Studia podyplomowe

„ROZGRANICZANIE I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH”

Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geologii

Politechniki Śląskiej.

 

Wprowadzanie w zakresie geodezji i kartografii szeregu zmian w szczególności w regulacjach prawnych, które są efektem dostosowania do wymagań określonych w dyrektywach Unii Europejskiej stworzyło sytuację, w której wiedza, którą nabyli absolwenci studiów wymaga ciągłego uaktualniania i uzupełniania. Dodatkowo zgodnie z obecnym stanowiskiem Głównego Geodety Kraju warunkiem koniecznym do ubiegania się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu II przez absolwentów naszego Wydziału o specjalności geodezja górnicza jest ukończenie studiów podyplomowych obejmujących zagadnienia istotne dla wykonywania prac z ww. zakresu W związku z powyższym celem organizowanych studiów podyplomowych jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy w zakresie zagadnień potrzebnych do wykonywania rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz przygotowania dokumentacji do celów prawnych a także geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na studiach I i II stopnia z przedmiotów o pokrewnej tematyce oraz przez specjalistów pracujących w śląskiej wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, w starostwach powiatowych, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie a także przez uprawnionych geodetów prowadzących od wielu lat na studiach stacjonarnych zajęcia z przedmiotów dotyczących tematyki studiów podyplomowych.

Liczba semestrów: 2

Termin pierwszych zajęć: październik 2017r.

Zasady odpłatności za studia: opłata za jeden semestr wynosi 1980 zł (opłata za całość studiów 2*1980=3960 zł).

Płatność za I semestr należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Płatność za II semestr należy wnieść na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze.

Wymagania wstępne: Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Rekrutacja: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe po rejestracji elektronicznej w systemie SOREK składają na wydziale następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy wydrukowany w systemie SOREK,- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zasady weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia: Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia odbywać się będzie na podstawie wyników testów, prac laboratoryjnych lub projektowych z poszczególnych przedmiotów oraz egzaminu końcowego (ustnego). Protokół z egzaminu końcowego przechowywany będzie w aktach osobowych słuchacza. Dokumentowanie efektów kształcenia z poszczególnych przedmiotów będzie wykonywane w formie katalogu zawierającego oceny efektów kształcenia, które powinny zostać osiągnięte zgodnie z kartami przedmiotu. Katalogi te będzie przechowywane przez kierownika studiów podyplomowych.

Kontakt:

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab inż. Violetta Sokoła-Szewioła, prof. nzw. Pol. Śl.

Kontakt e-mail: violetta.sokola-szewiola@polsl.pl

tel.: (32) 237 29 90

 

 

Składki należy wpłacać na konto.
nr konta bankowego:
20 2030 0045 1110 0000 0339 3290

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
witamy