System Zapewnienia jakości Kształcenia (SZJK)

 

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadził System Zapewnienia Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. Uczelniany System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, natomiast Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia obowiązujące w jednostkach, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

Zasadniczym celem Systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,
 • właściwą realizację procesu dydaktycznego, w tym przez rozwój bazy i warunków kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich, 
 • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, m.in. za pomocą obiektywnego i efektywnego systemu motywacji.

Przestrzeganie opracowanych procedur i zasad kształcenia ma na celu zapewnienie powtarzalnych i jednolitych warunków umożliwiających uzyskanie właściwego wykształcenia, przez zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej, realizującej ambitne i nowoczesne programy nauczania w ramach planów studiów, zgodnych ze standardami kształcenia, a także przez działalność kół naukowych.

 

Podstawy prawne Systemu:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Statut Politechniki Śląskiej
 • Uchwała Senatu z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 27 maja 2008 w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 84/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 12 września 2013 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 
Wydziałowa Komisja ds. SZJK:

 • dr inż. Justyna MAJEWSKA – przewodniczący WK ds. SZJK
 • dr inż. Wojciech KAJZER
 • dr inż. Edyta KAWLEWSKA
 • dr inż. Monika BUGDOL
 • Michał TARASZKIEWICZ – przedstawiciel studentów 

Wydziałowi audytorzy SZJK:
 

·  dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak

·  dr inż. Anita Kajzer

·  dr inż. Barbara Mika

·  dr inż. Monika Bugdol

 

Dokumenty SZJK:

1. P-RIB-1 Praktyki studenckie 

2. P-RIB-2.1 Projekt inżynierski

3. P-RIB-2.2 Praca dyplomowa magisterska

4. P-RIB-3 Rozpatrywanie podań i odwołań do Dziekana

5. P-RIB-4 Nadzór nad wydziałowymi zapisami SZJK

6. P-RIB-5 Obowiązki osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

7. Wzór karty przedmiotu (Zal.z.5.M.2019.130.US.41)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Zapewnienia Jakości Kształcenia