ZNANE OSOBY ZWIĄZANE Z INSTYTUTEM GEOLOGII STOSOWANEJ   

 

 

Dr hab. Zdzisław ADAMCZYK, prof. Pol. Śl. urodził się 01.01.1961 r. w Górze k. Pszczyny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986). Z Politechniką Śląską związany od 1988 r. Główne kierunki zainteresowań naukowych to mineralogia, petrografia i geochemia. Autor i współautor dwóch patentów i ponad 100 publikacji, w tym czterech książek (m.in. podręcznik akademicki: Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich - 1999). Liczne wyróżnienia, m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużony dla Polskiej Geologii, Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP. Członek organizacji i stowarzyszeń naukowych, także pełniący funkcje kierownicze, m.in. w Polskim Towarzystwie Mineralogicznym o. Górnośląski. W kadencji 2012-2016 Prodziekan ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą.


 

 

Prof. dr hab. Karol BOJKOWSKI (1923-1987). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego   (1951). Po studiach podjął pracę w Górnośląskiej Stacji Terenowej Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu (późniejszy Oddział Górnośląski PIG). Z Politechniką Śląską związany w latach (1969-1982, kiedy to na Wydziale Górniczym prowadził zajęcia dydaktyczne. Naukowo zajmował się paleontologią i stratygrafią, a także paleogeografią karbonu w Polsce. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych, w tym międzynarodowych. Był jednym z pierwszych badaczy i dokumentatorów Lubelskiego Zagłębia Węglowego.


 

 

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej BOLEWSKI (1906-2002) był absolwentem Akademii Górniczej (obecnie AGH) w Krakowie (1930). Zawodowo związany z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, w której zajmował kierownicze stanowiska, w tym pełnił funkcję prorektora. Był  Pełnomocnikiem Ministra Oświaty ds. organizacji studiów górniczych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1950 r.). Sprawował także inne ważne funkcje w administracji państwowej m.in. prezesa Centralnego Urzędu Geologii. Jego życiorys jest niezwykle bogaty. Pozostawił po sobie ogromny dorobek naukowy, 336 publikacji, 88 książek,6 patentów. Główne kierunki zainteresowań naukowych to mineralogia i petrografia oraz gospodarka surowcami mineralnymi. Studiował na wielu uczelniach zagranicznych, odbywał wyprawy naukowe po Europie. Laureat licznych nagród. Członek i prezes organizacji i stowarzyszeń naukowych, w tym zagranicznych. Członek rzeczywisty PAN. Doktor honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1984) oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1984).


 

 

Dr hab. Henryk Szczepan BUCZEK urodził się 27.12.1925 r. w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1951). Związany z Politechniką Śląską w latach 1987-1991. Zainteresowania zawodowe i naukowe to górnictwo węgla kamiennego, zagrożenia górnicze, geologia złóż węgla, zasoby węgla kamiennego. Autor 38 publikacji oraz 1 monografii. Wybitny geolog złożowy – praktyk, wieloletni geolog KWK Boże Dary (Murcki).


 

 

Dr inż. Edward CEMPIEL urodził się 24.07.1949 r. w Kamienicy. Absolwent Politechniki Śląskiej (1973). Zawodowo związany z Politechniką Śląską w latach 1973-2015. Główne kierunki zainteresowań naukowych to: hydrogeologia, zagrożenia wodne w górnictwie, ochrona środowiska. Autor 62 publikacji. Otrzymał liczne wyróżnienia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Złotą Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii. Członek Komisji ds. Zagrożeń Wodnych przy WUG i Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie.


 

 

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz CHMURA (1923-2001). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1955). Z Politechniką Śląską związany w latach 1963-1994. Działalność naukowo-badawcza w ramach specjalności: geologia złóż, geotechnika, geotermodynamika. W 1968 roku podjął badania w zakresie właściwości cieplnych skał organizując w tym celu, na ówczesnym Wydziale Górniczym, laboratorium z aparaturą własnej konstrukcji. Autor m.in. 4 książek (np. Geotermomechanika górnicza-1992). Członek Rady Naukowej Instytutu Geologicznego w Warszawie (1968-1973) i przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice (1982-1986). Od 1967 r. był kierownikiem Katedry Geologii Złóż zaś w latach 1969-1976 prodziekanem Wydziału Górniczego. Następnie w latach 1980-1991 pełnił funkcję kierownika Zakładu Geologii Złóż Instytutu Geologii Stosowanej, a w latach 1991-1994 był z-cą dyrektora Instytutu.


 

 

Prof. dr hab. Lidia CHODYNIECKA urodziła się 24.09.1933 r.  Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1956). Z Politechniką Śląską związała swoje całe życie zawodowe (lata 1956-2003). Zainteresowania naukowe w obrębie mineralogii, geochemii i petrografii. Autorka 57 publikacji, 6 książek (m.in. Mineralogia i petrografia dla górników-1988), monografii, skryptów i podręczników. Wypromowała 5 doktorów. W latach 1994-2003 pełniła funkcję z-cy dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej i kierownika Zakładu Mineralogii, Petrografii i Geochemii Środowiska. Wyróżnienia, m.in.: Medal KEN, Odznaka Zasłużony dla Polskiej Geologii, Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP. Członek, wiceprzewodnicząca i przewodnicząca: Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN o. Kraków, Komitetu Nauk Geologicznych PAN w Katowicach.


 

 

Dr inż. Aleksandra CICHOŃ (1934-2007). Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1958). W latach 1957-1965 pracowała w przemyśle górniczym jako dokumentator oraz projektant. Z Politechniką Śląską związana zawodowo w latach 1965-1989. Autorka 38 publikacji. Zainteresowania naukowe w obrębie geologii inżynierskiej i hydrogeologii.


 

 

Dr Helena Maria CZAPOROWSKA urodziła się 04.02.1932 r. w Borysławiu. Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1956). Z Politechniką Śląską związana w latach 1962-1987. Naukowo zajmowała się m.in. warunkami geologicznymi w kopalniach węgla GZW oraz metamorfizmem węgla. Była pierwszym opiekunem założonego w 1980 r. koła naukowego „Silesian”. Współorganizowała muzeum geologiczne. Wyróżniona za pracę dydaktyczną i za współpracę z przemysłem.


 

 

Dr inż. Zygmunt DRWIĘGA (1935-1993). Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1958). Zainteresowania naukowe w zakresie geofizyki (geotermiki), geologii strukturalnej i geologii złóż. W latach 1957-1974 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Geofizyki i Górnictwa Naftowego w Krakowie, a w latach 1974-1977 pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Geologicznej w Warszawie; ponadto pracownik Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie. Z Politechniką Śląską związany w latach 1984-1990.


 

 

Mgr inż. Franciszek ENGEL, z-ca prof. Pol. Śl. (1910-1989). Absolwent Politechniki Lwowskiej, gdzie po uzyskaniu w 1938 r. dyplomu magistra inżyniera chemika, pracował w Katedrze Chemii, pod kierunkiem prof. Mariana Kamieńskiego. Chemik-mineralog, specjalista z zakresu krystalografii geometrycznej i strukturalnej. Podczas pracy w Politechnice Śląskiej (1945 – 1976), uczestniczył w organizowaniu Wydziału Chemicznego (Katedra Mineralogii i Geologii) oraz współorganizował Katedrę  Mineralogii i Petrografii  na Wydziale Górniczym.


 

 

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Franciszek GABZDYL (1936-2010). Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w Krakowie (1958). Pracował w Politechnice Śląskiej w latach 1961-2006. Po przejściu na emeryturę nadal utrzymywał kontakt z Instytutem, służąc swą wiedzą, doświadczeniem i życzliwością. Twórca śląskiej szkoły geologii i petrologii węgla. Główne kierunki zainteresowań naukowych to geologia i petrografia złóż węgla oraz  gospodarka surowcami mineralnymi. Był założycielem (1980 r.) i wieloletnim dyrektorem Instytutu Geologii Stosowanej, prorektorem Politechniki Śląskiej (1972-1977), Redaktorem Naczelnym Wydawnictw Naukowych Politechniki Śląskiej oraz Prezesem Klubu AZS. W 1988 r. został powołany w skład Komisji ds. reformy prawa górniczego i geologicznego. Ceniony wykładowca – w r. a. 1987/88 otrzymał wyróżnienie „Złota Kreda” – dla najlepszego wykładowcy Wydziału Górniczego. Autor ok. 200 publikacji, w tym 7 książek (m.in. Petrografia węgla-1984, Mineralogia i petrografia dla górników-1988, Geologia złóż węgla-Złoża świata-1994, Geologia i kopaliny Górnego Śląska-1997 i monografii oraz 11 skryptów i podręczników. Wypromował 14 doktorów. Otrzymał liczne wyróżnienia (m.in. Krzyż Komandorski OOP, Medal KEN, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Zasłużony dla Górnictwa, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Nagroda Ministra Środowiska) i był członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych (m.in. ICCP – Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla).


 

 

Doc. dr inż. Tadeusz Roman GODULA urodził się 26.09.1929 r. w Rydułtowach. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1955). Związany zawodowo z Politechniką Śląską w latach 1988-1994. Wcześniej pracował w Katowickim Przedsiębiorstwie Geologicznym zajmując się hydrogeologią i geologią inżynierską. Autor  9 patentów. Rzeczoznawca SITG. Brał udział w pracach geologicznych w Algierii, w Korei Płn. i na Madagaskarze; ekspert w dziedzinie geologii inżynierskiej wpisany na listę ekspertów ONZ.


 

 

Dr Krystyna GRABOWSKA urodziła się 15.11.1944 r. w Dąbrowie Górniczej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, chemia (1967). Z Politechniką Śląską związana od 1967 r. Zainteresowania naukowe w obrębie hydrologii, hydrogeologii, hydrochemii i ochrony środowiska. Autorka 32 publikacji. Liczne wyróżnienia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Medal KEN, Odznaka Zasłużony dla Polskiej Geologii. Autorka 32 publikacji i licznych prac naukowo-badawczych niepublikowanych.


 

 

Dr Kazimiera Wanda HAMBERGER (1914-2007). Absolwentka Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (1938). Podczas drugiej wojny światowej prowadziła, z narażeniem życia, tajne nauczanie młodzieży. Związana zawodowo z Politechniką Śląską w latach 1952- 1986. Główne kierunki zainteresowań naukowych to geologia złóż węgla, petrologia węgla,  węgle sapropelowe. Współorganizatorka Katedry Geologii Złóż Węgla i Muzeum Geologicznego. W 1969 r., jako pierwszy naukowiec z Polski, została członkiem rzeczywistym Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP). Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Podczas drugiej wojny światowej prowadziła, z narażeniem życia, dla naszej młodzieży tajne nauczanie.


 

 

Dr hab. inż. Bronisława Aniela HANAK, prof. Pol. Śl. urodziła się 01.08.1946 r. w Książenicach. Absolwentka Politechniki Śląskiej (1970). Zawodowo związana z Politechniką Śląską w latach 1970-2015. Główne kierunki zainteresowań naukowych to geologia i petrologia węgla oraz mineralogia i geochemia odpadów przemysłowych. Autorka i współautorka ponad 65 publikacji, wypromowała 3 doktorów. Członek, także wiceprzewodnicząca, licznych organizacji i stowarzyszeń naukowych, w tym International Committee of Coal and Organic Petrology. Członek Normalizacyjnej Kom. Problemowej PKN ds. Paliw Naturalnych. Nagrodzona za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe, w tym Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP i Honorowa Odznaka Zasłużony dla Polskiej Geologii. W latach 2000-2003 pełniła funkcję z-cy dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej ds. Nauki. W latach 2003-2013 sprawowała funkcję kierownika Zakładu Mineralogii, Petrografii i Geochemii Środowiska.


 

 

Dr inż. Teresa HITNAROWICZ urodziła się 17.02.1948 r. w Blachowni. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1972). Długoletni pracownik Katowickiego Przedsiębiorstwa Geologicznego. Zainteresowania naukowe: paleontologia i stratygrafia. Specjalistka w zakresie fauny karbońskiej. Związana zawodowo z Politechniką Śląską w latach 1988-1991.


 

 

Dr inż. Marian HUZARSKI (1935-1997). Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1957). Z Politechniką Śląską związany w latach 1989-1997. Zainteresowania zawodowe i naukowe w zakresie wiertnictwa. Autor 26 publikacji, 1 książki i 18 patentów. W latach 1957-1991 pracował w przemyśle przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Był też pracownikiem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. 


 

 

Prof. dr Marian KAMIEŃSKI (1901-1980). Absolwent Politechniki Lwowskiej. Związekz Politechniką Śląską do roku 1954 (1955). Pierwszy kierownik Katedry Mineralogii i Geologii, działającej na Wydziale Chemicznym, a później przeniesionej na Wydział Górniczy, gdzie kontynuowała działalność pod nazwą Katedra Mineralogii i Petrografii. Zainteresowania naukowe w obrębie mineralogii i petrografii. Przedwojenny profesor Politechniki Lwowskiej, a następnie Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej (1972) oraz Politechniki Śląskiej (1974).


 

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Marian KAPUŚCIŃSKI (1924-2012). Absolwent Politechniki Śląskiej z 1950 r. Pracę w Politechnice Śląskiej podjął już w roku 1948, najpierw w Katedrze Mineralogii i Geologii, działającej na Wydziale Chemicznym, a następnie, po przeniesieniu Katedry, na Wydziale Górniczym, aż do 1994 r. Kierunki zainteresowań naukowych to mineralogia i petrografia, petrografia techniczna, petrologia, przeróbka i technologia surowców skalnych, synteza mineralna i skalna, petrurgia, technologia ceramiki, ochrona środowiska. Współorganizator Muzeum Geologicznego powstałego w 1961 r. Autor 124 książek, 6 książek (m.in. Mineralogia i petrografia dla górników-1988). Wypromował 7 doktorów. Członek Rady Naukowej COBR Izolacja w Katowicach oraz Rady Naukowej IMO w Gliwicach. W latach  1979-1990 był prodziekanem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej natomiast w latach 1980-1994 kierownikiem Zakładu Mineralogii i Petrografii w Instytucie Geologii Stosowanej.


 

 

Dr inż. Stanisław KEMPA (1927-1992). Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1955). Pracował jako geolog górniczy w kopalniach Rybnika i Jastrzębia. Z Politechniką Śląską związany w latach 1969-1981. Kierunki zainteresowań naukowych: geologia górnicza, geologia złóż węgla, jakość węgli GZW, rentgenografia, właściwości cieplne, fizyczne i petrotektoniczne skał, hydrogeologia, wiertnictwo. Autor 12 publikacji.Wybitny znawca i praktyk geologii Rybnickiego Okręgu Węglowego. Jego imieniem nazwano jeden z otworów wiertniczych w Wodzisławiu Śląskim.


 

 

Dr Tadeusz KRZOSKA (1929-2002). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1952). Z Politechniką Śląską związany w latach 1952-1994. Główne kierunki zainteresowań naukowych w zakresie geologii złóż węgla i stratygrafii. Ceniony wykładowca. Autor 5 publikacji Był autorem scenariusza sal ekspozycyjnych Muzeum Geologicznego, które utworzono w 1961 r. na Wydziale Górniczym. Wiele lat sprawował funkcję kierownika studiów na filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.


 

 

Prof. dr hab. Jan KUHL (1899-1982). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1927). W latach 1927-1932 starszy asystent w kierowanym przez prof. Zygmunta Rozena Zakładzie Mineralogii i Petrografii Akademii Górniczej i stypendysta u prof. Paula Niggliego, kierownika Zakładu Mineralogii w Politechnice Związkowej w Zurychu. W czasach stalinowskich jako więzień pracował fizycznie w kamieniołomach dolnośląskich (1949-1951). Nigdy oficjalnie nie zrehabilitowany, w 1955 r. został powołany do pracy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Śląskiej w Gliwicach obejmując kierownictwo Katedry Mineralogii i Petrografii. W krótkim czasie w Katedrze zorganizował jedyny w tym czasie w Polsce, Zakład Petrografii Węgla. Z Politechniką Śląska był związany zawodowo do 1970 r., lecz pomimo przejścia na emeryturę utrzymywał żywą więź z Katedrą, prowadził prace doktorskie i był opiekunem prac habilitacyjnych. Autor 120 publikacji, 3 książek, promotor 33 prac doktorskich. Przyjaciel studiującej młodzieży i podległej mu kadry naukowej. Wybitny uczony z bogatą praktyką przemysłową. Zainteresowania naukowe: litologia i tektonika GZW, geochemia i petrografia węgla brunatnego i węgla kamiennego oraz kopalin towarzyszących pokładom węgla, badania nad drogami krążenia, genezą i użytkowaniem metanu w GZW i CO2 w DZW, samozapalność węgla, metody identyfikacji pokładów węgla za pomocą wskaźników niebiogenicznych.


 

 

Prof. zw. dr hab. inż. Barbara KWIECIŃSKA urodziła się 07.01.1935 r. w Chorzowie. W 1957 r. ukończyła Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, której później została  pracownikiem naukowym i w której sprawowała kierownicze funkcje. Z Politechniką Śląską związana w latach 1957-1958. W latach 1995-2005 była członkiem rady naukowej Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach. Zainteresowania naukowe z zakresu geologii i petrologii węgla. Autorka 152 publikacji, promotor 4 doktoratów. Członkostwo i funkcje kierownicze w licznych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych, w tym międzynarodowych. Utrzymuje ścisłe kontakty naukowe z Instytutem Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej. Uczestniczy w wielu organizacjach i stowarzyszeniach naukowych (m.in. ICCP – Międzynarodowy Komitet Petrologii Węgla).


 

 

Dr hab. Krzysztof Mariusz LABUS, prof. Pol. Śl. urodził się 31.10.1963 r. w Zabrzu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1987). Z Politechniką Śląską związany od 1989 r. Główne kierunki badań naukowych: hydrogeologia, hydrogeochemia, inżynieria złożowa. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym 6 książek (np. podręcznik ak.: Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej – 2003, 2008). Stypendysta NATO i IIASA. Uhonorowany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i odznaką: Zasłużony dla Polskiej Geologii. W latach 2000-2006 z-ca dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej. Członek Komitetu Technicznego ds. Górnictwa Nafty i Gazu PKN, Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu oraz Rady Naukowej Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin w Ostrawie. Jest ponadto członkiem i pełni kierownicze funkcje w kilku krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych.


 

 

Dr hab. inż. Małgorzata LABUS urodziła się 01.06.1965 r. w Zabrzu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (1988) i Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1990). Z Politechniką Śląską związana od 1990 r. Zainteresowania naukowe w obrębie petrografii i geochemii środowiska. Autorka i współautorka 56 publikacji, w tym podręczników akademickich: Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej (2003, 2008) oraz Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii (2006). Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii ds. studiów niestacjonarnych w kadencji 2016-2020. Wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Komisji Nauk Geologicznych PAN oraz International Association for Mathematical Geosciences. 
 

 

Dr inż. Andrzej MAKOWSKI urodził się 07.11.1951 r. w Katowicach. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1974) i Wyższej Szkoły Górniczej w Nancy we Francji (1997). Z Politechniką Śląską związany w latach 1975-1995. Kierunki zainteresowań naukowych: hydrogeologia, zagrożenia wodne, geologia inżynierska, ochrona środowiska. Autor 57 publikacji i 3 patentów. Prof. kontraktowy Uniwersytetu Annaba w Algerii (1997-99). Liczne wyróżnienia. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych i zawodowych. Prezes Zarządu Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.


 

 

Dr hab. inż. Marek Ireneusz MARCISZ urodził się 13.08.1974 r. w Knurowie. Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii (1998) i od tego roku z nim związany. Doktorat w 2004 r., habilitacja w 2011 r. Zainteresowania naukowe: geologia złóż, geostatystyka, stosowanie technik informatycznych w geologii górniczej, szacowanie jakości węgla kamiennego podczas jego eksploatacji i przeróbki, petrologiczna ocena procesów wzbogacania i przetwórstwa węgla. Autor 50 publikacji, w tym 4 monografii. Laureat licznych wyróżnień za osiągnięcia naukowe, w tym Odznaki Zasłużony dla Polskiej Geologii i Odznaki Zasłużony dla Górnictwa RP. Sekretarz naukowy Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice.


 

Doc. dr inż. Kazimierz MATL ur.27.05.1934 w Mnichu k. Cieszyna. Specjalista z zakresu nauk o ziemi i nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii (geologia złóż węgla, geologia górnicza, stratygrafia osadów węglonośnych). Działalność naukowa związana od 1958 r. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. W latach 1970-1996 kierownik Zakładu Złóż Węgla Brunatnego. Od 1996 r. wykładowca w Instytucie Geologii Stosowanej. Wypromował 3 dr. nauk technicznych, około 200 mgr. i inż. Laureat nagród Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kilkudziesięciu nagród Rektora AGH. Autor 135 publikacji, w tym 6 monografii oraz 180 ekspertyz. Sekretarz Naukowy Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie (1960-2003), wieloletni członek Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN i Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP. Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia. Honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH od 1999 r. W latach 1996-2012 wykładowca w Instytucie Geologii Stosowanej na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

 

 

Dr hab. inż. Anna Maria PATRZAŁEK, prof. Pol. Śl. urodziła się 08.07.1939 r. w Częstochowie. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (1962). Z Politechniką Śląską związana w latach 1996-2009. Wcześniej pracowała w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Główne kierunki zainteresowań naukowych: rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, gleboznawstwo, gospodarka wodna, sozologia. Autorka 75 publikacji i 2 książek, 1 wypromowany doktor. W latach 2003-2009 opiekun specjalności Gospodarka wodna.


 

 

Doc. dr inż. Czesław POBORSKI (1916-1964). Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1939). Asystent prof. Stefana Czarnockiego w Zakładzie Geologii Stosowanej AGH w Krakowie (1938-1939). Był pierwszym kierownikiem powstałej w 1950 r., na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, Katedry Geologii Złóż Węgla. W 1951 r., jako pierwszy na Wydziale obronił pracę doktorską. Kierunki zainteresowań naukowych to geologia złóż, górnictwo, bezpieczeństwo eksploatacji złóż węgla. Autor 30 publikacji i 4 książek. Z jego inicjatywy na Wydziale Górniczym zorganizowano Muzeum Geologiczne, które obecnie nosi nazwę Muzeum Geologii Złóż  im. Czesława Poborskiego. Wcześniej organizator i kierownik Zakładu Geologii Górniczej GIG w Katowicach (1946). Zginął w wypadku jadąc na wykłady do ośrodka zamiejscowego w Rybniku.

 

 

Dr hab. inż. Marek POZZI, prof. Pol. Śl. urodził się 20.05.1952 r. w Chrzanowie. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1976). Z Politechniką Śląską związany od 1977 r. Kierunki zainteresowań naukowych to geologia górnicza, geologia środowiskowa, petrologia, petrologia węgla. Autor 5 monografii i książek. W latach 2003-2013 z-ca Dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej, w kadencji 2013-2017 p.o. Dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej, w latach 1997-2013 kierownik Zakładu Geologii Środowiska, Hydrogeologii i Gospodarki Wodnej, w latach 2013-2017 Kierownik Zakładu Geologii  Środowiska, Hydrogeologii  i  Mineralogii. Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii ds. organizacji i współpracy z zagranicą w kadencji 2008-2012. Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii ds. Nauki i Rozwoju w kadencji 2016-2020. Kierownik Katedry Geologii Stosowanej w kadencji 2017-2021. Opiekun specjalności Kształtowanie środowiska na terenach górniczych i Gospodarka Wodna. Otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii, Odznakę Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Członek kilku organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice oraz International Mine Water Association.


 

 

Prof. dr hab. inż. Krystian Karol PROBIERZ, Dr H.C. urodził się 24.12.1950 r. w Chorzowie. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1974). Z Politechniką Śląską związany od 1975 r. Kierunki zainteresowań naukowych: geologia górnicza i złożowa, geologia zagłębi węglowych, petrologia węgla, monitoring jakości węgla, czyste technologie węglowe, gospodarka zasobami surowców mineralnych, geotermika i ziemskie pole ciepła, bezpieczeństwo pracy w górnictwie, prawo geologiczne i górnicze, sozologia górnicza. Autor 304 publikacji, w tym 12 książek. Wypromował 9 doktorów. Laureat licznych wyróżnień. Członek Komitetu Górnictwa i Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN oraz wielu innych organizacji i stowarzyszeń naukowych. W latach 2006-2013 Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej oraz Kierownik Zakładu Geologii i Geofizyki Złóż Węgla. W latach 2013-2017 Kierownik Zakładu Geologii Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi. W latach 1990-1993 oraz 1996-2002 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2002-2008 funkcję dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii. W 2010 r. uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. W 2015 r. uzyskał mandat senatorski w okręgu nr 70 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.


 

 

Dr inż. Maria PROBIERZ urodziła się 26.02.1947 r. w Jarosławiu-Tywonii. Absolwentka Politechniki Śląskiej (1972), z którą była związana zawodowo w latach 1972-2007. Zainteresowania naukowe: geologia i petrologia złóż węgla, ziemski strumień ciepła, przeróbka kopalin, surowce ogniotrwałe, mineralurgia. Serdeczna dla studentów i współpracowników. Autorka 25 publikacji i wielu referatów naukowych, współautorka 32 prac naukowo-badawczych.  Otrzymała liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi i Medal KEN.


 

 

Dr inż. Małgorzata Dorota SOWA urodziła się 11.10.1951 r. w Sosnowcu. Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej (1974), z którą zawodowo jest związana była w latach 1975-2015. Zainteresowania naukowe w obrębie hydrogeologii, hydrogeochemii, gospodarki wodnej i geologii inżynierskiej. Członek i sekretarz Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice. Uhonorowana licznymi wyróżnieniami, otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasługi i Złotą Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP.


 

 

Dr inż. Leopold STANIEK urodził się 21.04.1921 r. w Łazach. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1950). Związany z Politechniką Śląską w latach 1950-1979. Zainteresowania naukowe: geologia, tektonika i hydrogeologia złóż, geologia kopalniana. Organizator i pracownik Katedry Geologii Złóż Węgla, współorganizator Muzeum Geologii. Wybitny geolog złożowy – praktyk, wieloletni geolog KWK Sośnica.


 

 

Prof. zw. dr inż. Stanisław Zbigniew STOPA (1914-1997). Absolwent Akademii Górniczej (obecnie AGH) w Krakowie (1935). Zawodowo związany z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, gdzie dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana. W latach 1950-1952 pracował ponadto w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Był także związany z Politechniką Śląską, gdzie w  r. a. 1950/51 opiekował się Katedrą Geologii Złóż Węgla oraz prowadził wykłady z geologii historycznej i paleontologii, na nowo powstałym Wydziale Górniczym. Główne kierunki zainteresowań naukowych to: geologia złóż węgla, paleobotanika, stratygrafia. Autor ponad 70 publikacji . Znakomity paleobotanik karbonu i geolog węglowy. Na IV Kongresie Geologii i Stratygrafii Karbonu w Heerlen zaproponował nazwanie karbonu górnego mianem Silezjen  co zaakceptowano. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Kraków.


 

 

Prof. dr hab. inż. Józef SZTELAK (1918-1999). Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (1950). Związany z Politechniką Śląską w latach 1958-1998. Zainteresowania naukowe: hydrogeologia, geologia inżynierska, zagrożenia wodne w górnictwie, ochrona środowiska. Autor m.in. ponad 100 publikacji, 3 książek (w tym poradnik:  Hydrogeologia złóż stałych surowców mineralnych i zagrożenia wodne - 1975) i 6 patentów oraz licznych ekspertyz i prac naukowo-badawczych. W latach 1970-1978 z-ca dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Geologicznych. Z kolei w latach 1980-1988 z-ca dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej i kierownik Zakładu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Członek Komisji ds. Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach Górniczych przy WUG (1970-1992) oraz Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych (1965-1990).


 

 

Dr inż. Anna WILK urodziła się 30.09.1942 r. w Świętochłowicach. W 1966 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, a w 1968 r. studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Z Politechniką Śląską związana zawodowo w latach 1967-1984. Prowadziła badania z zakresu mineralogii, petrografii i geochemii. Poza głównym kierunkiem badań, publikowała także prace z zakresu dydaktyki. Członek SITG i Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego.

 

 

Prof. dr Atul KUMAR VARMA jest obywatelem Indii, absolwentem Ranchi University, mieszczącym się w Ranchi - stolicy stanu Jharkhand. Obecnie pracuje w Indian School of Mines, w Dhanbadzie. W roku 1991, na Wydziale Górnictwa i Geologii  Politechniki Śląskiej, obronił rozprawę doktorską, co było poprzedzone badaniami naukowymi prowadzonymi pod opieką prof. dr hab. inż. Wiesława Gabzdyla, w Instytucie Geologii Stosowanej. Główne kierunki zainteresowań naukowych to geologia i petrologia węgla. Zajmuje się także problematyką przetwórstwa węgla i sekwestracją CO2. Odbył staże naukowe w licznych krajach europejskich oraz w Japonii, Tajlandii i Kanadzie. Jest członkiem m.in.: The Society for Organic Petrology (TSOP) oraz International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP).

 

 

Dr hab. inż. Lubomira Maria ZAWIŚLAK (1924-2015) Absolwentka Politechniki Śląskiej (1950), z którą była związana zawodowo w latach 1989-1991. Wcześniej docent w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Główne kierunki zainteresowań naukowych to badania geochemiczne i strukturalne minerałów kruszcowych. Autorka 37 publikacji i 2 książek. Promotor 1 rozprawy doktorskiej. Udział w pracach badawczych z zakresu przeróbki mechanicznej kopalin, prace mineralogiczne dla zagranicy.

 

 

 

Literatura:

 • Bolewski A.: Powstanie Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego. Fakty i wspomnienia. Zesz. Nauk. Pol. Śl.  s. Górnictwo z. 168, s. 3-35, Gliwice 1987  
 • Chudek M. (pod red):40-lecie Wydziału Górniczego i spis absolwentów. Politechnika Śląska, Gliwice 1990
 • Gabzdyl W.: Powstanie i rozwój Instytutu Geologii Stosowanej. Kronika Wydziału Górnictwa i Geologii 1950–2000. Wyd.  Politechniki Śl., Gliwice 2000.
 • Gabzdyl W.: Powstanie i rozwój Instytutu Geologii Stosowanej. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 1950–2005. Wyd.  Politechniki Śl., Gliwice 2006.
 • Gabzdyl W.: 25-lecie Instytutu Geologii Stosowanej. ZN Pol. Śl., s. Górnictwo, z. 1690, Gliwice 2005.
 • Kapuściński T.: Wspomnienie pierwszych lat działalności Katedry Geologii Stosowanej. Kronika Wydziału Górnictwa i Geologii 1950–2000. Wyd.  Politechniki Śl., Gliwice 2000.
 • Kapuściński T.: Wspomnienie pierwszych lat działalności Katedry Geologii Stosowanej. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 1950–2005. Wyd.  Politechniki Śl., Gliwice 2006.
 • Manecki A.: Andrzej Bolewski 1906-2002. Przegląd Geologiczny, vol. 51, nr 2, s. 112-114, Warszawa 2003.
 • Probierz K. (red.): Kronika Wydziału Górnictwa i Geologii 1950–2000. Wyd.  Politechniki Śl., Gliwice 2000.
 • Probierz K.: Wystawy minerałów, skał i skamieniałości w Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego. Kronika Wydziału Górnictwa i Geologii 1950–2000. Wyd.  Politechniki Śl., Gliwice 2000.
 • Probierz K. (red.): Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 1950–2005. Wyd.  Politechniki Śl., Gliwice 2006.
 • Probierz K.: Wystawy minerałów, skał i skamieniałości w Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 1950–2005. Wyd.  Politechniki Śl., Gliwice 2006.
 • Wielka księga jubileuszu 65-lecia Politechniki Śląskiej 1945–2010. Wyd. Helion, Gliwice 2010.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Znane osoby IGS