informacje o specjalności
  Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni
materiał filmowy

 

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia specjalności
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni

Prowadzenie podziemnej eksploatacji złóż wymaga wykonania i utrzymania (często w długim okresie czasu) wielu wyrobisk udostępniających i przygotowawczych. Technologie górnicze znajdują również coraz szerzej zastosowanie przy wykonywaniu obiektów podziemnych, szczególnie w obszarach o bogatej infrastrukturze. Studia na specjalności Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni posiadają szeroki profil i przygotowują specjalistów posiadających rozległą wiedzę teoretyczną, odpowiednie przygotowanie praktyczne i wysokie kwalifikacje, zwłaszcza w następujących dziedzinach: 

 • geomechanika i geotechnika górnicza,
 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż kopalin użytecznych,
 • projektowanie i wykonywanie górniczych obiektów podziemnych,
 • projektowanie i wykonywanie budowli podziemnych służących celom użyteczności publicznej,
 • prognozowanie i minimalizacja wpływów eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu,
 • zabezpieczanie obiektów podziemnych oraz zlokalizowanych na powierzchni na wpływy eksploatacji górniczej,
 • ochrona środowiska naturalnego i podziemnego górniczego ze względu na wpływy eksploatacji podziemnej,
 • modernizacja i rekonstrukcja kopalń istniejących oraz likwidacja kopalń po wyczerpaniu złoża,
 • wiertnictwo dla potrzeb rozpoznawania złóż, warunków geologiczno inżynierskich i ratownictwa górniczego.

Absolwent studiów I stopnia tej specjalności posiada podstawy do uzyskania wymaganych uprawnień i przygotowany jest do pracy zawodowej w zakresie:

 • rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych w zakresie górnictwa i geologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z projektowaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem wyrobisk korytarzowych, komorowych i ich połączeń oraz ochroną powierzchni na terenach górniczych,
 • pełnienia odpowiednich funkcji na stanowiskach wszystkich szczebli dozoru ruchu podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w działach związanych z prowadzeniem robót górniczych,
 • prac związanych ze stosowaniem technik i technologii górniczych w przedsiębiorstwach budownictwa lądowego i wodnego,
 • pełnienia odpowiednich funkcji w jednostkach administracji zajmujących się ochroną środowiska na terenach górniczych.

Spełnia również wymagania do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku górnictwo i geologia. 

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia specjalności
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni

Absolwenci studiów II stopnia specjalności Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni, kształceni na kierunku Górnictwo i Geologia posiadają gruntowną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z projektowaniem i eksploatacją złóż, podziemnymi budowlami (wyrobiska górnicze, tunele, obiekty podziemnej infrastruktury miast, specjalne budowle geotechniczne) i ochroną powierzchni. W ramach studiów II stopnia absolwent specjalności BPiOP otrzymuje wykształcenie m.in. w  zakresie: 

 • stosowania najnowocześniejszych metod i narzędzi do rozwiązywania specjalistycznych problemów z zakresu geomechaniki, budownictwa podziemnego
  i ochrony powierzchni,
 • modelowania procesów geotechnicznych i technologicznych dla potrzeb prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej, budownictwa podziemnego i ochrony powierzchni,
 • doboru i projektowania obudowy budowli podziemnych, w tym zlokalizowanych
  w złożonych warunkach geologiczno – górniczych,
 • diagnostyki i metod oceny stanu technicznego konstrukcji obudowy budowli podziemnych,
 • prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty na niej zlokalizowane, z uwzględnieniem deformacji ciągłych, nieciągłych i wstrząsów górotworu,
 • projektowania eksploatacji podziemnej złóż w warunkach minimalizacji jej wpływów na górotwór i powierzchnię oraz w warunkach zagrożeń naturalnych,
 • projektowania i budowy kopalń, ich rozbudowy, odtworzenia i modernizacji,
 • podejmowania i prowadzenia prac naukowych i badawczo – rozwojowych w zakresie wymienionych powyżej zagadnień. 

Absolwent studiów II stopnia specjalności BPiOP posiada przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w pionie górniczym, w szczególności w oddziałach prowadzących roboty górnicze, dziale przygotowania produkcji, komórkach ochrony powierzchni w zakładach górniczych górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Ponadto absolwenci specjalności BPiOP mogą znaleźć zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach usługowych (przedsiębiorstwa robót górniczych, budowy szybów, budowy obiektów podziemnych) pracujących dla górnictwa i administracji publicznej. Absolwenci posiadający odpowiedni staż i uprawnienia mogą również pracować w organach nadzoru górniczego i ubiegać się o uzyskiwanie uprawnień niezbędnych do pełnienia wszystkich funkcji związanych z projektowaniem i realizacją robót górniczych.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
sylwetka