Sylwetki absolwentów specjalności studiowania prowadzonych w Katedrze Mechanizacji
i Robotyzacji Górnictwa na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Politechniki Śląskiej

 Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
studia I stopnia

 Absolwent studiów I stopnia, specjalności Maszyny Górnicze, Budowlane i Drogowe posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie:

·        komputerowego wspomagania projektowania systemów technologicznych urabiania kopalin użytecznych, obudów wyrobisk górniczych i maszyn transportowych stosowanych w górnictwie,

·        użytkowania maszyn w przemyśle górniczym, budowlanym i maszynowym.

Absolwent tej specjalności uzyskuje uprawnienia w zakresie ubiegania się o pracę
w charakterze osób dozoru ruchu zakładów górniczych w działach mechanicznych i innych, w fabrykach maszyn roboczych oraz w przedsiębiorstwach budowy dróg i autostrad.

 

 Maszyny górnicze, budowlane i drogowe 
studia II stopnia

 Absolwent studiów II stopnia, specjalności Maszyny Górnicze, Budowlane i Drogowe posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie:

·        konstruowania oraz badania maszyn i ich elementów ze szczególnym uwzględnieniem maszyn do urabiania, wiercenia, ładowania i obudowy, transportu pionowego i poziomego, maszyn budowlanych i drogowych,

·        komputerowego wspomagania projektowania elementów maszyn górniczych i systemów technologicznych urabiania kopalin użytecznych, urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, maszyn stosowanych w budownictwie i drogownictwie,

·        bezpiecznej eksploatacji maszyn górniczych budowlanych i drogowych,

·        produkcji i remontów maszyn i urządzeń górniczych, budowlanych i drogowych.

 Absolwent tej specjalności jako magister inżynier uzyskuje uprawnienia w zakresie ubiegania się o pracę w charakterze osoby wyższego dozoru ruchu zakładów górniczych w działach mechanicznych i innych, jest przygotowany do pracy w fabrykach maszyn górniczych, budowlanych i drogowych, we wszelkiego rodzaju zakładach produkujących maszyny lub urządzenia mechaniczne, w instytucjach naukowo – badawczych i wdrożeniowych, w przedsiębiorstwach budowy dróg i autostrad.


 Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
 studia I stopnia

 Absolwent studiów I stopnia, specjalności Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie:

·        użytkowania maszyn i urządzeń w przemyśle górniczym i maszynowym,

·        produkcji oraz remontu maszyn i urządzeń.
 

Zdobyta przez Absolwenta specjalności Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze wiedza uprawnia do:

·        ubiegania się o stanowisko osoby dozoru w działach mechaniczno-energetycznych, wiertniczych i innych w kopalniach i zakładach górniczych,

·        pełnienia funkcji kierowniczych w przemyśle wydobywczym, fabrykach maszyn i biurach konstrukcyjnych,

·        świadczenia różnorodnych usług na rzecz przemysłu górniczego i maszynowego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn roboczych.


 Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze 
studia II stopnia

 Absolwent studiów I stopnia, specjalności Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie:

·       konstruowania i badań maszyn roboczych ze szczególnym uwzględnieniem maszyn do urabiania i ładowania, wiercenia, transportu poziomego i pionowego, obudów oraz zmechanizowanych kompleksów roboczych,

·        komputerowego wspomagania projektowania elementów i zespołów maszynowych, systemów technologicznych urabiania kopalin użytecznych, obudów wyrobisk górniczych i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie,

·        eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle górniczym i maszynowym,

·        podejmowania i prowadzenia prac naukowych i pomiarowo-badawczych w zakresie wymienionych wyżej zagadnień. 
 

Zdobyta przez Absolwenta specjalności Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze wiedza uprawnia do:

·        ubiegania się o stanowisko osoby dozoru w działach mechaniczno-energetycznych i innych w kopalniach i zakładach górniczych,

·        pełnienia funkcji kierowniczych w przemyśle wydobywczym, fabrykach maszyn, biurach konstrukcyjnych i instytucjach naukowo – badawczo i wdrożeniowych,

·        świadczenia różnorodnych usług na rzecz przemysłu górniczego i maszynowego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn roboczych.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta