Prace Naukowe Politechniki Śląskiej
 

Kwartalnik "ELEKTRYKA".
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice

Redaktor Działowy Wydawnictwa "Elektryka"
prof. dr hab. inż. Marian Pasko
Marian.Pasko.@polsl.pl
tel. +48 32 237 1229
 
Wskazówki dla autorów
 Uwagi ogólne
 Szablon tekstu (Word 97-2003 Template)
 Rysunki i tabele - wzór
 Krystyn Pawluk: Jak pisać teksty techniczne poprawnie 
 
Autorzy i Recenzenci proszeni są o wypełnienie i przesłanie na adres redakcji odpowiednich formularzy:
 
Formularze dla Autorów
 Oświadczenie Autorów
Formularze dla Recenzentów
 Kwestionariusz
 Formularz recenzji artykułu
 Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów
 
Recenzenci
 Zespół Recenzentów rocznika 2011
 Zespół Recenzentów rocznika 2012
 Zespół Recenzentów rocznika 2013
 Zespół Recenzentów rocznika 2014
 
Ochrona przed ghostwriting i guest authorship
 Załącznik. Ochrona przed ghostwriting i guest authorship

Zasady recenzowania artykułów Kwartalnika Elektryka

Kwartalnik Elektryka wydawany jest od 1955 roku (jako Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, a od 2007 roku jako Kwartalnik "Elektryka"). W Kwartalniku zamieszczane są artykuły problemowe, przeglądowe i oryginalne prace naukowe.

Każdy tekst nadesłany do redakcji Kwartalnika Elektryka jest recenzowany zgodnie z zasadami double-blind review process tj. autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej na podstawie formularza . Przy ocenie tekstu brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność charakteru naukowego pracy z profilem czasopisma, oryginalność prezentowanych wyników, reprezentatywność załączonej literatury przedmiotu, poprawność językowa i terminologiczna. W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące. Wersja drukowana Kwartalnika Elektryka stanowi jego wersję pierwotną.

 Przegląd zeszytów archiwalnych

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik ELEKTRYKA