15 marca 2021
Szkolenie BHP dla studentów I roku
Podajemy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.
 
1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć.

2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę:  http://platforma.polsl.pl/rr3/.
 
3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.
 
4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.
 
5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP (klucz odpowiedni dla kierunku znajduje się w prezentacji pdf poniżej).
  
6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności.
 
7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.
 
8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia.
 
9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Biura Obsługi Studentów 2 Gliwice.
 
10. Klucze dostępu do poszczególnych kierunków a także wszelkie ważne informacje są dostępne w pliku załączonym poniżej.
 
11. Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji do 31 marca 2021 r.

Komunikat zawiera załącznikiSzkolenie wstępne studentów I roku ZDALNA EDUKACJA 2021.pdf

Wiadomość utworzona: 15 marca 2021 13:50, autor: Magdalena Bujara
Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2021 14:11, wykonana przez: Magdalena Bujara
12 marca 2021
Rekrutacja do organizacji studenckiej BEST Gliwice

Cześć studencie!

Już w trzecim tygodniu marca rusza rekrutacja do organizacji studenckiej BEST Gliwice.

Umożliwiamy studentom rozwój, samorealizację oraz nawiązanie wspaniałych znajomości w czasie, w którym tak bardzo nam ich brakuje. Doświadczenia zdobyte dzięki przynależności do organizacji, jak i te wynikające ze współpracy przy szerokiej gamie projektów, pomogą przyszłym projektantom, logistykom, grafikom, HR-owcom, PR-owcom, menedżerom czy organizatorom różnych przedsięwzięć.

Celem organizacji BEST, jest kreowanie nowego modelu inżyniera, który charakteryzuje się szerokim zakresem wiedzy technicznej i menedżerskiej, a także efektywnością w działaniu i gotowością na realizację różnych zadań w międzynarodowych zespołach.

Jeśli Cię zainteresowaliśmy to zapraszamy na nasze wydarzenie rekrutacyjne, o których dowiesz się więcej na stronie bestgliwice.pl/rekrutacja lub na naszym funpage’u na Facebooku www.facebook.com/BESTgliwice/ .

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 13:59, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
26 lutego 2021
Wyciągnij swój projekt z garażu - konkurs dla studentów

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2021 20:48, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2021 20:54, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
26 lutego 2021
Zmarł prof. Wiesław Blaschke - pogrzeb i wspomnienie

We wtorek, 23.02.2021 r. zmarł uznany naukowiec i wieloletni nauczyciel akademicki
prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke

 

 

Pogrzeb Profesora Wiesława Blaschke odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

 

Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Blaschke

Profesor urodził się 10 czerwca 1941 r. w Krakowie. W 1963 r. ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie ze specjalnością Przeróbka Mechaniczna. Po ukończeniu studiów został asystentem w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin AGH. Odbył staże zawodowe w zakładach przeróbczych KWK Ziemowit w Lędzinach, KWK Wesoła, KWK Dębieńsko oraz w Jastrzębsko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.

W 1972 r. obronił pracę doktorską pt. „Metoda wyznaczania optymalnych parametrów wzbogacania węgla energetycznego” i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 1983 r. na podstawie rozprawy „Metoda prognozowania ekonomicznych efektów grawitacyjnego wzbogacania węgla koksowego” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie przeróbki surowców mineralnych.

W 2000 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1974-1976 prof. Wiesław Blaschke pełnił funkcję dyrektora do spraw nauki w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH. Pracował w Akademii Górniczo
-Hutniczej (1963-1976, 1980-1987) i Polskiej Akademii Nauk (1976-1980, od 1986 r.).

W roku 2003 prof. Blaschke podjął pracę w Katedrze Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów na Wydziale Górnictwa
i Geologii Politechniki Śląskiej, kierując Zespołem Technologii i Fizykochemii Procesów Przeróbki. W latach 2006-2009 pełnił w tej Katedrze funkcję zastępcy kierownika. W roku 2006 profesor powołany został na członka Rady Programowej Kwartalnika Górnictwo i Geologia, który wydawany był przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Funkcję
tę pełnił do 2010 r.

W okresie pracy w Politechnice Śląskiej prof. W. Blaschke był promotorem  w przewodzie doktorskim dr. inż. Michała Mazurka, który w 2013 r. obronił pracę doktorską pt.: „Opracowanie metody budowy systemu cen gwarantującego opłacalność wzbogacania energetycznego węgla kamiennego”.

Profesor prowadził wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych magisterskich i podyplomowych z przedmiotów, które dotyczyły procesów wzbogacania kopalin, zagospodarowania odpadów powstających w procesach tego wzbogacania, minimalizowania i neutralizowania skutków oddziaływania powstających odpadów na środowisko naturalne oraz marketingu i technik negocjacji. Nowymi elementami programowymi wniesionymi przez Profesora do wykładów dla słuchaczy kierunku kształcenia Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing na Wydziale Górnictwo i Geologia były: jakość funkcjonalna  procesu sprzedaży węgla oraz marketing węgla na rynkach krajowych i zagranicznych.

Przejawem czynnego uczestnictwa Profesora w pracach prowadzonych w Katedrze był jego udział w realizacji projektu rozwojowego finansowanego z funduszy NCBiR pt.: „Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania”, którego głównym wykonawcą był Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Wykonane w Katedrze Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej badania jakościowe i składu chemicznego mułów węglowych, składu chemicznego ekstraktu wodnego, zawartości popiołu, siarki, części lotnych, wartości opałowej oraz skuteczności wzbogacania mułów celem uzyskania pełnowartościowych koncentratów węglowych posłużyły do stworzenia Banku Informacji o zbiornikach depozytowych.

Wyniki przeprowadzonych badań były prezentowane na forach różnych konferencji naukowych, między innymi na
XVII Kongresie Przeróbki Węgla w Sankt Petersburgu w 2016 r.

Za swoje najważniejsze doświadczenia w swojej pracy naukowej uważał Profesor opracowanie i wprowadzenie do stosowania takich pojęć, jak: krzywe charakterystyk cieplnych węgla, ekonomiczna sprawność wzbogacania, wartość produkcji węgla, schematy ekonomiczne zakładów przeróbczych oraz poziom i struktura cen. Profesor jest współautorem koncepcji liczenia tzw. parytetu importowego węgla i meto  dologii liczenia kosztów pozyskania produktów handlowych.

Profesor zajmował się również problemami odsiarczania węgla i otrzymywania koncentratów pirytowych, wydzielaniem galeny we wzbogacalnikach strumieniowo-wachlarzowych, oceną jakościową i ekonomiczną złóż, problemami wykorzystania małych złóż węgla brunatnego, charakterystykami obiektów pozyskania i przetwarzania paliw, budowaniem systemów cen węgla kamiennego energetycznego i koksowego oraz węgla brunatnego. Zajmował się także dostosowaniem krajowego górnictwa do funkcjonowania w Unii Europejskiej, problemami opłacalności eksportu węgla, organizacją handlu węglem, tworzeniem kombinatów górniczo-przetwórczych, zagadnieniami opłacalności wzbogacania węgla, opiniowaniem projektów nowych zakładów przeróbczych.

W ostatnim okresie, w którym był zatrudniony w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zajmował się techniką wzbogacania grawitacyjnego węgla kamiennego przy wykorzystaniu separatorów powietrzno-wibracyjnych typu FGX.

Profesor był autorem około 600 publikacji i 6 patentów (Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2017. Wydawnictwo HELION. Gliwice. Wypromował trzech doktorów.

Był naukowcem aktywnym, pełniącym szereg istotnych funkcji, członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych. Był doradcą prezesów Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. oraz Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa S.A.
- instytucji odpowiedzialnych w owym czasie za przekształcenia sektora węglowego. W latach 90. był też wiceprezesem katowickiego Węglozbytu. Był również prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Od 1989 r. uczestniczył w pracach związanych z transformacją kopalń, współkierował zespołem przygotowującym analizę stanu oraz koncepcję zmian systemowych i organizacyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Był współautorem pierwszych założeń celów restrukturyzacyjnych. Nie uczestniczył jednak w tworzeniu oficjalnych programów restrukturyzacyjnych, nie zgadzając się z ich zapisami - głównie w częściach ekonomicznych. Rozwiązania jego zespołu, dotyczące stanowienia cen węgla, zostały w 1990 r. wprowadzone w życie decyzją Ministra Finansów.

Profesor pełnił szereg funkcji w radach redakcyjnych czasopism: „Przegląd Górniczy”, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, „Polityka Energetyczna”, „Technika Poszukiwań Geologicznych”, „Czasopismo Techniczne”, „Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii”, „Biuletyn Górniczy GIPH”, „Inżynieria Mineralna”. Był aktywnym działaczem społecznym (NOT, Krakowskie Towarzystwo Techniczne, Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin, charytatywna organizacja Lions Club Kraków Stare Miasto).

Za działalność społeczną otrzymał ponad 20 odznaczeń, w tym Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora,
którego pożegnamy 2 marca 2021 r. o godz. 13.00
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Społeczność akademicka

Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Politechniki Śląskiej

 

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2021 11:32, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2021 11:42, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
24 lutego 2021
Zasady realizacji zajęć na Wydziale do końca kwietnia bez zmian
Na mocy Zarządzenia nr 16/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia został wydłużony termin realizacji kształcenia na Politechnice Śląskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zarządzenie dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, kształcenia doktorantów oraz innych form kształcenia.

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2021 20:16, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
19 lutego 2021
UWAGA PRZEDŁUŻONE!!! zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich

Trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Do szczepienia są uprawnione osoby urodzone po 31 grudnia 1955 roku.
 
Nauczyciele akademiccy Politechniki Śląskiej objęci rejestracją zapisują się na szczepienia przez formularz, który został rozesłany drogą mailową.
Zapisy potrwają do 19 lutego (tj. piątek) do 14.00. Lista pracowników biorących udział w szczepieniach będzie przekazana do systemu POL-on, a następnie do NFZ.
 
Kontakt w sprawie rejestracji na Politechnice Śląskiej:
tel.: 32 237 13 23 i 32 237 16 65
 
Więcej informacji:

Wiadomość utworzona: 16 lutego 2021 12:12, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2021 12:08, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
9 lutego 2021
Ruszyła VII edycja programu Corporate Readiness Certificate (CRC)
W imieniu firm Accenture, EY, IBM oraz ING Tech Poland, zapraszamy studentów do udziału w certyfikowanym programie nauczania CRC. Program to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Zakwalifikowani do udziału w Programie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych przez specjalistów ww. firm. W 2021 program odbędzie się całkowicie online. Koordynatorem programu z ramienia uczelni jest Biuro Karier Studenckich. Szczegóły programu: http://kariera.polsl.pl/rozne/CRC_2021.pdf Rejestracja do programu: https://bit.ly/3ry8UWA Kontakt: kariera@polsl.pl, 697-990-496, 32-237-15-59.

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2021 12:16, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
9 lutego 2021
Zostań Ambasadorem Kariery w UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na naszej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. Koordynatorem programu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a z ramienia naszej uczelni Biuro Karier Studenckich. W ramach tego programu będziesz miał okazję:

- uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów

- nawiązać współpracę z osobami z całej Europy

- zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów

- wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu
- zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców.

 

Poszukujemy otwartych i łatwo nawiązujących kontakty osób, które z zapałem będą promować karierę
w instytucjach UE na naszej uczelni. Spośród wszystkich wyłonionych przez uczelnie studentów - ambasadorów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyróżni dwie osoby, które wezmą udział w szkoleniu organizowanym w Brukseli w październiku br.

 

Szczegóły programu; https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do Biura Karier Studenckich CV na adres: kariera@polsl.pl

Na Państwa aplikacje czekamy do 3 marca.

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2021 10:42, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
2 lutego 2021
Cyberbezpieczeństwo-nowa specjalność studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

W trakcie studiów poznasz między innymi zagadnienia związane z: 
 • cyberbezpieczeństwem aplikacji mobilnych i systemów chmurowych,
 • sieciami przemysłowymi,
 • sieciami komputerowymi,
 • systemami cyberbezpiecznymi.
 
Rekrutacja trwa!

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2021 19:20, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
18 stycznia 2021
UWAGA !!!!! GIG niestacjonarny sem.3

GIG niestacjonarny sem.3
 
Chemia i materiałoznawstwo-zajęcia 23.01.2021 r. odbywają się zdalnie

Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2021 16:53, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
12 stycznia 2021
Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym

Zapraszamy studentów Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej do udziału w projekcie „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. Projekt zakłada realizacje wysokiej jakości staży w wymiarze120h do zrealizowania w 6 tygodni w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą i Pracodawcą. Do udziału zapraszamy studentów: - IV, V, VI, VII semestru studiów I stopnia oraz - I, II i III semestru studiów II stopnia stacjonarnych jak i niestacjonarnych Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.kariera.polsl.pl/P4S/P4S_staze.htm

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2021 20:19, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
18 stycznia 2021
UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH KONTAKTOWYCH

Wszystkie zajęcia dydaktyczne oprócz wymienionych poniżej odbywają się ZDALNIE.
 
Zajęcia odbywające się KONTAKTOWO:
11.01, 18.01, 25.01 GIG SI sem.5 Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sala 314
11.01, 18.01 GiG SI sem. 5 Geodezja i GIS sale 878 oraz 874a
23.01 GiG sem. 5 niestacjonarne Geodezja górnicza i metrologia sala 886
15.01, 22.01 IB sem. 3 Ergonomia Pracy sala 677
23.01 IB sem. 3, niestacjonarne Ergonomia Pracy sala 677

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2020 14:52, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia 2021 16:50, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
7 grudnia 2020
XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego, chciałabym serdecznie zaprosić do udziału w 
XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się w dniach 25-28 marca 2021 r. w formie stacjonarnej oraz zdalnej.
 
Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce. Celem Konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, a także integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów.
 
Wydarzenie to organizowane jest już po raz trzynasty, dzięki czemu może pochwalić się długą historią i tradycją. Konferencja TYGIEL stała się fundamentem do powstania Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, a także realizacji innych aktywności naukowych. Poprzednie edycje Konferencji Naukowej TYGIEL cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zebrały szereg pochlebnych opinii zarówno na temat poziomu merytorycznego, jak i organizacyjnego. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z poprzednich edycji wydarzenia znajdujących się na stronie Konferencji.
 
Tematyka Konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:
 • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • obszar nauk przyrodniczych;
 • obszar nauk ścisłych;
 • obszar nauk technicznych;
 • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 • obszar nauk humanistycznych;
 • obszar nauk społecznych;
 • obszar sztuki.
 
Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia wyników badań w formie wystąpienia ustnego, prezentacji posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.
 
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 10 grudnia 2020 roku.
 
Z poważaniem,
Ewelina Chodźko
Komitet Organizacyjny Konferencji
kontakt@konferencja-tygiel.pl
 
Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia: https://www.konferencja-tygiel.pl/
 
Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu, jak również prosimy o przekazanie informacji swoim współpracownikom.

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2020 14:51, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2020 14:53, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
6 grudnia 2020
Zaproszenie do konkursu na artykuł naukowy pt.: „Debiut naukowy 2021”

Zapraszamy do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2021” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”
Dziesiątą edycję projektu organizują:
Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021 roku,
Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021 roku.

1.    Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2.    Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju” lub/i "Europejskiego Zielonego ładu".
Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  innowacyjny.
3.    Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.
4.    Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej.
5.    Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6.    Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7.    Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2019” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
8.    Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 17 stycznia 2021 r.
9.    Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10.    Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11.    Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 23 lutego 2021 roku, m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
12.    Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w 2021 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13.    Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14.    Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,

Karta zgłoszenia:
Karta zgłoszenia:
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, tytuł [lic. lub mgr] itp.
Telefon kom.:
Adres E-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).
[do 500 znaków]
Tytuł artykułu / pracy:
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć
Tytuł artykułu / pracy w języku angielskim
Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) - do 5 pojęć
Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

………………………………………………
Własnoręczny – czytelny podpis
Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie   http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/ w specjalnej zakładce załączamy formatkę czyli zasady redagowania tekstów i tamże standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2020 16:46, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
6 grudnia 2020
Projekt naukowców Politechniki Śląskiej w TECHMATSTRATEG III

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naukowcy z naszego Wydziału rozpoczną realizację prac naukowych w ramach TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 z dofinansowaniem NCBR. Projekt został utworzony przy wsparciu Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

 

Celem projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych” jest opracowanie powłok antyzużyciowych na podłożu o zwiększonej odporności na pękanie. Będą one dostosowane do specyfiki pracy uzębień przekładni zębatych o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, charakteryzujących się obecnością zanieczyszczeń stałych w oleju smarnym. Reprezentatywnym rezultatem projektu będzie prototyp przekładni zębatej o podwyższonej odporności na zużycie i zmniejszonych oporach dzięki powłoce antyzużyciowej. Dla osiągnięcia powyższego celu zostanie opracowana nowa na skalę świata metoda wytwarzania uzębień kół zębatych łącząca nowoczesne sposoby utwardzania powierzchni i wytwarzania powłok węglowych o unikalnych cechach antyzużyciowych.

Pomysłodawcą projektu i głównym autorem wniosku, a także koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Andrzej N. Wieczorek, prof. PŚ, z Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Projekt został przygotowany przy pomocy Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Jednostka wspiera naukowców w zakresie transferu osiągnięć naukowych i technologicznych z poziomy własności intelektualnej na poziom wdrożeniowy w przemyśle, gospodarce i biznesie.

Projekt będzie realizowany w Politechnice Śląskiej w interdyscyplinarnym zespole pracowników trzech Wydziałów: Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Mechanicznego Technologicznego oraz Transportu i Inżynierii Lotniczej. Zadania będą dotyczyły opracowania powłok antyzużyciowych na bazie metod PA CVD, weryfikacji właściwości tribokorozyjnych oraz analizie właściwości wibroakustycznej prototypowych przekładni. Badania wpisują się w Priorytetowy Obszar Badawczy: materiały przyszłości.

Zadania w ramach projektu będą realizowane w partnerstwie z Politechniką Warszawską (lider), Siecią Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz przedsiębiorstwem Patentus SA z Pszczyny. Zakładany budżet projektu wynosi 17 259 082,49 zł, kwota dofinansowania dla wszystkich konsorcjantów – 15 368 279,90 zł, natomiast wartość dofinansowania Politechniki Śląskiej to 3 804 054,11 zł.

Konkurs TECHMATSTRATEG, w ramach którego będą realizowane prace badawcze nad nową metodą wytwarzania kół zębatych, jest prestiżowym programem strategicznym NCBiR wspierającym nowoczesne technologie materiałowe.

Oprócz wymienionego projektu, pracownicy Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa w czerwcu 2020 roku pozyskali w ramach konkursu 4.1.4 POIR dofinansowanie do projektu POIR.04.01.04-00-0116/19 „Opracowanie innowacyjnego wału podatnego do zespołów napędowych maszyn roboczych”, który będzie realizowany od roku 2021 razem z przedsiębiorstwem FENA ze Świętochłowic. Zakładany budżet projektu wynosi 2 330 703,75 zł, kwota dofinansowania dla wszystkich konsorcjantów - 1 761 517,50, natomiast wartość dofinansowania Politechniki Śląskiej to

1 192 331,25 zł.

Naukowcy realizują także projekt „Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” w ramach konkursu 4.1.4 – POIR.04.01.04-00-0081/17. Budżet projektu to 5 775 095,25 zł. Wartość dofinansowania Politechniki Śląskiej to 1 174 345,25 zł zł. Praca nad nim trwa od 2018, a zakończy się w 2021 roku.

Pomysłodawcami rozwiązań w obu ww. projektach byli dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz, prof. PŚ i dr inż. Mariusz Kuczaj, natomiast za opracowanie wniosków i ich reprezentowania na Panelu Ekspertów był odpowiedzialny dr hab. inż. Andrzej N. Wieczorek, prof. PŚ, który jest także koordynatorem projektów. Te projekty również są realizowane z pracownikami Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2020 14:12, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2020 16:42, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
2 grudnia 2020
BARBÓRKA!!! - godziny dziekańskie

Tradycji stało się za dość:)
 
Na wniosek Samorządu Studenckiego Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej ogłasza godziny dziekańskie w dniu 04.12.2020 od godz. 8.00 do 19.00 dla wszystkich studentów i studentek.

Wiadomość utworzona: 2 grudnia 2020 12:42, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
1 grudnia 2020
UWAGA! Konkurs JSW SA

Uwaga!
Regulamin i szczegółowe informacje dot. konkursu wyłaniającego najlepszych pięciu absolwentów naszego Wydziału, którzy na mocy porozumienia z JSW SA otrzymają tam pracę, zostaną ogłoszone do końca grudnia 2020 r. na stronie Wydziału.
Prawdopodobny termin konkursu i ogłoszenie wyników: pierwsza połowa marca 2021.

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2020 23:46, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2020 23:46, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
1 grudnia 2020
Cykl wykładowy „SafeDeepMining”

Wiadomość utworzona: 26 listopada 2020 12:28, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2020 12:21, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
13 listopada 2020
ZAJĘCIA ZDALNE
Informujemy, że do 29 listopada wszystkie zajęcia na kierunkach Automatyka i Informatyka Przemysłowa, Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa będą się odbywać wyłącznie w formie zdalnej (również te, które wcześniej zaplanowane były jako zajęcia kontaktowe).

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2020 10:21, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2020 10:22, wykonana przez: Sergiusz Boron
10 listopada 2020
Porozumienie z JSW SA

W dniu 09.11.2020 Politechnika Śląska podpisała porozumienie z JSW SA. Dzięki niemu co roku JSW SA przyjmie do pracy 5 najlepszych absolwentów Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Warto być najlepszym!
To porozumienie to dopiero początek rozwijania, już istniejącej, współpracy JSW SA z naszym Wydziałem.
 
 

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2020 21:57, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2020 22:20, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
2 listopada 2020
OBOWIĄZKOWE szkolenie dla studentów I roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy  studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków 1 semestru na obowiązkowe szkolenie z Etyki umieszczone na Platformie Zdalnej Edukacji. Klucz otrzymacie Państwo drogą mailową przez PZE. Proszę po zapoznaniu się z prezentacją rozwiązać przygotowany quiz i potwierdzić udział w szkoleniu.

Wiadomość utworzona: 2 listopada 2020 11:38, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 2 listopada 2020 11:51, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
29 października 2020
UWAGA!!! dodatkowa kwalifikacja Earsmus +

05.11.2020

 

DODATKOWA KWALIFIKACJA

na studia i praktyki w ramach programu

ERASMUS +

Kwalifikacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

szczegóły na stronie i w pliku

Wiadomość utworzona: 29 października 2020 20:06, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 29 października 2020 20:52, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
20 października 2020
Zmarł dr hab. inż. Marek POZZI, prof. PŚ

Ze smutkiem zawiadamiamy, że

19 października 2020 roku zmarł

dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. PŚ.

Był wieloletnim pracownikiem i prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii, (obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej) i kierownikiem Katedry Geologii Stosowanej, cenionym naukowcem oraz znakomitym wykładowcą i wychowawcą młodzieży.

 

Profesor Marek Pozzi urodził się 20.05.1952r. w Chrzanowie. W roku 1976 ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Z Politechniką Śląską był związany od 1977 r. W 1983 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1997 tytuł doktora habilitowanego. W latach 2003-2013 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej, a w latach 2013-2017 był Dyrektorem tego Instytutu. Od 2017 do 2019 roku był kierownikiem Katedry Geologii Stosowanej. W latach 2008-2012 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Górnictwa i Geologii ds. organizacji i współpracy z zagranicą, a następnie (2016-2019) był Prodziekanem ds. Nauki i Rozwoju. Z Jego inicjatywy powstały specjalności studiowania: Kształtowanie środowiska na terenach górniczych, Gospodarka wodna oraz Geologia inżynierska i geotechnika.

 

Działalność naukowa prof. Marka Pozzi’ego obejmowała głównie zagadnienia z zakresu geologii górniczej i środowiskowej oraz petrologii. Był autorem lub współautorem pięciu książek i monografii, ponad 90 publikacji w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych oraz ponad 110  prac naukowo – badawczych i ekspertyz. Wypromował czterech doktorów. Posiadał uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Był pomysłodawcą i organizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych”.

 

Za swą działalność otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii, Odznakę Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był członkiem kilku organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice oraz International Mine Water Association.

 

Profesor Marek Pozzi był również człowiekiem licznych pasji, między innymi kajakarstwa, dalekich podróży i górskich wędrówek. Potrafił też o nich ze swadą opowiadać. Cieszył się dużym autorytetem wśród współpracowników i nigdy nie odmawiał pomocy.

 

Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23.10.2020 r., o godz. 15.00 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Libiążu.

Wiadomość utworzona: 20 października 2020 19:31, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2020 19:45, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
14 października 2020
PRZYPOMINAMY, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Pol Śl 226/2020

"Przypomina się, że zgodnie z § 31 ust. 4 i 7 Regulaminu studiów: 
1) w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego student usprawiedliwia swoją nieobecność na pierwszych zajęciach po powrocie na Uczelnię, 
2) prowadzący zajęcia jest obowiązany zawiadomić pełnomocnika rektora ds. studenckich o nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach w następujących sytuacjach: 
a) student opuścił co najmniej 3-krotnie zajęcia i nie usprawiedliwił swojej nieobecności – jeżeli zajęcia odbywają się co tydzień, 
b) student opuścił co najmniej 2-krotnie zajęcia i nie usprawiedliwił swojej nieobecności – jeżeli zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w związku z powyższym zaleca się, aby student niewpuszczony do budynku powiadomił o zaistniałej sytuacji (mailowo lub telefonicznie) pełnomocnika rektora ds. studenckich. 
3) w przypadku stwierdzonego zachorowania na COVID-19 lub skierowania na kwarantannę student powinien powiadomić o tym pełnomocnika rektora ds. studenckich niezwłocznie – zwłaszcza, jeżeli był obecny na Uczelni w okresie do 14 dni przed stwierdzeniem zachorowania."

Wiadomość utworzona: 14 października 2020 15:41, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
14 października 2020
Bezpłatne oprogramowanie oraz stworzenie własnego projektu: Innovate for Sustainability Challenge.

Dassault Systèmes is inviting students worldwide to design innovative solutions to some of today’s biggest sustainability challenges using the 3DEXPERIENCE platform free of charge. Global, future-facing and with sustainability at its core, Dassault Systèmes is well equipped to support the United Nations mission to build a more sustainable world and have selected 4 Sustainable Development Goals to address during the competition:

 • Affordable and clean energy
 • Sustainable cities and communities
 • Responsible consumption and production
 • Life below water

Who should get involved and why?

 • Students of any year group, discipline or country, and in particular design, technology and engineering students
 • Master the tools of digital transformation and become a top ranked profile for employers
 • Free access to-end-to end cloud-based design solutions
 • Mentoring from industry experts via the Dassault Systèmes Student Community 
 • The chance for students to unleash their creativity and make a difference with their ideas

Students have until Friday 30 October 2020, 12.00 pm GMT (noon) to complete the short questionnaire here and submit their idea individually or as a team. They’ll be asked to explain their idea and how it works, their intended audience and how the idea addresses their chosen Sustainable Development Goal, as well as their plan to use the 3DEXPERIENCE platform to bring their idea to life.
 
To get started, students should register and access their design software license for free before Friday 30 October 2020, 12.00 pm GMT (noon).
 
We hope you’ll be able to share this information further, and support your students to build valuable skills and innovate for sustainability!

Wiadomość utworzona: 13 października 2020 19:21, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 14 października 2020 15:38, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
20 października 2020
DLA studentów, którzy NIE SPEŁNIAJĄ warunków rejestracji na kolejny semestr

UWAGA
Studenci, którzy nie spełniają warunków rejestracji na kolejny semestr, proszeni są o przesłanie podania o urlop na uzupełnienie zaległości w nauce (§ 68 Regulaminu Studiów) lub podania o skierowanie do powtarzania semestru (§ 50) w terminie do 12 października br. Ten sam termin dotyczy składania podań o warunkowy wpis na kolejny semestr.
 
Wzory podań dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce „Dla studentów -> Studia stacjonarne (niestacjonarne) -> Podania i wnioski”.
 
Skan podpisanego podania należy przesłać drogą elektroniczną na adres BOSG2@polsl.pl. Tytuł maila prosimy rozpocząć od „RG” i oznaczenia kierunku, formy studiów i stopnia (np. „RG GiG N2…”, „RG AiIP S1…” itd.) – to znacznie ułatwi i przyspieszy pracę BOSu.
 
Jednocześnie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w BOSie – większość spraw można załatwić mailowo lub telefonicznie.

Wiadomość utworzona: 7 października 2020 22:43, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2020 19:51, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
5 października 2020
Szkolenie BHP dla studentów I roku !
Podajemy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia.
 
1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć.

2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę:  http://platforma.polsl.pl/rr3/.
 
3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.
 
4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.
 
5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP (klucz odpowiedni dla kierunku znajduje się w prezentacji pdf poniżej).
  
6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności.
 
7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.
 
8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia.
 
9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Biura Obsługi Studentów 2 Gliwice.
 
10.  Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji od 1 do 31 października 2020 r.

Komunikat zawiera załącznikiSzkolenie wstępne studentów I roku.pdf

Wiadomość utworzona: 5 października 2020 16:34, autor: Magdalena Bujara
Ostatnia modyfikacja: 5 października 2020 16:36, wykonana przez: Magdalena Bujara
5 października 2020
Zapraszamy do udziału w ankietyzacji obejmującej semestr letni 2019/2020!

W dniach od 07.10 do 28.10.2020 roku aktywna będzie ankieta dotycząca oceny pracy prowadzących zajęcia dydaktyczne i działalności BOSG2 w semestrze letnim 2019/2020 roku. Ze względu na sytuację tym razem odbywa się zdalnie. Należy wejść na stronę Systemu Ankietowania PŚ https://iele.polsl.pl/ankieta, wybrać Wydział, kierunek studiów i szybką procedurę dostępu.

 

Procedura przydzielania żetonów/kodów dla studenta jest następująca:

- student wybiera uruchomioną właśnie ankietę (pojawi się na liście wyboru jeżeli aktualnie istnieje [data ważności] dla danego kierunku studiów ankieta)

- podaje swoje dane z systemu SOTS (login i hasło)

- otrzymuje unikalny numer żetonu (kod dostępowy) do systemu ankiet

Taką procedurę student może przeprowadzić tylko raz dla danej ankiety.

Żeton jest jednorazowy i nie możliwości ponownego wygenerowania. Oczywiście ankieta jest anonimowa i dotyczy poprzedniego semestru!

Wiadomość utworzona: 5 października 2020 13:34, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
5 października 2020
AMAZON zaprasza Virtual event: Poznajmy się!

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej oraz Amazon Campus Team zapraszają na webinar poświęcony ścieżce kariery managerskiej w największej
e-commercowej firmie świata. Z webinaru dowiesz się jak wygląda praca w Amazon oczami młodego managera. Podczas prezentacji opowiemy o najważniejszych aspektach budowania zespołu i współpracy z robotami :). Usłyszysz o różnych obliczach innwacyjności i o tym, dlaczego warto komunikować się językiem danych i faktow. Webinar zakończy sesja Q&A. Całość potrwa 60 min.
Szczegóły i link do zapisów: https://poznajmysieamazonslask.splashthat.com/

Wiadomość utworzona: 5 października 2020 13:32, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
25 września 2020
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

Informujemy, że w semestrze zimowym na naszym Wydziale zajęcia będą odbywać się w systemie mieszanym na odległość, tzn. takim, w którym wymiar zajęć prowadzonych w formie kontaktowej jest mniejszy lub równy 20% całkowitej liczby godzin dydaktycznych. W praktyce oznacza to, że na studiach stacjonarnych 1 dzień w tygodniu przeznaczony będzie na zajęcia kontaktowe, w pozostałych dniach kształcenie odbywać się będzie na odległość. Dni kontaktowe dla poszczególnych grup na studiach stacjonarnych są następujące:
- sem. 1 dla wszystkich kierunków - poniedziałek,
- sem. 3, 5 i 7 oraz sem. 2 (studia II stopnia) na kierunku IB - wtorek,
- sem. 3, 5 i 7 oraz sem. 2 (studia II stopnia) na kierunku GiG - środa,
- sem. 3 i 5 na kierunku AiIP - piątek.
Dni kontaktowe na studiach niestacjonarnych zostaną podane wkrótce.
W dniach przeznaczonych na zajęcia kontaktowe nie ma możliwości realizacji zajęć w formie zdalnej.

Wiadomość utworzona: 25 września 2020 18:40, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
25 września 2020
PLATFORMA ZDALNEJ EDUKACJI

Większość zajęć w nadchodzącym semestrze odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji. Starsze roczniki już ją dobrze znają, ale dla studentów I roku kilka informacji. Każdy Wydział posiada swój serwer, na którym trzeba się zarejestrować - rejestracja jest dokonywana automatycznie przy pierwszym logowaniu. Większość treści znajdować się będzie oczywiście na serwerze naszego Wydziału (https://platforma.polsl.pl/rg/), ale część zajęć jest prowadzona przez osoby z innych jednostek (np. Matematyka, Fizyka, Język angielski) - treści dotyczące tych przedmiotów znajdziecie na serwerach innych jednostek. Prowadzący zajęcia na pierwszym spotkaniu poinformują o szczegółach. Aby zalogować się na danym serwerze PZE należy użyć loginu i hasła takiego, jak do poczty studenckiej (podajemy tylko nazwę użytkownika, bez "@student.polsl.pl"). Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie http://platforma.polsl.pl/ w zakładce "Rejestracja" i "Logowanie". Dostęp do treści w ramach poszczególnych przedmiotów wymaga podania hasła dostępu - hasło to powinni przekazać Wam prowadzący zajęcia. Na początku przyszłego tygodnia przekażemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące rozkładu i organizacji zajęć. Część z nich będzie się odbywać z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, np. Zoom, Microsoft Teams czy też Google Meet. Postaramy się skontaktować z wykładowcami, aby przekazali Wam informację jak dołączyć do zajęć. Pamiętajcie, że komunikacja mailowa odbywać się będzie przez pocztę studencką w domenie @student.polsl.pl.

Wiadomość utworzona: 25 września 2020 18:39, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
21 września 2020
Godziny pracy Biura Obsługi Studentów w dniach 22, 25 i 29 września br.
Informujemy, że Biuro Obsługi Studentów z powodu szkolenia pracowników w dniach 22, 25 i 29 września będzie czynne od godziny 7:00 do 9:00. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy w tych dniach o kontakt mailowy.

Wiadomość utworzona: 21 września 2020 19:37, autor: Magdalena Bujara
15 września 2020
ZMIANA WARUNKÓW REJESTRACJI NA KOLEJNY SEMESTR
Przypominamy, że Senat PŚ podjął 29 czerwca br. uchwałę wprowadzającą czasowe zmiany w Regulaminie Studiów. Zgodnie z nimi, warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie co najmniej 70% ECTS w każdym z poprzednich semestrów (czyli wystarczy 21 ECTS w kończącym się semestrze letnim). Zmiana dotyczy wyłącznie bieżącego semestru.

Wiadomość utworzona: 15 września 2020 12:32, autor: Sergiusz Boron
9 września 2020
Nowa oferta stypendialna DAAD Polska

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) informuje o nowej ofercie stypendialnej na rok akademicki 2020/2021. Oferta skierowana jest między innymi do studentów 👈

Wiadomość utworzona: 9 września 2020 20:49, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 9 września 2020 20:55, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
2 września 2020
Możliwość wysokiej jakości staży dla studentów

„Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”
Zapraszamy studentów Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej do udziału w projekcie „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. Projekt zakłada realizacje wysokiej jakości staży w wymiarze120h do zrealizowania w 6 tygodni w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą i Pracodawcą.
Do udziału zapraszamy studentów:
- IV, V, VI, VII semestru studiów I stopnia oraz
- I, II i III semestru studiów II stopnia stacjonarnych jak i niestacjonarnych

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.kariera.polsl.pl/P4S/P4S_staze.htm
 

Wiadomość utworzona: 31 sierpnia 2020 11:44, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 2 września 2020 15:50, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
20 sierpnia 2020
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
Sposób prowadzenia kształcenia w nadchodzącym roku akademickim będzie zależny od rozwoju sytuacji epidemicznej. Najbardziej prawdopodobny scenariusz przewiduje prowadzenie zajęć w sposób hybrydowy, tzn. wykłady i część innych form zajęć będzie prowadzona zdalnie, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Dopuszczalne będą następujące formy prowadzenia zajęć:
 • transmisja synchroniczna z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, w terminach zgodnych z planem zajęć,
 • transmisja na żywo z sali wykładowej,
 • udostępnianie linków do multimedialnych plików wraz ze ścieżką dźwiękową.
We wszystkich przypadkach treści muszą być przekazywane za pomocą żywego słowa.
Zajęcia niemożliwe do przeprowadzenia w ten sposób, głównie laboratoryjne, będą prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów, oczywiście z zachowaniem środków gwarantujących możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa.
 

Wiadomość utworzona: 20 sierpnia 2020 12:24, autor: Sergiusz Boron
9 września 2020
REKRUTACJA - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej proszeni są o uzupełnienie ankiety osobowej w systemie rekrutacji oraz przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej (dokumenty w formie papierowej nie są obecnie przyjmowane) w terminie do 26 sierpnia, godz. 12.00. Więcej informacji na stronie

Wiadomość utworzona: 20 sierpnia 2020 11:28, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 9 września 2020 21:05, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
20 sierpnia 2020
Akcja promocyjna
Zachęcamy do obejrzenia kilku filmików, zamieszczonych na naszym profilu facebookowym, promujących kierunki i specjalności prowadzone na naszym Wydziale:

Wiadomość utworzona: 20 sierpnia 2020 11:22, autor: Sergiusz Boron
7 sierpnia 2020
Pożegnanie Dr inż. Krzysztofa Opałkę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku w wieku 71 lat zmarł

Dr inż. Krzysztof Opałka

 wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (obecnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej). 

Główny zakres jego działalności naukowej obejmował tematykę wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu, w szczególności zajmował się zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania w badaniach w tym zakresie, nowoczesnych technologii pomiarowych i obliczeniowych. Kierował lub brał udział w szeregu prac badawczych realizowanych w Politechnice Śląskiej, także finansowanych przez Polski Komitet Badań Naukowych. Uznany w przemyśle ekspert z zakresu ochrony powierzchni. Był między innymi członkiem Komisji Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Miernictwa Górniczego przy Zarządzie Głównym SITG. Autor szeregu ekspertyz wykonanych dla przemysłu z zakresu oceny możliwości eksploatacji złóż węgla kamiennego, z uwagi na ochronę terenów górniczych. Był autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, a także wielu referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i poza jego granicami.

 Wniósł istotny wkład w rozwój specjalności geodezja górnicza. Był współautorem programów kształcenia tej specjalności, których udoskonalaniem przez wiele lat kierował. Prowadził wykłady, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne oraz projekty. Pomagał w prowadzeniu Studenckiego Koła Naukowego Geodetów. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i inżynierów.

 Należy podkreślić także jego aktywność w zakresie organizacji szeregu konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych przede wszystkim Dni Miernictwa Górniczego.

 Wyrazem uznania dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego dr. inż. Krzysztofa Opałki w środowisku akademickim i branżowym były otrzymane nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej, odznaczenia państwowe i szereg odznak resortowych.

 Dr inż. Krzysztof Opałka zawsze służył swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno współpracownikom jak i młodym pracownikom naukowym oraz studentom.  Był osobą niezwykle życzliwą, uczynną i bardzo lubianą.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 08.08.2020 r., o godz. 11.00,
w Kaplicy na Cmentarzu przy Kościele Św. Jerzego w Gliwicach- Łabędach
.

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2020 12:50, autor: Władysław Gluza
Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2020 13:21, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
22 lipca 2020
Zmarł dr hab. inż. Marek Wesołowski, prof.PŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 lipca 2020 roku w wieku 51 lat zmarł

Dr hab. inż. Marek Wesołowski, prof. PŚ

Z-ca Kierownika ds. dydaktyki

Katedry Eksploatacji Złóż

 

wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (obecnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej). 

Dr hab. inż. Marek Wesołowski urodził się 16 lutego 1969 r. w Zabrzu. W 1995 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, po których został słuchaczem studiów doktoranckich. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 r.
W tym też roku rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Eksploatacji Złóż (obecnie Katedra Eksploatacji Złóż) Politechniki Śląskiej na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2017 r., a w 2019 r. został zatrudniony na stanowisku profesora Politechniki Śląskiej.

Główny zakres jego działalności naukowej obejmował tematykę modelowania numerycznego ruchów górotworu i powierzchni terenu powodowanych eksploatacją górniczą. Był autorem i współautorem czterech publikacji książkowych,ponad70-ciu artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, a także kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i poza jego granicami. Brał czynny udział w realizacji szeregu prac naukowo-badawczych, w tym dla przemysłu górniczego.

Dr hab. inż. Marek Wesołowski, prof. PŚ ma duże zasługi w zakresie dydaktyki. Brał udział w opracowywaniu i doskonaleniu programów kształcenia na kierunku górnictwo i geologia. Jako specjalista z zakresu modelowania numerycznego prowadził zajęcia dla wszystkich rodzajów studiów i specjalności. Pod jego opieką przygotowano ponad 100 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). Był wspaniałym pedagogiem cieszącym się szacunkiem i uznaniem wśród studentów i kadry akademickiej. Od 2019 r. zajmował stanowisko Zastępcy Kierownika ds. dydaktyki Katedry Eksploatacji Złóż. Był także pełnomocnikiem Dziekana ds. Zdalnej Edukacji oraz kierownikiem laboratorium komputerowego.

Znaczący dorobek naukowy dr hab. inż. Marek Wesołowski, prof. PŚ znalazł uznanie w środowisku akademickim i branżowym. Wyrazem tego były otrzymane nagrody Rektora Politechniki Śląskiej, odznaczenia państwowe i odznaki resortowe, a także członkostwo w prestiżowych organizacjach naukowych i branżowych.

Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński, służący wszechstronną pomocą i radą.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele pw. Chrystusa Króla w Gliwicach (ul. Okrzei 31, 44-100 Gliwice) w dniu 25.07.2020 r. (sobota) o godz. 9.00.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu św. Wojciecha w Gliwicach (przy ul. Św. Wojciecha)po nabożeństwie.

 

Rektor i Senat Politechniki Śląskiej

Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej   

Kierownictwo i Pracownicy Katedry Eksploatacji Złóż

Wiadomość utworzona: 21 lipca 2020 12:16, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2020 16:26, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
5 czerwca 2020
Zmarł dr inż. Zygfryd Liberus
W dniu 1 czerwca 2020 r. w wieku 82 lat zmarł dr inż. Zygfryd Liberus. Dr inż. Zygfryd Liberus był pracownikiem Politechniki Śląskiej, na ówczesnym Wydziale Górniczym w  Instytucie Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa w latach 1961-1986. Pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu oraz Kierownika Zespołu Elektrycznych Napędów i Trakcji Dołowej. Współtworzył od podstaw program kształcenia, zaprojektował i wykonał nowe stanowiska laboratoryjne dla studentów z zakresu elektrotechniki i automatyki w górnictwie, w szczególności napędu elektrycznego. Prowadził wykłady, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne oraz projekty. Wypromował licznych magistrów i inżynierów elektryków górniczych. Zawsze służył swoją wiedzą i doświadczeniem młodym pracownikom naukowym i studentom. Był osobą prostolinijną, uczynną i wielkoduszną. We wspomnieniach współpracowników pozostał jako silna osobowość, potrafił też wskazywać na piękno w najbardziej zaskakujących okolicznościach, czego inni nie dostrzegali. Msza św. pogrzebowa w Jego intencji została odprawiona 4 czerwca w kościele p.w. św. Jana Nepomucena w Przyszowicach, po której został pochowany na cmentarzu parafialnym

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2020 13:30, autor: Sergiusz Boron
6 maja 2020
OGŁOSZENIE KONKURSÓW SKN i PBL
4 maja zostały ogłoszone kolejne konkursy projakościowe, stanowiące część projektu strategicznego "Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo".
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2020 roku. Składanie dokumentacji oraz obsługa wniosków będą odbywać się drogą elektroniczną (z użyciem poczty elektronicznej oraz Platformy Zdalnej Edukacji). Szczegółowe informacje o konkursach:
Regulaminy oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone również na stronie internetowej Centrum Obsługi Studiów pod adresem https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/uczelniabadawcza.aspx.
Szczegółowych informacji o konkursach udzielają:
 • dla projektów studenckich kół naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – dr hab. inż. Leszek Remiorz, prof. PŚ, Pełnomocnik ds. Studenckiego Ruchu Naukowego,
 • dla kształcenia zorientowanego projektowo PBL – Centrum Obsługi Studiów.

Wiadomość utworzona: 6 maja 2020 10:10, autor: Sergiusz Boron
29 kwietnia 2020
Prośba do studentów korzystających ze wsparcia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety stworzonej na potrzeby projektu PBL „RestRoom – przystanek”. Celem jest realizacja pomieszczenia dedykowanego studentom z niepełnosprawnościami.
 

Wiadomość utworzona: 29 kwietnia 2020 21:44, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
16 kwietnia 2020
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020.
Studenci realizujący terminowo program studiów
 
1. Ocena z egzaminu kończącego lektorat będzie średnią następujących składowych:
• średniej ocen zaliczeniowych z 4 semestrów lektoratu,
• wyniku egzaminu ustnego, który będzie sprawdzał wszystkie efekty kształcenia.
2. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z każdym studentem indywidualnie online za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez prowadzącego/egzaminatora.
3. Datę egzaminu ustala lektor z grupami/poszczególnymi studentami w terminach:
• I termin - do dnia 10.06.2020
• II termin - do dnia 05.07.2020
• III termin – do dnia 20.09.2020
4. Student jest zobowiązany do zapewnienia sobie warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu ustnego (komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą).
5. W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.
 
Studenci powtarzający przedmiot (tzw. warunek)

1. Egzamin zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych w następujących terminach:
• I termin 2.06.2020,
• II termin 16.06.2020,
• III termin 08.09.2020
2. Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u mgr Małgorzaty Żywioł (malgorzata.zywiol@polsl.pl) - najpóźniej do dnia 29.05.2020, podając:
• wydział i kierunek,
• informację odnośnie części egzaminu, które jest zobowiązany zdać,
• nazwę podręcznika,
• poziom zaawansowania języka (B2 lub C1),
• nazwisko lektora, który prowadził jego grupę w ostatnim semestrze.
3. Student zostanie poinformowany o szczegółach egzaminu drogą mailową

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2020 08:48, autor: Sergiusz Boron
7 kwietnia 2020
Covid-19 - nasz Wydział też włączył się w działania wspomagające służbę zdrowia

Na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej włączamy się do walki przeciw koronawirusowi - tak jak koledzy i koleżanki z innych wydziałów uruchomiliśmy produkcję ochronnych przyłbic. Pierwsza partia gotowych wyrobów trafiła już do Górnośląskiego Centrum Chorób Serca. Dalej pracujemy dla innych ośrodków służby zdrowia. Działamy i zwiększamy wydajność uruchamiając następne drukarki. Szczegóły i relacje video na naszej stronie FB.

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2020 17:51, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2020 18:06, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
29 marca 2020
KWALIFIKACJA na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS +

UWAGA

31.03.2020

KWALIFIKACJA

na studia i praktyki w ramach programu

ERASMUS +

Kwalifikacja dotyczy semestru zimowego i letniego roku akademickiego 2020/2021

Dodatkowe informacje w plikach: Erasmus studia (w 7 krokach), Erasmus praktyki( w 7 krokach) – bez rozmowy kwalifikacyjnej  na obecnym etapie kwalifikacji, informacja na temat stawek stypendiów- nowe Stawki-ERASMUS 2020

Wymagane dokumenty:

1.  ankieta informacyjna - (w załączeniu plik- ankieta informacyjna ERASMUS+ studia, w przypadku praktyk – ankieta informacyjna ERASMUS +- praktyki),

2.  list motywacyjny w języku polskim i angielskim (lub innym obcym w zależności od kraju, w którym student zamierza studiować), Certyfikat potwierdzający znajomości języka  - (skan lub można uzupełnić w terminie późniejszym),

3.  CV- w języku polskim i angielskim (lub innym obcym w zależności od kraju, w którym student zamierza studiować),

4.  dokument potwierdzający średnią ocen z całego dotychczasowego okresu studiów- wydruk z systemu -proszę zwrócić się do BOS, który prześle dokument drogą elektroniczną,

5.  w przypadku wyjazdów na studia informacja o uprawnieniach do otrzymywania stypendium socjalnego lub o niepełnosprawności,

6.  w przypadku wyjeżdżających na praktyki potwierdzenie przyjęcia przez FIRMĘ.

Powyższe należy przesłać drogą mailową  w plikach do DNIA 31.03.2020 na adres Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus +: Violetta.sokola-szewiola@polsl.pl. Pytania kierować drogą mailową na powyższy adres.

Można studiować m.in.: Bułgaria- Sofia,  Czechy- Ostrava,  Niemcy- Bochum,  Niemcy- Clausthal , Niemcy – Wuppertal,  Niemcy-Aachen,  Niemcy - Freiberg Niemcy- Cottbus, Finlandia: Lapland, Hiszpania- Madrid,  Hiszpania- Oviedo,  Hiszpania-Vigo,  Hiszpania- Bilbao,  Hiszpania- Leon,  Hiszpania- Santander, Portugalia- Lizbona , Portugalia- Porto,  Portugalia –Algarve,  Słovenja- Lubljana,  Turcja- Pamukkale,  Turcja- Eskisehir , Turcja- Kütahya (Dumlupinar University), Estonia-Tallin, Rumunia - Cluj-Napoca.

Szczegółowe informacje na temat umów wydziału – RG- https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/umowy_partnerskie.aspx

Wiadomość utworzona: 26 marca 2020 21:26, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2020 20:28, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
18 marca 2020
KSZTAŁCENIE ZDALNE W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kursów języka obcego na Platformie Zdalnej Edukacji, zamieszczonych na stronie internetowej Studium Języków Obcych.

Wiadomość utworzona: 18 marca 2020 13:29, autor: Sergiusz Boron
18 marca 2020
ZAJĘCIA PROWADZONE W SPOSÓB ZDALNY
Informujemy, że wszystkie wykłady prowadzone przez pracowników Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki na kierunkach Automatyka i Informatyka Przemysłowa, Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa do odwołania będą się odbywać z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Wykaz pozostałych zajęć (ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów) prowadzonych przez pracowników poszczególnych Katedr Wydziału podany jest poniżej:
 

 

Wiadomość utworzona: 17 marca 2020 14:37, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 18 marca 2020 11:57, wykonana przez: Sergiusz Boron
13 marca 2020
OBSŁUGA STUDENTÓW W BOS
Informujemy, że bezpośrednie  kontakty pracowników ze studentami i doktorantami zostają ograniczone  do niezbędnego minimum. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny. Osobiste składanie lub odbieranie dokumentów w Biurze Obsługi Studentów będzie możliwe tylko w uzasadnionych, pilnych przypadkach – po dokonaniu wcześniejszych ustaleń telefonicznie (32 237 23 04) bądź e-mailowo (BOSG2@polsl.pl). Miejsce i czas złożenia lub odbioru dokumentów wskażą pracownicy Biura Obsługi Studentów.

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 13:54, autor: Sergiusz Boron
13 marca 2020
ORGANIZACJA ZAJĘĆ (ORGANIZATION OF CLASSES)
Od 16 marca do odwołania zajęcia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej będą odbywać się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Zdalnie będą prowadzone wszystkie wykłady oraz część innych zajęć. Szczegóły dotyczące sposobu prowadzenia zajęć zostaną podane na początku przyszłego tygodnia.
 
Starting March 16th until further notice, all lectures and selected other classes at the Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation will be conducted using distance learning techniques. Details will be given soon.

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 13:09, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2020 13:10, wykonana przez: Sergiusz Boron
11 marca 2020
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć na uczelniach na okres 14 dni od 12 do 25 marca (włącznie) informujemy, że na Politechnice Śląskiej we wskazanym czasie nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

Uczelnia w tym czasie będzie pracować. Szczegółowe informacje organizacyjne w związku z zawieszeniem zajęć zostaną opublikowane w zarządzeniu.

Wiadomość utworzona: 11 marca 2020 14:12, autor: Magdalena Bujara
6 marca 2020
OGÓLNOAKADEMICKI DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI (GODZINY REKTORSKIE)
W poniedziałek w Centrum Edukacyjno-Kongresowym odbędzie się Ogólnoakademicki Dzień Świadomości. W programie wydarzenia m.in. warsztaty, podnoszące świadomość dotyczącą molestowania, mobbingu i wielu innych nieprzyjemnych sytuacji. Będzie okazja do rozmowy z psychologami i prawnikami. Aby umożliwić wszystkim studentom i pracownikom udział w tym wydarzeniu, JM Rektor ogłasza godziny rektorskie w poniedziałek 9 marca od 10.00 do 13.00. Więcej informacji o wydarzeniu https://www.facebook.com/events/s/ogolnoakademicki-dzien-swiadom/208165103658960/

Wiadomość utworzona: 6 marca 2020 14:09, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2020 14:53, wykonana przez: Sergiusz Boron
2 marca 2020
Komunikat w sprawie zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia dla studentów Politechniki Śląskiej odbywają się zgodnie z planem. Wyjątek stanowią godziny dziekańskie w związku z Inżynierskimi Targami Pracy i Przedsiębiorczości oraz IV Konferencją Edukacja Dualna – EDUAL, ogłoszone odrębnymi komunikatami na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2020 12:56, autor: Krzysztof Gurgul
28 lutego 2020
SPECJALNOŚCI NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
Informujemy, że w wyniku rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia uruchomione zostały następujące grupy specjalnościowe:
 • kierunek Górnictwo i Geologia - specjalność Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów,
 • kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa - specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zajęcia rozpoczynają się w sobotę 29 lutego, zgodnie z planem dostępnym na stronie https://plan.polsl.pl/.

Wiadomość utworzona: 28 lutego 2020 11:33, autor: Sergiusz Boron
24 lutego 2020
REKRUTACJA - OSTATNIA SZANSA!!!
Ogłoszony został III nabór na studia II stopnia na naszym Wydziale. Prowadzimy rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Rekrutacja odbywa się elektronicznie przez stronę https://sorek.polsl.pl/. Termin rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej upływa w środę 26 lutego. Osoby, które brały udział w I lub II naborze i z różnych powodów nie zostały zakwalifikowane lub przyjęte, mogą w ramach tej samej opłaty wziąć udział w III naborze. Kandydaci, którzy kończyli studia I stopnia na innych uczelniach muszą przesłać skany dyplomów i suplementów (informacje w systemie SOREK). Pełen harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/komunikaty/

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2020 13:05, autor: Sergiusz Boron
17 lutego 2020
NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE
Rozpoczął się nabór na studia podyplomowe. Rekrutacja prowadzona jest na wymienione niżej kierunki:
 • Aerologia i ratownictwo górnicze
 • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych

Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do rejestracji na stronie Politechniki Śląskiej, w zakładce Kandydat.

 

Wiadomość utworzona: 17 lutego 2020 10:08, autor: Magdalena Bujara
20 stycznia 2020
FILM z obchodów BARBÓRKA 2019

Zapraszamy do zobaczenia filmu z obchodów Barbórkowych 2019
 
 

Wiadomość utworzona: 17 stycznia 2020 16:32, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2020 21:19, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
13 stycznia 2020
Rusza kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 4 i 5

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach informuje, że organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe.
Rozpoczęcie kursu planowane jest w lutym 2020 roku.

Terminy spotkań:

  *   1-2 luty 2020 r.
  *   8-9 luty 2020 r.
  *   15-16 luty 2020 r.
  *   22-23 luty 2020 r.

Koszt kursu wynosi 1250 zł.

 
Istnieje możliwość dofinansowania do kursu w związku z wpisem SGP do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewid. 2.14/00322/2019. ZAPYTAJ W SWOIM URZĘDZIE PRACY O DOFINANSOWANIE.

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie zgłoszenia na e-mail: sgp.katowice.szkolenia@onet.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.katowice.sgp.geodezja.org.pl<http://www.katowice.sgp.geodezja.org.pl>

Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2020 13:02, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 13 stycznia 2020 13:03, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
27 grudnia 2019
Zmarł dr hab.inż.Henryk PRZYBYŁA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24.12.2019 roku zmarł wieloletni pracownik naszego Wydziału, Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa w latach 1991-2009, nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorów, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz prac badawczych.
Msza święta odbędzie się w poniedziałek 30.12.2019 o godzinie 9:00 w kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (ul. Kardynała Bolesława Kominka 18) natomiast uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy w miejscowości Siedlec Duży (gmina Koziegłowy). Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się po dotarciu uczestników pogrzebu na cmentarz.

Wiadomość utworzona: 26 grudnia 2019 21:28, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 27 grudnia 2019 14:07, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
11 grudnia 2019
SPOTKANIE Z KONSULEM USA
Zapraszamy na spotkanie z konsulem USA, które odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia o godz. 9.45 w auli 300. Tematyka spotkania - ruch bezwizowy oraz praca i studia w Stanach Zjednoczonych.
 
 

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2019 10:43, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2019 10:45, wykonana przez: Sergiusz Boron
4 grudnia 2019
Płatne staże krajowe i zagraniczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. W ramach III modułu projektu oferowane są płatne staże skierowane do studentów ostatnich 4 semestrów studiów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunków:
•              Mechanika i Budowa Maszyn (IŚiE)
•              Inżynieria Bezpieczeństwa (IŚiE,GIBiAP)
•              Biotechnologia (IŚiE)
•              Energetyka (IŚiE)
•              Inżynieria środowiska (IŚiE)
•              Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WOiZ, IM)
•              Socjologia (WOiZ)
•              Elektronika i telekomunikacja (AEI)
•              Teleinformatyka (AEI)
•              Automatyka i robotyka (AEI)
•              Górnictwo i geologia (GIBiAP)
•              Inżynieria Biomedyczna (IB)
•              Inżynieria Produkcji (IM)
•              Inżynieria Materiałowa (IM)
•              oraz Transport (TiIL)
Projekt zakłada realizację staży krajowych w wymiarze 320h do zrealizowania w 12 tygodni lub 120h do zrealizowania w 6 tygodni w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą i Pracodawcą oraz staże zagraniczne w wymiarze 120h do zrealizowania w 6 tygodni w okresie wakacyjnym.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Biuro ma swoją siedzibę w Gliwicach (ul Konarskiego 20B, p.105), Zabrzu (ul. Roosevelta 40, pokój 007) oraz Katowicach (ul. Krasińskiego 8, p. 053).

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2019 15:53, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2019 16:00, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
4 grudnia 2019
Uroczystości Barbórkowe 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Barbórki – święta wszystkich górników – na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 29 listopada odbyły się tradycyjne, uroczyste obchody dnia świętej Barbary.

Uroczystości Barbórkowe rozpoczęły się poranną mszą świętą w intencji studentów, absolwentów oraz pracowników Wydziału, a zaplanowaną na popołudnie Akademię Barbórkową poprzedził koncert orkiestry dętej w holu Wydziału. Zebrani goście, po odśpiewaniu hymnu państwowego, wysłuchali wystąpień Dziekana Wydziału prof. Franciszka Plewy oraz JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka. Uroczystości Barbórkowe były także okazją do wyróżnienia i nagrodzenia osób prowadzących działania na rzecz rozwoju Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Rok akademicki 2019/2020 to ważny czas dla Politechniki Śląskiej, obchodzącej 75-lecie istnienia, a także dla Wydziału Górnictwa, który świętuje jubileusz 70-lecia. Te znaczące dla Wspólnoty Politechniki Śląskiej jubileusze przypadły na przełomowy moment w działalności  Uczelni, wybranej do elitarnego grona 10 laureatów  programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. O kwestiach związanych z konkursem oraz udziałem w programie podczas swoich wystąpień wspominali JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej prof. Franciszek Plewa.

Dziekan prof. Franciszek Plewa zapoznał zebranych gości ze zmianami w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Podsumował działalność Wydziału w ostatnich latach, m.in. istotną rolę współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi, górniczymi, zapewniającymi praktyki dla studentów oraz dającymi możliwość na zdobycie doświadczenia zawodowego i przyszłe zatrudnienie, utworzenie nowych kierunków studiów, promocję studiów poprzez programy „Kopalnia doświadczeń” oraz „Fabryka doświadczeń”, w których uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także zmianę nazwy Wydziału, która odpowiada potrzebom otoczenia gospodarczego, czy też zwiększenie liczby publikacji naukowych i projektów.

Politechnika Śląska aktywnie uczestniczy w zachodzących przemianach gospodarczo-społecznych regionu, który z ośrodka przemysłu ciężkiego i górnictwa przekształcił się w region zaawansowanych technologii, i wspiera rozwój technologiczny i cywilizacyjny, między innymi w obszarach związanych z górnictwem. – Przed branżą górniczą i kadrą Uczelni stawiane są nowe wyzwania i możliwości w zakresie zwiększania wydajności, automatyzacji procesów wydobycia kopalń, a także wykorzystania naszej wiedzy i potencjału na rynkach międzynarodowych. Dostosowanie kształcenia i treści programowych oraz oferty dydaktycznej do możliwości obecnego i przyszłego rozwoju technologicznego, opracowanie efektywnych technologii wydobycia, przetwarzania i wykorzystania różnych surowców naturalnych to główne kierunki naszych działań w kolejnych latach – mówi rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Spotkanie barbórkowe to niezwykłe wydarzenie podkreślające nie tylko znaczenie górnictwa dla gospodarki państwa, ale także jego rolę w tworzeniu kultury i obyczajowości śląskiego regionu. Dlatego też goście podczas tego specjalnego święta mieli okazję zobaczyć obrzędy czy też symbole górnicze – wspaniałe mundury oraz czako z pióropuszami, szpadę górniczą, która została przekazana przodującej grupie studenckiej, i tradycyjny „skok przez skórę” z udziałem Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej.  Na spotkaniu pojawił się także legendarny Skarbek, a wydarzenie uświetnił występ Akademickiego Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”. 

Fotoreportaż z Uroczystości Barbórkowych można zobaczyć w galerii.

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2019 19:18, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2019 15:51, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
20 listopada 2019
Konferencja Naukowa Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2019

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, w dniu 27 listopada 2019 r. organizują Konferencję Naukową „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2019”.

Konferencję Honorowym Patronatem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam MIREK.

Celem Konferencji, towarzyszącej obchodom Uroczystości Barbórkowych 2019 jest prezentacja osiągnięć środowisk naukowych i przemysłowych oraz rozwijanie i wzmacnianie współpracy. Problematyka Konferencji dotyczyć będzie aktualnych i kluczowych zagadnień współczesnego górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.gzr.polsl.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Wiadomość utworzona: 20 listopada 2019 20:21, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
19 listopada 2019
Godziny pracy biura Sekcji Spraw Stypendialnych
Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-27.11. br. w związku z weryfikacją wniosków stypendialnych i wprowadzaniem danych do systemu, biuro Sekcji Spraw Stypendialnych będzie niedostępne dla studentów i doktorantów.
 
Zmianie ulegają również dni przyjmowania wniosków tj. od poniedziałku do czwartku – w piątki biuro będzie niedostępne dla studentów i doktorantów.
 
Wszystkie informacje o godzinach przyjęć dostępne są na stronie internetowej: https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/skladaniewnioskowswiadczenia.aspx

Wiadomość utworzona: 19 listopada 2019 08:51, autor: Magdalena Bujara
Ostatnia modyfikacja: 19 listopada 2019 09:00, wykonana przez: Magdalena Bujara
17 listopada 2019
POWTÓRNA IMMATRYKULACJA PO 50 LATACH OD ROZPOCZĘCIA STUDIÓW

W ramach obchodów Uroczystości Barbórkowych na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków wspólnie z Władzami Wydziału organizują w dniu 28 listopada (czwartek) 2019 r. uroczystość POWTÓRNEJ IMMATRYKULACJI ABSOLWENTÓW PO 50 LATACH OD ROZPOCZĘCIA STUDIÓW. Z
Zaproszenie kierowane jest do Absolwentów, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 1969/70, oraz do Absolwentów rozpoczynających studia wcześniej, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości w ubiegłym roku. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia i sposób zgłoszenia udziału można znaleźć w zaproszeniu na uroczystość.

Wiadomość utworzona: 17 listopada 2019 16:06, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2019 16:15, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
13 listopada 2019
XXXVI Giełda Minerałów oraz Kiermasz Biżuterii

 
 
 
 
W dniach 23 i 24 listopada 2019 r. w godz. 10:00-18:00 na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, odbędzie się XXXVI Giełda Minerałów oraz Kiermasz Biżuterii. W ramach tego wydarzenia zaplanowano również: - WYKŁAD pt. „Geologiczna opowieść o smoku i nosorożcu włochatym" - 23 listopada (sobota), godz. 12:00 (Aula 300), który wygłosi znakomity popularyzator wiedzy Pan Paweł Woźniaka z Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego. Będzie to interesująca i przystępna dla wszystkich opowieść o wyjątkowym bohaterze epoki lodowcowej. WYSTAWA DINOZAURÓW Z KRASIEJOWA! - stoisko przygotuje Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Dla najmłodszych będzie możliwość zabawy w paleontologa, gdzie w piaskownicy będzie można odkrywać szkielet tyranozaura.
 

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2019 19:24, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2019 19:34, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
13 listopada 2019
Spotkanie CITT Społeczeństwo w biznesie

Zapraszamy na spotkanie 18 listopada 2019 organizowane przez CITT Politechniki Śląskiej w ramach programu Społeczeństwo w Biznesie.
Szczegóły na plakacie.

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2019 19:17, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
23 października 2019
I SPOTKANIE PODSUMOWANIE SafeDeepMining

 

W dniu 7 października 2019r. na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej  odbyła się inauguracja I edycji kursu, realizowanego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego „ SafeDeepMining”, finansowanego z funduszy EIT-Raw Materials.”. Jego głównym celem jest kontynuacja kształcenia inżynierów górniczych, pracowników nadzoru górniczego i doktorantów. Program kursu obejmuje zagadnienia istotne dla zapewnienia prowadzenia bezpiecznej eksploatacji złóż na dużych głębokościach. Jest to oferta przygotowana przez międzynarodowy zespół ekspertów reprezentujących następujące instytucje: Montanuniversitaet Leoben, Austria- lider konsorcjum; Clausthal University of Technology-Clausthal, Niemcy; Politechnika Śląska w  Gliwicach, Polska; Technical University-Bergakademie, Freiberg, Niemcy; University of Pretoria, Pretoria, RPA oraz: Geodata-Group: Supplier of monitoring hardware and engineering services, Leoben, Austria; KGHM Cuprum Ltd, Polska; RHI Magnesita, Breitenau, Austria,; Wolfram Bergbau und Huetten AG, Mittersill, Austria; ZAMG:,Wien, Austria.

 

Politechnika Śląska jest partnerem w projekcie. Koordynatorem projektu jest prof. Nikolaus August Sifferlinger z Montanuniversitaet Leoben. Koordynatorem projektu w Politechnice Śląskiej jest dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła, Prof. PŚ.

 

Ukończenie Programu zapewni uczestnikom otrzymanie tytułu zgodnego z austriackimi zasadami akademickimi - Certyfikowanego Międzynarodowego Inżyniera Górniczego.

I edycję kursu otworzył Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Sergiusz Boron. Koordynator projektu w Politechnice Śląskiej przedstawiła organizację kursu oraz metody oceny pracy studenta i wymagania konieczne do spełnienie w celu uzyskania zakończenia kursu i uzyskania tytułu Certyfikowanego Międzynarodowego Inżyniera Górniczego. W kursie uczestniczy 15 słuchaczy, przedstawicieli urzędów górniczych, przemysłu, pracowników uczelni i doktorantów z Austrii, Niemiec i Polski. W dniach 7-10 .2019 odbyły się zajęcia, w ramach pierwszego modułu kursu, dotyczącego podstaw mechaniki skał i górotworu. Zajęcia w ramach modułu prowadzone były przez dr inż. Grzegorza Smolnika. W ramach tego modułu uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję odbycia zajęć praktycznych w najgłębszej kopalni węgla kamiennego „Budryk” w Polsce. Kopalnia wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej, największego producenta węgla koksującego w Europie.

Inauguracja kursu przez Dziekana ds. Kształcena dr. inż. Sergiusza Borona

Prezentacja organizacji zajęć przez koordynatora projektu w Politechnice Śląskiej dr hab. inż. Violettę Sokoła-Szewioła, prof. PŚ.

Uczestnicy kursu wraz z koordynatorem projektu i wykładowcą pierwszego modułu

Wykłady w ramach I modułu kursu.

 

Wiadomość utworzona: 23 października 2019 21:52, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
23 października 2019
Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza na spotkanie 29.10.2019

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Zarząd Oddziału w Katowicach
 
Dnia 29.10.2019 r. o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie organizowane przez Odział SGP w Katowicach oraz Koło Terenowe SGP w Gliwicach. Miejsce spotkania: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, ul. Akademicka 2, sala 492
 
Program
1. "E-operat techniczny – cyfryzacja może być prosta- referat wygłosi Artur Kaczmarek, Dyrektor WODGiK w Katowicach.
2. Dyskusja.
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
SGP Oddział w Katowicach i Koło Terenowe w Gliwicach

Wiadomość utworzona: 22 października 2019 12:03, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2019 21:48, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
22 października 2019
GODZINY DZIEKAŃSKIE

W czwartek 24 października br. Dziekan Wydziału ogłasza godziny dziekańskie od 10.15 do 11.45, aby umożliwić wszystkim studentom udział w 13. Giełdzie Pracodawcy i Przedsiębiorczości. Giełda odbywa się w godz. 9-15 w Ośrodku Sportu przy ul. Kaszubskiej 28.

Wiadomość utworzona: 21 października 2019 15:52, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 22 października 2019 12:00, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
15 października 2019
Zmarł dr inż. Witold Wagner

 
 
 
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15.10.2019r. zmarł nasz kolega i wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej dr inż. Witold Wagner. Pogrzeb odbędzie się w piątek 18.10.2019 o godz.10.30 w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy.
 
Dr inż. Witold Wagner pracował na Naszym Wydziale od 1969 roku. Najpierw jako asystent, potem adiunkt i starszy wykładowca. Wychował rzesze inżynierów. Był autorem wielu publikacji naukowych. Pracował jako ekspert przy projektach realizowanych w przemyśle górniczym. Wszyscy pamiętamy go jako niestrudzonego współorganizatora obchodów Barbórkowych.
 
Dziękujemy Ci Wiciu...

Wiadomość utworzona: 15 października 2019 18:56, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 15 października 2019 20:13, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
11 października 2019
SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I ROKU !
Podajemy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć.

2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę:  http://platforma.polsl.pl/rr3/.
 
3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.
 
4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.
 
5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP:
   studia stacjonarne:
   Automatyka i Informatyka Przemysłowa - hasło dostępu:  2019bhp#AIP
   Górnictwo i Geologia - hasło dostępu:  2019bhp#GIG
   Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu:  2019bhp#IBEZG
   studia niestacjonarne:
   Automatyka i Informatyka Przemysłowa - hasło dostępu:  2019bhp#AIP!
   Górnictwo i Geologia - hasło dostępu:  2019bhp#GIG!
   Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu:  2019bhp#IBEZG!
 
6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności.
 
7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.
 
8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia.
 
9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Biura Obsługi Studentów 2 Gliwice.
 
10.  Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji od 1 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Wiadomość utworzona: 11 października 2019 09:50, autor: Magdalena Bujara
3 października 2019
Biuro Obsługi Studentów 2 Gliwice = dawny Dziekanat
Z dniem 1 października 2019 r. dotychczasowe Dziekanaty przekształciły się w Biura Obsługi Studentów. Od teraz wszelkie sprawy studenckie załatwić będziecie mogli Państwo w Biurze Obsługi Studentów 2 Gliwice.
Zmianie ulegają godziny przyjmowania studentów w soboty zjazdowe - BOS 2 Gliwice będzie czynny w godzinach od 7:00 do 11:00.

Wiadomość utworzona: 3 października 2019 17:29, autor: Magdalena Bujara
Ostatnia modyfikacja: 3 października 2019 17:33, wykonana przez: Magdalena Bujara
2 października 2019
Nabór na studia podyplomowe
Rozpoczął się III nabór na studia podyplomowe i potrwa on do 18 października 2019 r. do godziny 15:00. Rekrutacja prowadzona jest na wymienione niżej kierunki:
 • Aerologia i ratownictwo górnicze
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
 • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację na stronie Politechniki Śląskiej, w zakładce Kandydat.

 

Wiadomość utworzona: 2 października 2019 15:38, autor: Magdalena Bujara
30 września 2019
KIERUNEK AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA - INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU
Wszyscy studenci 1. grupy kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa (I rok studiów stacjonarnych) proszeni są o przyjście na zajęcia w dn. 1 października o godz. 8:30 do sali 868, natomiast studenci grupy 2 na godzinę 10:15 (również sala 868). Na pierwszych zajęciach zostanie dokonany podział na sekcje laboratoryjne. Podział na grupy dziekańskie można zobaczyć tutaj (kandydaci przyjęci w III naborze zostaną przypisani do grupy 2). 

Wiadomość utworzona: 30 września 2019 11:32, autor: Sergiusz Boron
30 września 2019
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Wszystkim studentom przypominamy, że zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października tygodniem parzystym. Rozkład zajęć jest dostępny na stronie https://plan.polsl.pl/, bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć należy jednak sprawdzić czy się coś nie zmieniło. 2 października odbędzie się centralna inauguracja roku akademickiego i jest to dzień wolny od zajęć dla wszystkich studentów Uczelni. Wydziałowa inauguracja roku akademickiego połączona z immatrykulacją studentów I roku będzie miała miejsce 10 października. Studenci studiów niestacjonarnych rozpoczynają zajęcia 5 października.

Wiadomość utworzona: 30 września 2019 07:20, autor: Sergiusz Boron
26 września 2019
Podział na grupy dziekańskie
Podajemy podział studentów I semestru studiów stacjonarnych na grupy dziekańskie:
Podane listy nie obejmują studentów przyjętych w trzecim naborze, na kierunkach Automatyka i Informatyka Przemysłowa oraz Górnictwo i Geologia zostaną oni przypisani do 2. grupy dziekańskiej.
 

Wiadomość utworzona: 26 września 2019 12:11, autor: Sergiusz Boron
25 września 2019
DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW 1 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH !!!
Inspektorat BHP przewidział dodatkowy termin szkolenia dla studentów 1 semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy nie przystąpili do testu i nie zaliczyli szkolenia za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Test zaliczeniowy będzie dostępny do 29 września 2019 r. Przypominamy, że szkolenie to jest OBOWIĄZKOWE!

Wiadomość utworzona: 25 września 2019 14:00, autor: Magdalena Bujara
19 września 2019
Projekt MineHeritage

W Katedrze Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej ruszył projekt MineHeritage. Koordynatorem projektu jest Wydział Nauk Technologicznych w Nowym Uniwersytecie w Lizbonie. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. Finansowany jest z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), który jest organem Unii Europejskiej, w ramach HORYZONT 2020 Program Ramowy Badań i Innowacji EU.

MineHeritage to projekt, którego celem jest dotarcie do społeczeństwa i pokazanie jak duże znaczenie w rozwoju cywilizacji miały i nadal mają surowce mineralne. Wykorzystując Europę jako pole wspólnej wiedzy, MineHeritage pokaże, że rozwój technologiczny spowodował zwiększenie zapotrzebowania na pewne surowce, łącząc regiony ze społecznymi strategiami pracy i postępu. Poprzez historię górnictwa MineHeritage pokaże znaczenie surowców mineralnych w rozwoju Europy, europejskiej kultury i społeczeństwa. MineHeritage zamierza stworzyć i rozpowszechniać narzędzia edukacyjne. Poprzez opracowanie kompleksowej mapy drogowej dotyczącej wydobycia surowców w okresach historycznych, łączących regiony europejskie z trasami handlowymi, MineHeritage zamierza zachęcić dzieci i młodzież w wieku szkolnym do wspólnego poznawania historii górnictwa surowców mineralnych w Europie za pomocą wielopoziomowej gry internetowej i aplikacji na urządzenia mobilne do eksploracji w ramach turystyki kulturalnej.

W projekcie bierze udział 13 jednostek naukowych z 11 krajów Europy: New University of Lisbon - Faculty of Sciences of Technology (Portugalia), National Research Council (Włochy), Geological Survey of Finland (Finlandia), University of Porto - Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (Portugalia), Silesian University of Technology (Polska), Tallinn University of Technology (Estonia), Clausthal University of Technology (Niemcy), Technical University of Kosice (Słowacja), Université Grenoble Alpes - Institut des Langues et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie (Francja), University of Liège (Belgia), Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geoscienze (Włochy), University of Zagreb - Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering (Chorwacja), Technical University of Madrid (Hiszpania).

Kierownikiem projektu w Politechnice Śląskiej jest dr hab. inż. Paweł Wrona.

 

Wiadomość utworzona: 19 września 2019 10:48, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 19 września 2019 11:01, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
19 września 2019
REKRUTACJA II NABÓR - LISTY PRZYJĘTYCH
Wiadomość utworzona: 19 września 2019 09:01, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 19 września 2019 09:02, wykonana przez: Sergiusz Boron
10 września 2019
REKRUTACJA - LISTY RANKINGOWE
Publikujemy listy zakwalifikowanych do przyjęcia w II naborze na studia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej:
 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany), przy wypełnianiu kwestionariusza należy wgrać do systemu zdjęcie (w postaci elektronicznej) - fotografia powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych,
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania - można pobrać ze strony internetowej https://rekrutacja.polsl.pl/wp-content/uploads/2019/05/oswiadczenie.pdf (nie jest potrzebne zaświadczenie lekarskie).
Dokumenty należy składać w białej tekturowej wiązanej teczce, z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza. Przy składaniu należy mieć przy sobie dowód tożsamości.
Centralna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w budynku Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2 (pok. 36 i 38d) w następujących terminach:
 • 10 września (wtorek) w godz. 12.00-17.00,
 • 11 września (środa) w godz. 8.00-17.00,
 • 12 września (czwartek) w godz. 8.00-15.00.
Niezłożenie dokumentów w podanych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w naborze. Osoby, które nie mogą złożyć dokumentów osobiście, mogą to uczynić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo nie musi być poświadczone notarialnie - wystarczy wypełnić druk pełnomocnictwa (https://rekrutacja.polsl.pl/wp-content/uploads/2019/05/pelnomocnictwo.pdf).
W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w podanych terminach prosimy o kontakt, tel. 32 237 18 86, 32 237 24 02.

Wiadomość utworzona: 10 września 2019 13:44, autor: Sergiusz Boron
12 września 2019
REKRUTACJA - II NABÓR
10 września o godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych na studia w II naborze. Każdy kandydat może sprawdzić swój status w systemie rekrutacji SOREK. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (pok. 38d w gmachu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej przy ul. Akademickiej 2). Komisja przyjmuje w następujących terminach:
 • 10 września (wtorek), w godz. 12-17
 • 11 września (środa), w godz. 8-17
 • 12 września (czwartek), w godz. 8-15.
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt, tel. 32 237 23 04, e-mail rg0@polsl.pl.

Wiadomość utworzona: 10 września 2019 08:07, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 12 września 2019 15:17, wykonana przez: Magdalena Bujara
12 sierpnia 2019
Praca Dziekanatu i Biura Dziekana - 16 sierpnia 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że dnia 16 sierpnia 2019 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Wiadomość utworzona: 12 sierpnia 2019 11:43, autor: Magdalena Bujara
15 lipca 2019
Projekt: Podsadzki na bazie koksu do hydraulicznego szczelinowania węgli – COKEPROP
Dnia 01.07.2019 odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące realizacji projektu pt. „COKEPROP – Podsadzki na bazie koksu do hydraulicznego szczelinowania węgli”. Projekt jest realizowany na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej i znalazł się wśród projektów przeznaczonych do finansowania, w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektów badawczych w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs 1/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie INGA Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałanie 4.1.1. - Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowanym przez NCBiR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Konsorcjum Politechniki Śląskiej – Instytutu Nafty i Gazu oraz PGNIG-u. Szczegółowo zostały omówione zasady współpracy oraz zarządzanie fazą realizacji. Spotkanie odbyło się w siedzibie PGNIG w Warszawie.
 

Wiadomość utworzona: 15 lipca 2019 10:16, autor: Sergiusz Boron
2 lipca 2019
Zmarł prof. dr inż. Włodzimierz SIKORA

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 czerwca 2019 r. w wieku 91 lat zmarł prof. dr inż. Włodzimierz SIKORA, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii, obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Włodzimierz SIKORA studia ukończył w roku 1951 na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Śląskiej w roku 1960, a tytuł profesora w roku 1969.

Po studiach podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego„Sośnica”, gdzie pracował do roku 1952. W latach 1953-1978był pracownikiemGłównego Instytutu Górnictwa, w którymprzeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od kierownika laboratorium do Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych. Od października 1979 roku zatrudniony był w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, gdzie kierował Zakładem Systemów Mechanizacyjnych, a następnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Nauki. W roku 1981 wybrany został na stanowisko Dziekana Wydziału Górniczego, z którego został odwołany w stanie wojennym w roku 1982. W latach 1990-96 był Prorektoremds. Nauki Politechniki Śląskiej. Po przejściu na emeryturę współpracował z CMG KOMAG w Gliwicach.

Był cenionym specjalistą z zakresueksploatacjizłóż i mechanizacji górnictwa. Był twórcą szkoły wysokiej koncentracji produkcji. Przeprowadził szerokie badania urabialności węgla w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w aspekcie doboru maszyn urabiających.

Wypromował 11 doktorów, w tym 3 z wyróżnieniem, jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji.

Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński,służący wszechstronną pomocą i radą. Wychowawca wielu pokoleń studentów i pracowników naukowych.

Za działalność naukowo-badawczą wyróżniony został Zespołową Nagrodą Państwową I stopnia,a także uzyskał szereg nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Górnictwa i Energetyki, Ministra Edukacji Narodowej i  Rektora Politechniki Śląskiej.

 

Uroczystości pogrzebowe w gronie rodzinnym odbyły się 29 czerwca 2019 roku na Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie.

 

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2019 15:48, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2019 15:52, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
2 lipca 2019
DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW 1 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH !!!
Inspektorat BHP przewidział dodatkowy termin szkolenia dla studentów 1 semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy nie przystąpili do testu i nie zaliczyli szkolenia za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Test zaliczeniowy będzie dostępny do 7 lipca 2019 r. Przypominamy, że szkolenie to jest OBOWIĄZKOWE!

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2019 10:56, autor: Magdalena Bujara
8 czerwca 2019
I Edycja Konferencji Naukowej Dzieci i Młodzieży na Naszym Wydziale

 

Trzeciego czerwca na Naszym Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa oraz Automatyki Przemysłowej odbyła się I Edycji Konferencji Naukowej Dzieci i Młodzieży – „Nowoczesny przemysł, świadome ratownictwo”. Wzięło w niej udział około 350 uczestników wygłaszając 12 referatów częściowo wzbogaconych wykonanymi projektami makiet i modeli w następujących sesjach tematycznych:

Wykorzystanie tektury i minerałów

 

ü  Pakujemy prezenty – opakowanie dla najbliższych wykonane z tektury, papieru, odpadów

ü  Biżuteria przyszłości – z wykorzystaniem tektury i minerałów

Chronimy środowisko – zagospodarowanie odpadów

ü  Wykorzystanie minerałów i produktów pochodzących z recyclingu

ü  Chronimy       środowisko – co robimy z odpadami górniczymi z kopalń węgla kamiennego

ü  Chronimy       środowisko - co robimy z opakowaniami tekturowymi po ich użyciu

ü  Chronimy środowisko – co robimy z opakowaniami tekturowymi po ich użyciu

ü  Chronimy środowisko – co robimy z odpadami górniczymi z kopalń węgla kamiennego

ü  Transport odpadów niebezpiecznych

ü  Chronimy środowisko – zagospodarowanie odpadów

ü  Wykorzystanie minerałów i produktów pochodzących z recyclingu

 

Bezpieczeństwo i ratownictwo

ü              Udzielenie pomocy przedlekarskiej

ü  Nowoczesny   ratownik górniczy - Nowoczesny transport             poszkodowanych

Komitet Naukowy w składzie: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa oraz Zastępca Kierownika Katedry Eksploatacji Złóż ds. dydaktyki dr hab. inż. Marek Wesołowski.

Konferencja nie mogłaby się odbyć bez wsparcia merytorycznego partnerów wydarzenia, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w panelu eksperckim, byli to przedstawiciele firm związanych z tematyką poruszaną podczas konferencji. Ekspertami w ramach sesji „Wykorzystanie tektury i minerałów” byli przedstawiciele  firm Etisoft Packaging System Sp. z o.o., Etisoft Sp. z o.o. oraz Grupy Saint-Gobain. Główną działalnością firmy Etisof Packaging System Sp. z o.o. jest produkcja opakowań oraz szerokiego spektrum innowacyjnych rozwiązań z tektury falistej oraz opakowań certyfikowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych, pudeł wielkogabarytowych, wsadów konstrukcyjnych oraz wszelkiego rodzaju opakowań marketingowych. Grupa Saint-Gobain zajmuje się wykorzystaniem materiałów skalnych i mineralnych w szeroko rozumianym budownictwie, transporcie oraz w inwestycjach infrastrukturalnych. Firma Etisoft Sp. z o.o. zajmuje się dodatkowo również produkcją nowoczesnych oznaczeń przemysłowych i systemów automatycznej identyfikacji dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Główne produkty firmy to: etykiety specjalistyczne, etykiety ogólnego stosowania, etykiety techniczne, elementy funkcyjne, taśmy barwiące, systemy Auto ID, urządzenia i systemy RFID, urządzenia i systemy Print & Apply, drukarki, czytniki i terminale, oprogramowanie. Firma oferuje również wsparcie techniczne obejmujące m.in. serwis, wdrożenia, szkolenia i helpdesk.

Sesja „Chronimy środowisko – zagospodarowanie odpadów” była objęta patronatem firm zajmujących się recyklingiem i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych. Firmami reprezentującymi ten dział przemysłowy były Spółka MB EKO S.A. oraz Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX S.A. Główny zakres działalności firmy MB EKO S.A. to rewitalizacja i rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, zagospodarowanie odpadów przemysłowych pochodzących głownie z energetyki zawodowej, spalarni odpadów oraz wydobycia i przeróbki węgla kamiennego. Z kolei Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX S.A. zajmuje się od wielu lat przerobem złomu metali żelaznych i nieżelaznych, recyklingiem zużytych opon, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sesję „Bezpieczeństwo i ratownictwo” patronatem objęły Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (CSRG) z Bytomia, firma CARBOSPEC M. Jaśniok Sp. Jawna oraz dwie największe spółki węglowe: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Polska Grupa Górnicza S.A.

CSRG jest główną jednostką ratowniczą w Polsce w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z zagrożeniami naturalnymi i technicznymi. Dodatkowym profilem działalności jest prowadzenie prewencji polegającej na przeciwdziałaniu powstawania tych niebezpiecznych zdarzeń oraz szkoleń pracowników kopalń w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa pracy. Firma CARBOSPEC M. Jaśniok Sp. Jawna zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań dla przemysłu wydobywczego. Specjalizuje się w produkcji rur, wdrażania systemów zabezpieczania ścian, projektowaniu i wykonawstwie instalacji podawania hydromieszanin drobnofrakcyjnych głównie do profilaktyki pożarowej oraz projektowaniu systemów klimatyzacyjnych. W swojej ofercie sprzedaży firma oferuje: rury z tworzyw sztucznych, siatki GRID CARBO, systemy dystrybucji pyłów oraz nowoczesne układy linowe do maszyn wyciągowych.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW. Polska Grupa Górnicza S.A. jest największym w Polsce producentem węgli energetycznych. Spółka skupia kopalnie po byłej Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickim Holdingu Górniczym S.A. co razem stanowi 14 oddziałów, z których utworzono 8 kopalń zespolonych i samodzielnych.

Wszyscy prelegenci, przedstawiciele Dyrekcji szkół biorących udział w konferencji, młodych naukowców, partnerzy z przemysłu oraz członkowie komitetu honorowego zostali wyróżnieni okolicznościowymi statuetkami wykonanymi w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach organizowanych przez  Fundację „Różyczka”. Fundacja ta, to jedna z najstarszych placówek w Polsce istniejąca od 1993 r., w której pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów prowadzona jest rehabilitacja 50 osób z niepełną sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. W dziesięciu pracowniach realizowany jest indywidualny program rehabilitacji ściśle dostosowany do poziomu każdego uczestnika. Przedstawiciele Fundacji, którzy również byli obecni na Sali konferencyjnej szczególnie uważnie przysłuchiwali się sesji pt.: „Wykorzystanie tektury i minerałów” pod kątem możliwości wzbogacenia oferty swoich programów rehabilitacyjnych.

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników konferencji czuwali zawodowi ratownicy pracujący na co dzień w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A w Bytomiu.

Komitet organizacyjny składający się z pracowników administracyjnych, naukowych oraz studentów Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej zapowiada kolejne edycje tej konferencji.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz władz Politechniki Śląskiej zapraszają również już teraz na pierwszą edycję konferencji skierowaną dla szkól licealnych, która odbędzie się w październiku br. pod tytułem „Ochrona środowiska”.

Wiadomość utworzona: 8 czerwca 2019 00:15, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
30 maja 2019
ZMIANA NAZWY WYDZIAŁU
Informujemy, że 27 maja 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2019 Rektora Politechniki Śląskiej, nazwa Wydziału Górnictwa i Geologii została zmieniona na Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Wiadomość utworzona: 30 maja 2019 08:17, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 30 maja 2019 08:18, wykonana przez: Sergiusz Boron
24 maja 2019
Godziny Dziekańskie 26.05.2019 r.
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie, w niedzielę 26 maja 2019 r. od godz. 18.30 do 22.00, dla wszystkich studentów Wydziału, celem umożliwienia im uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wiadomość utworzona: 24 maja 2019 10:44, autor: Magdalena Bujara
15 maja 2019
GODZINY DZIEKAŃSKIE 16.05.2019 r.
Na prośbę Samorządu Studenckiego, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie, w czwartek 16.05.2019 r. od godz. 12.00 do 18.00, dla wszystkich studentów Wydziału.

Wiadomość utworzona: 15 maja 2019 13:03, autor: Magdalena Bujara
7 maja 2019
Nasi zdobywają nagrody!!!

W dniach 25-26 kwietnia br. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji zorganizowana przez KNG Dahlta i Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji. W konferencji wzięły udział koła naukowe z wiodących uczelni kształcących na kierunkach geodezyjnych m.in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Rolniczego czy Politechniki Wrocławskiej. Politechnikę Śląską reprezentowało Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Agrimensor” z Wydziału Górnictwa i Geologii. Studenci naszej uczelni: Sebastian Hein oraz Alicja Stankiewicz zaprezentowali referat pt.: „Ocena deformacji budynku spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą z wykorzystaniem UAV”, który został nagrodzony III miejscem w konkursie na najlepszy referat. Opiekunem naukowym przygotowanego referatu był dr inż. Paweł Sikora. Po wręczeniu nagród odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji, podczas którego ustalono, że następną konferencję zorganizuje Studenckie Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 7 maja 2019 10:02, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
26 kwietnia 2019
GODZINY DZIEKAŃSKIE 30.04.2019 r.
Na wniosek Samorządu Studenckiego, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie, we wtorek 30.04.2019 r. od godz. 12.00 do 18.00, dla wszystkich studentów Wydziału.

Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2019 14:11, autor: Magdalena Bujara
26 kwietnia 2019
2 maja 2019 r. - praca Dziekanatu i Biura Dziekana
Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2019 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2019 11:51, autor: Magdalena Bujara
17 kwietnia 2019
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW 1 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów 1 semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.

1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć.

2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę: http://platforma.polsl.pl/rr3/.

3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.

4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.

5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP:

studia stacjonarne:

Górnictwo i Geologia - hasło dostępu: G1*rr3!zim
Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu: G2*rr3!zim

studia niestacjonarne:

Górnictwo i Geologia - hasło dostępu: G3*rr3!zim
Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu: G4*rr3!zim

6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności.

7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.

8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia.

9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Dziekanatu.

10. Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji od 15 kwietnia 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Wiadomość utworzona: 17 kwietnia 2019 12:44, autor: Magdalena Bujara
Ostatnia modyfikacja: 17 kwietnia 2019 13:11, wykonana przez: Magdalena Bujara
25 marca 2019
Nowy nabór do programu ERASMUS+

ZAPRASZAMY na nowy nabór do programu ERASMUS+:

28.03.2019 r., godz. 14.45, pokój 882, KWALIFIKACJA na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS +.

Szczegóły na PLAKACIE!!!

Wiadomość utworzona: 25 marca 2019 09:56, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2019 09:58, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
22 marca 2019
KONKURS Z NAGRODAMI
VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie organizuje konkurs dla studentów Wydziałów Górniczych. Do zdobycia nagrody pieniężna od 190 do 390 euro. Szczegóły na posterze i regulaminie konkursu. Bliższych informacji udziela dr inż. Grzegorz Pach.

Wiadomość utworzona: 22 marca 2019 09:54, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2019 10:09, wykonana przez: Sergiusz Boron
8 marca 2019
REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
Trwa nabór uzupełniający na studia podyplomowe "BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE". Rekrutacja potrwa do 22 marca 2019 r.

Wiadomość utworzona: 8 marca 2019 09:30, autor: Magdalena Bujara
6 lutego 2019
DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA BHP DLA I ROKU !!!
Inspektorat BHP przewidział dodatkowy termin szkolenia dla studentów I roku, którzy nie przystąpili do testu i nie zaliczyli szkolenia za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Test zaliczeniowy zostanie odblokowany w terminie od 18.02.2019 r. do 28.02.2019 r. Przypominamy, że szkolenie to jest OBOWIĄZKOWE!

Wiadomość utworzona: 6 lutego 2019 16:02, autor: Magdalena Bujara
31 stycznia 2019
Zaproszenie z zaprzyjaźnionej chińskiej uczelni

Prezentujemy ofertę studiów od naszej uczelni partnerskiej - Shanghai Jiao Tong University.
 

Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2019 22:08, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
16 stycznia 2019
PRAKTYKI W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA
Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2019 09:56, autor: Sergiusz Boron
3 stycznia 2019
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie

Jak zbudować w Polsce startup technologiczny i co robić żeby nie przepadł w Dolinie Krzemowej?

 

„Cyberus Labs” jest to firma (start-up), która dostarcza rozwiązania w dziedzinie cyber bezpieczeństwa i celem jej jest eliminowanie źródła cyber zagrożeń, a nie jedynie reakcja na nie. Łączy technologię zaprojektowaną w Dolinie Krzemowej i umiejętności polskich inżynierów.

System Cyberus Key firmy Cyberus Labs miał światową premierę w lutym 2017 roku podczas Mobile World Congress w Barcelonie, po tym jak został wybrany spośród niemal tysiąca firm z całego świata do akceleratora Startup Bootcamp Barcelona, który był poświęcony big data i IoT. Firma Cyberus Labs została wybrana, jako jedyna firma z obszaru cyber bezpieczeństwa do udziału w Startup Collider organizowanego przez PwC w Polsce.

 

10 stycznia (czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie AIP (Gliwice, ul. Banacha 7) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy, który poprowadzi Pan Marek Ostafil (COO firmy).

 

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące powadzenia międzynarodowego biznesu, pozyskiwania środków unijnych oraz zapoznać się ofertą technologiczną firmy wobec zagrożeń w zakresie cyber bezpieczeństwa dla IoT.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy pod adresem: aip@polsl.pl.

Szczegółowe informacje na stronie:

www.aip.polsl.pl

oraz

https://www.facebook.com/AIPPolitechnikiSlaskiej/.

 

Serdecznie zapraszamy.

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2019 14:32, autor: Sergiusz Boron
7 grudnia 2018
PROJEKT POWER NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII
Na Wydziale Górnictwa i Geologii ruszyły pierwsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. POWR-03.05.00-00-Z098/17-00. Projekt współfinansowany jest przeZ Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pani dr. inż. Aleksandra Mierzejowska oraz Pan dr inż. Maciej Pomykoł poprowadzą zajęcia z zakresu zadania 21 nt. „Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych przy tworzeniu baz danych Geograficznego Systemu Informacji (GIS)”.
 
 

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2018 14:56, autor: Sergiusz Boron
23 grudnia 2018
GODZINY DZIEKAŃSKIE 02.01.2019

Na wniosek Samorządu Studenckiego, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie w środę 02.01.2019 r. od godz. 8.30 do 16.00 dla wszystkich studentów Wydziału.

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2018 13:50, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2018 20:44, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
29 listopada 2018
POWTÓRNA IMMATRYKULACJA PO 50 LATACH OD ROZPOCZĘCIA STUDIÓW
W czwartek 29 listopada na odbyła się uroczystość Powtórnej Immatrykulacji po 50 latach od rozpoczęcia studiów. W uroczystości wzięło udział 63 absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii, którzy po odnowieniu ślubowania otrzymali pamiątkowe indeksy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia pod adresem https://photos.app.goo.gl/z8QmXZu2sLbafapD7

Wiadomość utworzona: 29 listopada 2018 16:03, autor: Sergiusz Boron
23 grudnia 2018
UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII 2018

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

GÓRNICTWA I GEOLOGII

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW

WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 

dziękują za udział w Uroczystościach Barbórkowych Wydziału Górnictwa i Geologii  Politechniki Śląskiej, które odbyły się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2, Gliwice.

 

Wiadomość utworzona: 28 listopada 2018 10:55, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2018 20:46, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
27 listopada 2018
KONFERENCJA NAUKOWA GÓRNICTWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2018

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Górnictwa i Geologii, organizują Konferencję Naukową „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2018”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r.  
Celem Konferencji, towarzyszącej obchodom Uroczystości Barbórkowych 2018, jest prezentacja osiągnięć środowisk naukowych i przemysłowych oraz rozwijanie i wzmacnianie współpracy. Problematyka Konferencji dotyczyć będzie aktualnych i kluczowych zagadnień współczesnego górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.gzr.polsl.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Wiadomość utworzona: 21 listopada 2018 13:24, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2018 18:34, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
27 listopada 2018
Bertrand Piccard doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Pierwszy człowiek, który okrążył kulę ziemską samolotem zasilanym wyłącznie energią słoneczną, niezwykły wizjoner i innowator – Bertrand Piccard – otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbędzie się 5 grudnia o godz. 11.00 w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.

 

Bertrand Piccard poświęcił swoje życie zawodowe nauce. Jest lekarzem specjalizującym się w psychiatrii, ale to osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych technologii sprawiły, że jego nazwisko znalazło się na ustach całego świata. Dwukrotnie okrążył kulę ziemską – najpierw balonem, a następnie samolotem własnego pomysłu, zasilanym wyłącznie energią słoneczną. Swymi dokonaniami chciał pokazać, że latanie bez zużycia nawet kropli paliwa, a tym samym bez szkody dla środowiska, jest możliwe.

 

Wraz z żoną Michele powołał do życia fundację Solar Impulse, której najnowszym przedsięwzięciem jest projekt World Alliance for Efficient Solutions, który ma na celu wybór 1000 propozycji nie tylko przyjaznych dla środowiska, ale też finansowo opłacalnych dla przedsiębiorców.

 

Wręczeniu tytułu doktora honoris causa dr. Bertrandowi Piccardowi będzie towarzyszyć interdyscyplinarna konferencja naukowa „Innowacyjne działania Politechniki Śląskiej na rzecz ochrony klimatu i środowiska”. Rozpocznie się ona o godz. 13.30 w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jej uroczystego otwarcia dokona m.in. nowy doktor honoris causa gliwickiej uczelni.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się tutaj.

 

Program konferencji naukowej jest dostępny tutaj.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy instytucji można kierować na adres: aip@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2018 18:47, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2018 18:32, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
27 listopada 2018
UROCZYSTOŚĆ POWTÓRNEJ IMMATRYKULACJI

W ramach obchodów Uroczystości Barbórkowych na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia wspólnie z Władzami Wydziału organizują w dniu 29 listopada (czwartek) 2018 uroczystość POWTÓRNEJ IMMATRYKULACJI ABSOLWENTÓW PO 50 LATACH OD ROZPOCZĘCIA STUDIÓW. Z
Zaproszenie kierowane jest do Absolwentów, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 1968/69, oraz do Absolwentów rozpoczynających studia wcześniej, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości w ubiegłym roku. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia i sposób zgłoszenia udziału można znaleźć w Zaproszeniu na uroczystość.
 

Wiadomość utworzona: 8 listopada 2018 13:59, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2018 18:41, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
7 listopada 2018
SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I ROKU
Podajemy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć.

2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę:  http://platforma.polsl.pl/rr3/.
 
3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.
 
4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.
 
5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP:
   studia stacjonarne:
   Automatyka i Informatyka Przemysłowa - hasło dostępu:  2018bhp#G1
   Górnictwo i Geologia - hasło dostępu:  2018bhp#G3
   Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu:  2018bhp#G4
   studia niestacjonarne:
   Automatyka i Informatyka Przemysłowa - hasło dostępu:  2018bhp#G6
   Górnictwo i Geologia - hasło dostępu:  2018bhp#G8
   Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu:  2018bhp#G9
 
6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności.
 
7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.
 
8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia.
 
9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Dziekanatu.
 
10.  Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji od 5 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wiadomość utworzona: 7 listopada 2018 14:22, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 7 listopada 2018 14:39, wykonana przez: Sergiusz Boron
24 października 2018
GIEŁDA PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W czwartek 25 października, w godz. 9-15 w nowej hali Ośrodka Sportu przy ul. Kaszubskiej 28 odbędzie się kolejna, 12 edycja Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości. Aby umożliwić studentom zapoznanie się z ofertą przedsiębiorców, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie od 10 do 12.

Wiadomość utworzona: 24 października 2018 08:17, autor: Sergiusz Boron
15 października 2018
Program grantowy „mPotęga”

Od września do grudnia 2018 r. pracownicy Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej dr inż. Aleksandra Mierzejowska oraz mgr inż. Monika Żogała realizują projekt grantowy „mPotęga” pt.: Interaktywna mapa szkoły. Zajęcia realizowane w ramach projektu prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów z udziałem uczniów klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gliwicach. Dzięki tym zajęciom uczniowie ww. szkoły mają możliwość poszerzenia wiedzy matematycznej w kontekście jej wykorzystania w Systemach Informacji Geograficznej (GIS) oraz ugruntowania wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

Wiadomość utworzona: 15 października 2018 08:04, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 15 października 2018 08:05, wykonana przez: Sergiusz Boron
9 października 2018
Nabór ERASMUS +

UWAGA

12.10.2018 r., godz. 10.15, pokój 882

DODATKOWA KWALIFIKACJA

na studia i praktyki w ramach programu

ERASMUS + SZCZEGÓŁY w PLIKU

Wiadomość utworzona: 9 października 2018 21:03, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
28 września 2018
SKŁADY GRUP DZIEKAŃSKICH NA I ROKU
Publikujemy składy grup dziekańskich na I roku:

Jednocześnie przypominamy, że zajęcia rozpoczynają się 1 października (tydzień parzysty), prosimy o zapoznanie się z rozkładem zajęć.

Wiadomość utworzona: 28 września 2018 15:31, autor: Sergiusz Boron
27 września 2018
WYNIKI 3 NABORU REKRUTACJI
Publikujemy listy przyjętych na studia w III naborze rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

Nowo przyjętych studentów prosimy o zapoznanie się ze informacjami wstępnymi. Numery albumów zostaną nadane w piątek 28 września.

Wiadomość utworzona: 27 września 2018 19:52, autor: Sergiusz Boron
25 września 2018
INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW
Zajęcia w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października, na studiach niestacjonarnych w dn. 6 października. 2 października jest dniem wolnym od zajęć (centralna inauguracja roku akademickiego). Uroczysta inauguracja roku akademickiego na naszym Wydziale, połączona z immatrykulacją studentów studiów stacjonarnych, odbędzie się 10 października od godz. 8.30 (szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższym czasie). Immatrykulacja studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 6 października o godz. 8.15 w auli 200.
 
Plan zajęć jest jeszcze w trakcie wprowadzania i jest sukcesywnie publikowany na stronie https://plan.polsl.pl/. Ze względu na możliwe zmiany, prosimy o sprawdzenie aktualności planu zajęć przed rozpoczęciem zajęć (szczególnie dotyczy to studiów niestacjonarnych przed każdym weekendem zjazdowym).
 
Studenci studiów niestacjonarnych powinni wnieść opłatę za studia niestacjonarne do 15 października 2018 r.
 
Podział na grupy dziekańskie dla studiów stacjonarnych podany jest na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/rg0/Strony/grupydziekanskie1.aspx,  na studiach niestacjonarnych zostanie opublikowany na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/rg0/Strony/grupydziekanskie.aspx po zakończeniu III naboru rekrutacji.
 
W bieżącym roku akademickim zostały uruchomione następujące kierunki studiów:
Automatyka i Informatyka Przemysłowa (studia stacjonarne i niestacjonarne),
Górnictwo i Geologia (studia stacjonarne i niestacjonarne),
Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 
Studenci proszeni są o zalogowanie się w Systemie Obsługi Toku Studiów na stronie https://sots.polsl.pl/student. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na facebooku http://fb.com/wgig.polsl/.

Wiadomość utworzona: 25 września 2018 15:04, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 25 września 2018 15:59, wykonana przez: Sergiusz Boron
25 września 2018
REKRUTACJA - III NABÓR - LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA
Publikujemy listy zakwalifikowanych do przyjęcia w III naborze rekrutacji na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii:

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni uzupełnić w systemie "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 461) w terminie do 26 września 2018 r. Komisja będzie przyjmować dokumenty:

 • 25 września (wtorek) w godz. 13.00-15.00,
 • 26 września (środa) w godz. 10.00-15.00.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można znaleźć w naszym "Poradniku Kandydata".

Wiadomość utworzona: 25 września 2018 12:54, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 25 września 2018 12:56, wykonana przez: Sergiusz Boron
21 września 2018
REKRUTACJA - III NABÓR
Rozpoczął się III nabór rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Są jeszcze wolne miejsca na kierunkach Automatyka i Informatyka Przemysłowa, Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Więcej informacji na temat poszczególnych kierunków można znaleźć w Informatorze dla kandydatów. Zachęcamy do rejestrowania się na stronie sorek.polsl.pl. Termin rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej w III naborze upływa w niedzielę 23 września o godz. 24.00. Lista zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona we wtorek 25 września o godz. 12.00. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni uzupełnić w systemie "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 461) w terminie do 26 września 2018 r. Komisja będzie przyjmować dokumenty:
 • 25 września (wtorek) w godz. 13.00-15.00,
 • 26 września (środa) w godz. 10.00-15.00.
Więcej informacji dotyczących rekrutacji można znaleźć w naszym "Poradniku Kandydata".

Wiadomość utworzona: 21 września 2018 14:35, autor: Sergiusz Boron
21 września 2018
KONKURSY
Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ” organizowanym przez biuro prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Można zapoznać się z listem zapraszającym i  regulaminem konkursu.
Drugie zaproszenie dotyczy konkursu Ministra Środowiska Nagroda „GEOLOGIA 2018”, w którym nagradzane będą przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze oraz fundamentalne odkrycia w dziedzinie geologii. Minister Środowiska przy pomocy Głównego Geologa Kraju organizuje również konkurs fotograficzny "Geologia w Obiektywie". Zachęcamy do aktywności i udziału w konkursach.

Wiadomość utworzona: 21 września 2018 14:29, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 21 września 2018 14:30, wykonana przez: Sergiusz Boron
19 września 2018
WYNIKI 2 NABORU REKRUTACJI
Wiadomość utworzona: 19 września 2018 17:03, autor: Sergiusz Boron
13 września 2018
REKRUTACJA NA STUDIA - PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW W II NABORZE
We wtorek 11 września o godz. 12.00 została ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Kandydaci mogą sprawdzić swój status w systemie SOREK. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia powinny uzupełnić w systemie "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 266) w terminie do 13 września 2018 r. Komisja będzie przyjmować dokumenty:
 • 11 września (wtorek) w godz. 13.00-15.00,
 • 12 września (środa) w godz. 10.00-15.00 i 18.00-19.00,
 • 13 września (czwartek) w godz. 10.00-15.00.
Dokumenty należy składać w białej tekturowej, wiązanej teczce, z naklejoną ostatnią stroną kwestionariusza. W teczce powinny znajdować się:
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedstawić do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał należy przedstawić do wglądu),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania (nie trzeba przynosić zaświadczenia lekarskiego).
Ogłoszenie I listy przyjętych oraz II listy zakwalifikowanych nastąpi 14 września (piątek) o godz. 12.00. Komisja będzie przyjmować dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych z II listy w następujących terminach:
 • 17 września (poniedziałek) w godz. 10.00-16.00,
 • 18 września (wtorek) w godz. 9.00-15.00.
Ogłoszenie II listy przyjętych nastąpi 19 września (środa) o godz. 15.00.
Więcej informacji można znaleźć w "Poradniku Kandydata".

Wiadomość utworzona: 10 września 2018 07:54, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2018 10:21, wykonana przez: Sergiusz Boron
22 sierpnia 2018
SafeDeepMining- Continued education program in rock engineering for deep mines

Supported by:

 

 

Wydział Górnictwa i Geologii  zaprasza na spotkanie informacyjne , dotyczące możliwości podjęcia nauki na studiach – kursie realizowanym w ramach projektu SafeDeepMining.  Politechnika Śląska jest partnerem w projekcie. Ukończenie kursu zapewni uczestnikom otrzymanie tytułu zgodnego z austriackimi zasadami akademickimi  - Certyfikowanego Międzynarodowego Inżyniera Górniczego.

Spotkanie odbędzie się  5 .09.2018 r. na Wydziale Górnictwa i Geologii – sala 450.

Rozpoczęcie spotkania nastąpi o godzinie 9.00.

Zapraszamy. Wstępne szczegółowe informacje

Wiadomość utworzona: 22 sierpnia 2018 12:55, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 22 sierpnia 2018 12:59, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
10 lipca 2018
REKRUTACJA NA STUDIA - PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW
We wtorek 10 lipca o godz. 12.00 zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni uzupełnić w systemie SOREK "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 457) w terminie do 12 lipca 2018 r. Komisja będzie przyjmować dokumenty:
 • 10 lipca (wtorek) w godz. 13.00-15.00,
 • 11 lipca (środa) w godz. 10.00-16.00,
 • 12 lipca (czwartek) w godz. 9.00-15.00.
Więcej informacji można znaleźć w "Poradniku Kandydata".

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2018 07:41, autor: Sergiusz Boron
19 czerwca 2018
REKRUTACJA NA STUDIA
Trwa rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie) na Wydziale Górnictwa i Geologii. Rekrutacja odbywa się na kierunki Automatyka i Informatyka Przemysłowa, Górnictwo i Geologia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat poszczególnych kierunków można znaleźć w Informatorze dla kandydatów. Zachęcamy kandydatów do rejestrowania się na stronie sorek.polsl.pl. Termin rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej w I naborze upływa w niedzielę 8 lipca. Lista zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona we wtorek 10 lipca o godz. 12.00. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni uzupełnić w systemie "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 266) w terminie do 12 lipca 2018 r. Komisja będzie przyjmować dokumenty:
 • 10 lipca (wtorek) w godz. 13.00-15.00,
 • 11 lipca (środa) w godz. 10.00-16.00,
 • 12 lipca (czwartek) w godz. 9.00-15.00.
Więcej informacji można znaleźć w "Poradniku Kandydata".

Wiadomość utworzona: 19 czerwca 2018 06:17, autor: Sergiusz Boron
28 maja 2018
Kategoria A dla Wydziału Górnictwa i Geologii

Po procedurze odwoławczej naszemu Wydziałowi przyznano kategorię A. 
 
 

Wiadomość utworzona: 28 maja 2018 19:07, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2018 19:22, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
28 maja 2018
Godziny dziekańskie 28.05.2018 od 12.00

Szanowni Państwo,
 
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej ogłasza w dniu 28.05.2018. od godz. 12.00 godziny dziekańskie. Treść oficjalnego pisma w załączniku
 
Dziękujemy

Wiadomość utworzona: 28 maja 2018 13:19, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2018 13:20, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
23 kwietnia 2018
Zapraszamy na wykład
We wtorek 24.04 o godz. 12:15 w sali 492 doc. Ing. Milan Mikolas z VŠB-TU Ostrava wygłosi prelekcje na temat górnictwa odkrywkowego (Povrchové dobývání ložisek) oraz robót strzałowych (Trhací práce v hornickém inženýrství). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów.

Wiadomość utworzona: 23 kwietnia 2018 11:29, autor: Sergiusz Boron
17 kwietnia 2018
23.04.2018 - Rusza 2 NABÓR do PROGRAMU ERASMUS+

UWAGA

23.04.2018 r., godz. 10.15, pokój 882

DODATKOWA KWALIFIKACJA

na studia i praktyki w ramach programu

ERASMUS +

 

Wymagane dokumenty:

1. ankieta informacyjna  - (do pobrania bezpośrednio przed kwalifikacją),

2. list motywacyjny  w języku polskim i angielskim (lub innym obcym w zależności od kraju, w którym student zamierza studiować), Certyfikat potwierdzający znajomości języka  - (oryginał +kopia) ,

3. CV- w języku polskim i angielskim,

4. dokument potwierdzający średnią ocen z całego dotychczasowego okresu studiów- wydruk z systemu, potwierdzony przez Dziekanat,

5. w przypadku wyjazdów na studia informacja o uprawnieniach do otrzymywania stypendium socjalnego lub o niepełnosprawności,

6. w przypadku wyjeżdżających na praktyki potwierdzenie przyjęcia przez FIRMĘ.

 

Można studiować m.in.:Bułgaria- Sofia,  Czechy- Ostrava,  Niemcy- Bochum,  Niemcy- Clausthal , Niemcy – Wuppertal,  Niemcy-Aachen,  Niemcy - Freiberg Niemcy- Cottbus, Finlandia: Lapland, Hiszpania- Madrid,  Hiszpania- Oviedo,  Hiszpania-Vigo,  Hiszpania- Bilbao,  Hiszpania- Leon,  Hiszpania- Santander, Portugalia- Lizbona , Portugalia- Porto,  Portugalia –Algarve,  Słovenja- Lubljana,  Turcja- Pamukkale,  Turcja- Eskisehir , Turcja- Kütahya (Dumlupinar University), Włochy –Brescia, Włochy- Torino,  Estonia-Tallin, Rumunia - Cluj-Napoca.

Wiadomość utworzona: 17 kwietnia 2018 21:40, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
17 kwietnia 2018
DZIEŃ ZIEMI 2018

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej organizuje w dniu 20 kwietnia br. kolejną edycję wydarzenia z cyklu DZIEŃ ZIEMI. Tym razem będzie to impreza dedykowana uczniom szkół współpracujących z naszym wydziałem.

Tegoroczny DZIEŃ ZIEMI odbędzie się pod hasłem: „Czy Ziemia jest okrągła?”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w auli 300 wykładem, pod tym samym tytułem. Po wykładzie przedstawiciele Uczniów z partnerskich szkół, zostaną zaproszeni do udziału w zabawie terenowej (w obrębie budynku wydziału) pt. „Od mapy do systemów informacji geograficznej”. Pozostali Uczniowie będą mogli uczestniczyć w pokazach sprzętu geodezyjnego oraz multimedialnej prezentacji pt. „Jak powstaje mapa cyfrowa?” podczas której zapoznani zostaną z narzędziami umożliwiającymi sporządzanie map numerycznych oraz oprogramowaniem do sporządzania map i przestrzennych modeli powierzchni wybranego terenu. Zwieńczeniem imprezy będzie drużynowy Quiz z zakresu wiedzy o Ziemi. Szczegóły również na naszym profilu facebookowym.

Wiadomość utworzona: 17 kwietnia 2018 11:58, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 17 kwietnia 2018 12:39, wykonana przez: Sergiusz Boron
23 marca 2018
Darmowy kurs językowy
Partnerska uczelnia TU Bergakademie Freiberg zaprasza studentów do zapisów na nieodpłatny intensywny kurs "Virtual Preparation Online Course (VPC)" obejmujący tematykę Sciences, Engineering, Geosciences. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z ofertą dydaktyczną uczelni oraz polepszenie kwalifikacji potencjalnych kandydatów w zakresie języka angielskiego bądź niemieckiego. Link do informacji o kursie: http://tu-freiberg.de/en/virtuelle-fakultaet/vpc
Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową:

Wiadomość utworzona: 23 marca 2018 21:50, autor: Sergiusz Boron
22 marca 2018
Szkolenia AutoCAD dla studentów
Rusza kontynuacja szkoleń w ramach projektu „Zaprojektuj swoją przyszłość”. Pierwsze z dofinansowanych szkoleń z AutoCADa podstawowego odbędzie się w dniach 6, 20, 27 kwietnia 2018 r. (piątki). Szkolenie jest dedykowane dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
Cena szkolenia w ramach projektu to 220,00 zł. Jest to pełne szkolenie w  wymiarze 21 godzin zegarowych zakończone dwoma certyfikatami Autodesk. Pierwszy za uczestnictwo w szkoleniu, drugi za uczestnictwo w projekcie w ramach Autoryzowanego Akademickiego Partnera Autodesk.
Osoby chętne prosimy o kontakt e-mailowy na adres: zaprojektujprzyszlosc@panova.pl
Liczba osób w grupie szkoleniowej: 15.
Godziny prowadzenia zajęć: 8:30 –15:30.
Miejsce szkolenia: Politechnika Śląska - Wydział Górnictwa i Geologii, sala 308.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o e-maile oraz obserwowanie strony na FB, która znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/zaprojektujswojaprzyszlosc/

Wiadomość utworzona: 22 marca 2018 12:52, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2018 12:53, wykonana przez: Sergiusz Boron
14 marca 2018
Zmarł dr hab. inż. Aleksander KOWAL

 

Pogrążeni w głębokim smutku i żalu zawiadamiamy, że dnia 13 marca 2018 r., po ciężkiej i długiej chorobie zmarł Profesor Nadzwyczajny Politechniki Śląskiej– dr hab. inż. Aleksander KOWAL, emerytowany pracownik Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa (dawniej Instytutu Mechanizacji Górnictwa) Wydziału Górnictwa i Geologii.

 

Msza święta za śp. Aleksandra Kowala odbędzie się w piątek 16 marca 2018 o godz. 7.30 w Katedrze p.w. Św. Piotra i Pawła w Gliwicach. Ceremonia pogrzebowa: piątek 16 marca 2018 o godz. 9.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.

 

Dr hab. inż. Aleksander Kowal był absolwentem Wydziału Górniczego naszej Uczelni, a od roku 1967 przez ponad 40 lat pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny przechodząc kolejno stanowiska od asystenta do profesora nadzwyczajnego. Tu się doktoryzował (1978) i habilitował (2006).

Odszedł od nas Człowiek zasłużony, powszechnie lubiany przez studentów i współpracowników, zafascynowany innowacyjnością i tryskający pomysłami inżynier. Twórca kilkudziesięciu patentów i wielu cennych publikacji z obszaru budowy i eksploatacji maszyn oraz podręczników akademickich.

Był godnym naśladowania wzorem pracowitości i oddania pracy naukowo-dydaktycznej, potrafiącym łączyć wiedzę naukową z twórczością inżynierską współpracując z licznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Dziękujemy Ci, że byłeś naszym nauczycielem i wychowawcą. Dziękujemy Ci, że byłeś naszym kolegą i przyjacielem. Jak żyłeś wśród nas, tak i pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w spokoju.

Wiadomość utworzona: 14 marca 2018 11:11, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2018 11:16, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
20 lutego 2018
II STOPIEŃ - SPECJALNOŚCI
Informujemy, że na II stopniu studiów stacjonarnych zostały uruchomione następujące specjalności:
 • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe,
 • Geodezja górnicza,
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza,
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów,
 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
 • Technika i organizacja BHP.

Na studiach niestacjonarnych otwieramy specjalności:

 • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie,
 • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze,
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza,
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów,
 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • Technika i organizacja BHP.

Jednocześnie przypominamy, że zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się w sobotę 24 lutego. Rozkład zajęć dostępny jest na stronie https://plan.polsl.pl/. Ze względów organizacyjnych plan ten może jeszcze ulegać niewielkim modyfikacjom, prosimy więc o bieżące sprawdzanie rozkładu zajęć.

Wiadomość utworzona: 20 lutego 2018 08:27, autor: Sergiusz Boron
19 lutego 2018
PRAKTYKI JEDNODNIOWE W ZAKŁADACH PGG S.A.
Rozpoczął się nabór na praktyki w zakładach PGG S.A. realizowane przez jeden dzień w tygodniu. Praktyki przeznaczone są dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu w godz. 9-13 do czwartku 22 lutego. Praktyki są płatne i powinny być związane z realizacją prac dyplomowych magisterskich. Praktykę można odbywać na wybranej kopalni: KWK ROW (Ruch Jankowice, Chwałowice lub Marcel), KWK Sośnica, KWK Wujek, KWK Piast-Ziemowit (Ruch Piast lub Ziemowit) oraz KWK Bolesław Śmiały.

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2018 14:14, autor: Sergiusz Boron
13 lutego 2018
REKRUTACJA - WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW
W środę 14 lutego o godz. 12.00 zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w II naborze rekrutacji na studia drugiego stopnia. Osoby zakwalifikowane powinny uzupełnić kwestionariusz w systemie rekrutacji SOREK i złożyć dokumenty w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 2, pok. 266. Komisja przyjmuje w następujących terminach:
 • środa, 14 lutego, godz. 13.00-16.00,
 • czwartek 15 lutego, godz. 10.00-15.00.
Wymagane są następujące dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu tożsamości (oryginał do wglądu),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania (nie trzeba przynosić zaświadczenia lekarskiego).
Dokumenty należy składać osobiście lub przez pełnomocnika (wymagany druk pełnomocnictwa) w białej tekturowej wiązanej teczce z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza.

Wiadomość utworzona: 13 lutego 2018 16:01, autor: Sergiusz Boron
9 lutego 2018
REKRUTACJA - II NABÓR
Rozpoczął się II nabór na studia II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Zachęcamy kandydatów do rejestrowania się na stronie sorek.polsl.pl. Termin rejestracji upływa w poniedziałek 12 lutego. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona w środę 14 lutego o godz. 12.00. Komisja będzie przyjmować dokumenty w następujących terminach:
 • środa, 14 lutego w godz. 13-16
 • czwartek 15 lutego w godz. 10-15.
Więcej informacji na temat rekrutacji w naszym Poradniku kandydata.

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2018 11:19, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2018 11:20, wykonana przez: Sergiusz Boron
3 lutego 2018
REKRUTACJA - SKŁADANIE DOKUMENTÓW
UWAGA!
Kierunek Gospodarka Surowcami Mineralnymi nie zostanie uruchomiony  z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Osoby, które rejestrowały się na ten kierunek mogą wybrać kierunek alternatywny.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na kierunki Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa powinni uzupełnić w systemie "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2) w terminie do 7 lutego 2018 r. Komisja będzie przyjmować:
 • w piątek 2 lutego w godz. 13.00-16.00 (pok. 461),
 • w sobotę 3 lutego w godz. 9.00-12.00 (pok. 461),
 • w poniedziałek 5 lutego w godz. 10.00-15.00 (pok. 266),
 • we wtorek 6 lutego w godz. 10.00-16.00 (pok. 266),
 • w środę 7 lutego w godz. 10.00-15.00 (pok. 266).
Wymagane są następujące dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany), przy wypełnianiu kwestionariusza należy wgrać do systemu zdjęcie (w postaci elektronicznej) - fotografia powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał należy przedstawić do wglądu) lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów,
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał należy przedstawić do wglądu),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania.
Dokumenty należy składać w białej tekturowej wiązanej teczce, z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza.
 
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji w naszym "Poradniku kandydata".

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2018 15:05, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 3 lutego 2018 09:03, wykonana przez: Sergiusz Boron
25 stycznia 2018
Ruszyły zapisy do V edycji Programu Corporate Readiness Certificate (CRC)

Biuro Karier Studenckich wspólnie z firmami Accenture Delivery Center Poland, IBM oraz ING Services Polska zapraszają do udziału wszystkich studentów ostatnich semestrów studiów.
Korzyści z uczestnictwa w programie:
•             Uzyskanie prestiżowego certyfikatu, rozpoznawalnego w środowisku biznesowym (CRC),
•             Zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej, która nie jest dostępna na rynku,    
•             Wykształcenie umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym,
•             Płatne staże i praktyki dla najlepszych,
•             Udział w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych w macierzystych uczelniach, a także w siedzibach partnerów Programu.
 

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2018 19:21, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
15 stycznia 2018
NABÓR na STUDIA PODYPLOMOWE!!!

 

 

 

 

 

 

Informujemy o trwającym naborze na studia podyplomowe. Na Naszym Wydziale jest możliwość podjęcia studiów na następujących kierunkach:

Ø  Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/rg1.aspx

Ø  Prawo geologiczne i górnicze https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/rg7.aspx

Ø  Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/rg6.aspx

Studia te są kierowane do inżynierów lub magistrów którzy chcieliby poszerzyć wiadomości zdobyte na studiach.

Wzięcie udziału w rekrutacji jest darmowe.

Zajęcia trwają od marca 2018 do lutego 2019r.

Rekrutacja trwa do 24.01.2018r.

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2018 12:09, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2018 14:29, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
12 grudnia 2017
KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH
W środę 13 grudnia br. od godz. 10.00 w auli 450 odbędzie się XVI Konferencja Kół Naukowych działających na Wydziale Górnictwa i Geologii. W czasie konferencji wygłoszonych zostanie 17 referatów podzielonych na trzy sesje tematyczne (program konferencji dostępny tutaj). Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pracowników i studentów, a w szczególności członków i opiekunów Kół Naukowych.

Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2017 12:22, autor: Sergiusz Boron
30 listopada 2017
DZIEŃ GÓRNIKA
Z okazji górniczego święta Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie w dn. 4 grudnia br. od godz. 8 do 18 dla wszystkich studentów.

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2017 09:31, autor: Sergiusz Boron
30 listopada 2017
ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ
Zachęcamy do obejrzenia obszernych relacji zdjęciowych z naszych uroczystości barbórkowych.
 
 

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2017 09:26, autor: Sergiusz Boron
27 listopada 2017
UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE
24 listopada na Wydziale Górnictwa i Geologii odbyły się tradycyjne obchody Dnia Górnika. O 9.00 w kościele pw. Św. Michała Archanioła odprawiona została uroczysta msza św. w intencji studentów, absolwentów i pracowników Wydziału, której przewodniczył ks. bp Gerard Kusz. Od 15:15 w holu gmachy Wydziału koncertowała orkiestra dęta KWK „Sośnica”. O godz. 16 rozpoczęła się uroczysta akademia, którą poprowadził Dziekan Wydziału prof. Franciszek Plewa. Okolicznościowe przemówienie wygłosił również JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, który złożył w imieniu władz uczelni życzenia wszelkiej pomyślności i górniczego szczęścia pracownikom i studentom Wydziału oraz całej górniczej braci. W części artystycznej akademii zebrani mogli podziwiać tradycyjny "skok przez skórę" oraz występ Akademickiego Zespołu Tańca "Dąbrowiacy".
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 27 listopada 2017 21:21, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2017 21:32, wykonana przez: Sergiusz Boron
31 października 2017
2 LISTOPADA DZIEKANAT NIECZYNNY
Informujemy, że w związku z decyzją Rektora Politechniki Śląskiej (Zarządzenie nr 22/16/17 z dnia 30 listopada 2016 r.) Dziekanat Wydziału Górnictwa i Geologii w dniu 02.11.2017 r. będzie nieczynny. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wiadomość utworzona: 31 października 2017 14:16, autor: Sergiusz Boron
31 października 2017
GODZINY DZIEKAŃSKIE 2.11.2017 r.
Na wniosek Samorządu Studenckiego Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych w czwartek 2 listopada 2017 r. w godz. 8:00-12:00.

Wiadomość utworzona: 31 października 2017 06:19, autor: Sergiusz Boron
24 października 2017
GODZINY DZIEKAŃSKIE
Na prośbę Samorządu Studenckiego Dziekan prof. F. Plewa ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych w czwartek 26 października w godz. 11:45-13:15 w związku z Giełdą Pracodawcy i Przedsiębiorczości. Giełda odbędzie się w godz. 9-15 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 B.

Wiadomość utworzona: 19 października 2017 14:16, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 24 października 2017 08:28, wykonana przez: Sergiusz Boron
10 października 2017
DZIEKANAT NIECZYNNY 13.10
Informujemy, że z powodu szkolenia pracowników w piątek 13 października Dziekanat będzie nieczynny.

Wiadomość utworzona: 10 października 2017 14:16, autor: Sergiusz Boron
9 października 2017
Godziny dziekańskie
W związku z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów II stopnia we wtorek 10 października od godz. 16.00 do 18.00.

Wiadomość utworzona: 9 października 2017 12:29, autor: Sergiusz Boron
22 września 2017
MINERALS DAY
20 października na Wydziale Górnictwa i Geologii odbędzie się wydarzenie o nazwie MINERALS DAY pod hasłem “If it can’t be grown, it must be mined…” (Jeśli nie można czegoś wyhodować, trzeba to wydobyć). Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, w szczególności uczniów szkół średnich. W programie m.in. gra fabularna, wykłady i pokazy. Szczegóły na plakacie informacyjnym.

Wiadomość utworzona: 22 września 2017 14:24, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2017 14:27, wykonana przez: Sergiusz Boron
23 września 2017
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - AKTUALIZACJA
Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora 2 października ustanawia się dniem wolnym od zajęć. W związku z tym zajęcia programowe dla studentów studiów stacjonarnych na Wydziale Górnictwa i Geologii rozpoczynają się we wtorek 3 października (tydzień parzysty), zgodnie z rozkładem zajęć, który zostanie opublikowany na stronie plan.polsl.pl. Zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się w sobotę 7 października (terminy zjazdów dostępne tutaj).

Wiadomość utworzona: 22 września 2017 10:45, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 23 września 2017 11:43, wykonana przez: Sergiusz Boron
25 września 2017
REKRUTACJA - OSTATNIA SZANSA
Trwa III nabór na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Są jeszcze wolne miejsca na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa (studia stacjonarne) oraz Górnictwo i Geologia (studia stacjonarne i niestacjonarne). Opis kierunków studiów znajduje się w Informatorze dla kandydatów. Kandydaci powinni się zarejestrować w systemie SOREK i wnieść opłatę rekrutacyjną do 24 września do godz. 24. We wtorek 26 września o godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w III naborze. Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty w następujących terminach:
 • wtorek 26 września w godz. 13.00-16.00
 • środa 27 września w godz. 9.00-15.00.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Górnictwa i Geologii przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach, pok. 457 do 462. Więcej informacji można znaleźć w naszym Poradniku kandydata.

Wiadomość utworzona: 20 września 2017 16:33, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 25 września 2017 08:02, wykonana przez: Sergiusz Boron
19 września 2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia odbędzie się we wtorek 10 października o godz. 16.00 w auli 300 w gmachu Wydziału. Absolwentów prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie (32 237 24 02) lub mailowo (rg0@polsl.pl) do 28.09.2017 r. i o wcześniejsze zgłoszenie się do Dziekanatu (pok. 461) w dn. 19.09-10.10 w godz. 8-14 w celu dopełnienia formalności związanych z odejściem z Wydziału (odbiór suplementu, odpisów dyplomu, wypełnienie ankiety badania losów zawodowych absolwentów, zwrot karty obiegowej). Studenci aktualnie studiujący na II stopniu na Wydziale Górnictwa i Geologii proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu do dnia 06.10.2017 r.

Wiadomość utworzona: 19 września 2017 08:07, autor: Sergiusz Boron
18 września 2017
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Uroczysta inauguracja roku akademickiego połączona z immatrykulacją studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się we wtorek 10 października w auli 300 w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii. Studentów proszeni są o przybycie na godz. 7:45 na obowiązkowe szkolenia z BHP i etyki, po których o godz. 10.00 rozpocznie się uroczystość immatrykulacji, w trakcie której wykład inauguracyjny wygłosi prof. Joachim Pielot. Prosimy o przybycie w strojach wizytowych. Przypominamy jednocześnie, że zajęcia zgodnie z planem rozpoczynają się już w poniedziałek 2 października. Immatrykulacja studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 7 października o godz. 8.00 w auli 300.

Wiadomość utworzona: 18 września 2017 10:25, autor: Sergiusz Boron
13 września 2017
REKRUTACJA
Tylko do 13 września trwa rejestracja kandydatów na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii w II naborze. Rekrutacja odbywa się elektronicznie na stronie sorek.polsl.pl. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 15 września o godz. 12.00. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia mogą składać dokumenty w następujących terminach:
 • 15 września (piątek) w godz. 12.00-15.00,
 • 18 września (poniedziałek) w godz. 9.00-16.00,
 • 19 września (wtorek) w godz. 9.00-15.00.
 

Wiadomość utworzona: 11 września 2017 15:35, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2017 09:40, wykonana przez: Sergiusz Boron
24 lipca 2017
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
Ogłaszamy kolejną edycję konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) promującego prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne związane z działalnością produkcyjną i rozwojową firm grupy FCA. Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Górnictwa i Geologii do 14 września 2017 r. Wzór wniosku i więcej informacji na temat konkursu na stronie http://www.polsl.pl/Jednostki/RN3-BWZ/Strony/FIAT.aspx

Wiadomość utworzona: 24 lipca 2017 09:54, autor: Sergiusz Boron
18 lipca 2017
STYPENDIA MINISTRA
Studenci, którzy uzyskali w czasie studiów wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie mogą ubiegać się o stypendium ministra. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są na stronie http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra. Wypełnione i udokumentowane wnioski można składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 18 września 2017 r.

Wiadomość utworzona: 18 lipca 2017 12:18, autor: Sergiusz Boron
16 lipca 2017
REKRUTACJA - SKŁADANIE DOKUMENTÓW
UWAGA
 
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wszystkie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, które w terminie złożą dokumenty, zostaną przyjęte na studia, niezależnie od wyświetlanych w systemie rekrutacji informacji o liczbie przyjętych teczek i limitu miejsc.
 
W piątek 14 lipca o godz. 12.00 została ogłoszona I lista osób przyjętych na studia I stopnia oraz II lista zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia z II listy mogą składać dokumenty w następujących terminach:
 • 14.07.2017 (piątek) w godz. 12-15,
 • 17.07.2017 (poniedziałek) w godz. 9-15,
 • 18.07.2017 (wtorek) w godz. 9-15.
Ogłoszenie II listy przyjętych oraz III listy zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 19 lipca (środa) o godz. 12.00 Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia z III listy mogą składać dokumenty w następujących terminach:
 • 19.07.2017 (środa) w godz. 12-15,
 • 20.07.2017 (czwartek) w godz. 9-15.
21 lipca (piątek) o godz. 15.00 nastąpi ogłoszenie III listy przyjętych na studia.
Dokumenty należy składać w pokoju 266 w budynku Wydziału przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach osobiście lub przez pełnomocnika (druk pełnomocnictwa do pobrania tutaj). W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w wymaganym terminie prosimy o kontakt telefoniczny (32 237 24 02).
 
Wymagane są następujące dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany), przy wypełnianiu kwestionariusza należy wgrać do systemu zdjęcie (w postaci elektronicznej) - fotografia powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych,
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dodatkowo, w przypadku kandydatów z tzw. "starą maturą"),
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał należy przedstawić do wglądu),
 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady (jeżeli uprawnia to kandydata do preferencyjnych warunków rekrutacji),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania.
Dokumenty należy składać w białej tekturowej wiązanej teczce, z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza.

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2017 09:39, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2017 18:54, wykonana przez: Sergiusz Boron
14 czerwca 2017
Godziny dziekańskie 16 czerwca
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. Franciszek Plewa, na wniosek Samorządu Studenckiego, ogłasza godziny dziekańskie w piątek 16 czerwca 2017 r. od godz. 8.00 do 16.00 dla studentów studiów stacjonarnych.

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2017 10:17, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2017 10:18, wykonana przez: Sergiusz Boron
21 lutego 2020
INDUSTRIADA'2017
Wydział Górnictwa i Geologii aktywnie uczestniczył w tegorocznej Industriadzie. W Sztolni Królowa Luiza, na stoisku zorganizowanym przez mgr Martę Matyjaszek, promowaliśmy kształcenie na naszym Wydziale, a mgr inż. Artur Pistelok prezentował wykonywanie pomiarów geodezyjnych. Z kolei w ramach pikniku „Gliwickie rytmy maszyny” w Nowych Gliwicach przy ul. Bojkowskiej dr inż. Michał Stawowiak zorganizował pokaz i prezentował maszyny drogowe udostępnione dzięki uprzejmości firm DROMAR, ECO-CLEAN oraz REMONDIS. Wszystkim zaangażowanym w organizację INDUSTRIADY serdecznie dziękujemy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 11 czerwca 2017 13:19, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2020 14:48, wykonana przez: Sergiusz Boron
5 czerwca 2017
Godziny dziekańskie
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. F. Plewa ogłasza godziny dziekańskie we wtorek 6 czerwca od godz. 12 do 14. Wszystkich zapraszamy w tym czasie na spotkanie ze społecznością Wydziału, które odbędzie się w auli 200.

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2017 14:15, autor: Sergiusz Boron
2 czerwca 2017
Politechnika Śląska dołączyła do programu Czystych Technologii Węglowych

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Politechnika Śląska podpisały list intencyjny, w którym  zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Spotkanie w Warszawie 29 maja 2017 r. to kolejny element realizowanego przez Oddział ARP S.A. w Katowicach projektu „Forum Innowacyjnego Węgla”.

Nasze forum jest otwarte dla instytucji z potencjałem naukowym, a Politechnika Śląska ma ogromny potencjał w zakresie badań, kadry naukowej oraz studentów. Współpraca z uczelniami  daje szerokie możliwości promocji forum - inicjując spotkanie powiedział Dyrektor katowickiego oddziału ARP Henryk Paszcza.

Jestem zaszczycony zaproszeniem Politechniki Śląskiej do obszaru działań związanych z czystymi technologiami węglowymi. Deklaruję intensywną współpracę oraz liczę na otwartość pozostałych ośrodków naukowo – badawczych – dodał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Franciszek Plewa.     

Działania FIW to głównie wsparcie innowacyjnych pomysłów technologicznych. Wspólnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, dzięki czemu w Polsce będzie mogła rozwijać się gospodarka niskoemisyjna.

Obecnie wiele się dzieje w obszarze węgla. Działania otwierają przestrzeń do współpracy w celu odczarowania dotychczasowego, negatywnego postrzegania węgla - powiedział wiceprezes ARP S.A. Andrzej Kensbok.

Sygnatariusze listu dostrzegają szanse, jakie dają polskiemu górnictwu nowoczesne technologie węglowe. Celem podjętej współpracy będą działania promujące wyniki badań w zakresie zastosowania tych technologii w gospodarce. Efektem podjętych działań będzie wdrożenie innowacyjnych technologii na szeroką skalę.

Węgiel to surowiec energetyczny, który należy mądrze wykorzystywać. Dzięki postępowi technologicznemu, którego współautorem jest m.in. Politechnika Śląska, węgiel w Polsce dostosowywany jest obecnie do dostępnych technologii światowych, w sposób racjonalny, rozsądny z korzyścią ekonomiczną, społeczną, ale również ekologiczną.
Ponadto węgiel jest i pozostanie na wiele lat podstawowym surowcem energetycznym, dlatego mam nadzieję, że podpisanie listu intencyjny to początek, po którym nastąpią dalsze konkretne działania dla systemowego dobra polskiej gospodarki
- podsumował wiceprezes ARP S.A. Dariusz Śliwowski.

Obecnie portal Forum Innowacyjnego Węgla popularyzujący metody czystych technologii węglowych skupia cztery ośrodki naukowo - badawcze: Główny Instytut Górnictwa, zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, krakowską Akademię Górniczo - Hutniczą oraz Politechnikę Śląską.
 
 

Współpraca została przypieczętowana okolicznościowymi dyplomami. Na zdjęciu od lewej dyrektor katowickiego oddziału ARP S.A. Henryk Paszcza,  dalej wiceprezes ARP S.A. Dariusz Śliwowski oraz  dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Franciszek Plewa.    

 

Wiadomość utworzona: 2 czerwca 2017 07:34, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca 2017 07:41, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
31 maja 2017
SPOTKANIE Z DZIEKANEM WYDZIAŁU

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy całą społeczność Wydziału Górnictwa i Geologii na spotkanie z Dziekanem Prof. dr hab. inż. Franciszkem PLEWĄ w dniu 06.06.2017 o godz. 12.00 w sali 200.
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 31 maja 2017 12:42, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2017 12:46, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
22 maja 2017
JUŻ PO IGRACH 2017

W poprzednim tygodniu wszyscy studenci, przy pełnym wsparciu pracowników Wydziału, świętowali akademickie święta - IGRY 2017. Mamy nadzieję, że zabawa była przednia i już teraz zapraszamy na fiestę w 2018 roku. Do zobaczenia za rok!
 

Wiadomość utworzona: 22 maja 2017 22:42, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2017 22:52, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
17 maja 2017
Porozumienie o współpracy z FAMUR SA

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 28.04.2017 nasz Wydział zawarł porozumienie o współpracy z FAMUR SA. Umowa został podpisana w siedzibie FAMUR SA w Katowicach, a w imieniu Wydziału Górnictwa i Geologii podpisał ją Dziekan prof.dr hab.inż Franciszek Plewa.
W myśl zawartego porozumienia planowane są działania obejmujące zarówno wspólne badania naukowe, jak i współpracę w ramach praktyk i staży studenckich. Umowa zawiera deklarację współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.
 
 
 

Wiadomość utworzona: 17 maja 2017 13:08, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
23 kwietnia 2017
Dzień Ziemi
W piątek 21 kwietnia na Wydziale Górnictwa i Geologii odbył się Dzień Ziemi zorganizowany pod hasłem "Odkrywanie skarbów w głębi Ziemi". Program wydarzenia obejmował grę fabularną, w której uczestniczyło sześć zespołów z zaprzyjaźnionych szkół średnich, a także wykłady i pokazy przygotowane i przedstawione przez pracowników Wydziału. Na zakończenie dnia wykład pt. "Geocaching - wciągająca zabawa w poszukiwanie skarbów z GPS" przedstawił mgr Paweł Woźniak z Państwowego Instytutu Geologicznego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Relacja z wydarzenia również na naszym facebooku.

Wiadomość utworzona: 23 kwietnia 2017 20:13, autor: Sergiusz Boron
20 kwietnia 2017
Program stażowy "ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI"
Ministerstwo Energii we współpracy ze spółkami energetycznymi: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKN ORLEN Polski Koncern Naftowy S.A. oraz PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. organizuje drugą edycję Programu Stażowego Energia dla Przyszłości. Program  jest skierowany do studentów 3 semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych i absolwentów, którzy zostaną wyselekcjonowani z wybranych wydziałów dziesięciu najlepszych uczelni technicznych w Polsce, których zakres studiów jest związany z obszarami energii, w tym z Wydziału Górnictwa i Geologii. Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej i odbędą płatny, roczny staż, w okresie od października 2017 r. do września 2018 r., etapami u każdego z Organizatorów. Rekrutacja uczestników rozpoczyna się w kwietniu 2017 r., natomiast ogłoszenie wyników naboru nastąpi w czerwcu 2017 r. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pdf.

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2017 19:14, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 20 kwietnia 2017 19:30, wykonana przez: Sergiusz Boron
23 lutego 2017
Zostań Ambasadorem Kariery w UE

Instytucje UE oferują studentom i absolwentom, którzy niedawno ukończyli studia, wiele możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. W zależności od tego, jaki etap kształcenia wyższego masz już za sobą, możesz zostać „ambasadorem” UE, zgłosić się na staż lub ubiegać się o stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe.

 

Studenci „ambasadorami” UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:

- uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów

- nawiązać współpracę z osobami z całej Europy

- zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów

- zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u

- wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera

- zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców.

 

Dla kogo przeznaczony jest ten program?
Poszukujemy otwartych i łatwo nawiązujących kontakty osób, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach wyższych.
Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród najlepszych europejskich absolwentów poszukujemy ambasadorów, którzy będą promować naszą „markę” na najlepszych uniwersytetach w Europie. Celem programu, który jest częścią pomyślnie realizowanej od dłuższego czasu inicjatywy, jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to:

- udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów

- budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji

- aktywna obecność w Internecie i mediach społecznościowych

- udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

 

Jakie korzyści przyniesie Ci udział w programie?

Po pierwsze nasi ambasadorzy zostaną gruntownie przeszkoleni, tak aby byli w pełni przygotowani do pełnienia powierzonej im roli. Na szkoleniach zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania zadań ambasadora. Zapewnimy Ci wszelką potrzebną pomoc i podpowiemy, od czego zacząć.

Po drugie na rynku pracy, na którym panuje ogromna konkurencja, tego rodzaju odpowiedzialne zadanie może sprawić, że Twoje CV będzie rzeczywiście wyjątkowe. Nie tylko nauczysz się metod komunikacji i prezentacji, lecz międzynarodowy wymiar pełnionej przez Ciebie funkcji może pozytywnie wpłynąć na ocenę Twojego CV z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

 

Informacje praktyczne

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór pracowników do wszystkich instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie: http://epso.europa.eu/about-epso_pl

 

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_pl#tab-0-0

 

 

Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie – najlepiej drogą mailową– o tym fakcie Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej: kariera@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 23 lutego 2017 11:42, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
1 lutego 2017
Konkurs „Mój pomysł na biznes”
Biuro Karier Studenckich zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w XIV edycji konkursu „Mój pomysł na biznes”, który jest skierowany głównie do uczestników indywidualnych i zespołów, których członkowie studiują lub pracują na Politechnice Śląskiej. Formularz zgłoszeniowy oraz informacja o konkursie są dostępne na stronie: http://www.kariera.polsl.pl/konkurs/konkurs.htm. Więcej informacji: kariera@polsl.pl, 32-237-15-59.

Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2017 18:42, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 1 lutego 2017 18:46, wykonana przez: Sergiusz Boron
25 stycznia 2017
PRZYPOMINAMY o IV edycji programu Corporate Readiness Certificate

Przypominamy studentom naszego wydziału, że trwa rekrutacja do IV edycji programu Corporate Readiness Certificate (CRC), obejmującego bezpłatne wykłady i szkolenia z obszaru IT i zarządzania w IT. Pozytywnie zrekrutowani będą mogli uczestniczyć w jednym z 13 przedmiotów, prowadzonych przez specjalistów z ING Services Polska oraz IBM. Zajęcia będą prowadzone w semestrze letnim 2017. Egzaminy kwalifikujące do udziału odbędą się 22 i 23 lutego w Gliwicach i Katowicach. Rejestracja trwa do 15 lutego.

CRC to prestiżowy program dla studentów z największych śląskich uczelni. Jego uczestnicy uzyskują szybki rozwój umiejętności i wiedzy, zdobywają podstawy praktycznej wiedzy z obszaru IT, poznają środowisko biznesowe od wewnątrz, niejednokrotnie otrzymują możliwość odbycia stażu w firmie organizującej program oraz – każdorazowo – certyfikat CRC uznany wśród pracodawców. Egzaminy kwalifikacyjne odbędą się w dwóch terminach: 22 lutego o 15.00 w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach i 23 lutego o 16.00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach. By wziąć udział w egzaminie, należy do 15 lutego wypełnić formularz rejestracyjny.

Więcej o programie CRC.

PROGRAM ZAJĘĆ

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier Studenckich, tel. 032 237-20-75, e:mail: kariera@polsl.pl    www: www.kariera.polsl.p

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2017 11:20, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2017 11:28, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
25 stycznia 2017
Spotkanie z przedstawicielami Wyższego Urzędu Górniczego
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników na spotkanie z przedstawicielami Wyższego Urzędu Górniczego. Mgr inż. Jarosław Mgłosiek oraz inż. Jerzy Picur przedstawią m.in. aktualne wymagania do uzyskania określonych kwalifikacji górniczych oraz obowiązki służby geologicznej w zakładach górniczych i nie tylko. Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w sali 513 w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii.

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2017 07:58, autor: Sergiusz Boron
13 stycznia 2017
Przypominamy i zapraszamy do konkursu fotograficznego

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym!

 

Oczekujemy na zdjęcia przedstawiające Wydział Górnictwa i Geologii !

Chcemy zobaczyć ujęcia:

·       wnętrz Wydziału,

·       zewnętrznych elewacji Wydziału,

·       życia codziennego na Wydziale,

·       niezwykłych, ciekawych wydarzeń i niezapomnianych chwil uchwyconych w budynku Wydziału.

 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia.

Zdjęcia prosimy przesyłać za pomocą wiadomości prywatnej na naszym profilu na Facebooku w terminie do 31.01.2017 r. Prosimy o zarchiwizowanie w swoich zasobach zdjęć w oryginalnej rozdzielczości.

Powołana komisja wyłoni zwycięzców oraz przyzna nagrody, których fundatorem jest Dziekan Wydziału!

Najlepsze zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych Wydziału!

 

Szczegóły w regulaminie

 

Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2017 22:12, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 13 stycznia 2017 22:25, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
4 stycznia 2017
Wręczenie dyplomów absolwentom studiów II stopnia
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów II stopnia odbędzie się we wtorek 17 stycznia br. o godz. 12.00 w auli 200 w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii. Absolwenci proszeni są o potwierdzenie przybycia do 12.01.2017 r. (e-mail RG0@polsl.pl, tel. 32 237 24 02). Prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu w dn. 16.01.2017 r. w godz. 9.00-15.30 w celu dopełnienia formalności związanych z odejściem z Wydziału (zwrot karty obiegowej, odbiór indeksu, świadectwa dojrzałości, suplementu, odpisów dyplomu, wypełnienie ankiety badania losów zawodowych absolwentów). W szczególnych przypadkach ww. formalności można załatwić w dniu uroczystości, w godz. 8.00-9.00. Prosimy o przybycie na uroczystość z piętnastominutowym wyprzedzeniem.

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2017 12:52, autor: Sergiusz Boron
4 stycznia 2017
Prośba o udział w badaniu opinii

W celu poprawy efektywności wdrażania nowych rozwiązań innowacyjnych oraz nowych technologii, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej wraz z Pennsylvania State University w Hazleton (USA) pracują nad modelem efektywniejszego wspierania nowo powstających przedsiębiorstw oraz możliwością poszerzenia zakresu pomocy udzielanej dla przedsiębiorców przez Inkubatory Przedsiębiorczości. Badania ankietowe mają na celu porównanie polskich i amerykańskich doświadczeń oraz analizę dobrych praktyk stosowanych przez obie strony. Zapewniamy, że uzyskane dane będą użyte wyłącznie dla celów naukowych, w zakresie stymulacji wzrostu ekonomicznego regionu oraz realizacji pracy doktorskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania .
 

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2017 12:51, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2017 12:54, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
2 stycznia 2017
Rusza XIV edycja Konkursu Mój pomysł na Biznes
Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Śląskiej do wzięcia udziału w Konkursie "Mój Pomysł na Biznes"  
 Konkurs "Mój Pomysł na Biznes" ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Pomysły mają nadawać się do wdrożenia, wykorzystywać przyjazne środowisku nowoczesne technologie i kreować nowe miejsca pracy. Skierowany jest głównie do osób indywidualnych i zespołów, których członkowie studiują lub pracują na Politechnice Śląskiej.  
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczenie zgłoszenia uczestnictwa, osobiście do Biura Karier Studenckich (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, budynek B, pok. 106, ul. Konarskiego 20) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres kariera@polsl.pl.  
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu.

Wiadomość utworzona: 2 stycznia 2017 18:37, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 2 stycznia 2017 19:58, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
4 stycznia 2017
Program dla studentów Corporate Readiness Certificate

Zachęcamy studentów naszego Wydziału do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu Corporate Readiness Certificate, realizowanego we współpracy pomiędzy Politechniką Śląską a firmami IBM i ING Services Polska. Program adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów technicznych, informatycznych lub informatyczno-ekonomicznych Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego. Zachęcamy ambitnych studentów do aplikowania. Liczy się nie tylko wiedza w dziedzinie informatyki, ale także umiejętność analitycznego myślenia i pracy w grupie. Szczególnie poszukiwane są osoby ze znajomością języka obcego, innego niż angielski. Zakwalifikowani uczestnicy biorą udział w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych w macierzystych uczelniach, a także w siedzibach partnerów programu. Do wyboru jest 13 programów nauczania, tzw. przedmiotów, których listę można znaleźć w prezentacji Corporate Readiness Certificate. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2017.

Wiadomość utworzona: 2 stycznia 2017 12:23, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2017 12:54, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
20 grudnia 2016
JSW nowym partnerem Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska oraz Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęły współpracę w zakresie organizacji praktyk górniczych dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii. List intencyjny został podpisany we wtorek, 20 grudnia, w rektoracie uczelni.
 
Ze strony Politechniki Śląskiej porozumienie sygnowali rektor prof. Arkadiusz Mężyk i dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. Franciszek Plewa, a ze strony Jastrzębskiej Spółki Węglowej prezes zarządu Tomasz Gawlik oraz zastępca prezesa zarządu ds. technicznych Józef Pawlinów.

Celem podpisanego listu intencyjnego jest przede wszystkim okresowe zatrudnianie w JSW na czas wakacji i w czasie roku akademickiego studentów naszej uczelni, a tym samym dobre przygotowanie kadr dla górnictwa podziemnego. – Współpraca z przemysłem wydobywczym to dla Wydziału Górnictwa i Geologii niezwykle ważna inicjatywa, ponieważ pokazuje, że kształcenie specjalistów w zakresie górnictwa jest potrzebne oraz że jest szansa na zatrudnienie. To niezwykle istotna wiadomość, tym bardziej, że ostatnie lata nie sprzyjały promowaniu kształcenia na kierunkach górniczych. Myślę, że podpisanie listu intencyjnego będzie przełamaniem tych niekorzystnych tendencji – mówił prof. Arkadiusz Mężyk. Rektor dodał również, że optymalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie studiów dualnych, które pokazałyby kandydatom, że jest realna szansa na przyszłą pracę zawodową.
 
Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewnił natomiast, że to dopiero początek wspólnej drogi i ma nadzieję, że współpraca między uczelnią a spółką będzie bardzo ścisła. – Jako zarządowi zależy nam na rozwoju, a rozwój to przede wszystkim ludzie. Bez ludzi, bez dobrych fachowców nie ma szans na osiągnięcie tego, co zamierzamy w najbliższej przyszłości. Będziemy szukać i wyławiać najlepszych studentów, będziemy dawać im szansę i liczymy na to, że w przyszłości będą oni naszymi bardzo dobrymi pracownikami – podkreślał Tomasz Gawlik.
 
List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony.
 

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2016 16:45, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2016 16:52, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
20 grudnia 2016
Nowy kierunek studiów Automatyka i Informatyka Przemysłowa
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Senat Politechniki Śląskiej na posiedzeniu w dn. 19 grudnia br. wyraził zgodę na uruchomienie od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów I stopnia Automatyka i Informatyka Przemysłowa na Wydziale Górnictwa i Geologii oraz zatwierdził efekty kształcenia dla tego kierunku. Z kolei Rada Wydziału Górnictwa i Geologii w dn. 20 grudnia br. zatwierdziła program kształcenia nowego kierunku. Więcej informacji dotyczących tego kierunku (w tym program kształcenia, sylwetka absolwenta i karty przedmiotów) zostanie wkrótce opublikowanych na naszej stronie internetowej.

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2016 11:31, autor: Sergiusz Boron
16 grudnia 2016
Harmonogram sesji zimowej
Podajemy do wiadomości harmonogram sesji egzaminacyjnej zimowej.
 
Do 15.01.2017 r. – złożenie w Dziekanacie przez starostów grup propozycji trzech terminów egzaminów uzgodnionych z prowadzącymi przedmioty.
25.01.2017 r. – koniec zajęć programowych (w poniedziałek 23.01 oraz w środę 25.01 zajęcia odbywają się wg planu na piątek z tygodnia nieparzystego).
26.01.2017 r. – 12.02.2017 r. – sesja egzaminacyjna zimowa. Zgodnie z Regulaminem Studiów, prowadzący przedmiot niekończący się egzaminem powinien umożliwić zaliczenie tego przedmiotu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
28.02.2017 r. – zamknięcie dostępu do protokołów systemu EKOS, po tym terminie dokonywanie wpisów będzie niemożliwe.
1.03.2017 r. - ostateczny termin złożenia w Dziekanacie indeksów oraz względnie podań o warunkowy wpis na kolejny semestr lub o udzielenie urlopu (studenci, którzy do tego dnia nie złożą indeksu lub podania, zostaną skreśleni z listy studentów).

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie wpisów ze wszystkich zaliczeń i egzaminów do 28 lutego 2017 r.

Prowadzący przedmiot powinien wpisać ocenę do systemu EKOS w terminie do 7 dni od jej uzyskania. O ewentualnym braku oceny lub niezgodności oceny lub daty wpisanej w indeksie i w systemie należy informować prowadzącego. Studenci powtarzający przedmioty (urlopy, warunki, różnice programowe) lub wykonujący je awansem, proszeni są o sprawdzenie, czy przedmioty te są dopisane w SOTS i zgłaszanie ewentualnych nieścisłości w Dziekanacie.

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2016 12:08, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2016 12:09, wykonana przez: Sergiusz Boron
15 grudnia 2016
KIC Raw Materials - spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie z panem Krzysztofem Kubackim, przedstawicielem KIC Raw Materials, które odbędzie się w dniu 19 bm (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali 267 (sala posiedzeń RW).
KIC Raw Materials to centrum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców mineralnych, finansowane z funduszy KE. W trakcie spotkania przedstawione zostaną możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.
 
Szczegóły o działalności KIC Raw Materials w PREZENTACJI

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2016 19:47, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2016 19:52, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
15 grudnia 2016
XV Konferencja Kół Naukowych
W dn. 14.12.2016 r. odbyła się XV Konferencja Kół Naukowych działających na Wydziale Górnictwa i Geologii. Członkowie kół „Bezpieczna Ściana”, „Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn", „Agimensor”, „Gwarek”, „Przeróbka Kopalin Stałych i Gospodarki Odpadami”, „Bezpiecznik” oraz „Silesian” zaprezentowali 20 referatów o tematyce związanej z profilem poszczególnych kół. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z konferencji oraz jej program.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2016 13:46, autor: Sergiusz Boron
15 grudnia 2016
Wykłady dla szkół średnich
W dn. 14 grudnia br. na Wydziale Górnictwa i Geologii odbyły się wykłady dla uczniów szkół średnich, mające na celu popularyzację kształcenia technicznego. W spotkaniu organizowanym w ramach cyklu Wiedza → Technika → Kariera dr Maja Taraszkiewicz-Łyda wygłosiła wykład pt. "Bezpieczeństwo – ratownictwo – pierwsza pomoc" dla uczniów ZSO nr 10 w Gliwicach. Z kolei w spotkaniu pod hasłem „Nie ma techniki… bez matematyki” dr inż. Paweł Sikora zaprezentował temat "Zastosowanie satelitarnych technik pomiarowych w geodezji". Poniżej kilka zdjęć dokumentujących te wydarzenia.
 
 
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2016 13:23, autor: Sergiusz Boron
12 grudnia 2016
GODZINY DZIEKAŃSKIE
Na prośbę Samorządu Studenckiego Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w piątek 23.12.2016 r. od godz. 8.00 do 16.00.

Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2016 14:44, autor: Sergiusz Boron
27 listopada 2016
Powtórna Immatrykulacja po 50. latach
W czwartek 24 listopada br. odbyła się uroczystość powtórnej immatrykulacji absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii, którzy rozpoczynali studia 50 lat temu. Immatrykulowani złożyli ślubowanie, otrzymali pamiątkowy indeks i wysłuchali wykładu okolicznościowego, który wygłosił dr inż. Zygmunt Łukaszczyk. Spotkanie było okazją do pamiątkowych zdjęć, zwiedzania Wydziału, wspomnień oraz rozmów z koleżankami i kolegami z roku. Uroczystość, która zgromadziła prawie 80 byłych studentów, zorganizowało Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 27 listopada 2016 06:57, autor: Sergiusz Boron
19 listopada 2016
WIEDZA→TECHNIKA→KARIERA
W piątek 18.11.2016 r. odbyła się pierwsza edycja wykładów organizowanych przez Wydział Górnictwa i Geologii dla uczniów szkół średnich pod hasłem Wiedza → Technika → Kariera. Ponad 90 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie wysłuchało prezentacji poświęconych geologii, optoelektronice, geodezji i bezpieczeństwu. Wykłady wygłosili dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska, dr inż. Andrzej Nowrot, dr inż. Paweł Sikora, dr Maja Taraszkiewicz-Łyda oraz dr inż. Aneta Grodzicka. Wkrótce kolejne edycje cyklu wykładów, szkoły średnie zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Prodziekanem ds. Studenckich i Kształcenia. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć poniżej oraz na facebooku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 19 listopada 2016 16:07, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 19 listopada 2016 16:12, wykonana przez: Sergiusz Boron
19 października 2016
Kursy wirtualne
Informujemy, że TU Bergakademie we Freibergu (Niemcy) uruchamia program wirtualnych kursów przygotowawczych dla zainteresowanych studiowaniem na tej uczelni. Liczba uczestników jest ograniczona, chętni mogą składać aplikacje do dn. 25.10.2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://tu-freiberg.de/en/virtuelle-fakultaet/virtual-preparation-course

Wiadomość utworzona: 19 października 2016 13:14, autor: Sergiusz Boron
25 lipca 2016
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Studenci, posiadający wybitne osiągnięcia naukowe (związane ze studiami) lub sportowe, mogą ubiegać się o stypendium ministra. Wnioski, przygotowane wg wytycznych określonych przez Ministra, należy składać w Dziekanacie w terminie do 9 września br. Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiadomość utworzona: 25 lipca 2016 11:14, autor: Sergiusz Boron
22 czerwca 2016
Wykład "Wielkie budowle XXI wieku - tunel pod Alpami"

W czwartek 30 czerwca o godz. 16:00 w Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów 8A w Gliwicach prof. Krystian Probierz z Wydziału Górnictwa i Geologii wygłosi wykład pt. "Wielkie budowle XXI wieku - tunel pod Alpami". Serdecznie zapraszamy

Wiadomość utworzona: 22 czerwca 2016 13:10, autor: Sergiusz Boron
20 czerwca 2016
Wirtualny spacer po Wydziale
Zapraszamy wszystkich do odbycia wirtualnego spaceru po Wydziale Górnictwa i Geologii. Projekt został przygotowany przez Darię Krawczyńską i Dawida Kisiela, członków Studenckiego Koła Geodetów "Agrimensor".

Wiadomość utworzona: 20 czerwca 2016 13:48, autor: Sergiusz Boron
8 kwietnia 2016
My na dniach otwartych Politechniki Śląskiej
W dniu dzisiejszym promowaliśmy nasz Wydział na Dniach Otwartych naszej Uczelni. Potencjalni studenci mieli możliwość zobaczyć naszą ofertę. laboratoria i sale dydaktyczne. Mamy nadzieję, że ich zachęciliśmy.
 
 

Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2016 20:07, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
4 kwietnia 2016
Wydział Górnictwa i Geologii na Facebooku!
Ruszyła oficjalna strona Wydziału Górnictwa i Geologii na Facebooku. Zapraszamy do odwiedzania, komentowania, nie zapomnijcie o polubieniu strony! Znajdziecie nas pod adresem https://www.facebook.com/wgig.polsl/

Wiadomość utworzona: 4 kwietnia 2016 21:56, autor: Sergiusz Boron
5 sierpnia 2015
Nowe inwestycje w górnictwie
W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce może powstać kilka nowych kopalni węgla kamiennego. Spółka Silesian Coal złożyła w Ministerstwie Środowiska dokumentację geologiczną i planuje rozpocząć wydobycie już w trzy lata po uzyskaniu koncesji. Spółka chce zatrudnić ok. 700 pracowników, dodatkowo kilka tysięcy osób znajdzie zatrudnienie w firmach okołogórniczych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie portalu wnp.pl
Równiez firma KOPEX planuje budowę nowoczesnej kopalni w Przeciszowie k. Oświęcimia. Tu zatrudnienie powinno znaleźć ok. tysiąca osób. O tej inwestycji można przeczytać m.in. na stronie portalsamorzadowy.pl

Wiadomość utworzona: 5 sierpnia 2015 12:45, autor: Sergiusz Boron
8 grudnia 2014
Studecki ranking pracodawców

Zachęcamy do zapoznania się z nowym studenckim rankingiem pracodawców w Polsce. W pierwszej setce pracodawców dla inżynierów znalazły się przedsiębiorstwa górnicze. Szczegóły na stronie...

Wiadomość utworzona: 5 listopada 2014 10:58, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2014 17:25, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej