DLACZEGO INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

  

    W ostatnich latach obserwuje się duży postęp w rozwoju inżynierii biomedycznej, a wraz z nią inżynierii klinicznej. Rozwój technologii, technik i procedur medycznych, a także integracja dwóch środowisk: inżynierów i lekarzy zaangażowanych bezpośrednio w działania służące poprawie kondycji zdrowotnej społeczeństwa, decydują o obecnym wysokim poziomie tej dziedziny. Inżynieria biomedyczna umożliwia racjonalne i ukierunkowane wykorzystanie istniejących oraz tworzonych technologii medycznych. Stwarza również sprzyjające warunki dla integracji lekarzy i inżynierów pracujących dla dobra osób chorych i niepełnosprawnych. Ta dziedzina naukowa jest jedną z najszybciej rozwijających się w szczególności w krajach o zaawansowanych technologiach i uzyskuje priorytety w finansowaniu badań poznawczych i aplikacyjnych.

Inżynieria biomedyczna jako interdyscyplinarna dziedzina nauki oraz techniki oferuje także bezpośrednie i potencjalne możliwości wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, a także konkurencyjności. Ma zasadnicze znaczenie w realizacji głównych celów społeczno-politycznych Unii Europejskiej, takich jak ochrona zdrowia, wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwiązywanie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Zyskała również kluczowe znaczenie w sektorze ochrony zdrowia oraz działach gospodarki związanych z projektowaniem i wdrażaniem technologii oraz innowacyjnych wyrobów medycznych.

Badania przeprowadzone przez Bank Światowy, wskazują na konieczność zwiększenia nakładów na prace badawczo-rozwojowe i kształcenie kadry wprowadzającej nową jakość do poziomu wiedzy i wdrażania w przemyśle nowych rozwiązań. W Polsce od kilku lat zaznacza się duże zainteresowanie problematyką inżynierii biomedycznej. Świadczy o tym rosnąca liczba konferencji, referowanych prac naukowych, realizowanych prac doktorskich i habilitacyjnych. Na wielu prestiżowych konferencjach międzynarodowych wkład nauki polskiej jest postrzegany jako znaczący, a osiągnięcia są na miarę światowych. Zrozumiała jest też tendencja do integrowania się interdyscyplinarnych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w naszym kraju.

Duże firmy z sektora wyrobów medycznych bazujące na zaawansowanych technologiach tworzą spin-off i start-up o profilu innowacyjnego wsparcia procesów leczenia. Niektóre firmy spin-off i start-up mają ograniczoną ilość wyrobów na rynku, co ogranicza pozyskiwane dochody. Dysponują jednak innowacyjnym know-how i potencjałem intelektualnym, które jednak wymagają wsparcia w konkurencyjnej gospodarce. Z tego też względu zachodzi potrzeba wykorzystania istniejącego potencjału intelektualnego i badawczego zgromadzonego w ośrodkach naukowych.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwiązania istniejących trudności w Politechnice Śląskiej został powołany pierwszy i jak do tej pory jedyny w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej. Od 2010 roku kształci on specjalistów, w szczególności z dziedzin istotnych dla rozwoju inżynierii biomedycznej takich, jak: informatyka medyczna, biomechatronika, inżynieria biomateriałów czy wyrobów medycznych oraz analiza i rejestracja sygnałów biologicznych.

  

DLACZEGO U NAS?      

 

Na Politechnice Śląskiej od lat 60. ubiegłego wieku prowadzone są badania oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu Inżynierii Biomedycznej. Okres ostatnich dwóch dekad to czas dynamicznego rozwoju tej interdyscyplinarnej dziedziny na naszej uczelni i związanych z nią zespołów badawczych, infrastruktury laboratoryjnej oraz oferty edukacyjnej. Duży wkład w rozwój oraz popularyzację inżynierii biomedycznej wniosło utworzenie w roku 1999 pierwszej w kraju jednostki uczelniano-przemysłowej – Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, które powstało na bazie porozumienia pomiędzy: Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Śląskim. Uwieńczeniem wieloletniej naukowej i dydaktycznej aktywności w tym obszarze było powołanie 1 maja 2010 roku na Politechnice Śląskiej pierwszego w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Stanowiło to odpowiedź na współczesne potrzeby poszukiwania nowych i doskonalenia stosowanych technologii medycznych. Potencjał Wydziału to nie tylko legitymująca się wieloletnim doświadczeniem kadra, ale także nowoczesne laboratoria zorganizowane w ramach projektów Śląska „BIO-FARMA” oraz projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lokalizacja nowego Wydziału w Zabrzu, obok Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religi, Śląskiego Centrum Chorób Serca czy Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej, koncentruje potencjał intelektualny i naukowo-badawczy, predestynując miasto do grona czołowych ośrodków inżynierii biomedycznej w naszym kraju. Uwarunkowania te sprzyjają tworzeniu dobrych perspektyw zarówno dla nowo powołanego Wydziału, jak również dla absolwentów, którzy po ukończeniu studiów będą poszukiwali atrakcyjnej pracy, związanej z profilem wykształcenia.

Proces dydaktyczny na został dostosowany do aktualnych potrzeb regionu i kraju oraz wymagań Unijnych stawianych nowoczesnym jednostkom uczelni wyższych. Istotny wpływ na profil kształcenia ma wieloaspektowa współpraca pracowników Wydziału z ośrodkami służby zdrowia oraz przemysłem związanym z medycyną. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w murach Uczelni, jak i w ośrodkach medycznych. Studenci odbywają praktyki oraz staże zawodowe w firmach o profilu medycznym.

W lutym 2016 roku została podpisana ramowa umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, a Firmą Philips. Umowa otwiera nowe karty w historii Wydziału. Porozumienie w sposób formalny potwierdza wzajemną wielopłaszczyznową współpracę pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej a jednym ze światowych liderów w tworzeniu i wdrażaniu systemów diagnostyczno-terapeutycznych do zastosowań klinicznych jakim jest Firma Philips. Wspólna inicjatywa przyczyni się do wskazania dalszych kierunków rozwoju naukowego, zaowocuje wspólnymi projektami badawczymi, ale również kreować będzie profil absolwenta na miarę współczesnych wyzwań medycyny XXI wieku. Dużą korzyścią dla studentów będzie praktyczny udział firmy Philips reprezentującej najwyższy poziom technologii medycznych w procesie kształcenia.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dlaczego IB?