STOPNIE NAUKOWE DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK TECHNICZNYCH
NADANE PRACOWNIKOM KATEDRY GEOLOGII STOSOWANEJ
    

 

 

Imię i nazwisko

Rok nadania

Temat rozprawy habilitacyjnej

 /Tytuł osiągnięcia naukowego

dr Ewa Krzeszowska

2017

Paleontologiczne i geochemiczne studium korelacyjnego poziomu faunistycznego Dunbarella w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

dr inż. Katarzyna STANIENDA

2016

Fazy węglanowe wapieni triasowych bogate w magnez i ich geneza, w aspekcie odsiarczania gazów spalinowych

dr Joanna KOMOREK

2016

Zmiany struktury wewnętrznej witrynitu i liptynitu poddanych oddziaływaniu temperatury w zakresie 400-1200oC

dr inż. Iwona JONCZY

2015

Procesy przemian mineralogiczno-chemicznych żużli hutniczych na zwałowiskach Górnego Śląska w aspekcie ochrony środowiska i ich gospodarczego wykorzystania.

dr inż. Rafał MORGA

2012

Charakterystyka i porównanie cech chemiczno-strukturalnych semifuzynitu i fuzynitu, występującego w węglu kamiennym SW części GZW oraz zmian zachodzących w strukturze wewnętrznej tych macerałów pod wpływem ogrzewania w temperaturze 400-1200oC, w atmosferze obojętnej.

dr inż. Małgorzata LABUS

2011

Parametry przestrzeni porowej jako determinanty podatności na wietrzenie surowców skalnych dolnośląskich piaskowców ciosowych

dr inż. Marek MARCISZ

2011

Szacowanie gęstości opróbowania pokładów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

dr  Zdzisław ADAMCZYK

2008

Ewolucja wulkanizmu kenozoicznego Przedgórza Rębiszowskiego (Dolny Śląsk) oraz jej wpływ na charakter petrograficzny i jakość surowca bazaltowego

dr  Krzysztof LABUS

2008

Identyfikacja procesów formujących chemizm wód podziemnych w warunkach drenażu górniczego w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

dr inż. Marek POZZI

1996

Anizotropia optyczna węgla w pokładach obszaru Jastrzębia jako przejaw naprężeń tektonicznych

dr inż. Bronisława HANAK

1994

Zróżnicowanie petrograficzne i chemiczno – technologiczne węgla płomiennego typu 31 z warstw łaziskich i libiąskich

dr inż. Krystian PROBIERZ

1990

Wpływ metamorfizmu termalnego na stopień uwęglenia i skład petrograficzny pokładów węgla w obszarze Jastrzębia (GZW)

dr Henryk BUCZEK

1987

Zasoby pozostające w złożu w kopalniach węgla kamiennego wyłączonych z ruchu i metoda ustalania ich wielkości

dr inż. Tadeusz KAPUŚCIŃSKI

1973

Osady chemicznego wietrzenia skał magmowych i kaolinitowe łupki węglowe (tansztajny) w polu górniczym kopalni Słupiec. Studium mineralogiczno-chemiczne

dr Lidia CHODYNIECKA

1973

Karbońskie sferosyderyty ilaste Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Studium mineralogiczno-chemiczne

dr inż. Lubomira ZAWIŚLAK

1971

Dolomity cynkowe w śląsko-krakowskich złożach rud cynku i ołowiu

dr inż. Wiesław GABZDYL

1970

Pokład 510 w obszarze górniczym kopalni Kazimierz-Juliusz na tle rozwoju sedymentacji i litologii warstw siodłowych; jego budowa litologiczna i petrograficzna oraz niektóre własności fizykochemiczne

dr inż. Józef  SZTELAK

1968

Rodzaje zagrożeń wodnych w kopalniach rejonu monokliny przedsudeckiej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń z serii węglanowej oraz sposoby ich zwalczania

dr inż. Kazimierz CHMURA

1968

Przewodność cieplna skał i węgli górnośląskiego karbonu

dr inż. Janusz PIĄTKOWSKI

1963

Cz. I. Opróbowanie kopalin jako mieszaniny ziarn różnej wielkości
Cz. II. Pobieranie próbek urobku surowego na kopalniach węgla kamiennego

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Habilitacje