KOŁO TERENOWE SGP organizuje spotkania seminaryjne i szkoleniowe.

10.12.2009r.
Spotkanie seminaryjne.
Wygłoszono referaty:
- Geoportale na Śląsku i nie tylko (referował Pan P.Pachół – WODGiK)
- Satelitarne sieci GNSS jako nowy standard prac geodezyjnych w Polsce (referowali Z. Siejka - Uniwersytet Przyrodniczy Kraków, V. Sokoła-Szewioła – Politechnika Śląska Gliwice)
- Rozgraniczanie nieruchomości w trybie administracyjnym (referował Pan S. Ptak - Wydział Geodezji i Kartografii, UM Gliwice)

02.03.2010r.
Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze.

15.06.2010r.
Spotkanie seminaryjne.
Wygłoszono referat : Kierunki ustawowych zmian w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym. (referował Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pan Mirosław Puzia).

07.12.2010r.
Spotkanie seminaryjne.
Wygłoszono referaty:
- Zmiany w Ustawie Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym wynikające z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (referował Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pan Mirosław Puzia).
- Zasób mapowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (referował Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Pan Zbigniew Solarski).

28.03.2011r.
Spotkanie seminaryjne.
Wygłoszono projekt Rozporządzenia dotyczący nowych standardów technicznych w geodezji (referowała Pani Ewa Dyrda).

15.12.2011r.
Spotkanie seminaryjno-sprawozdawcze.
Wygłoszono referaty:
-Satelitarna Interferometria Radarowa InSAR (wygłosił Pan dr inż. Paweł Sopata z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie),
 -Kataster w Unii Europejskiej (referował Pan dr inż. Edward Mecha z Stowarzyszenia Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie). 

07.12.2012r.
Spotkanie seminaryjne.
Wygłoszono referaty:
- Standardy techniczne tworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 oraz „nowej” mapy zasadniczej w świetle projektu rozporządzenia w sprawie bazy danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej (referował Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej- Jerzy Zieliński),
- Deregulacja zawodu geodety (wygłosił Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Mirosław Puzia).

02.03.2013r.
Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze
Wybrano nowy Zarząd Koła na kadencję 2013-2017.
Wygłoszono sprawozdanie z działalności Koła Terenowego w Gliwicach w okresie 2010-2013.

15.04.2013r.
Spotkanie seminaryjne.
Wygłoszono referat : Ogólne zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej elementów EGiB. (referował Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pan Mirosław Puzia).

18.12. 2013r.
Spotkanie seminaryjne.
Wygłoszono referat dotyczący:
Jakości Kształcenia Geodetów i Kartografów w Polsce. (referowała Pani Profesor Politechniki Śląskiej Violetta Sokoła - Szewioła).

25.02.2014r.
Spotkanie seminaryjne.
Wygłoszono referaty:
- Zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- Organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w świetle przepisów nowego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji. (referował Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Pan Mirosław Puzia). 
 

14.04.2015 r.

Spotkanie seminaryjne.

Zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne -  referował Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pan Mirosław Puzia.

06.04.2016 r.

Spotkanie seminaryjne.

Powiatowa i krajowa baza GESUT, baza danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej w świetle przepisów nowych Rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji -referował Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pan Mirosław Puzia.

17.01.2017 r.

Spotkanie seminaryjne.
-  Ewidencja gruntów i budynków – aktualny stan prawny- referował Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pan Mirosław Puzia.
- Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów- wnioski z V forum nt. kształcenia referowała kol. Violetta Sokoła - Szewioła.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
witamy