STOPNIE NAUKOWE DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH NADANE PRACOWNIKOM KATEDRY GEOLOGII STOSOWANEJ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII DO CZERWCA 2017 ROKU

 

         

Imię i nazwisko

Rok nadania

Temat pracy doktorskiej

Promotor

Mgr inż. Agata Lorek

2018

Analiza przemian geochemicznych i zmian teksturalnych na kontakcie skał z cementem wiertniczym w warunkach sekwestracji CO2

Dr hab. inż. Małgorzata Labus

Mgr inż. Katarzyna SUCHODOLSKA

2017

Ocena potencjału i modele procesów geologicznego składowania gazów kwaśnych (CO2, H2S) w poziomach wodonośnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Dr hab. Krzysztof LABUS, prof. PŚ

 

Mgr inż. Tomasz BARDEL

2017

Geologiczno - górnicze uwarunkowania planowania przestrzennego na przykładzie Tarnowa

Dr hab. inż. Marek POZZI, prof. PŚ

Mgr inż. Ewa MAKOSZ

2016

Hydrotermalna synteza materiału zeolitowego na bazie popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego

Dr hab. Zdzisław  ADAMCZYK, prof. PŚ

Mgr inż. Bartłomiej GRZESIK

2016

Przyczyny i skutki zmian właściwości kruszyw naturalnych w warunkach hipergenicznych w warstwach ścieralnych z mieszanek mineralno - asfaltowych 

Dr hab. Zdzisław  ADAMCZYK, prof. PŚ

Mgr inż. Marta KWAŚNY

2014

Jakość i metamorfizm węgli koksowych złoża „Bzie-Dębina

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ, dr h.c.

Mgr inż. Sylwia SKOCZYŃSKA-GAJDA

2011

Samooczyszczanie i remediacja zakwaszonych zbiorników wodnych na obszarach dawnej eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy (Łuk Mużakowa)

Dr hab. Krzysztof LABUS, prof. PŚ

Mgr inż. Andrzej PORSZKE

2009

Zróżnicowanie składu mineralogiczno-petrograficznego oraz właściwości geologiczno-inżynierskich odpadów powęglowych pod wpływem przeobrażeń termicznych na zwałowisku KWK „Siemianowice"

Dr hab. inż. Bronisława HANAK, prof. PŚ

Mgr inż. Jacek NOWAK

2009

Charakterystyka mineralogiczno - petrograficzna i geochemiczno - ekologiczna termicznie przeobrażonych odpadów na zwałowisku KWK Nowy Wirek

Dr hab. inż. Bronisława HANAK, prof. PŚ

Mgr Łukasz GAWOR

2008

Wpływ uregulowań prawnych na rekultywację oraz zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych na przykładzie GZW i Zagłębia Ruhry (Der Einfluss von Rechtsvorschriften auf Rekultivierung und Folgenutzung von Bergehalden am Beispiel des Oberschlesischen Steinkohlebeckens und des Ruhrgebietes)

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ dr h.c.

Prof. Dr. rer nat Frank OTTO

Mgr inż. Agnieszka JOŃCA-MAKÓWKA

2008

Zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gruntu w obudowanych biologicznie obwałowaniach przeciwpowodziowych rzeki Pszczynki

Dr hab. inż. Anna PATRZAŁEK, prof. PŚ

Mgr inż. Aleksandra CZAJKOWSKA

2006

Wpływ antropopresji ze szczególnym uwzględnieniem działalności górnictwa na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni rzeki Bierawki

Dr hab. inż. Marek POZZI, prof. PŚ

Mgr inż. Borys BORÓWKA

2006

Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach GZW

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ dr h.c.

Mgr inż. Iwona JONCZY

2005

Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna zwałowiska odpadów poprodukcyjnych huty cynku i ołowiu w Rudzie Śląskiej-Wirku oraz jego wpływ na środowisko

Prof. dr hab. Lidia CHODYNIECKA

Mgr inż. Ewa STRZAŁKOWSKA

2004

Wpływ technologii spalania węgla z odsiarczaniem spalin stosowanych w elektrowni „Łaziska” na właściwości powstających żużli i popiołów w aspekcie ich oddziaływania na środowisko

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KAPUŚCIŃSKI

Mgr inż. Adam WASILCZYK

2004

Jakość węgla koksowego w złożu oraz jego zmiany w procesie produkcyjnym KWK „Pniówek”

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ dr h.c.

Mgr inż. Tadeusz MZYK

2004

Model migracji zanieczyszczeń wód podziemnych z odpadów zdeponowanych w wyrobiskach górniczych na przykładzie KWK „Katowice-Kleofas” Ruch I

Dr hab. inż. Marek POZZI, prof. PŚ

Mgr inż. Katarzyna NOWIŃSKA

2004

Obieg niektórych pierwiastków śladowych od koncentratu rudy Zn-Pb do odpadów na przykładzie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”

Dr hab. inż. Marek POZZI, prof. PŚ

Mgr inż. Marek MARCISZ

2004

Zmiany jakości węgla od złoża do produktu handlowego na przykładzie procesu produkcyjne -go KWK „Szczygłowice”

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ dr h.c.

Mgr inż. Iwona DUDKO-PAWŁOWSKA

2003

Uwarunkowania geologiczne i ekologiczne eksploatacji i przeróbki piaskowców szarogłazowych w obszarze Głubczyce-Prudnik

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl

Mgr inż. Magdalena ŁOZIŃSKA

2002

Model zmienności jakości surowca do produkcji cementu ze złoża Folwark w kredowej niecce opolskiej

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ dr h.c.

Mgr inż. Małgorzata LEWANDOWSKA

2001

Warunki występowania wód podziemnych, na tle ziemskiego strumienia ciepła w kopalniach północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ dr h.c.

Mgr inż. Bożena SKOTNICKA

2001

Możliwości wielokrotnego użytkowania piasku podsadzkowego z kopalni „Kotlarnia” w świetle badań mineralogicznych

Prof. dr hab. Lidia Chodyniecka

Mgr inż. Magdalena KOKOWSKA

2001

Przyczyny i charakter zasiarczenia węgla z pokładów 610 i 620 w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Dr hab. inż. Bronisława HANAK, prof. PŚ

Mgr inż. Marian GOROL

2000

Zmienność jakości węgla w pokładach z pogranicza warstw załęskich i warstw orzeskich kopalni Dębieńsko

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr inż. Katarzyna STANIENDA

2000

Wpływ przejawów dolomityzacji wapieni triasowych w złożu „Tarnów Opolski” na możliwości ich zastosowania w procesie odsiarczania spalin

Dr hab. inż. Marek POZZI, prof. PŚ

Mgr Ewa KRZESZOWSKA

2000

Wpływ składników petrograficznych na zdolność spiekania węgla w pokładzie 504 na południowym skrzydle siodła głównego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr inż. Marek CIEPAJ

1998

Sposoby przeróbki dolomitów ze złoża w Brudzowicach dla potrzeb ochrony środowiska

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KAPUŚCIŃSKI

Mgr inż. Rafał MORGA

1997

Wpływ tektoniki na jakość węgla w obszarach górniczych KWK „Sośnica”, „Makoszowy”, „Zabrze -Bielszowice” i „Pokój”

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ dr h.c.

Mgr Andrzej KUBIK

1996

Geneza zróżnicowania jakości i przydatności bazy zasobowej węgla warstw  porębskich w kopalniach „Moszczenica” i  „1 Maja”

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ dr h.c.

Mgr Zdzisław ADAMCZYK

1995

Przydatność korelacyjna i surowcowa przerostów ilastych z pokładów węgla grupy warstw brzeżnych Rybnickiego Okręgu Węglowego

Prof. dr hab. Lidia CHODYNIECKA

Mgr Ireneusz GRZYBEK

1994

Geneza prognozowania i wpływ zaburzeń miąższości pokładów węgla na eksploatację na przykładzie KWK Zabrze- Bielszowice

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Inż. Leon  ŁUKWIŃSKI

1993

Studium mineralogiczno - technologiczne łupków ogniotrwałych ze złoża Lech Kopalni Nowa Ruda oraz nowe kierunki ich przeróbki i utylizacji

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KAPUŚCIŃSKI

Mgr Joanna KOMOREK

1993

Zmienność niektórych cech fizycznych węgla typów od 31 do 42 z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Inż. Marian HUZARSKI

1992

Wpływ warunków geologicznych na dobór technologii  wiercenia między poziomych otworów ratowniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI

Mgr Atul KUMAR VARMA

1991

Geologiczno-petrograficzne uwarunkowania konwersji węgli inertynitowych  Górnośląskiego Zagłębia  Węglowego

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr  Ewa SKOWRONEK

1991

Zmienność stopnia uwęglenia i składu petrograficznego węgla w zachodniej części złoża Mikołów

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr Piotr SIMICZYJEW

1990

Wpływ cech mineralno – chemicznych i strukturalnych pirytu na jego flotowalność

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KAPUŚCIŃSKI

Mgr Maria MASTALERZ 

1988

Warunki sedymentacji pokładów formacji wałbrzyskiej w niecce sobięcińskiej

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr Julita KONSTANTYNOWICZ-ZIELIŃSKA

1987

Korelacja pomiędzy mineralizacją miedziową a składem petrograficznym łupków miedzionośnych rejonu złożowego kopalni Polkowice

Prof. Kazimierz KOZŁOWSKI

Mgr Maria METZLER 

1987

Próba ustalenia typu paragenetycznego i perspektyw przemysłowych mineralizacji cynkowo - ołowiowych rejonu Hauts Plateaux w Algerii

Prof. dr hab. Lidia CHODYNIECKA

Mgr inż. Barbara ABRATOWSKA

1986

Możliwość optymalnego wykorzystania miałów energetycznych w oparciu o badania petrograficzno-technologiczne

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr inż. DO HAI DUNG 

1986

Geologiczno-mineralne podstawy poszukiwań niektórych typów mineralizacji złota na obszarze północnego Wietnamu

Prof. dr hab. Lidia CHODYNIECKA

Mgr inż. Andrzej MAKOWSKI 

1984

Bezpieczny model kopalni z punktu widzenia zagrożeń wodnych w Centralnym Rejonie Węglowym LZW

Prof. dr hab. inż. Józef SZTELAK

Mgr inż. Małgorzata SOWA 

1984

Rodzaje zanieczyszczeń wód rejonu olkuskiego oraz prognozy w zakresie przywrócenia pierwotnej jakości tych wód

Prof. dr hab. inż. Józef SZTELAK

Mgr inż. Tadeusz GODULA 

1984

Metoda rozpoznawania warunków geologiczno-inżynierskich warstw karbońskich dla potrzeb projektowania kopalń oraz jej zastosowanie w rejonie Bzie-Zebrzydowice

Prof. dr hab. inż. Józef SZTELAK

Mgr inż. Marek POZZI 

1983

Studium mineralogiczno-petrograficzne nad przydatnością niektórych surowców skalnych i żużli hutniczych do produkcji wełny mineralnej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KAPUŚC1ŃSKI

Mgr inż. Aleksandra CICHOŃ 

1983

Wpływ warunków hydrogeolo -gicznych nadkładu południowo-wschodniej części ROW na zagrożenie wodne kopalń

Prof. dr hab. inż. Józef SZTELAK

Mgr inż. Krystian PROBIERZ 

1982

Zmienność jakości węgla w złożach kopalń: Borynia, Manifest Lipcowy i XXX-lecia PRL na tle budowy petrograficznej pokładów

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr inż. Edward CEMPIEL 

1982

Optymalna metoda drążenia szybów w warunkach zagrożeń wodnych LZW

Prof. dr hab. inż. Józef SZTELAK

Mgr inż. Wojciech SZCZEPAŃSKI 

1982

Wpływ odpadów pogórniczych Centralnego Składowiska Brzezinka na zanieczyszczenie wód podziemnych oraz sposoby likwidacji tych zanieczyszczeń

Prof. dr hab. inż. Józef SZTELAK

Mgr inż. Gabriela PIĄTEK 

1982

Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna złoża cynkowo-ołowiowego w kopalni Pomorzany w aspekcie przeróbki mechanicznej tych rud

Doc. Lubomira ZAWIŚLAK

Mgr inż. Maria PROBIERZ 

1980

Noworudzkie iłowce żelaziste, ich budowa mineralno-chemiczna, przeróbka i możliwości utylizacji

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KAPUŚCIŃSKI

Mgr inż. Zygmunt DRWIĘGA 

1979

Warunki geotermodynamiczne osadów karbonu i dewonu obszaru lubelskiego na tle budowy strukturalnej

Prof. dr hab. Kazimierz CHMURA

Mgr inż. Zdzisław TRELA

1979

Warunki geologiczno-górnicze występowania, skład mineralno- chemiczny oraz niektóre własności technologiczne łupków ogniotrwałych warstw orzeskich i łaziskich niecki głównej

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr inż. Alojzy KAPUSTA 

1977

Wpływ nawilżania na własności wytrzymałościowe skal otaczających niektóre pokłady grupy 300 i 400 w kopalni Manifest Lipcowy

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr inż. Stanisław KYZIOŁ 

1976

Wpływ warunków hydrogeologicznych na rozwój pola eksploatacyjnego siarki metodą otworową i stopień wy korzystania złoża

Prof. dr hab. inż. Józef SZTELAK

Mgr inż. Roman DREWNIAK 

1976

Budowa litologiczno-petrograficzna i tektonika karbonu północno- zachodniej krawędzi Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Bronisława HANAK 

1976

Petrograficzna charakterystyka węgli koksowych z kopalni Moszczenica dla określenia ich wzbogacalności

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL

Mgr inż. Anna WILK 

1975

Iłowce towarzyszące dolnym pokładom orzeskim w kopalniach Chwałowice i Staszic, ich budowa petrograficzna i wartość przemysłowa

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Stanisław KEMPA 

1974

Analiza wpływu niektórych czynników geologicznych na wybrane własności fizykochemiczne węgli w południowo-wschodniej części ROW

Prof. dr hab. Kazimierz CHMURA

Inż. Ryszard SZWERMER 

1974

Zmiany technologicznych typów węgli ze wzrostem głębokości w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr Izabela SZCZEPKOWSKA-MAMCZARCZYK

1972

Organiczne związki miedzi w łupkach bitumicznych złóż rud miedzi obszaru Lubina i Polkowic

Prof. Hubert GRUSZCZYK

Mgr Józef RYSZKA 

1972

Klasyfikacja minerałów ilastych w skałach warstw brzeżnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w rejonie kopalń: „Karol”, „Chorzów”, „MiIowice” i „Czeladź”

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Ferdynand ZACZEK 

1972

Geotermiczne warunki złoża rud miedzi w monoklinie przedsudeckiej

Prof. dr hab. Kazimierz CHMURA

Mgr inż. Narcyz KUNYSZ 

1972

Analiza własności fizykochemicznych skał na tle ich rozwoju litologicznego w monoklinie przedsudeckiej

Prof. dr hab. Kazimierz CHMURA

Mgr inż. Michał ORCZYK 

1970

Zmiany składu chemiczno-mineralnego wód kopalnianych w pionie i poziomie ich występowania w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oraz wstępne badania nad mineralizacją chemicznie czystych wód przepływających przez skały karbońskie

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Romuald PAŁUBICKI

1970

Badania petrograficzne i techniczne iłów ogniotrwałych i skal towarzyszących w polu górniczym kopalni „Stanisław” koło Jaroszowa na Dolnym Śląsku

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Leopold STANIEK

1970

Tektonika warstw karbońskich Kopalni Sośnica w nawiązaniu do kopalń sąsiednich i jej wpływ na warunki eksploatacji

Prof. mgr inż. Mieczysław MROZOWSKI

Mgr Stefan KOZIEŁ

1969

Charakter litologiczny osadów górnego karbonu z uwzględnieniem tektoniki w obszarze na wschód od Olzy między Cieszynem a Jastrzębiem

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr Janusz SUŁKOWSKI

1969

Studium petrograficzne łupków talkowo-chlorytowych z okolic Wir koło Świdnicy i ich wykorzystanie dla celów przemysłowych

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr Janusz STANKIEWICZ

1968

Stosunki litologiczno-petrograficzne i sedymentacyjne na obszarach górniczych kopalń; „Wieczorek”, „Staszic”, „Lenin” i „Mysłowice” w rejonie zawartym na wschód od uskoku Zuzanny do uskoku Wandy

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Wiesław GABZDYL

1966

Charakter facjalny i budowa petrograficzna pokładów węglowych i skał towarzyszących w kopalni „Jastrzębie”

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Zbigniew SUCHODOLSKI

1965

Wpływ warunków geologicznych i eksploatacyjnych na zagrożenie wyrzutami CO2 i skał w wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Józef SZCZERBIŃSKI

1965

Minerały ciężkie skal karbońskich jako minerały przewodnie przy badaniach stratygraficznych

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Tadeusz KRZOSKA

1965

Drogi i kierunki doprowadzania i migracji CO2 w utworach karbońskich niecki sobięcińskiej w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym

Prof. mgr inż. Mieczysław MROZOWSKI

Mgr inż. Lidia CHODYNIECKA

1965

Bazalt z Góry Św. Anny (woj. opolskie), jego budowa mineralogiczna i chemiczna oraz niektóre własności technologiczne

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Tadeusz KAPUŚCIŃSKI

1965

Budowa mineralogiczno-chemiczna oraz geneza łupków ogniotrwałych z kopalni „Nowa Ruda” Szyb Piast

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Gon DZI-CUN 

1963

Węgle żywiczne w Zagłębiu Górnego Śląska

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Janusz LASKOWSKI

1963

Mechanizm działania nieorganicznych soli w procesie „solnej flotacji” węgli kamiennych

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Tadeusz KRUSZEWSKI

1962

Charakterystyka petrograficzna węgli brunatnych oraz niektóre własności fizykochemiczne skal towarzyszących występujących w kopalni „Turów”

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Jerzy WINNICKI

1962

German i nieorganiczne substancje mineralne w węglu pokładu 510 w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Lubomira ZAWIŚLAK

1962

Studium mineralogiczno-chemiczne oraz geneza iłów witriolowych zalegających w niecce bytomskiej

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Mgr inż. Jan ZIÓŁKOWSKI

1961

Podstawowe materiały w węglu kamiennym i zmiany ich własności fizycznychi chemicznych w zależności od stopnia uwęglenia węgla z polskich zagłębi węglowych

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Doc. mgr inż. Tadeusz MIELECKI

1960

Zależność niektórych własności technologicznych węgla kamiennego od ilości i jakości popiołu

Prof. zw. dr hab. Jan KUHL

Doc. inż. Czesław POBORSKI

1951

Sapropelowe utwory węglowe we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Prof. dr hab. inż. Andrzej BOLEWSKI

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Doktoraty