Politechnika Śląska zaprasza na

 
UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY


AKADEMICKIE LABORATORIUM
INNOWACJI I KREATYWNOŚCI

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt realizowany jest przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Bytomiu oraz Zakładem Placówek Oświatowych w Radzionkowie w latach 2018-2020.

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, objętych działaniami dydaktycznymi w zakresie rozwijania metod aktywnego i praktycznego uczenia się. Głównym założeniem jest rozwój osiągnięć dzieci w obszarach kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, takich jak:

 • kreatywność,
 • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
 • umiejętność krytycznego myślenia,
 • umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,
 • umiejętność uczenia się.

Działania w projekcie ukierunkowane są na:

 • wzbudzanie ciekawości poznawczej młodych odbiorców, dzięki kontaktowi z prezentowanymi w atrakcyjny sposób osiągnięciami nauki, która da uczestniczkom i uczestnikom (także niepełnosprawnym) szansę na lepsze poznawanie siebie, innych ludzi i otaczającego je świata;
 • poszerzenie działalności Politechniki Śląskiej na rzecz popularyzacji wiedzy na poziomie akademickim, jak również prezentację osiągnięć naukowo-badawczych Politechniki Śląskiej;
 • aktywizację środowisk lokalnych na rzecz społecznej integracji i kreowania aktywnego stylu życia.

Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 6-15 lat z obszaru miasta i gminy Bytom ora miast ościennych w liczbie 192 osób (w tym dzieci z niepełnosprawnością).
W ramach projektu planowana jest realizacja 4 cyklów powtarzających się bloków szkoleń, każdy cykl będzie adresowany do 48 dziewczynek i chłopców podzielonych na 3 grupy wiekowe (6-9; 10-12;13-15).
Zajęcia będą prowadzone w grupach umożliwiających odpowiednie przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych oraz warsztatowych z dziećmi i młodzieżą.

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Organizacja zajęć:
Dla każdego uczestnika (dzieci i młodzież) proponujemy 48h wykładów, laboratoriów i warsztatów podczas jednego cyklu zajęć:

 • Moduł matematyczno-przyrodniczy – 8 h wykładów i 16 h laboratorium.
 • Moduł humanistyczno-społeczny – cz. 1 "Poznaję siebie" 12 h warsztatów.
 • Moduł humanistyczno-społeczny – cz. 2 "Poznaję świat" 12 h warsztatów.

 

Zajęcia dla dzieci obejmują cykl 8 spotkań w następujące soboty.
Program zajęć w każdym z ośmiu dni zjazdowych, dla każdej z 6 grup (z podziałem na 3 grupy wiekowe) będzie obejmował po 3h zajęć z dwóch modułów: matematyczno-przyrodniczego i społeczno-humanistycznego wg schematu:
blok I zajęć – 9:00-11:30 (w tym przerwa)
11:30-11:45 – przerwa śniadaniowa/kawowa
blok II zajęć – 11:45-14:15 (w tym przerwa)
14:15 – obiad

Zajęcia dla rodziców - 2 x 6h warsztatów - tematy:

 • Kreatywne rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • Rodzina w sieci
 • Komunikacja bez przemocy
 • Budowanie kompetencji personalnych dzieci

  
Tematy zajęć dla dzieci:

 • Myślenie komputacyjne: programować każdy może (grupa 6-9 r.ż.)
 • Obrazowanie medyczne: biologia w praktyce (grupa 10-12 r.ż.)
 • Głos i jego wykorzystanie: fizyka w pigułce akustycznej (grupa 13-15 r.ż.)
 • Rozwój daje radość
 • Przełamujemy schematy
 • Komu służy a komu nie służy reklama?
 • Ja czy my?
 • Hi! How are you? - spotkania z językiem i kulturami krajów anglojęzycznych
 • Salut! Ça va? - spotkania z językiem i kulturami krajów frankofońskich
 • Hallo, wie geht’s? - spotkania z językiem i kulturami krajów niemieckiego obszaru językowego
 • Ciao, come va? - spotkania z językiem i kulturą włoską

 

Miejsce realizacji projektu:

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Politechnika Śląska,
ul. Hutnicza 9-9A, Gliwice

Dla zakwalifikowanych uczestników zapewniony bezpłatny transport i catering!

Oczekiwane efekty realizacji projektu:

 • Realizacja modułu matematyczno-przyrodniczego zadania przyczyni się u dzieci do osiągnięcia efektów kształcenia związanych z kompetencjami matematyczno-przyrodniczym oraz innowacyjnością.
 • Moduł humanistyczno-społeczny – cz. 1 "Poznaję siebie" umożliwi uczestnikom nabycie kompetencji, takich jak, satysfakcjonujące uczenie się, kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętność pracy w zespole.
 • Moduł humanistyczno-społeczny – cz. 2 "Poznaję świat" wpłynie na budowanie u dzieci postawy ciekawości poznawczej i gotowości na nowe doświadczenia, także w obszarze językowym.
 • Zajęcia dla rodziców przyczynią się do wzrostu ich kompetencji w obszarze właściwego rozumienia i realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych oraz wzmocnienia potrzeby towarzyszenia dzieciom w kreowaniu aktywnych postaw życiowych.

 

Finansowanie Projektu:

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-U146/17-00
Umowa o dofinansowanie Projektu: Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 464 050,00 zł i obejmuje:
1) dofinansowanie w kwocie 450 128,49 zł z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich w kwocie 391 101,34 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 59 027,15 zł;
2) wkład własny w kwocie 13 921,51 zł ze środków publicznych.

 

Kierownik projektu:

dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

Zastępca kierownika ds. organizacyjnych:
mgr Jolanta Konieczny - Jolanta.Konieczny@polsl.pl

Zastępca kierownika ds. merytorycznych:
mgr Anna Potyka - Anna.Potyka@polsl.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji:
mgr Katarzyna Braszczok - Katarzyna.Braszczok@polsl.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O projekcie