Zachęcamy do zapoznania się z naszym
"Poradnikiem Kandydata".

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek Automatyka i Informatyka Przemysłowa. Termin rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej w I naborze upływa 8 lipca. Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez Internet (należy się zarejestrować na stronie sorek.polsl.pl) Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a jego wynik wyrażany jest w punktach. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od limitu miejsc, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. Przy kwalifikacji bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego. Przedmiotem dodatkowym może być przedmiot:

  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2015 i latach późniejszych oraz absolwentów techników w roku 2016 i 2017 - zdawany na poziomie rozszerzonym,
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2014 i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.

Wynik punktowy rekrutacji P oblicza się ze wzoru:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka),

k  = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k  = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechnice Śląskiej można znaleźć w naszym Poradniku Kandydata.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja