KATEDRA GEOLOGII STOSOWANEJ (RG6)

Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowania (od 2008):

BK-292/RG-7/2008 – kierownik: Probierz K.
Kokowska-Pawłowska M. Badania wpływu składu petrograficzno-mineralogicznego na zmienna koncentrację pierwiastków śladowych w skałach towarzyszących z pokładu 308 KWK Ziemowit i 405 KWK Wujek.

BW-2008 –
Jonczy I. Skład chemiczny odpadów po hutnictwie żelaza i stali w aspekcie możliwości ich gospodarczego wykorzystania, na przykładzie odpadów ze zwałowiska Huty Łabędy i Huty Katowice.
Labus M. Wpływ wykształcenia przestrzeni porowej skał okruchowych, na przykładzie kredowych piaskowców ciosowych, na ich odporność na wietrzenie.

BK-258/RG-7/2009 – kierownik: Probierz K.
Hanak B., Kokowska-Pawłowska M., Strzałkowska E. Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna skał towarzyszących pokładom węgla oraz stałych produktów spalania węgla.

BK-323/RG-7/2011- kierownik: Hanak B.
Hanak B., Nowak J. Charakterystyka petrograficzna i chemiczno – technologiczna węgli z termicznie przeobrażonych odpadów górniczych na zwałowisku KWK „Nowy Wirek”.

BK-289/RG-7/2012 – kierownik: Pozzi M.
Labus M., Labus K., Strzałkowska E.: Oznaczanie przestrzeni porowej w skałach mikroprzepuszczalnych metodami termicznymi.

BK-290/RG-7/2012 – kierownik: Hanak B.
Hanak B., Kokowska-Pawłowska M., Nowak J.: Zdolność migracji pierwiastków śladowych z termicznie przeobrażonych odpadów powęglowych w zależności od pH środowiska wodnego

PBU
Jonczy I. Charakterystyka składu fazowego odpadów po hutnictwie żelaza i stali w oparciu o badania strukturalne. MNiSW, 2010-2012,
Kokowska M.: Wpływ zróżnicowania składu mineralogiczno-petrograficznego na zmienność koncentracji pierwiastków śladowych i podrzędnych w skałach współwystępujących z pokładami węgla z warstw Załęskich. (GZW) 4632/B/T02/2009/36, NCN, 2009-2012,
Stanienda K.: Diageneza triasowych wapieni Śląska Opolskiego w aspekcie obecności kalcytu magnezowego. 0570/B/P01/2011/40, NCN, 2011-2012,
Machłajewska I.: Waloryzacja jednej z dwóch najstarszych w Polsce kolekcji geologicznych - zbiorów ks. Leopolda Scherschnika z Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach. NCN, 2011-2012,

BK-292/RG-7/2008 – kierownik: Probierz K.
Probierz K., Marcisz M., Borówka B., Lewandowska M., Wasilczyk A.: Stosowanie nowych technik informatycznych w dokumentowaniu i interpretacji zjawisk geologicznych w kopalniach GZW. Charakterystyka stanu zasobów u przyczyn ich ubytku w GZW.

BW-478/RG-7/2008
Krzeszowska E.: Opracowanie kolekcji fauny mioceńskiej ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego na Wydziale Górnictwa i Geologii Pol. Śl.

BW-2008 –
Morga R.: Struktura wewnętrzna inertynitu w węglach koksowych SW części GZW oraz jej zmiany pod wpływem obróbki termicznej w świetle badań spektroskopowych Rammana w mikroobszarze.

BK-268/RG-7/2010 – kierownik: Probierz K.
Probierz K., Borówka B., Marcisz M., Lewandowska M.: Charakterystyka zmian stanu zasobów i przyczyn ich ubytku w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (w ramach realizacji etapu pracy: „Zastosowanie nowych technik informatycznych w rozpoznawaniu wielkości i jakości bazy zasobowej węgli GZW”).

BK-291/RG-7/2012 – kierownik: Probierz K.
Probierz K. Marcisz M., Głuszek E., Kwaśny M.: Zastosowanie nowych technik informatycznych w rozpoznawaniu wielkości i jakości bazy zasobowej węgli GZW – Charakterystyka zmian gradientów uwęglenia w obszarze złożowym Bzie – Dębina z zastosowaniem technik informatycznych.

BK-255/RG-7/2013 – kierownik: Probierz K.
Probierz K., Mrcisz M., Kwaśny M., Willmann L.: Techniki informatyczne w rozpoznawaniu bazy zasobowej węgli GZW dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

PBU-
Morga R.: Struktura wewnętrzna i cechy optyczne inertynitu w węglach koksowych SW części GZW oraz ich zmiany pod wpływem obróbki termicznej. 3631/B/T02/2008/35, MNiSW, 2008-2011

BK-268/RG-7/2010 – kierownik: Probierz K.
Pozzi M., Mzyk T.: Próba wyjaśnienia przyczyn anomalii grawimetrycznych na terenie górniczym KWK Szczygłowice na podstawie wyników sondowania metodą statyczną
Hanak B., Jonczy I.: Geochemia wybranych metali w odpadach hutniczych w aspekcie możliwości ich pozyskiwania.

BK-289/RG-7/2012 – kierownik: Pozzi M.
Pozzi M., Mzyk T. Geośrodowiskowa waloryzacja terenu pogórniczego ZG „Orzeł Biały” dla potrzeb planowania przestrzennego.

BK-256/RG-7/2013 – kierownik: Pozzi M.
Pozzi M., Mzyk T. Nowińska K.: Geośrodowiskowa ocena terenów poprzemysłowych dla potrzeb rewitalizacji obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie doliny rzeki Bytomki.

BK-257/RG-7/2013 Adamczyk Z., Nowak J., Makosz E., Lempart M
Efekty hydrotermalnej syntezy zeolitów z wytypowanych popiołów elektrownianych.
 
PBU-
Labus K.: Eksperymentalne badania reakcji w układzie woda-skała-gaz dla celów
sekwestracji CO2 w poziomach wodonośnych GZW. 3631/B/T02/2009/37, MNiSW, 2009-2012
Labus K.: OPUS Rola gazów kwaśnych (H2S i CO2) w formowaniu głębokich systemów hydrogeochemicznych UMO-2012/05/B/ST10/00416, NCN, 2013-2016,

BK-292/RG-7/2008 – kierownik: Probierz K.
Czajkowska A.: Określenie podatności na zanieczyszczenie związkami biogennymi wód gruntowych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki.

BW-478/RG-7/2008
Skoczyńska S.: Efekty środowiskowe wydobycia węgla brunatnego w rejonie Łuku Mużakowa.

BK-258/RG-7/2009 – kierownik: Probierz K.
Pozzi M., Cempiel E., Czajkowska A., Osowska J., Przygrodzka J.: Zarządzanie zasobami wodnymi zlewni na terenach przekształconych antropogenicznie w oparciu o modelowanie komputerowe na przykładzie rzeki Bierawki.
Hanak B., Kokowska-Pawłowska M., Strzałkowska E.: Charakterystyka mineralogiczno-pterograficzna skał towarzyszących pokładom węgla oraz stałych produktów spalania węgla.

BW-496/RG-7/2009 – kierownik: Skoczyńska–Gajda S.
Charakterystyka środowiska wodnego rzeki Chwaliszówki oraz zbiorników znajdujących się w jej zlewni.

BK-322/RG-7/2011 – kierownik: Pozzi M.
Pozzi M., Lewandowska M., Czajkowska A.: Prognoza zmian stosunków wodnych na terenie górniczym Zakładu Górniczego „Sobieski” w Jaworznie.

PBU
Skoczyńska S.: Dobór metod remediacji zakwaszaych zbiorników wodnych zlokalizowanych na obszarze Łuku Mużakowa 3709/B/T02/2009/37, MNiSW, 2009-2011
Pozzi M.: Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni na terenach górniczych z wykorzystaniem modelowania matematycznego na przykładzie rzeki Kłodnicy 4688/B/T02/2010/39, NCN, 2010-2014

BK-254/RG6/2014 – Prof. dr hab.inż. Krystian Probierz
Charakterystyka zmian jakości węgli koksowych w SW – części GZW
Charakterystyka lateralnych i wertykalnych zmian składu elementarnego węgla koksowego w złożach monokliny Zofiówki (SW część GZW).
Chemiczno-strukturalna charakterystyka funginitu w węglu kamiennym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

BK-255/RG6/2014 – Dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. nzw. w P. Śl.
Geochemiczne aspekty ochrony środowiska
Metale w roztworach poreakcyjnych powstałych w wyniku hydrotermalnej syntezy zeolitów.
Analiza procesów zachodzących w cementach wiertniczych na kontakcie ze skałami otaczającymi w warunkach iniekcji gazów kwaśnych.

BKM535/RG6/2013(kierownik pracy prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, wykonawca: dr inż. Marta Kwaśny)
Jakość i metamorfizm węgli koksowych złoża Bzie – Dębina

BKM528/RG6/2014 - kierownik pracy Dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. nzw. w P. Śl., wykonawca: mgr inż. Katarzyna Suchodolska)
Ocena potencjału i modele procesów geologicznego składowania gazów kwaśnych (CO2, H2S) w poziomach wodonośnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

BKM529/RG6/2014 - kierownik pracy Dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. nzw. w P. Śl, wykonawca: mgr inż. Ewa Makosz
Hydrotermalna synteza materiału zeolitowego na bazie popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego

BKM380/RG7/2011 – prof. dr hab. inż. Krystian Probierz
Rozpoznanie i ochrona bazy zasobowej węgli koksowych rejonu Jastrzębia

BKM381/RG7/2011 – dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. nzw. w P. Śl.
Poprawa stanu środowiska i rekultywacji obszarów pogórniczych w obszarach eksploatacji węgla brunatnego i kamiennego

Ponadto w Instytucie Geologii Stosowanej, w latach 2008-2014, zrealizowano, na zlecenie podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych, zestawione poniżej prace naukowo-badawcze i usługowe z zakresu wyżej wymienionych obszarów badawczych.

Zrealizowane prace zlecone (2017) -  ZAŁĄCZNIK

Zrealizowane prace zlecone (2015-2016) -    ZAŁĄCZNIK

Zrealizowane prace zlecone (2008-2014) -   ZAŁĄCZNIK

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
BK