SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Studia stacjonarne I stopnia: 

 

Absolwenci  specjalności "INFORMATYKA I APARATURA MEDYCZNA" posiadają wiedzę z zakresu: (1) informatyki i elektroniki medycznej, (2) telematyki medycznej, (3) materiałów medycznych, (4) biomechaniki, (5) modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz (6) technik obrazowania medycznego.

Absolwenci posiadają umiejętności: (1) formułowania biomedycznych problemów inżynierskich, (2) rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji korzystając z technik komputerowych, (3) obróbki i przesyłania informacji, (4) kierowania zespołami działalności twórczej, (5) wykazywania inicjatywy twórczej oraz (6) podejmowania decyzji. 

Absolwenci są przygotowani do: (1) twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę, (2)  stosowania współczesnych technik teleinformatycznych, biomechaniki, aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów, (3) rozwiązywania problemów badawczych i innowacyjnych, (4) wdrażania nowych rozwiązań oraz (5) kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Absolwenci są przygotowani do pracy w: zapleczu technicznym medycyny,  przemyśle aparatury medycznej, administracji państwowej i samorządowej, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych.

Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie formułowania biomedycznych problemów inżynierskich, ich rozwiązywania z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych, kierowania zespołami interdyscyplinarnymi, w skład których wchodzą inżynierowie oraz lekarza.

 

Absolwenci specjalności "INŻYNIERIA WYROBÓW MEDYCZNYCH" posiadają podstawową wiedzę umożliwiającą:

 

 • współpracę z lekarzami w zakresie szkolenia, eksploatacji, obsługi i konserwacji wyrobów medycznych,
 • obsługę systemów diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu badań biomechanicznych oraz technik obrazowania medycznego,
 • projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych, a w szczególności implantów, instrumentarium chirurgicznego, sprzętu szpitalnego, biomechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych, sprzętu sportowego,
 • pracę w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • pracę w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych wyrobów medycznych, jednostkach konsultingowych,
 • pracę w firmach konstrukcyjnych.

 

 

Sudia stacjonarne II stopnia:

 

Absolwenci specjalności "INŻYNIERIA WYTWARZANIA IMPLANTÓW, SPRZĘTU SZPITALNEGO I REHABILITACYJNEGO" posiadają podstawową wiedzę umożliwiającą:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania implantów w chirurgii kostnej, małoinwazyjnej, protetyce stomatologicznej, chirurgicznego instrumentarium zabiegowego oraz sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego,
 • Opracowania technologii wytwarzania wyrobów medycznych z wykorzystaniem metod inżynierii materiałowej, powierzchni i technologii szybkiego prototypowania,
 • Prowadzenie kwalifikacji jakości i analizy ryzyka wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami dyrektyw Unii Europejskiej,
 • Prowadzenie specjalistycznych badań z zakresu struktury, własności fizykochemicznych oraz procesów degradacji materiałów stosowanych na wyroby medyczne,
 • Prowadzenie konsultingu technicznego i medycznego wyrobów medycznych,
 • Udział w pracach instytutów badawczo-rozwojowych zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w wyrobach medycznych.

           Znajdą PRACĘ między innymi jako:

 • Specjalista w zakresie projektowania i technologii wyrobów medycznych,
 • Specjalista w zakresie projektowania i technologii wyrobów stosowanych w protetyce stomatologicznej,
 • Specjalista ds. akredytacji i atestacji wyrobów medycznych,
 • Doradca w jednostkach konsultingowych służby zdrowia,
 • Pracownik w instytutach naukowo-badawczych zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w wyrobach medycznych,
 • Przedstawiciel handlowy firm zajmujących się dystrybucją wyrobów medycznych. 

 

Absolwenci specjalności "BIOMECHATRONIKA I SPRZĘT MEDYCZNY"posiadają podstawową wiedzę umożliwiającą:

 • Projektowanie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, sportowego oraz biomechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem programów CAD,
 • Inżynierskie wspomaganie medycyny w zakresie planowania zabiegów chirurgicznych oraz wspomagania diagnostyki pacjentów, ponadto szkolenia lekarzy z eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń medycznych,
 • Inżynierskie wspomaganie sportu w zakresie optymalizacji treningu sportowego oraz oceny cech motorycznych sportowców,
 • Prowadzenie symulacji dynamicznych w zakresie bezpieczeństwa w transporcie samochodowym, lotniczym, kolejowym itp.,
 • Serwisowanie i obsługę sprzętu medycznego.

           Znajdą PRACĘ między innymi jako:

 • Inżynier konstruktor CAD,
 • Inżynier serwisu sprzętu medycznego,
 • Inżynier specjalista w zakresie symulacji dynamicznych wypadków samochodowych, lotniczych, kolejowych itp.,
 • Specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
 • Inżynier biomechanik w rehabilitacji i sporcie. 

   

Absolwenci specjalności "INFORMATYKA W MEDYCYNIE" posiadają podstawową wiedzę umożliwiającą:

 • współpracę z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • korzystanie z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych,
 • projektowanie systemów komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej,
 • udział w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • posługiwanie się językiem obcym specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

          Absolwenci przygotowani są do PRACY w:

 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • administracji medycznej.

 

Absolwenci specjalności "BIOELEKTRONIKA I APARATURA MEDYCZNA" posiadają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • Projektowania i wykonywania prototypów systemów bio-elektronicznych, realizowanych na różnych poziomach sprzętowo-programowych, w tym systemach wbudowanych, z akwizycją sygnałów biomedycznych z czujników różnego typu w tym biosensorów,
 • projektowanie systemów komputerowego wspomagania disgnostyki medycznej i systemów doradczych, bazujących na szeroko pojętych metodach przetwarzania sygnałów biomedycznych i metod wnioskowania,
 • projektowanie systemów kontrolno-pomiarowych,
 • analizy problemów bioinformatycznych i biologii obliczeniowej wraz z implementacją algorytmów opartych na obliczeniach równoległych na klastrze obliczeniowym,
 • współpracę z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • korzystanie z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych,
 • udział w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną,
 • posługiwanie się językiem obcym specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

       Absolwenci przygotowani są do PRACY w:

 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • administracji medycznej.

 

 

Sudia niestacjonarne II stopnia:

 

Absolwenci specjalności "PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH" posiadają podstawową wiedzę umożliwiającą:

współpracę z lekarzami w zakresie szkolenia, eksploatacji, obsługi i konserwacji wyrobów medycznych,

 • obsługę systemów diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu badań biomechanicznych oraz technik obrazowania medycznego,
 • projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych: implantów, instrumentarium chirurgicznego,
 • projektowanie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, sportowego oraz biomechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem programów CAD,
 • inżynierskie wspoamaganie medycyny w zakresie planowania zabiegów chirurgicznych oraz wspomagania diagnostyki pacejntów, ponadto szkolenia lekarzy z eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń medycznych,
 • inżynierskie wspomaganie sportu w zakresie optymalizacji treningu sportowego oraz oceny cech motorycznych sportowców,
 • prowadzenie symulacji dynamicznych w zakresie bezpieczeństwa w transporcie samochodowym, lotniczym, kolejowym itp.,
 • serwisowanie i obsługę sprzętu medycznego,
 • pracę w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • pracę w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych wyrobów medycznych, jednostkach konsultingowych,
 • pracę w firmach konstrukcyjnych. 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka Absolwenta