Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Górnictwa i Geologii

KOPALNIA WIEDZY - POKŁADY MOŻLIWOŚCI

POWR.03.01.00-00-u003/17

  

CEL

Celem głównym projektu jest rozwój oferty Politechniki Śląskiej (PŚ) w zakresie realizacji III misji jako forum aktywności społecznej w zakresie podniesienia kompetencji kluczowych min. 120 osób w wieku 14-16 lat, uczniów szkół powiatu rybnickiego i miasta Rybnik odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa do dnia 31.05.2020.

Projekt zapewnia realizację celu szczegółowego programu PO WER, którym jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie: umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, rozwiązywania problemów i umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych Uczelni. Realizacja projektu ukierunkowana zostanie na rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy oraz popularyzację nauki oraz środowiska naukowego wśród lokalnej społeczności.

ZAKRES

W projekcie planowane jest opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jedn. sam. teryt. (Powiat Rybnicki) dla 160 uczniów w wieku 14-16 lat, służących podniesieniu kompetencji pozwalających na: rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich poprzez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych.

Do zadań Powiatu Rybnickiego, współpracującego z PŚ, należeć będzie angażowanie lokalnej społeczności w spójne tematycznie działania naukowe oraz aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu. Realizacja projektu przy ścisłej współpracy ze szkołami - koordynowanie współpracy przez Powiat Rybnicki zapewni synergię działań, zwiększy ich efektywność oraz wpłynie na rozwój regionu i społeczeństwa. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez kadrę Wydziału GiG PŚ w siedzibie oraz w szkołach uczestniczących w projekcie.

 

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O projekcie Kopalnia Wiedzy