2010

Tom 5 Zeszyt 1

J. Dubiński, J. Wachowicz, A. Koteras
Podziemne składowanie dwutlenku węgla – możliwości wykorzystania technologii CCS w polskich uwarunkowaniach
pdf

S. Gajos, W. Dygdała, U. Mieszczak, S. Szwajda
Działania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w zakresie ograniczania ujemnego wpływu górnictwa na środowisko
pdf

P. Gawor
Możliwości ograniczania ryzyka związanego z zagrożeniami elektrycznymi w górnictwie
pdf

M. Kugiel
Działania Kompanii Węglowej S.A. w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarczego wykorzystania metanu
pdf

S. P. Mozer, O. W. Kowaljow, I. J. Thorikow
Monitoring stanu warstwy ochronnej wodnej w kopalniach soli potasowych
pdf

J. Palarski
Pozyskiwanie metodami niekonwencjonalnymi energii z pozabilansowych pokładów węgla z uwzględnieniem ograniczenia emisji CO2
pdf

M. Pozzi, T. Mzyk
Strefy występowania rozluźnienia gruntu na terenie górniczym KWK „Szczygłowice”
pdf

A. Tor, A. Wróbel
Zarządzanie kryzysem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w 2009 roku
pdf

Tom 5 Zeszyt 2

J. Brodny
Modelowanie tarcia w układach mechanicznych
pdf

J. Brodny
Analiza wpływu tarcia na pracę odrzwi obudowy podatnej
pdf

P. А. Demenkov, D. N. Petrov, M. Jendryś
Modelowanie numeryczne stanów naprężeniowo-odkształceniowych w obudowie stacji metra typu kolumnowego, z uwzględnieniem etapów jej budowy
pdf

S. Duży, G. Dyduch
Wpływ czynników środowiskowych na zużycie techniczne konstrukcji obudowy budowli podziemnych
pdf

Ch. Jahn, M. Madaj, W. Klimas
Sposoby transportu górniczych spoiw mineralnych
pdf

Z. Kaláb, M. Lednická
Ocena zagrożenia sejsmicznego dla obiektów w rejonie Karwiny, na podstawie wyników długofalowego monitoringu
pdf

Z. Kaláb, M. Lednická, E. Hrubešová, J. Knejzlik
Aktywność sejsmiczna w średniowiecznej kopalni Jeroným, w okresie 2006 – 2009
pdf

Z. Korban
Wybrane aspekty wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce
pdf

J. Korski
Termowizja w monitoringu i zwalczaniu pożarów składowisk odpadów pogórniczych
pdf

S. Kowalik, M. Gajdowska
Utylizacja metanu z kopalń węgla kamiennego redukcją zagrożeń dla środowiska naturalnego
pdf

M. Kruczkowski
Analiza wpływu eksploatacji górniczej na występowanie deformacji nieciągłych typu liniowego
pdf

J. Kwiatek
Ocena niezawodności budynków na terenach wstrząsów górniczych
pdf

M. Labus
Próba oceny krajowych zasobów złóż serpentynitu dla celów sekwestracji CO2
pdf

M. Madaj, M. Wesołowski, W. Klimas
Wpływ rodzaju spoiwa na szerokość tamy izolacyjno-oporowej
pdf

D. Makeyeva
Lokalizacja elektrowni wiatrowych na zwałowiskach odpadów górniczych
pdf

D. A. Potemkin, P. A. Demenkov, M. A. Karasev
Stany naprężenia i odkształcenia w obiektach infrastruktury miejskiej przy intensywnej zabudowie i zagospodarowaniu przestrzeni podziemnej
pdf

W. Piwowarski, E. Stewarski
Wpływ procesu przemieszczeń pogórniczych na obiekty kopalniane, rejestrowany pomiarami GPS
pdf

R. Rado, P. Bujok
Chłonne otwory wiertnicze wykorzystywane w ochronie środowiska naturalnego i ich technika wykonania
pdf

P. Strzałkowski, M. Maruszczyk
Prognozowanie deformacji górotworu z uwzględnieniem zmiennej czasowej
pdf

R. Ścigała
Ocena możliwości wykorzystania systemu Grass-GIS do graficznej interpretacji wyników prognoz deformacji
pdf

M. Szmuc, K. Madej
Likwidacja wyrobiska „Piaseczno” – budowa zbiornika wodnego
pdf

J. Zych
Wpływ odległości punktów w liniach obserwacyjnych na wartości obliczanych z pomiarów odkształceń poziomych
pdf

Tom 5 Zeszyt 3

A. Gonet, S. Nagy, C. Rybicki, J. Siemek, S. Stryczek, R. Wiśniowski
Technologia wydobycia metanu z pokładów węgla (CBM)
pdf

M. Kaliski, S. Nagy, S. Rychlicki, J. Siemek, A. Szurlej
Gaz ziemny w Polsce  wydobycie, zużycie i import do 2030 roku
pdf

W. Kozioł, P. Czaja
Górnictwo skalne w Polsce – stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju
pdf

M. Kugiel
Efekty procesów restrukturyzacyjnych w Kompanii Węglowej SA
pdf

P. Litwa
Stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie
pdf

J. Olszowski
Obligatoryjne obciążenia górnictwa węgla kamiennego w Polsce
pdf

J. Strzelec-Łobodzińska
Wybrane aspekty funkcjonowania górnictwa w Polsce
pdf

J. Sułkowski
Wspieranie przez naukę, zwalczania pożarów i wybuchów w kopalniach węgla kamiennego
pdf

A. Tajduś, P. Czaja, Z. Kasztelewicz
Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce
pdf

H. Wirth, K. Kubacki, J. Ziemkiewicz
Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 – 2018
pdf

Tom 5 Zeszyt 4

Z. Adamczyk, J. Komorek, A. Kozik, K. Nowińska
Ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów wybranymi pierwiastkami w gminie Pawłowice
pdf

U. Aleksander-Kwaterczak, D. Ciszewski, E. Szarek-Gwiazda, A. Waloszek, J. Kwandrans, E. Wilk-Woźniak
Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn–Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy
pdf

I. Bojakowska, P. Brański, I. Iwasińska-Budzyk, J. Retka
Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w iłach poznańskich
pdf

I. Bojakowska, P. Dobek, S. Wołkowicz
Pierwiastki śladowe w osadach Kanału Bydgoskiego
pdf

I. Bojakowska, T. Gliwicz, O. Kozłowska, J. Szyborska- Kaszycka
Charakterystyka geochemiczna wód rzeki Wieprz
pdf

J. Cabała
Cynk w technosferze
pdf

S. Cebulak, M. Gardocki, M. Miczajka, M. Szlosarek, A. Tabor
Wstępna ocena możliwości stosowania proszków gaśniczych w prewencji endogenicznych pożarów w obiektach zagospodarowania odpadów z wydobycia węgla kamiennego
pdf

A. Czajkowska
Stopień zanieczyszczenia związkami biogennymi płytkich wód podziemnych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki
pdf

A. Gontaszewska
Geneza i geotechniczne aspekty występowania gruntów organicznych w dolinie Odry – przykład Słubic
pdf

B. Hanak, J. Nowak
Ocena zawartości wybranych metali oraz składników rozpuszczalnych w glebach i wodzie wokół zwałowiska odpadów powęglowych KWK „Nowy Wirek
pdf

C. Jakubek, P. Cieślok
Zagadnienie ochrony wód w aspekcie ustawowych zadań samorządu na przykładzie gminy Sośnicowice
pdf

J. Kaszubkiewicz, M. Marczyk
Zawartość benzo(a)pirenu w glebach w rejonie oddziaływania hut miedzi “Legnica” oraz „Głogów”
pdf

A. Kowalska, J. Pierwoła
Obrazowanie elektrooporowe wschodniej części otoczenia składowiska odpadów powęglowych „Panewniki KWK” „Halemba-Wirek”
pdf

E. J. Lipińska
Substancje kontrolowane – obowiązek ochrony przed ich uwalnianiem do środowiska
pdf

H. Mes-Golinowska, C. Fojcik
Przykłady przywracania użyteczności terenom poddanym antropopresji w wyniku eksploatacji złóż węgla kamiennego w północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
pdf

A. Pasieczna, A. Dusza-Dobek, W. Markowski
Wpływ górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa metali na jakość wód Białej Przemszy i Bobrka
pdf

A. Patrzałek
Rozwój zbiorowiska roślinnego oraz gleby inicjalnej zapoczątkowanej wysiewem traw na zwałowisku odpadów górniczych w okresie 30 lat
pdf

M. Pozzi, T. Mzyk
Wyprzedzająca regulacja koryta potoku Pawłówka na terenie górniczym KWK Pniówek
pdf

M. Pozzi, T. Mzyk
Lokalne zmiany rodzaju gruntów jako przyczyna wystąpienia rezydualnych zmian siły ciężkości w rejonie zapadliska przy szybie V KWK Szczygłowice
pdf

M. Pozzi, K. Nowińska
Szacowanie ilości metali ciężkich w Składowisku Odpadów Niebezpiecznych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”
pdf

T. Suponik
Wpływ współczynnika filtracji materiału aktywnego na skuteczność technologii PRB
pdf

T. Suponik
Problemy związane z zastosowaniem żelaza metalicznego w technologii PRB
pdf

2011

Tom 6 Zeszyt 1

M.N. Andreev
Metoda podziemnej eksploatacji złóż za pomocą filarów kimberlitowych
pdf

J. Brodny
Stan obciążenia śrub w strzemionach złączy ciernych
pdf

J. Brodny
Współczynnik pracy złącza ciernego górniczej korytarzowej obudowy podatnej
pdf

P. A. Demenkov, M. A. Karasev, M. Jendryś
Ocena stanów naprężeniowo-odkształceniowych w obudowie wielofunkcyjnego kompleksu podziemnego połączonego ze stacją metra
pdf

S. Duży, W. Preidl, A. Bączek, G. Dyduch, Ł. Pawlas
Wpływ warunków środowiskowych na obudowę płytko zalegających budowli podziemnych
pdf

S. Duży, W. Preidl
Deformacje nieciągłe na obszarze kopalni ćwiczebnej „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
pdf

Z. Kaláb, M. Lednická, A.A. Lyubushin
Analiza zjawisk sejsmicznych, indukowanych działalnością górniczą, za pomocą oprogramowania opartego na analizie spektralnej
pdf

H. Kleta
Zagrożenia geotechniczne w obrębie składowisk odpadów pogórniczych
pdf

W. Kocot, W. Piwowarski
Uszkodzenia obiektu budowlanego na terenie górniczym  identyfikacja przyczyn i zagrożeń
pdf

Z. Korban
Problem odpadów wydobywczych i oddziaływania ich na środowisko na przykładzie zwałowiska nr 5a/w-1 KWK „X”
pdf

Z. Korban
Wykorzystanie analizy harmonicznej w procesie prognozowania poziomu zagrożenia promieniowaniem jonizującym na terenach górniczych
pdf

J. Korski
Metan z pokładów węgla – zagrożenie i potencjał
pdf

J. Kosmaty
Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla
pdf

M. Kruczkowski
Wyznaczenie wartości parametrów teorii prognozowania wpływów w przypadku eksploatacji górniczej prowadzonej w dwóch pokładach
pdf

J. Matuszewski, A. Ratajczak, P. Głuch
Doświadczenia z utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik w warunkach KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”
pdf

T. Opara, O. Moroz
Ukraińskie rolnictwo ekologiczne jako dostawca wysokiej jakości i bezpiecznych dla środowiska produktów
pdf

W. Piwowarski, J. Zych
Analiza trajektorii dynamiki procesu przemieszczeń pogórniczych
pdf

E. Strzałkowska, P. Strzałkowski
Górnictwo węgla kamiennego w Wietnamie – wybrane informacje
pdf

M. Szmuc, K. Madej
Była siarka! Co jest teraz?
pdf

A. J. Wójcik
Obraz krajobrazu górniczego Zagłębia Dąbrowskiego na przykładzie „Karty geognostycznej zagłębia węglowego” Jana Hempla (1856 r.)
pdf

Tom 6 Zeszyt 2

I. Baic, B. Witkowska-Kita
Foresight OGWK – konsultacje społeczne
pdf

J. Drenda, L. Domagała, Z. Różański, M. Poloczek, A. Bujok
Eksploatacja i możliwości zagospodarowania centralnego zwałowiska odpadów powęglowych Przezchlebie w gminie Zbrosławice
pdf

T. Gawenda
Produkcja surowców mineralnych o wąskim zakresie uziarnienia w dwustadialnym zamkniętym układzie rozdrabniania i klasyfikacji
pdf

A. Konieczny, W. Pawlos, R. Kaleta, M. Krzemińska
Wpływ mielników wysokochromowych na efektywność procesu mielenia i flotacji w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud
pdf

A. Konieczny, W. Pawlos, M. Jach, R. Pępkowski, M. Krzemińska, R. Kaleta, D. Foszcz
Zastosowanie systemu wizualizacji do sterowania parametrami pracy maszyn flotacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud
pdf

D. Kowol, P. Matusiak
Charakterystyka wzbogacalności – istotny czynnik efektywności procesu rozdziału w osadzarce pulsacyjnej
pdf

M. Lenartowicz, D. Kowol
Badania wpływu kształtu wirnika na przebieg procesu flotacji w skali laboratoryjnej
pdf

A. Lutyński, W. Blaschke
Czynniki wpływające na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
pdf

A. Lutyński, W. Blaschke, I. Baic, B. Witkowska-Kita
Analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego
pdf

A. Lutyński, J. Szpyrka
Analiza jakości mułów węgla kamiennego zdeponowanych w osadnikach ziemnych
pdf

R. Modrzewski, P. Wodziński
Obliczanie powierzchni sit z wykorzystaniem liczby odsiewu
pdf

P. Myszkowski
Klasyfikacja na hydrocyklonach w zamkniętych układach mielenia
pdf

T. Niedoba
Zastosowanie krigingu zwyczajnego dla oszacowania zawartości popiołu i siarki w węglu w zależności od gęstości i rozmiaru ziarna
pdf

M. Osoba
Odkamienianie urobku surowego węgla kamiennego
pdf

A. Pyc, H. Giemza, G. Gruszka, M. Lenartowicz
Odwadnianie flotokoncentratu węgla koksowego w prasach filtracyjnych komorowo-membranowych
pdf

D. Saramak
Analiza efektywności pracy technologicznych układów rozdrabniania surowców z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi
pdf

B. Skorupska, A. Wieniewski, N. Kubacz
Możliwości produkcji koncentratów miedziowych o zróżniocowanej zawartości składników organicznych
pdf

J. Stankiewicz
Warunki efektywnej eksploatacji kruszarek udarowych bijakowych
pdf

T. Suponik
Procesy i materiały aktywne stosowane w technologii PRB
pdf

Tom 6 Zeszyt 3

Z. Adamczyk, E. Gruchociak, K. Loska, K. Nowińska
Sorpcja metali ciężkich na syntetycznym zeolicie typu NaP1
pdf

A. Adamus
Wybrane metody zmniejszania ryzyka samozapaleń węgla w kopalniach Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego (OKR)
pdf

P. Bańka, A. Jaworski, F. Plewa
Analityczne podejście prognostyczne, stosowane do oceny potencjalnego zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych
pdf

J. Cygankiewicz
Wpływ zawartości wilgoci w węglu na przebieg samozagrzewania
pdf

I. Gołda, J. Kornowski
Zastosowanie rozkładu Gutenberga-Richtera do prognozy zagrożenia sejsmicznego, wraz z oceną jego niepewności
pdf

A. Grodzicka, D. Musioł
Podejmowanie decyzji ryzykownych przez pracowników przy występujących zagrożeniach naturalnych – zagrożenie metanowe
pdf

A. Grodzicka, D. Musioł
Podejmowanie decyzji ryzykownych przez pracowników kopalń węgla kamiennego podczas wystąpienia obwału skał
pdf

J. Kornowski, I. Gołda
Wybrane problemy obserwacji drgań i estymacji energii zdarzeń sejsmicznych. Czujniki drgań i zagadnienie detekcji
pdf

A. Lohrengel, W. Kramarczyk, R. Kruk, K. Twardoch, A. Wieczorek
Modelowanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych, z wykorzystaniem metody elementów sztywnych
pdf

T. Majcherczyk, N. Szlązak, Z. Niedbalski
Wpływ zrobów ścian zawałowych na chodniki przyścianowe projektowanej ściany w warunkach zagrożenia metanowego
pdf

J. Osowska, J. Kalisz
Wykorzystanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej rzeki Kłodnicy
pdf

V. Sokoła-Szewioła
Przebieg zaobserwowanych przemieszczeń pionowych terenu górniczego w czasookresie związanym z wystąpieniem wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową
pdf

K. Stanienda, M. Kokowska-Pawłowska, M. Marcisz
Walory geoturystyczne wapieni triasowych garbu Chełma
pdf

N. Szlązak, D. Obracaj, K. Piergies
Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych
pdf

Ł. Tarski, J. Kornowski
Prognoza zagrożenia tąpnięciem na podstawie prognozy energii wstrząsu i znanych warunków lokalnych
pdf

Tom 6 Zeszyt 4

J. Bednorz
Społeczno - ekologiczne skutki eksploatacji węgla kamiennego w Polsce
pdf

M. Gorol
Poeksploatacyjne deformacje profilu rzeki skutkujące powstaniem zawodnień terenu
pdf

B. Hanak, M. Kokowska-Pawłowska, J. Nowak
Pierwiastki śladowe w łupkach węglowych z pokładu 405
pdf

Z. Korban, A. Manowska
Wykorzystane ciągów czasowych w procesie szacowania poziomu emisji dwutlenku węgla
pdf

M. Marcisz
Wybrane obowiązki służb geologicznych w podziemnych zakładach górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW, Polska)
pdf

J. Nowak
Wpływ stopnia przeobrażeń termicznych odpadów powęglowych na ługowanie substancji do środowiska
pdf

J. Skoczylas
Petrografia wobec wyzwań współczesnej turystyki i przemysłu kamieniarskiego
pdf

J. Skoczylas
Angkor – światowe dziedzictwo architektury kamiennej i geoturystyki
pdf

K. Stanienda
Skały kompleksu magmowego Wyspy Gomera
pdf

K. Stanienda, A. Wasilczyk
Obiekty przyrody nieożywionej Wyspy Teneryfa
pdf

2012

Tom 7 Zeszyt 1

R. Bobek, T. Śledź, A. Ratajczak, B. Mąka, P. Głuch
Rozwiązanie i doświadczenia ze stosowania obudowy prostej podporowo-kotwiowej w rozcince ścianowej nr 14 w pokładzie 401/1
pdf

J. Brodny
Badania modelowe złącza ciernego obciążonego udarem masy
pdf

M. Celmer, M. Lubryka, J. Kutkowski
Problemy z praktyki kopalnianej w zakresie określenia wpływu uskoków na budynki znajdujące się na powierzchni terenu
pdf

P.A. Demenkov, M. Karasev
Modelowanie numeryczne wielofunkcyjnego kompleksu podziemnego wraz z węzłem transferowym
pdf

S. Duży, W. Preidl, A. Bączek,G. Dyduch, Ł. Pawlas
Ocena niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji obudowy kamiennej wyrobisk kopalni ćwiczebnej muzeum miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej poddanych niekorzystnemu oddziaływaniu środowiska
pdf

P. Głuch
Typoszereg odrzwi obudowy OŁE/V36
pdf

Z. Kaláb, J. Knejzlík, M. Lednická
Obserwacje składowej rotacyjnej w cyfrowym zapisie wstrząsów górniczych
pdf

P. Kalisz
Wpływ eksploatacji górniczej na rurowe zbiorniki retencyjne
pdf

M. Karasev, O. Alexandrova, P. Demenkov
Analiza numeryczna osiadań wywołanych drążeniem tunelu w sąsiedztwie katedry Sagarada Familia
pdf

Z. Korban
Gospodarka odpadami przemysłowymi w KWK „X” – wybrane problemy
pdf

J. Korski
Ekologiczne bariery wzrostu indyjskiego górnictwa węglowego
pdf

M. Kugiel, R. Piekło
Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w Haldex S.A.
pdf

W. Piwowarski
Przemieszczenia górnicze terenu, obciążone deformacją losową
pdf

P. Strzałkowski
Zagrożenie dla powierzchni wynikające z dawnej, płytkiej eksploatacji górniczej
pdf

K. Szafulera, M. Jendryś
Ocena stateczności górotworu w sąsiedztwie płytkich wyrobisk porudnych w oparciu o odkształceniowy warunek stanu granicznego
pdf

K. Szafulera, M. Jendryś
Numeryczna analiza stanu odkształcenia górotworu w sąsiedztwie płytkich wyrobisk porudnych
pdf

R. Ścigała
Kompleksowa identyfikacja współczynnika prędkości osiadania dla warunków jednej z kopalń GZW
pdf

K. Tajduś, R. Misa, A. Sroka
Eksploatacja częściowa pokładów węgla ze szczególnym uwzględnieniem stabilności filarów i ochrony powierzchni
pdf

Tom 7 Zeszyt 2

Adamczyk Z., Nowak J.
Zmiana składu chemicznego żużli paleniskowych w składowisku izolowanym od środowiska
pdf

Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D.
Zanieczyszczenie gleb na obszarze historycznej eksploatacji rud Zn-Pb (rejon Lgoty)
pdf

Bardel T.
O antropogenicznych przyczynach powstania osuwiska na zboczu byłej kopalni iłów „Kantoria” w Tarnowie
pdf

Bardel T.
Ocena wyników badań płytą VSS kruszywa ze złóż aluwialnych rejonu Tarnowa wykorzystywanego do budowy nasypów drogowych
pdf

Bojakowska I., Dobek P., Wołkowicz S.
Oddziaływanie na środowisko gruntowe stawów biologicznego oczyszczania ścieków
pdf

Bojakowska I., Lech D, Jaroszyńska J.
Metale ciężkie w osadach Potoku Służewieckiego w Warszawie (Polska)
pdf

Bojakowska I., Lech D, Jaroszyńska J.
Wskaźniki zasolenia w wodach Potoku Służewieckiego i Jeziora Wilanowskiego w Warszawie
pdf

Bojarska K., Bzowski Z.
Wyniki badań wyciągów wodnych odpadów wydobywczych z kopalń węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w aspekcie wpływu na środowisko
pdf

Ciszewski D.
Wpływ wód Wisły na zanieczyszczenie chronionych starorzeczy w rejonie Spytkowic
pdf

Gawor Ł.
Wybrane problemy prawne dotyczące rekultywacji zwałowisk pogórniczych w Zagłębiu Ruhry i Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
pdf

Krzeszowska E.
Formy występowania i stopień uwęglenia materii organicznej w skałach klastycznych warstw siodłowych KWK Jankowice
pdf

Lipińska E. J.
Zastosowanie metody GPR do ustalenia zmian antropogenicznych w górotworze w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej w Gminie Iwonicz-Zdrój
pdf

Osowska J.
Metody waloryzacji hydromorfologicznej rzek
pdf

Patrzałek A., Kokowska-Pawłowska M., Nowińska K.
Wykorzystanie roślin dziko rosnących do celów energetycznych
pdf

Pękala A.
Charakterytyka mineralogiczno – geochemiczna skał przejściowych ze strefy kontaktu mezozoik – neogen w złożu węgla brunatnego „Bełchatów”
pdf

Pękala A.
Ocena stanu geochemicznego gleb miasta Przemyśla
pdf

Pozzi M., Cempiel E., Mzyk T.
Wyniki monitoringu hydrogeologicznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu w okresie 2010-2012
pdf

Pozzi M., Mzyk T.
Ocena możliwości zastosowania mieszanek popiołowo-gruntowych do rekultywacji wyrobiska KWB w Bełchatowie
pdf

Radwanek-Bąk B., Laskowicz I.
Zastosowanie analizy wielokryterialnej w rozwiązywaniu problemów związanych z antropogenicznymi zagrożeniami środowiska na terenach poeksploatacyjnych i poprzemysłowych
pdf

Suchodolska K.
Bezpieczeństwo geologicznej sekwestracji CO2 – zagrożenia i prewencja
pdf

Suponik T.
Ocena parametrów jakości wody przepływającej przez kolumnę wypełnioną żelazem metalicznym
pdf

Wagner J., Szulik J, Kaczorowski Z., Mazurek U.
Warunki hydrogeologiczne Zlewni Kłodnicy na tle mapy hydrogeologicznej Polski w skali  1:50 000 (jednolite części wód podziemnych nr 128 i nr 129)
pdf

Wojas A.
Badanie podatności magnetycznej gleb na obszarze Krakowa jako wskaźnika ich zanieczyszczenia
pdf

Tom 7 Zeszyt 3

Z. Adamczyk, J. Nowak, B. Grzesik
Przebarwienia nawierzchni asfaltowej wykonanej na bazie kruszywa amfibolitowego
pdf

J. Drenda
Ocena klimatycznych warunków pracy górników w polskich kopalniach węgla kamiennego i rudy miedzi
pdf

A. Grodzicka
Zachowania pracowników w czasie zaistnienia pożaru kabli w wyrobisku podziemnym
pdf

E. Krzeszowska, I. Machłajewska
Odkrywanie historii zbiorów muzeum geologii złóż w Gliwicach – śladami niektórych metryczek okazów paleontologicznych
pdf

E. Makosz, K. Stanienda
Walory geoturystyczne skandynawskich eratyków rejonu Gliwic
pdf

W. Maśka
Konteneryzacja w nowoczesnych systemach transportu dołowego w warunkach JSW S.A KWK „Budryk”
pdf

K. Probierz
Petrologia węgla w rozpoznawaniu węgli koksowych rejonu Jastrzębia
pdf

K. Stanienda
Geostanowiska wschodnich obszarów Atlasu Saharyjskiego i Telskiego (Algieria)
pdf

A. Ślączka, A. Wasilczyk
Charakterystyka petrograficzna węgli kamiennych o różnym stopniu uwęglenia w aspekcie zastosowania ich do wytwarzania zawiesinowych paliw węglowo-wodnych
pdf

M. Uszko
Zarządzanie produkcją w Kompanii Węglowej S.A.
pdf

Tom 7 Zeszyt 4

Bulgakov J., Kostenko V., Zavialova E.
Synergetyczne procesy przy formowaniu się ognisk samonagrzewania w deformowanym pokładzie węgla
pdf

Dziurzyński W., Wasilewski S.
Ocena stanu atmosfery w rejonie ściany i jej zrobach na podstawie badań modelowych i danych z systemu monitoringu w kopalni
pdf

Kaliakin S., Kostenko V., Zavialova E., Sztroch L.
Wpływ domieszek palnych gazów kopalnianych na zagrożenie wybuchowe węglowych aerozoli
pdf

Kazanin O.
Główne trendy w technologiach górnictwa podziemnego w kontekście opanowania zagrożeń występujących w rosyjskich kopalniach węgla kamiennego
pdf

Nawrat S., Napieraj S.
Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w kopalni Jas-Mos
pdf

d’Obyrn K., Brudnik K.
Ograniczenie zagrożenia wodnego przez stabilizację górotworu w centralnym rejonie kopalni „Wieliczka”
pdf

Szlązak N., Obracaj D.
Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego
pdf

Trenczek S., Wojtas P.
Rozpoznanie poziomu występujących zagrożeń jako element skutecznego przeciwdziałania ich skutkom
pdf

Uszko M., Kloc L., Szarafiński M., Kołodziej J.
O wyznaczaniu wskaźnika efektywności odmetanowania
pdf

Tom 8 Zeszyt 1

Adamczyk Z., Nowak J.
Przeobrażenia składu fazowego żużli paleniskowych w składowisku izolowanym od środowiska
pdf

Białek J., Mielimąka R., Lubryka M., Majchrzak J.
Ograniczenia zakresu projektowanej eksploatacji złoża Gołkowice wynikające z ochrony terenów położonych na terytorium Republiki Czeskiej
pdf

Celmer M., Lubryka M., Skatuła R., Głuch P.
Doświadczenia ze stosowania obudów podporowo-kotwiowych niesymetrycznych w przecinkach zbrojeniowych i likwidacyjnych w kopalni „Jas-Mos”
pdf

Grodzicka A., Musioł D.
Ewakuacja górników drogami ucieczkowymi – wybrane wyniki badań ankietowych
pdf

Kudela J., Kucz M., Ożóg A., Zachwieja T., Głuch P.
Przykłady zastosowania obudowy łukowej podatnej spłaszczonej ŁPSp w kopalni „Piast”
pdf

Łaskuda R., Czarnecki J., Gruszka J., Głuch P.
Doświadczenia ze stosowania obudowy łukowej podatnej spłaszczonej ŁPSp-V32/4 w przecince ściany 301 w pokładzie 318 w polu SIII w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”
pdf

Nowińska K., Adamczyk Z.
Mobilność pierwiastków towarzyszącym odpadom hutnictwa cynku i ołowiu w środowisku
pdf

Skoczylas J.
Petroarcheologiczne badania nad proweniencją surowców skalnych starożytnego Chersonezu na Krymie
pdf

Skoczylas J.
Wykorzystanie surowców skalnych w początkach państwa polskiego w Gnieźnie
pdf

Szlązak J.
Wpływ zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo pracy w kopalniach
pdf

Wardas A., Bobek R., Śledź T., Mąka B., Ratajczak A., Głuch P.
Utrzymanie chodnika przyścianowego 20 A w pokładzie 405/3 w warunkach zagrożeń naturalnych kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
pdf

Tom 8 Zeszyt 2

Domagała L., Różański Z.
Bezpieczna technologia eksploatacji zwałowiska odpadów powęglowych
pdf

Jefriemow I.A.
Kompleksowa degazacja i stworzenie cieplno-energetycznych kompleksów w kopalniach węglowych
pdf

Kaufman L.L, Łsikow B.A.
Zasadnicze technologiczne rozwiązania przy wydobyciu gazu łupkowego
pdf

Kołodziejczyk P., Kornowski J., Gołda I.
Zagrożenie sejsmiczne od wstrząsów górniczych w warunkach niepewnej informacji
pdf

Krause E., Gajdowska M.
Prognozowany dopływ metanu do szybów wydechowych kopalń węgla kamiennego o najwyższej metanowości w latach 2013 – 2020
pdf

Sułkowski J., Wrona P., Pach G.
Pierwsza faza podziemnego pożaru egzogenicznego – teoretyczne podejście do modelu warstwowego
pdf

Szkumatow А., Мoroz О., Iwancziszin D.
Skrócenie czasu budowy technologicznej części wyrobiska górniczego
pdf

Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.
Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego
pdf

Szlązak N., Szlązak J.
Wentylacja wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego, w warunkach zagrożeń metanowego i pożarowego
pdf

Tom 8 Zeszyt 3

Branny M., Szmyd J., Jaszczur M., Nowak R., Filipek W., Wodziak W.
Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
pdf

Drenda J., Domagała L., Pach G., Różański Z., Wrona P.
Ocena warunków klimatycznych na wybranych stanowiskach pracy w oddziałach przygotowawczych kopalń węgla kamiennego
pdf

Gajosiński S., Turkiewicz W., Nowysz M.
Walory użytkowe mikroklimatyzacji w zastosowaniach światowych
pdf

Nowak B., Kuczera Z., Łuczak R., Ptaszyński B., Życzkowski P.
Wpływ lokalizacji parownika chłodziarki powietrza zabudowanego w długich lutniociągach na warunki klimatyczne w wyrobiskach korytarzowych
pdf

Nowak B., Kuczera Z., Łuczak R., Ptaszyński B., Życzkowski P.
Wykorzystanie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła do poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych KWK „Wujek”
pdf

Obracaj D.
Rozkład pyłu respirabilnego w wyrobiskach odprowadzających powietrze ze ścian
pdf

Skotniczny P.
Symulacja numeryczna procesu przewietrzania ściany w warunkach aktywnego odmetanowania górotworu
pdf

Strumiński A., Madeja-Strumińska B.
Ocena możliwości wybuchu lub zapalenia gazów w zrobach ścian zawałowych
pdf

Szlązak N.
Metody klimatyzacji wyrobisk górniczych
pdf

Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.
Wybrane elementy obciążenia cieplnego pracowników w ścianach eksploatacyjnych
pdf

Trenczek S.
Przyrost stężenia tlenku węgla w czasie w zależności od źródła jego pochodzenia
pdf

Tom 8 Zeszyt 4

Dylong A., Knapczyk J., Musioł D.
Wizualizacja bieżącego rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej wraz z jej monitoringiem gazowym
pdf

Dziurzyński W., Krach A., Pałka T.
Sposób realizacji rewersji wentylacji rejonów eksploatacyjnych przewietrzanych prądami wznoszącymi i schodzącymi w warunkach zagrożenia pożarowo-metanowego
pdf

Dziurzyński W., Wasilewski S.
Weryfikacja rejestracji parametrów powietrza w systemach dyspozytorskich
pdf

Jonczy I., Lata L.
Charakterystyka składu chemicznego żużli konwertorowych i wielkopiecowych
pdf

Kruczkowski J.
Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu nowej techniki pomiarowej
pdf

Szlązak N.
Metody odmetanowania pokładów węgla w górnictwie podziemnym
pdf

Szlązak J.
Wpływ warunków klimatycznych w miejscu pracy i stanu zdrowia pracowników na ocenę ryzyka zawodowego w kopalniach węgla kamiennego
pdf

Szlązak N., Borowski M., Sporysz G.
Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych
pdf

Szlązak N., Borowski M., Obracaj D., Swolkień J.
Ocena zagrożenia metanowego w rejonie ściany eksploatacyjnej przewietrzanej sposobem na U
pdf

Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J.
Wpływ eksploatacji podpoziomowej na rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej kopalni węgla
pdf

Wacławik J.
Wskaźnik WBGT w ocenie warunków klimatycznych
pdf

Wacławik J., Knechtel J., Świerczek L.
Analiza porównawcza wybranych wskaźników oceny mikroklimatu w gorących miejscach pracy kopalń węgla kamiennego
pdf

Walus K., Słota K., Słota Z.
Badania z zakresu pomiaru rzeczywistych czasów ewakuacji załogi z zagrożonego rejonu w warunkach dołowych KWK „Bolesław Śmiały”
pdf

Wasilewski S., Jakubów A., Araszczuk D.
Ciągły monitoring składu atmosfery w zrobach ściany F-1 pokład 406/1 KWK „Borynia - Zofiówka - Jastrzębie” Ruch Zofiówka JSW S.A. w systemie gazometrii automatycznej
pdf

Recenzenci 2012
pdf

Recenzenci 2013
pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik RG