GEODEZJA GÓRNICZA

Studia I-go stopnia – inżynierskie

   Wykształcenie absolwenta specjalności Geodezja Górnicza oparte jest na szerokich podstawach wiedzy z zakresu geodezji i kartografii oraz górnictwa i geologii.
Absolwent poznaje problematykę prowadzenia prac geodezyjnych na powierzchni oraz w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Absolwent studiów I stopnia w szczególności przygotowany jest do wykonywania:
• pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji,
• rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz prac kartograficznych związanych z redakcją map,
• analizy szkodliwych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu górniczego,
• opracowań w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej,
• sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej kopalń.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w działach mierniczo-geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz w przedsiębiorstwach geodezyjnych i w państwowych organach służby geodezyjnej i kartograficznej. Może ubiegać się o uzyskanie uprawnień mierniczego górniczego. Zgodnie z pismem GGK z dnia 13 lipca 2015 roku (nr NG-KiSZ.901.126.2015.AG) może także ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 4, na podstawie art. 44 ust. 4. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015, poz. 520 z późn. zmianami). W trybie ww. artykułu na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, GGK może uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych. Długoletnia praktyka zawodowa powinna wskazywać na udział w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych o asortymencie zgodnym z zakresem uprawnień zawodowych.

Studia II-go stopnia – magisterskie

   Wykształcenie absolwenta specjalności Geodezja Górnicza oparte jest na szerokich podstawach wiedzy z zakresu geodezji i kartografii oraz górnictwa i geologii.
Absolwent poznaje problematykę prowadzenia prac geodezyjnych na powierzchni oraz w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Absolwent studiów II stopnia w szczególności przygotowany jest do wykonywania:
• pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji,
• rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
• prac związanych z redakcją map oraz opracowań w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej,
• pomiarów geodezyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych,
• geodezyjnej obsługi kopalń podziemnych i odkrywkowych,
• map numerycznych oraz dokumentacji mierniczo-geologicznej kopalń z wykorzystaniem technik komputerowych,
• pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu oraz obiektów,
• prognoz wpływów podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty
• prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami kopalin użytecznych.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w działach mierniczo-geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz w przedsiębiorstwach geodezyjnych i w państwowych organach służby geodezyjnej i kartograficznej. Może ubiegać się o uzyskanie uprawnień mierniczego górniczego. Zgodnie z pismem GGK z dnia 13 lipca 2015 roku (nr NG-KiSZ.901.126.2015.AG) może także ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 4, na podstawie art. 44 ust. 4. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015, poz. 520 z późn. zmianami). W trybie ww. artykułu na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, GGK może uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych. Długoletnia praktyka zawodowa powinna wskazywać na udział w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych o asortymencie zgodnym z zakresem uprawnień zawodowych.

Studia stacjonarne I stopnia plan.pdf

19 Geodezja karta przedmiotu.pdf
20 Technika Eksploatacji Złóż karta przedmiotu.pdf
21 Geologia złożowa i kopalniana karta przedmiotu.pdf
22 Kartografia karta przedmiotu.pdf
23 Podstawy geomatyki karta przedmiotu.pdf
24 Wentylacja i pożary podziemne karta przedmiotu.pdf
25 Drilling (Wiertnictwo) karta przedmiotu.pdf
26 Hydrogeologia górnicza karta przedmiotu.pdf
27 Podstawy budownictwa i inżynierii karta przedmiotu.pdf
28 Kataster i gospodarka nieruchomościami karta przedmiotu.pdf
29 Urządzenia i napędy elektryczne karta przedmiotu.pdf
30 Maszyny górnicze karta przedmiotu.pdf
31 Geomechanika i geotechnika karta przedmiotu.pdf
32 Podstawy gleboznawstwa karta przedmiotu.pdf
33 Rachunek wyrównawczy karta przedmiotu.pdf
34 Elektroniczna technika pomiarowa karta przedmiotu.pdf
35 Geodezja inżynieryjna karta przedmiotu.pdf
36 Geodezja górnicza karta przedmiotu.pdf
37 Przepisy prawa geologicznego i górniczego karta przedmiotu.pdf
38 Geofizyka górnicza, tąpania i wstrząsy karta przedmiotu.pdf
39 Fotogrametria i teledetekcja karta przedmiotu.pdf
40 Spatial information systems  (Systemy informacji przestrzennej) karta przedmiotu.pdf
41 Badanie deformacji powierzchni terenu i górotworu karta przedmiotu.pdf
42 Prawo geodezyjne i kartograficzne karta przedmiotu.pdf
43 Geodezja wyższa i satelitarna karta przedmiotu.pdf
44 Wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór karta przedmiotu.pdf
45 Rozgraniczanie i podział nieruchomości karta przedmiotu.pdf
46 Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych karta przedmiotu.pdf
47 Procedury technologiczne i dokumentacyjne w pracach geodezyjnych karta przedmiotu.pdf
48 Laboratorium terenowe z geodezji I karta przedmiotu.pdf
49 Laboratorium terenowe z geodezji II karta przedmiotu.pdf
50 Projekt inżynierski karta przedmiotu.pdf
51 Seminarium specjalnościowe karta przedmiotu.pdf
52 Praktyka zawodowa karta przedmiotu.pdf

Studia stacjonarne II stopnia plan.pdf 

11 Zaawansowane metody opracowania obserwacji karta przedmiotu.pdf
12 Mapy górnicze, geometryzacja i gospodarka złóż karta przedmiotu.pdf
13 Cyfrowe przetwarzanie obrazu karta przedmiotu.pdf
14 Satelitarne techniki pomiarowe i podstawy geodynamiki karta przedmiotu.pdf
15 Wybrane Technologie Pomiarów Inżynierskich karta przedmiotu.pdf
16 Budownictwo na terenach górniczych karta przedmiotu.pdf
17 Geodezja górnicza karta przedmiotu.pdf
18 Ochrona terenów górniczych karta przedmiotu.pdf
19 Odkrywkowe technologie górnicze karta przedmiotu.pdf
20 Waste management and reclamation of mine areas (Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów górniczych) karta przedmiotu.pdf
21 Planowanie przestrzenne karta przedmiotu.pdf
22 Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna karta przedmiotu.pdf
23 Pomiary przemieszczeń karta przedmiotu.pdf
24 Zarządzanie i marketing karta przedmiotu.pdf
24 Management and marketing karta przedmiotu.pdf
25 Gospodarka nieruchomościami karta przedmiotu.pdf
26 Seminarium dyplomowe karta przedmiotu.pdf
27 Praktyka dyplomowa karta przedmiotu.pdf
28 Praca dyplomowa karta przedmiotu.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
GG