Efekty kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa

Wiedza: absolwent zna i rozumie

narzędzia matematyczne przydatne do opisu procesów dotyczących cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

podstawy fizycznych procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

działanie i cykl życia elementów i prostych układów elektrycznych, elektronicznych (w tym stosowanych w automatyce i telekomunikacji) oraz elektrycznych układów napędowych, w tym napędów przekształtnikowych

pojęcia z dziedziny informatyki (w tym terminologię fachową w języku angielskim) oraz zasady tworzenia programów komputerowych z użyciem wybranych języków programowania, a także jest świadom cyklu życia systemów informatycznych oraz potrzeby aktualizacji oprogramowania i rekonfiguracji sprzętu

zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i automatyzacji (w tym automatyki cyfrowej, teorii sterowania, automatyki napędu elektrycznego i sterowania procesów przemysłowych), a także jest świadom cyklu życia systemów sterowania oraz zna terminologię fachową w języku angielskim z tej dziedziny

pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego w cyklu życia układów automatyki i ich układów zasilania

podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania prowadzonej działalności, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ekonomii, zarządzania, tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości (w tym indywidualnej), ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

wykorzystywać metody z zakresu matematyki (w tym algebry, analizy matematycznej, liczb zespolonych, matematyki dyskretnej, metod numerycznych i optymalizacyjnych, statystyki i podstaw rachunku operatorowego)

zaplanować i wykonać symulacje i pomiary wielkości z zakresu fizyki, obejmującego zagadnienia mechaniki, termodynamiki, elektrotechniki i magnetyzmu, i elementów fizyki ciała stałego oraz fizyki jądrowej

wykorzystywać podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki do doboru aparatury pomiarowej  w obwodach elektrycznych i magnetycznych oraz planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu elektrotechniki oraz zaprojektować i wykonać proste obwody elektryczne, a także sprawdzać poprawność ich działania

na podstawie zadanej specyfikacji (założeń projektowych) zaprojektować, wykonać, uruchomić i przetestować proste układy elektroniczne (analogowe i/lub cyfrowe) i energoelektroniczne

w oparciu o założenia projektowe dokonać doboru odpowiednich elementów (w tym urządzeń pomiarowych i sterujących oraz elementów wykonawczych), przeprowadzić syntezę układu sterowania oraz opracować stosowne programy komputerowe dla celów symulacji i realizacji pomiarów oraz algorytmów sterowania

zaprogramować sterowniki PLC przeznaczone do różnych zastosowań, w tym do sterowania procesami przemysłowymi (również transportowymi), oraz zaprogramować podstawowe działania manipulacyjne robota przemysłowego

wykorzystać wiedzę z zakresu zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, wspomagania obliczeń inżynierskich, sporządzania dokumentacji technicznej (z wykorzystaniem oprogramowania graficznego) oraz wykonywania prezentacji multimedialnych

opracować algorytm i napisać program komputerowy z wykorzystaniem wybranych języków programowania w zakresie realizacji opracowanego algorytmu, a także przetestować poprawność jego działania.

skonfigurować (w tym z wykorzystaniem stosownych protokołów wymiany danych) układy teleinformatyczne oraz zaplanować i przeprowadzić pomiary parametrów pól elektromagnetycznych związanych z transmisją radiową

wykorzystywać odpowiednie narzędzia do zarządzania systemem operacyjnym znając składniki, strukturę i funkcje systemu operacyjnego oraz analizować algorytmy zarządzania elementami systemu z uwzględnieniem systemów rozproszonych

korzystać z ustaleń przepisowo-normalizacyjnych związanych z systemami informatycznymi, automatyką przemysłową oraz układów ich zasilania, wykorzystując wiedzę i doświadczenia praktyczne nabyte m.in. w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską

wykorzystać zdobyte m.in. w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską praktyczne umiejętności i doświadczenia związane z utrzymaniem systemów operacyjnych i programów komputerowych (w tym opracowanych przez siebie), a także urządzeń i systemów automatycznego sterowania

rozróżniać podstawowe elementy i struktury sieci teleinformatycznych, prawidłowo eksploatować i konfigurować aktywne urządzenia sieciowe, zaprojektować sieć teleinformatyczną wykorzystując wiedzę z zakresu protokołów komunikacyjnych i struktury sieci

projektować podstawowe systemy wizualizacji procesów przemysłowych, prawidłowo zidentyfikować i rozróżnić podstawowe elementy z zakresu sterowania procesami

dokonać krytycznej analizy oraz ocenić sposób funkcjonowania dostępnych rozwiązań technicznych z zakresu automatyzacji procesów

komunikować się i brać udział w debacie (przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich) używając specjalistycznej terminologii (w tym w języku angielskim)

zaplanować eksperymenty, pracować indywidualnie i w zespole, a także planować oraz organizować taką pracę

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

wykonywać zadania w nie w pełni przewidywalnych warunkach poprzez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

interpretować uzyskane wyniki eksperymentów i wyciągać z nich wnioski

przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich z zakresu automatyki i informatyki oraz ich rozwiązywaniu:

·     wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne,

·     dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne,

·     dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich

rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii właściwych dla kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

krytycznej oceny posiadanej wiedzy rozumiejąc jej znaczenie w rozwiązywanie problemów poznawczych, a w szczególności praktycznych

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania oraz organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

myślenia i podejmowania twórczych działań w sposób przedsiębiorczy

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania i wymagania od innych zasad etyki zawodowej, uwzględniając dbałość o dorobek i tradycje zawodu

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Efekty kształcenia