Studia stacjonarne I stopnia
(inżynierskie)

BIOTECHNOLOGIA | CHEMIA | INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA | TECHNOLOGIA CHEMICZNA| INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA

 • czas trwania studiów:
  • 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł:
  • inżynier
 • kryteria przyjęć:
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 i 2016 r., oraz dla absolwentów techników w 2016 r.: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka (poziom rozszerzony) lub (poziom podstawowy lub rozszerzony) fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty ; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych
  • Laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych.
 • specjalności:
  • biotechnologia przemysłowa
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwenci posiadają wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i technicznych w oparciu o dobrą znajomość elementów matematyki, fizyki z biofizyką, podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Zostali zapoznani między innymi z biotechnologicznymi aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy oraz aspektami analizy chemicznej i zagadnieniami pomiarowymi w układach biologicznych. Znane są im również procesy biotransformacji, analityki układów biologicznych, a także współczesne metody badania struktury związków organicznych i biomolekuł. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie z roku na rok się zwiększa, gdyż proces rozwoju tej, do niedawna raczkującej jeszcze, dziedziny nauki nabiera rozpędu. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują pracę w specjalistycznych laboratoriach, a także w nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych.

Kierunek studiów: CHEMIA

 • czas trwania studiów:
  • 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł:
  • inżynier
 • kryteria przyjęć:
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 i 2016 r., oraz dla absolwentów techników w 2016 r.: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka (poziom rozszerzony) lub (poziom podstawowy lub rozszerzony) fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty ; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych
  • Laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych.
 • specjalności:
  • bioanalityka
  • chemia materiałów
  • chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwenci posiadają wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i technicznych w oparciu o dobrą znajomość elementów matematyki, fizyki z biofizyką, podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Zostali zapoznani między innymi z biotechnologicznymi aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy oraz aspektami analizy chemicznej i zagadnieniami pomiarowymi w układach biologicznych. Znane są im również procesy biotransformacji, analityki układów biologicznych, a także współczesne metody badania struktury związków organicznych i biomolekuł. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie z roku na rok się zwiększa, gdyż proces rozwoju tej, do niedawna raczkującej jeszcze, dziedziny nauki nabiera rozpędu. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują pracę w specjalistycznych laboratoriach, a także w nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych.

Kierunek studiów: INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA

 • czas trwania studiów:
  • 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł:
  • inżynier
 • kryteria przyjęć:
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 i 2016 r., oraz dla absolwentów techników w 2016 r.: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka (poziom rozszerzony) lub (poziom podstawowy lub rozszerzony) fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty ; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych
  • Laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych.
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwent jest inżynierem i projektant procesowym, projektantem konstruktorem aparatury, posiadającym wiedzę ogólną na poziomie inżynierskim w zakresie matematyki, chemii fizycznej, chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej i analitycznej, inżynierii i ochrony środowiska, inżynierii bioprocesowej i produktu, wiedzę w zakresie kontroli procesu, w tym przemysłowych technik i urządzeń kontrolno-pomiarowych. Ponadto absolwent kierunku posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie operacji jednostkowych związanych z wymianą ciepła, masy i pędu oraz procesów separacji. Absolwent posiada także wiedzę w zakresie konstrukcji aparatury, projektowania i doboru aparatów oraz urządzeń przemysłowych (przemysł rafineryjny, chemiczny, spożywczy, energetyka, ochrona środowiska). Potrafi posługiwać się współczesnymi narzędziami wspomagania projektowania, w tym: CAD i CAM – AutoCAD (grafika inżynierska), Inventor (modelowanie) , VVD (Visual Vessel Design) ; CFD – numeryczna mechanika płynów ; CAE – MathCAD, ChemCAD. Absolwent zna przepisy i normy bezpieczeństwa procesowego oraz standardy kontroli i zapewnienia jakości procesu/produktu, przepisy ogólne, normy i warunki UDT. Absolwent kierunku zna podstawy ekonomii i socjologii w zakresie niezbędnym do kierowania firmą i zespołami ludzkimi, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   Więcej informacji można znaleźć na stronie Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 • czas trwania studiów:
  • 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł:
  • inżynier
 • kryteria przyjęć:
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 i 2016 r., oraz dla absolwentów techników w 2016 r.: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka (poziom rozszerzony) lub (poziom podstawowy lub rozszerzony) fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny zeświadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty ; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych
  • Laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych.
 • specjalności:
  • technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • technologia chemiczna organiczna
  • technologia polimerów i tworzyw sztucznych
  • technologia przemysłowych materiałów wybuchowych (nowość! więcej o specjalności w tym dokumencie)
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Kierunek studiów: Industrial and Engineering Chemistry

 • czas trwania studiów:
  • 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł:
  • inżynier
 • kryteria przyjęć:
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 i 2016 r., oraz dla absolwentów techników w 2016 r.: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka (poziom rozszerzony) lub (poziom podstawowy lub rozszerzony) fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty ; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych
  • Laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych.
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii, poszerzoną o  procesy przyjazne środowisku,  technologie substancji specjalnych i nanomateriałow, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego.  Zostali zapoznani z podstawami chemii i technologii, budową, działaniem i projektowaniem aparatury chemicznej, analizą i sterowaniem procesami zarządzania produkcją. Posiadając wiedzę z zakresu chemii, technologii i inżynierii procesowej, są przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, a także realizacji oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku mogą pracować w przemyśle chemicznym i pokrewnych,  w zakładach produkujących nowoczesne materiały, firmach inżynierskich i biurach projektowych. Są szczególnie dobrze przygotowani do pracy w anglojęzycznych środowiskach technicznych i biznesowych.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia stacjonarne I stopnia