SYLWETKA ABSOLWENTA


GEOLOGIA GÓRNICZA I POSZUKIWAWCZA

Kierunek: Górnictwo i Geologia (GiG)
Specjalność: Geologia Górnicza i Poszukiwawcza (GGiP)
Studia I stopnia (inżynierskie), 3,5 letnie

Absolwent specjalności GGiP nabywa ugruntowaną wiedzę na temat budowy litosfery ziemskiej oraz  kształtujących ją procesów i ich skutków, a także dziejów Ziemi. Zna budowę geologiczną Polski oraz metody jej rozpoznawania, w tym poszukiwania złóż kopalin użytecznych. Zna genezę i budowę złóż w Polsce i na Świecie oraz posiada wiedzę z zakresu racjonalnej gospodarki nimi i występującymi w nich surowcami mineralnymi. Potrafi prowadzić badania podstawowymi metodami mineralogicznymi i petrograficznymi. Ma wiedzę w zakresie hydrogeologii i zagrożeń wodnych w górnictwie oraz potrafi zbadać fizykochemiczne właściwości wód powierzchniowych i podziemnych. Potrafi rozpoznać warunki środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb budownictwa. Zna zasady prawa geologicznego i górniczego.
W szczególności otrzymuje przygotowanie do:
• rozpoznawania budowy geologicznej, w tym poszukiwania i rozpoznawania złóż oraz określania jakości kopalin stałych,
• prowadzenia racjonalnej gospodarki złożami i występującymi w nich surowcami mineralnymi,
• rozpoznawania warunków wodnych w górotworze,
• rozpoznawania zagrożeń naturalnych występujących przy udostępnianiu i eksploatacji złóż,
• rozpoznawania warunków geologiczno-inżynierskich gruntów dla potrzeb budowlanych,
• rozpoznawania warunków górniczo-inżynierskich obszarów przemysłowo zdegradowanych, dla potrzeb ich rekultywacji
Absolwent tej specjalności może być zatrudniony w:
• przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych,
• zakładach wydobywczych i przeróbczych,
• organach samorządowych.
Spełnia również wymagania niezbędne do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Górnictwo i Geologia.

 
Kierunek: Górnictwo i Geologia (GiG)
Specjalność: Geologia Górnicza i Poszukiwawcza (GGiP)
Studia II stopnia (magisterskie)

Absolwent II stopnia specjalności GGiP ma pogłębioną wiedzę w zakresie budowy litosfery ziemskiej, w tym występujących w niej złóż kopalin, oraz dziejów Ziemi. Zna zasady projektowania i prowadzenia badań dla rozpoznania budowy geologicznej, szczególnie złóż kopalin, rozpoznawania zasobów i jakości wód podziemnych, warunków hydrogeologicznych, warunków geologiczno-inżynierskich i warunków geologicznych dla pozyskiwania ciepła Ziemi. Potrafi obliczyć zasoby, zaprojektować strefy ochrony oraz określić wytyczne dla właściwego wykorzystania wód podziemnych i powierzchniowych. Potrafi prowadzić badania minerałów, skał i odpadów przemysłowych oraz prognozować tworzenie się minerałów technogennych i optymalizować warunki procesu ich wytwarzania.  Zna metody przetwórstwa surowców mineralnych i utylizacji odpadów, w tym ich wpływu na środowisko. Zna polskie prawo środowiskowe i potrafi zaprojektować algorytm postępowania dla uzyskania decyzji środowiskowych.
W szczególności otrzymuje przygotowanie do:
• rozpoznawania i dokumentowania budowy geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem złóż kopalin stałych,
• prowadzenia racjonalnej gospodarki złożami,
• rozpoznawania i dokumentowania zbiorników wód podziemnych z uwzględnieniem ich ochrony,
• oceny jakości, przydatności i możliwości substytucji surowców mineralnych dla nowoczesnych technologii,
• rozpoznawania i wykorzystania odpadów przemysłowych pochodzenia mineralnego.
Absolwent tej specjalności może być zatrudniony w:
• przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych,
• zakładach wydobywczych i przeróbczych,
• ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się problematyką geologiczną i ekologiczną,
• organach samorządowych i państwowej służbie geologicznej, hydrogeologicznej
i ekologicznej.
Spełnia również wymagania niezbędne do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunku Górnictwo i Geologia.

NOWOŚĆ! GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

Kierunek: Górnictwo i Geologia (GiG)
Specjalność: Geologia Inżynierska i Geotechnika

Absolwent specjalności Geologia inżynierska i geotechnika posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk podstawowych: matematyki, fizyki i chemii, a także nauk technicznych, jak górnictwo, budownictwo i geodezja. Jest wykształcony w szerokim zakresie nauk o Ziemi: geologia strukturalna, historyczna, mineralogia, petrografia, geochemia środowiska, geomorfologia, hydrogeologia i hydrogeochemia. Zna podstawy geologii regionalnej Polski oraz geologii złóż kopalin. Zna również metody badań geofizycznych stosowane w geologii inżynierskiej i ochronie środowiska. Jest specjalistą w zakresie gruntoznawstwa, geologii inżynierskiej, geomechaniki i geotechniki. Potrafi wykorzystywać w pracy analitycznej programy komputerowe np. do numerycznego modelowania procesów geodynamicznych i interpretacji wyników geologiczno-inżynierskich badań laboratoryjnych i terenowych. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych w stopniu przygotowującym go do  projektowania, dozorowania i dokumentowania  prac geologicznych z zakresu geologii inżynierskiej oraz geotechnicznych, w zakresie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i projektowania specjalistycznych robót geotechnicznych. Jest przygotowany do projektowania, przeprowadzania i interpretowania wyników zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych prac geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy składowisk odpadów, magazynowania substancji, obsługi geologiczno-inżynierskiej odkrywkowych i podziemnych zakładów górniczych. Posiada praktyczną umiejętność komputerowego przetwarzania i analizy, również w systemach GIS, danych  uzyskanych w wyniku monitoringu środowiska.
Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się oceną warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej, składowaniem odpadów czy też ochroną środowiska, biurach projektowych a  także w organach administracji państwowej i samorządowej. Po zdobyciu wymaganej praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, opiniowania wpływów inwestycji na środowisko oraz certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.

Wiedza podstawowa:

 • matematyczno-fizyczno-chemiczna w zakresie niezbędnym do opisu metod geologiczno-inżynierskich
 • techniczna w zakresie górnictwa, budownictwa i geodezji
 • informatyczna umożliwiająca posługiwanie się komputerem w zakresie standardowego oprogramowania
 • geologiczna - z geologii strukturalnej, historycznej, mineralogii, petrografii, geochemii, geomorfologii, hydrogeologii, geologii regionalnej Polski, geologii złóż surowców mineralnych
 • geofizyczna w zakresie metod badań geofizycznych w geologii inżynierskiej ochronie środowiska

Wiedza specjalistyczna:

 • w zakresie przedmiotów kierunkowych dla geologii inżynierskiej, a w szczególności zasad i metod prowadzenia pomiarów i badań geologiczno-inżynierskich oraz ich interpretacji
 • kartografii geologiczno-inżynierskiej
 • mechaniki skał,  geomechaniki i geotechniki
 • numerycznego modelowania procesów geodynamicznych naturalnych i wzbudzonych
 • gruntoznawstwa, mechaniki gruntów  w odniesieniu do ośrodków nienasyconych
 • znajomości zasad projektowania i dokumentowania prac geologiczno-inżynierskich i specjalistycznych prac geotechnicznych
 • geologiczno-inżynierskiej obsługi odkrywkowych i podziemnych zakładów górniczych

Umiejętności:

 • projektowanie, dozorowanie i dokumentowanie  zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych prac geologiczno-inżynierskich
 • komputerowe przetwarzanie danych  uzyskanych w wyniku monitoringu środowiska
 • projektowanie i dokumentowanie  prac geotechnicznych, w tym specjalistycznych, dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego
 • ocena stopnia zagrożenia środowiska gruntowego w wyniku inwestycji

 

 

GOSPODARKA WODNA I ZAGROŻENIA POWODZIOWE (kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA)

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta