2026 zawiera niniejszy dokument.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strategia Wydziału Chemicznego