EKSPLOATACJA ZŁÓŻ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Studia I-go stopnia – inżynierskie

Specjalność przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne będące przedmiotem obrotu międzynarodowego (węgiel, rudy, sole, siarka itp.) i surowce o znaczeniu krajowym lub lokalnym (kamień budowlany, drogowy, wapienie itp.).
Kształcenie na tej specjalności jest wyjątkowo szerokoprofilowe i połączone z rozwijaniem cech umiejętności pracy grupowej i cech przywódczych, aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnorodnych zakładach i przedsiębiorstwach górniczych. Absolwent specjalności na stopniu I inżynierskim) nabywa gruntowną znajomość technik eksploatacji kopalin stałych. Uzyskuje tą znajomość dzięki studiowaniu szerokiej gamy przedmiotów technicznych takich jak: geologia ogólna, mineralogia i petrografia, geologia złóż, wiertnictwo, geodezja górnicza i metrologia, eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż, likwidacja wyrobisk, maszyny górnicze i maszynowe systemy mechaniczne, wentylacja, klimatyzacja i pożary podziemne, wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór oraz górnictwo rud i surowców skalnych. Poza przedmiotami specjalnościowymi absolwent uzyskuje również wiedzę z przedmiotów ogólnospołecznych takich jak: bezpieczeństwo pracy i ergonomia, wybrane elementy prawa, socjologia oraz podstawy ochrony środowiska. Absolwent nabywa również wiedzę praktyczną w trakcie odbywania dwóch czterotygodniowych praktyk zawodowych (semestr IV i VI) w zakładach górniczych.
Absolwent przygotowany jest do rozwiązywania problemów inżynierskich z zastosowaniem technik i metod komputerowych. Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie w kopalniach podziemnych węgla kamiennego, kopalniach odkrywkowych, kopalniach rud i innych kopalin, a także w przedsiębiorstwach utylizacji odpadów metodami górniczymi oraz w przedsiębiorstwach budownictwa lądowego i wodnego wykorzystujących techniki górnicze przy budowie obiektów.

Studia II-go stopnia – magisterskie

Specjalność przygotowuje absolwentów do kierowania przedsiębiorstwami wydobywającymi surowce mineralne, będące przedmiotem obrotu międzynarodowego (węgiel, rudy, sole, siarka itp.) i surowce o znaczeniu krajowym lub lokalnym (kamień budowlany, drogowy, wapienie itp.).
Kształcenie na tej specjalności jest ukierunkowane i połączone z rozwijaniem cech umiejętności pracy grupowej i cech kierowania zespołami ludzkimi, aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające kierowanie różnorodną działalnością górniczą. Absolwent specjalności na stopniu II (magisterskim) nabywa gruntowną znajomość technik i technologii eksploatacji kopalin stałych. Uzyskuje tą znajomość dzięki studiowaniu szerokiej gamy przedmiotów technicznych takich jak: zarządzanie projektami, zarządzanie i marketing, eksploatacja systemów elektroenergetycznych w kopalniach, eksploatacja w warunkach zagrożeń naturalnych, technologia składowania i zagospodarowania odpadów, projektowanie i restrukturyzacja kopalń, diagnostyka wyrobisk górniczych, ochrona terenów górniczych, aerologia górnicza, systemy ratownictwa oraz zarządzanie jakością i sprzedażą węgla. Poza przedmiotami specjalnościowymi absolwent uzyskuje również wiedzę z przedmiotów ogólnospołecznych takich jak: etyka, zarządzanie środowiskiem, ekonomika produkcji górniczej, ochrona własności intelektualnej oraz prawo geologiczne i górnicze. Absolwent nabywa również wiedzę praktyczną w trakcie odbywania dwutygodniowej praktyki dyplomowej (semestr III) w zakładach i przedsiębiorstwach górniczych.
Absolwent przygotowany jest do rozwiązywania problemów inżynierskich z zastosowaniem modelowania numerycznego i metod komputerowych. Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w kopalniach podziemnych węgla kamiennego, kopalniach odkrywkowych, kopalniach rud i innych kopalin, a także w przedsiębiorstwach utylizacji odpadów metodami górniczymi oraz w przedsiębiorstwach budownictwa lądowego i wodnego wykorzystujących techniki górnicze przy budowie obiektów.

Studia stacjonarne I stopnia plan.pdf

19 Mechanika górotworu karta przedmiotu.pdf
20 System CAD w projektowaniu karta przedmiotu.pdf
21 Hydromechanika karta przedmiotu.pdf
22 Mineralogia i petrografia karta przedmiotu.pdf
23 Podstawy budowy i eksploatacji maszyn karta przedmiotu.pdf
24 Geologia złóż karta przedmiotu.pdf
25 Transport kopalniany karta przedmiotu.pdf
26 Eksploatacja podziemna złóż karta przedmiotu.pdf
27 Geodezja górnicza i metrologia karta przedmiotu.pdf
28 Wiertnictwo karta przedmiotu.pdf
29 Air Physics  (Fizyka powietrza) karta przedmiotu.pdf
30 Hydrogeologia i zagrożenia wodne karta przedmiotu.pdf
31 Przeróbka kopalin stałych karta przedmiotu.pdf
32 Technika robót strzelniczych karta przedmiotu.pdf
33 BHP w górnictwie karta przedmiotu.pdf
34 Budownictwo podziemne karta przedmiotu.pdf
35 Eksploatacja odkrywkowa złóż karta przedmiotu.pdf
36 Eksploatacja urządzeń elektrycznych karta przedmiotu.pdf
37 Maszyny górnicze i maszynowe systemy mechaniczne karta przedmiotu.pdf
38 Sejsmiczność i tąpania w kopalniach karta przedmiotu.pdf
39 Gospodarka odpadami w górnictwie karta przedmiotu.pdf
40 Ratownictwo górnicze karta przedmiotu.pdf
41 Przepisy prawa geologicznego i górniczego karta przedmiotu.pdf
42 Wentylacja, klimatyzacja i pożary podziemne karta przedmiotu.pdf
43 Wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór karta przedmiotu.pdf
44 Górnictwo rud i surowców skalnych karta przedmiotu.pdf
45 Organizacja i ekonomika górnictwa karta przedmiotu.pdf
46 Liqudation of Mine Workings (Likwidacja wyrobisk górniczych) karta przedmiotu.pdf
47 Projekt inżynierski karta przedmiotu.pdf
48 Seminarium specjalnościowe karta przedmiotu.pdf
49 Praktyka zawodowa karta przedmiotu.pdf

Studia stacjonarne II stopnia plan.pdf

10 Geologia złóż i gospodarka surowcami mineralnymi karta przedmiotu.pdf
11 Zarządzanie i marketing karta przedmiotu.pdf
12 Eksploatacja systemów elektroenergetycznych w kopalniach karta przedmiotu.pdf
13 Eksploatacja maszynowych systemów wydobywczych i transportowych karta przedmiotu.pdf
14 Miernictwo górnicze karta przedmiotu.pdf
15 Ekonomika produkcji górniczej karta przedmiotu.pdf
16 Eksploatacja w warunkach zagrożeń naturalnych karta przedmiotu.pdf
17 Technologia składowania i zagospodarowania odpadów karta przedmiotu.pdf
18 Bezpieczeństwo w eksploatacji górniczej karta przedmiotu.pdf
19 Projektowanie i restrukturyzacja kopalń karta przedmiotu.pdf
20 Geometryzacja złóż i gospodarka zasobami karta przedmiotu.pdf
21 Zarządzanie jakością i sprzedażą węgla karta przedmiotu.pdf
22 Ochrona własności intelektualnej karta przedmiotu.pdf
23 Diagnostyka wyrobisk górniczych karta przedmiotu.pdf
24 Mine Closure (Likwidacja zakładów górniczych) karta przedmiotu.pdf
25 Aerologia górnicza karta przedmiotu.pdf
26 Geofizyka górnicza i tąpania karta przedmiotu.pdf
27 Dusts and Mine Gases  (Pyły i gazy kopalniane) karta przedmiotu.pdf
28 Ochrona terenów górniczych karta przedmiotu.pdf
29 Systemy ratownictwa górniczego karta przedmiotu.pdf
30 Prawo geologiczne i górnicze karta przedmiotu.pdf
31 Seminarium dyplomowe karta przedmiotu.pdf
32 Praktyka dyplomowa karta przedmiotu.pdf
33 Praca dyplomowa karta przedmiotu.pdf

Studia niestacjonarne I stopnia plan.pdf

18 Mechanika górotworu karta przedmiotu.pdf
19 System CAD w projektowaniu karta przedmiotu.pdf
20 Hydromechanika karta przedmiotu.pdf
21 Mineralogia i petrografia karta przedmiotu.pdf
22 Podstawy budowy i eksploatacji maszyn karta przedmiotu.pdf
23 Geologia złóż karta przedmiotu.pdf
24 Transport kopalniany karta przedmiotu.pdf
25 Eksploatacja podziemna złóż karta przedmiotu.pdf
26 Geodezja górnicza i metrologia karta przedmiotu.pdf
27 Wiertnictwo karta przedmiotu.pdf
28 Air Physics (Fizyka powietrza) karta przedmiotu.pdf
29 Hydrogeologia i zagrożenia wodne karta przedmiotu.pdf
30 Przeróbka kopalin stałych karta przedmiotu.pdf
31 Technika robót strzelniczych karta przedmiotu.pdf
32 BHP w górnictwie karta przedmiotu.pdf
33 Budownictwo podziemne karta przedmiotu.pdf
34 Eksploatacja odkrywkowa złóż karta przedmiotu.pdf
35 Eksploatacja urządzeń elektrycznych karta przedmiotu.pdf
36 Maszyny górnicze i maszynowe systemy mechaniczne karta przedmiotu.pdf
37 Sejsmiczność i tąpania w kopalniach karta przedmiotu.pdf
38 Gospodarka odpadami w górnictwie karta przedmiotu.pdf
39 Ratownictwo górnicze karta przedmiotu.pdf
40 Przepisy prawa geologicznego i górniczego karta przedmiotu.pdf
41 Wentylacja, klimatyzacja i pożary podziemne karta przedmiotu.pdf
42 Wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór karta przedmiotu.pdf
43 Górnictwo rud i surowców skalnych karta przedmiotu.pdf
44 Organizacja i ekonomika górnictwa karta przedmiotu.pdf
45 Likwidacja wyrobisk górniczych karta przedmiotu.pdf
46 Projekt inżynierski karta przedmiotu.pdf
47 Seminarium specjalnościowe karta przedmiotu.pdf
48 Praktyka zawodowa karta przedmiotu.pdf

Studia niestacjonarne II stopnia plan.pdf

10 Geologia złóż i gospodarka surowcami mineralnymi karta przedmiotu.pdf
11 Zarządzanie i marketing karta przedmiotu.pdf
12 Eksploatacja systemów elektroenergetycznych w kopalniach karta przedmiotu.pdf
13 Eksploatacja maszynowych systemów wydobywczych i transportowych karta przedmiotu.pdf
14 Miernictwo górnicze karta przedmiotu.pdf
15 Ekonomika produkcji górniczej karta przedmiotu.pdf
16 Eksploatacja w warunkach zagrożeń naturalnych karta przedmiotu.pdf
17 Technologia składowania i zagospodarowania odpadów karta przedmiotu.pdf
18 Bezpieczeństwo w eksploatacji górniczej karta przedmiotu.pdf
19 Projektowanie i restrukturyzacja kopalń karta przedmiotu.pdf
20 Geometryzacja złóż i gospodarka zasobami karta przedmiotu.pdf
21 Zarządzanie jakością i sprzedażą węgla karta przedmiotu.pdf
22 Ochrona własności intelektualnej karta przedmiotu.pdf
23 Diagnostyka wyrobisk górniczych karta przedmiotu.pdf
24 Mine Closure  (Likwidacja zakładów górniczych) karta przedmiotu.pdf
25 Aerologia górnicza karta przedmiotu.pdf
26 Geofizyka górnicza i tąpania karta przedmiotu.pdf
27 Dusts and Mine Gases (Pyły i gazy kopalniane) karta przedmiotu.pdf
28 Ochrona terenów górniczych karta przedmiotu.pdf
29 Systemy ratownictwa górniczego karta przedmiotu.pdf
30 Prawo geologiczne i górnicze karta przedmiotu.pdf
31 Seminarium dyplomowe karta przedmiotu.pdf
32 Praktyka dyplomowa karta przedmiotu.pdf
33 Praca dyplomowa karta przedmiotu.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
EZiZO