Studia doktoranckie - studia III stopnia

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi studia doktoranckie, będące studiami trzeciego stopnia, których celem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia.

Dziedzina / Dyscyplina naukowa
Nauki techniczne / Elektrotechnika
Forma studiów
stacjonarne / niestacjonarne
Plany studiów
 Plan studiów III stopnia (doktoranckich) stacjonarnych 
 Plan studiów III stopnia (doktoranckich) niestacjonarnych 
Efekty kształcenia
 Efekty kształcenia dla kierunku Elektrotechnika studiów III stopnia (doktoranckich) 
Kryteria kwalifikacji
 • średnia ocen z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00 i ostateczny wynik studiów z oceną bardzo dobry,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Kierownik studiów doktoranckich
Przedstawiciel doktorantów

Szczegółowe zasady tworzenia, podejmowania i organizacji toku studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej określa Regulamin Studiów Doktoranckich .

Kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego obowiązują ogólne zasady określone w Zarządzeniu Rektora Politechniki Śląskiej  w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów na Politechnice Śląskiej (Regulation of the Rector of the Silesian University of Technology).

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi rekrutację na studia III stopnia na warunkach określonych w dokumencie "Warunki i tryb rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej".

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym

 1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 2. Rekrutacja na studia doktoranckie ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Rekrutację w drodze konkursu przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana.
 4. O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia.
 5. Rozpoczęcie studiów doktoranckich uczestnika jest możliwe wyłącznie od dnia 1 października danego roku akademickiego.
 6. Kandydat na  studia doktoranckie powinien posiadać średnią z przebiegu studiów magisterskich co najmniej 4,0 i ostateczny wynik ukończenia studiów z oceną bardzo dobry. W przypadku studentów kończących studia dwustopniowe - średnia ocen uzyskana na drugim stopniu kształcenia.
 7. Deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu możliwości odbywania wymaganych praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin rocznie na stacjonarnych studiach doktoranckich, a na niestacjonarnych studiach doktoranckich w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie.
 8. Kandydat powinien wykazać się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie B2.
 9. Zaleca się aby Kandydat wykazał udokumentowane informacje dotyczące udziału w badaniach naukowych, konferencjach, seminariach, stażach i praktykach zawodowych, działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich itp.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • kwestionariusz osobowy i CV,
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej),
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów potwierdzone przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – średnia ocen uzyskana na drugim stopniu kształcenia),
 • udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie B2,
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego (ewentualnie dodatkowo opinia promotora pracy magisterskiej),
 • deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu możliwości odbywania wymaganych praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie (brak stypendium) oraz 90 godzin rocznie (otrzymując stypendium) na stacjonarnych studiach doktoranckich, a na niestacjonarnych studiach doktoranckich w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich,
 • dokumenty potwierdzające aktywność naukową Kandydata, działalność w studenckich kołach naukowych, praktyki i staże, itp.

Na Politechnice Śląskiej rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest w formie elektronicznej w ramach Systemu Obsługi Rekrutacji (SOREK). Podstawowe dane o rekrutacji dostępne są tutaj: https://rekrutacja.polsl.pl/studia-iii-stopnia.

Rekrutacja na studia III stopnia rusza 17 maja 2018 roku; obowiązujący harmonogram procesu rekrutacji jest dostępny na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/studia-iii-stopnia.

Wymagane dokumenty, po wcześniejszejszej rejestracji w systemie SOREK, należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego.

Dokumenty przyjmuje

Opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich

 Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej Nr 54/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach III stopnia w roku akademickim 2018/2019

Stypendia doktoranckie

Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej oraz na stronie własnej Wydziału.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 przyznawane są wg zasad przedstawionych w  Komunikacie Ministerstwa na stronie  MNiSW.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 8 września 2017 r. w dziekanacie, pok. 233.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia III stopnia