Działalność naukowo-badawcza

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy potrafią szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynku i rozwoju techniki w wielu szybko rozwijających się obecnie branżach gospodarki, m.in.: energetyce, elektrotechnice, elektronice, informatyce oraz mechatronice. Jest jednostką o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami, wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, która, wpisując się w całokształt działań Uczelni, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i oferuje szeroki zakres badań, ekspertyz i usług, wykorzystując przy tym nowoczesną aparaturę oraz wiedzę ekspercką pracowników.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Elektrycznego prowadzona jest w ramach zadań podstawowych jednostek organizacyjnych - Instytutów i Katedr - zgodnie ze strukturą organizacyjną Wydziału. Do głównych kierunków badań należą:

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
technika wysokich napięć i wielkich prądów; projektowanie i badania układów izolacyjnych i torów prądowych, inżynieria materiałowa, diagnostyka i kryteria pracy urządzeń elektroenergetycznych, optymalizacja rozwiązań w restrukturyzowanej elektroenergetyce, systemy informatyczne w zakresie wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej z wykorzystaniem nowych metod analiz techniczno-ekonomicznych, modelowanie i symulacja zakłóceń w systemach elektroenergetycznych, optymalne kryteria i układy automatyki do wykrywania stanów zakłóceniowych w systemie i jego elementach,
 
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki
konstrukcja i technologia wykonywania pomiarowych przetworników wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opracowywanie rozwiązań sprzętowych, oprogramowania i analizy metrologicznej systemów pomiarowo-sterujących, konstrukcja i zastosowania: systemów pomiarowych najwyższych dokładności, wielowejściowych tranzystorów polowych z bramką swobodną, wielozaciskowych wzmacniaczy elektronicznych, scalonych analogowych układów programowalnych komputerowo i analogowych układów typu ELIN,
 
Instytut Elektrotechniki i Informatyki
analiza i synteza układów elektrycznych i elektronicznych, zawansowane metody przetwarzania sygnałów, zastosowanie metod informatycznych w elektroenergetyce, zagadnienia związane z poprawą jakości energii elektrycznej, teoria mocy, kompensacja mocy biernej i eliminacja wyższych harmonicznych, analiza pól elektromagnetycznych, maszyny i napęd elektryczny, projektowanie maszyn elektrycznych, problemy inżynierii elektrycznej w transporcie,
 
Katedra Optoelektroniki
badania w zakresie szeroko rozumianej optoelektroniki i akustoelektroniki, a w szczególności: optoelektronika planarna, optoelektronika światłowodowa, optyka zintegrowana, nanotechnologia i nanostruktury, sensory optoelektroniczne i akustoelektroniczne, akustoelektronika, akustyczne fale powierzchniowe, emisja akustyczna,
 
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
przekształtniki energoelektroniczne w tym wysokoczęstotliwościowe, energo-elektroniczne układy napędowe z silnikami indukcyjnymi oraz silnikami z magnesami trwałymi w tym silniki wysokoobrotowe, elektrotermia, sterowanie mikroprocesorowe układów energoelektronicznych, napędowych i elektrotermicznych, problemy jakości energii elektrycznej, przekształcanie energii w elektrowniach wiatrowych i słonecznych, komputerowa analiza i projektowanie układów energoelektronicznych i elektromechanicznych w tym analiza polowa, roboty mobilne, zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych (HTS), systemy zasilania sztucznego wszczepialnego serca,
 
Katedra Mechatroniki
precyzyjne laserowe pomiary przemieszczeń i drgań do zastosowań naukowych i przemysłowych, pomiary termowizyjne w zastosowaniu do przetworników elektromechanicznych, systemów mechatronicznych, materiałów typu Smart i innych, wyspecjalizowane pomiary drgań i wibracji w celu identyfikacji charakterystyk amplitudowo-fazowych elementów systemów mechatronicznych z wykorzystaniem opracowanych wstrząsarek i generatorów drgań skrętnych, badanie i budowa systemów automatyki przemysłowej, fragmentów linii produkcyjnych oraz gniazd robotów.
 

Więcej informacji nt. kierunków badań i potencjału naukowo-badawczego, a także bazy laboratoryjnej i specjalistycznej aparatury będącej w posiadaniu jednostek Wydziału Elektrycznego można znaleźć na  stronie własnej Wydziału oraz na stronach własnych Instytutów i Katedr [struktura organizacyjna Wydziału].

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność naukowo-badawcza