26 lutego 2021
Zmarł prof. Wiesław Blaschke - pogrzeb i wspomnienie

We wtorek, 23.02.2021 r. zmarł uznany naukowiec i wieloletni nauczyciel akademicki
prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke

 

 

Pogrzeb Profesora Wiesława Blaschke odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

 

Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Blaschke

Profesor urodził się 10 czerwca 1941 r. w Krakowie. W 1963 r. ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie ze specjalnością Przeróbka Mechaniczna. Po ukończeniu studiów został asystentem w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin AGH. Odbył staże zawodowe w zakładach przeróbczych KWK Ziemowit w Lędzinach, KWK Wesoła, KWK Dębieńsko oraz w Jastrzębsko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.

W 1972 r. obronił pracę doktorską pt. „Metoda wyznaczania optymalnych parametrów wzbogacania węgla energetycznego” i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 1983 r. na podstawie rozprawy „Metoda prognozowania ekonomicznych efektów grawitacyjnego wzbogacania węgla koksowego” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie przeróbki surowców mineralnych.

W 2000 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1974-1976 prof. Wiesław Blaschke pełnił funkcję dyrektora do spraw nauki w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH. Pracował w Akademii Górniczo
-Hutniczej (1963-1976, 1980-1987) i Polskiej Akademii Nauk (1976-1980, od 1986 r.).

W roku 2003 prof. Blaschke podjął pracę w Katedrze Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów na Wydziale Górnictwa
i Geologii Politechniki Śląskiej, kierując Zespołem Technologii i Fizykochemii Procesów Przeróbki. W latach 2006-2009 pełnił w tej Katedrze funkcję zastępcy kierownika. W roku 2006 profesor powołany został na członka Rady Programowej Kwartalnika Górnictwo i Geologia, który wydawany był przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Funkcję
tę pełnił do 2010 r.

W okresie pracy w Politechnice Śląskiej prof. W. Blaschke był promotorem  w przewodzie doktorskim dr. inż. Michała Mazurka, który w 2013 r. obronił pracę doktorską pt.: „Opracowanie metody budowy systemu cen gwarantującego opłacalność wzbogacania energetycznego węgla kamiennego”.

Profesor prowadził wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych magisterskich i podyplomowych z przedmiotów, które dotyczyły procesów wzbogacania kopalin, zagospodarowania odpadów powstających w procesach tego wzbogacania, minimalizowania i neutralizowania skutków oddziaływania powstających odpadów na środowisko naturalne oraz marketingu i technik negocjacji. Nowymi elementami programowymi wniesionymi przez Profesora do wykładów dla słuchaczy kierunku kształcenia Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing na Wydziale Górnictwo i Geologia były: jakość funkcjonalna  procesu sprzedaży węgla oraz marketing węgla na rynkach krajowych i zagranicznych.

Przejawem czynnego uczestnictwa Profesora w pracach prowadzonych w Katedrze był jego udział w realizacji projektu rozwojowego finansowanego z funduszy NCBiR pt.: „Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania”, którego głównym wykonawcą był Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Wykonane w Katedrze Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej badania jakościowe i składu chemicznego mułów węglowych, składu chemicznego ekstraktu wodnego, zawartości popiołu, siarki, części lotnych, wartości opałowej oraz skuteczności wzbogacania mułów celem uzyskania pełnowartościowych koncentratów węglowych posłużyły do stworzenia Banku Informacji o zbiornikach depozytowych.

Wyniki przeprowadzonych badań były prezentowane na forach różnych konferencji naukowych, między innymi na
XVII Kongresie Przeróbki Węgla w Sankt Petersburgu w 2016 r.

Za swoje najważniejsze doświadczenia w swojej pracy naukowej uważał Profesor opracowanie i wprowadzenie do stosowania takich pojęć, jak: krzywe charakterystyk cieplnych węgla, ekonomiczna sprawność wzbogacania, wartość produkcji węgla, schematy ekonomiczne zakładów przeróbczych oraz poziom i struktura cen. Profesor jest współautorem koncepcji liczenia tzw. parytetu importowego węgla i meto  dologii liczenia kosztów pozyskania produktów handlowych.

Profesor zajmował się również problemami odsiarczania węgla i otrzymywania koncentratów pirytowych, wydzielaniem galeny we wzbogacalnikach strumieniowo-wachlarzowych, oceną jakościową i ekonomiczną złóż, problemami wykorzystania małych złóż węgla brunatnego, charakterystykami obiektów pozyskania i przetwarzania paliw, budowaniem systemów cen węgla kamiennego energetycznego i koksowego oraz węgla brunatnego. Zajmował się także dostosowaniem krajowego górnictwa do funkcjonowania w Unii Europejskiej, problemami opłacalności eksportu węgla, organizacją handlu węglem, tworzeniem kombinatów górniczo-przetwórczych, zagadnieniami opłacalności wzbogacania węgla, opiniowaniem projektów nowych zakładów przeróbczych.

W ostatnim okresie, w którym był zatrudniony w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zajmował się techniką wzbogacania grawitacyjnego węgla kamiennego przy wykorzystaniu separatorów powietrzno-wibracyjnych typu FGX.

Profesor był autorem około 600 publikacji i 6 patentów (Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2017. Wydawnictwo HELION. Gliwice. Wypromował trzech doktorów.

Był naukowcem aktywnym, pełniącym szereg istotnych funkcji, członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych. Był doradcą prezesów Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. oraz Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa S.A.
- instytucji odpowiedzialnych w owym czasie za przekształcenia sektora węglowego. W latach 90. był też wiceprezesem katowickiego Węglozbytu. Był również prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Od 1989 r. uczestniczył w pracach związanych z transformacją kopalń, współkierował zespołem przygotowującym analizę stanu oraz koncepcję zmian systemowych i organizacyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Był współautorem pierwszych założeń celów restrukturyzacyjnych. Nie uczestniczył jednak w tworzeniu oficjalnych programów restrukturyzacyjnych, nie zgadzając się z ich zapisami - głównie w częściach ekonomicznych. Rozwiązania jego zespołu, dotyczące stanowienia cen węgla, zostały w 1990 r. wprowadzone w życie decyzją Ministra Finansów.

Profesor pełnił szereg funkcji w radach redakcyjnych czasopism: „Przegląd Górniczy”, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, „Polityka Energetyczna”, „Technika Poszukiwań Geologicznych”, „Czasopismo Techniczne”, „Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii”, „Biuletyn Górniczy GIPH”, „Inżynieria Mineralna”. Był aktywnym działaczem społecznym (NOT, Krakowskie Towarzystwo Techniczne, Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin, charytatywna organizacja Lions Club Kraków Stare Miasto).

Za działalność społeczną otrzymał ponad 20 odznaczeń, w tym Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora,
którego pożegnamy 2 marca 2021 r. o godz. 13.00
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Społeczność akademicka

Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Politechniki Śląskiej

 

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2021 11:32, autor: Katarzyna Tobór-Osadnik
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2021 11:42, wykonana przez: Katarzyna Tobór-Osadnik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej