OFERTA DLA PRZEMYSŁU

Katedra Geologii Stosowanej jest jednostką naukowo–badawczą od kilkudziesięciu lat istniejącą na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Doświadczona i uprawniona kadra naukowa, świadczy usługi w zakresie:

SZACOWANIA ZASOBÓW KOPALINY W ZŁOŻU

wg standardów polskich i międzynarodowych, tj.: klasyfikacji CRISPO (opartej na kodeksie JORC czy międzynarodowej klasyfikacji zasobów UNCF, z wykorzystaniem nowoczesnego oraz profesjonalnego oprogramowania. Wykonujemy m.in.: ekspertyzy oraz opracowania z zakresu geologii górniczej i złożowej (np. „Raport z analizy złóż i praw do eksploatacji posiadanych przez Spółkę KWB Adamów w Turku S.A.”, „Raport z analizy złóż i praw do eksploatacji posiadanych przez Spółkę KWB Konin w Kleczewie S.A.”), kompleksowe analizy ekonomiczne górniczo-geologicznych projektów inwestycyjnych (m.in. symulacje Monte Carlo w programie @Risk 7 firmy Palisade Corporation), a także dokumentacje geologiczne i projekty zagospodarowania złoża.

ROZPOZNAWANIA ZŁÓŻ WĘGLA

m.in.: kompleksowego rozpoznawania i charakterystyki jakości węgla w złożu zgodnie z standardami krajowymi i międzynarodowymi (PN, ECE Geneva, ISO, ICCP), charakterystykę jakości węgla w złożu z wykorzystaniem tworzonych dla tego celu cyfrowych baz danych o jakości węgla w złożu, map parametrów jakości dla poszczególnych pokładów węgla (przy zastosowaniu programu AutoCAD i ploterów wielkoformatowych), charakterystykę stopnia uwęglenia i prognozy jego zmian w złożu (np. „Prognoza parametrów jakościowych węgla oraz urobku węglowego i miałów surowych dla pokładów przewidzianych do eksploatacji w latach 2007-2020, z uwzględnieniem czynników górniczo-geologicznych”) przy zastosowaniu m.in., badań mikrofaunistycznych oraz stratygraficznych skał karbońskich (w tym także korelacji serii węglonośnej i identyfikacji pokładów węgla).

BADAŃ PETROLOGICZNYCH WĘGLA

obejmującej oznaczenia parametrów analizy chemiczno-technologicznej, własności koksowniczych, refleksyjności witrynitu oraz udziału grup macerałów i mikrolitoptypów (przy użyciu m.in. urządzeń CitoVac i Tegramin, kalorymetrów KL 12-Mn i KL-10, pieców rurowych Carbolite i PR 45/1350 oraz mikroskopów Axioskop z przystawką do badań fluorescencji i analizatorem obrazu KS–300 firmy Zeiss).

BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

dla udokumentowania warunków gruntowo-wodnych na potrzeby obiektów kubaturowych, liniowych, planowania przestrzennego oraz przydatności i możliwości rewitalizacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych. Wykonujemy wiercenia oraz sondowania badawcze własnym sprzętem terenowym (m.in. sondą statyczna CPTU STAT TG 63-100kN Piezocone), badania laboratoryjne właściwości fizyko-mechanicznych gruntu oraz kruszyw wykorzystywanych w procesie budowlanym. Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych opracowujemy zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych PN-EN, EUROKOD-u 7, norm ISO oraz potrzebami inwestora (mapy tematyczne). Zakres wykonywanych opracowań obejmuje ekspertyzy i opinie geotechniczne, analizy stateczności skarp i zboczy, dokumentacje geotechniczne, projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Opracowujemy również opinie geologiczno-górnicze w zakresie wpływu dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu dla określenia możliwości jego zagospodarowania i oszacowania wartości terenu dla gminy lub potencjalnego inwestora.

HYDROGEOLOGII I HYDROLOGII

dla potrzeb analizy warunków hydrogeologicznych, oceny i profilaktyki zagrożeń wodnych w kopalniach, dla oceny konsekwencji hydrogeologicznych zaprzestania (zmiany systemu) odwadniania zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego (np. „Ekspertyza dotycząca zmian warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich oraz ochrony powierzchni w aspekcie przewidywanej likwidacji KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.”) oraz określenia zagrożenia powodziowego na terenach górniczych (m.in. wyznaczania terenów zalewowych w oparciu o modelowanie z wykorzystaniem pakietu Mike Flood).

BADAŃ CHEMICZNYCH, MINERALOGICZNYCH I PETROGRAFICZNYCH

stałych surowców mineralnych oraz mineralnych odpadów przemysłowych pod kątem ich gospodarczego wykorzystania, w tym także pierwiastków rzadkich i śladowych oraz oceny ich zagrożenia dla środowiska naturalnego (przy zastosowaniu m.in. mineralizatora mikrofalowego Uniclever, demineralizatora HLP SMART 2000, zestawu pH/konduktometr CPC 502, spektrometru ICP-AES  JY 2000, mikroskopu AXIOPLAN 2 ze spektrometrem TIDAS MSP800).

GEOCHEMICZNYCH ASPEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

w zakresie m.in. badań spektrometrycznych zawartości pierwiastków śladowych (w tym metali ciężkich) w próbkach środowiskowych pod kątem możliwości ich odzysku oraz oddziaływania na środowisko, hydrotermalnej syntezy zeolitów z ubocznych produktów spalania węgla (m.in. patent PL196132B1 Sposób otrzymywania zeolitów typu Na-P1 i analcymu z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych w kotłach pyłowych), a także analizy procesów w cementach wiertniczych i skalach w warunkach iniekcji gazów kwaśnych- perspektywiczne w świetle prowadzonych na świecie i w Polsce prób sekwestracji geologicznej oraz szczelinowania górotworu – z wykorzystaniem analizatora STA 449 F3 Jupiter, autoklawu EZE-Seal firmy Autoklaw Engineers (ciśnienie do 250 bar i temp. do 125°C) i profesjonalnego opracowania do modelowania reakcji w systemach geochemicznych woda-skała-gaz (m.in. „Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe”,  „Analysis of wellbore cement degradation in contact zone with formation rock”).

 

 Referencje (2017)

 Referencje (2015-2016)

 Referencje (2008-2014)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta dla przemysłu