Logo Projektu ALIK

 

PROGRAM CYKLU ZAJĘĆ

Moduł matematyczno-przyrodniczy

Zakłada rozwój zdolności do racjonalnego myślenia, możliwość ilościowej i jakościowej analizy zjawisk jest, która jest kluczowa dla radzenia sobie w pracy zawodowej. Proponowane zajęcia mają zainteresować i zmienić nastawienie dzieci i młodzieży do obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych. Obejmą one 8 h wykładów i 16 h laboratorium, będą prowadzone w laboratoriach Centrum Nowoczesnych Technologii (CNT) w Gliwicach.
Realizacja modułu przyczyni się u dzieci do osiągnięcia efektów kształcenia związanych z kompetencjami matematyczno-przyrodniczym oraz innowacyjnością, w tym: stosowania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów występujących w życiu, stosowanie innowacyjności w obszarach działań związanych z naukami przyrodniczymi.

Tematyka zajęć:

 1. w grupie 6-9 lat - myślenie logiczne, umiejętności algorytmizacji i kodowania graficznego lub symbolicznego; zajęcia w laboratorium - wykonywanie czynności z użyciem matryc wielofunkcyjnych klocków-operandów logiczno-arytmetycznych, z wykorzystaniem systemów monitorowania psychofizjologicznej aktywności ucznia w trakcie zajęć projektowych.
 2. w grupie 10-12 lat - kształcenie w zakresie biologii, w szczególności nauki o człowieku; zajęcia w laboratorium - wykonywanie pomiarów USG organów człowieka i ocena termowizyjna zmian układu mięśniowego w czasie wykonywania prostych czynności
 3. w grupie 13-15 - kształcenie w zakresie nauki o człowieku i akustyki, zajęcia w laboratorium pomiar właściwości emitowanego głosu w aspekcie biometrii behawioralnej i fizjologicznej, analiza cech głosu ludzkiego jako atraktanta, w zależności od kondycji psychofizycznej człowieka.

Zajęcia będą prowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy.

 

Moduł humanistyczno-społeczny

cz. I - „Poznaję siebie”

Proponowane zajęcia umożliwią nabycie kompetencji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy takich jak uczenie się, kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętność pracy w zespole. Obejmą 12 h warsztatów i będą prowadzone w salach Centrum Nowoczesnych Technologii (CNT) w Gliwicach.
Realizacja modułu zapewni osiągnięcie takich efektów, jak:
wypracowanie krytycznego myślenia w ocenie obserwowanych zjawisk i podejmowanych
działań, rozpoznawanie swoich zdolności i możliwości własnego rozwoju, wypracowanie aktywnej, kreatywnej postawy w zakresie uczenia się i rozwiązywania problemów, czy nabycie umiejętności efektywnej pracy w grupie.

Tematyka zajęć:

 1. Identyfikacja przekazów informacyjnych zawartych w reklamach skierowanych do konkretnej grupy wiekowej oraz próba zmian w odbieraniu tych przekazów.
 2. Funkcjonowanie jednostki w grupie społecznej, skuteczna komunikacja w grupie, rozwiązywanie konfliktów i kreowanie własnego wizerunku.
 3. Metody i sposoby kreatywnego rozwiązywania problemów, identyfikowanie i usuwanie barier poznawczych i społecznych w twórczej pracy.
 4. Rozwijanie ciekawości, motywacji i zdolności poznawczych, ukierunkowanie aktywności dzieci na własny rozwój poprzez zaangażowanie w proces swojego wychowania, wykreowanie czynnej postawy świadomego kierowania sobą.

Zajęcia będą prowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy.

 

cz. II – „Poznaję świat”

Możliwości studiowania, podejmowania pracy i turystyki poza granicami Polski stwarzają konieczność budowania postawy ciekawości poznawczej na kulturę innych krajów i gotowości na nowe doświadczenia. Proponowane zajęcia dają szansę otwarcia się na takie potrzeby. Zajęcia obejmą 12 h warsztatów i będą przeprowadzane we wszystkich trzech zakresach wiekowych 6-9, 10-12, 13-15 w salach CNT w Gliwicach.
Realizacja modułu zapewni osiągnięcie następujących efektów: wzrost ciekawości poznawczej uczestnika projektu, poszerzenie wiedzy w obszarze problematyki interkulturowej oraz językowej w zakresie j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego.
Uczestnicy niezależnie od poziomu znajomości języka obcego, poznają techniki efektywnego i szybkiego przyswajania języka oraz zdobędą wiedzę na temat najciekawszych aspektów określonej kultury kraju danego j. obcego.

 

Moduł z zakresu kompetencji społecznych i wychowawczych dla rodziców

Zajęcia edukacyjne dla rodziców (12h), będą odbywały się w salach Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją w Gliwicach, przy ul. Hutniczej 9-9A.
Obejmą 4 bloki tematyczne: kreatywne rozwiązywanie problemów wychowawczych, Rodzina w sieci, komunikacja bez przemocy, Budowanie kompetencji personalnych dzieci.
Realizacja zadania zapewni osiągnięcie efektów kształcenia takich jak: wzrost kompetencji w obszarze adekwatnego rozumienia i realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,
czy wzmocnienie potrzeby towarzyszenia dzieciom w kreowaniu aktywnych postaw życiowych

Tematyka:

 1. Analiza komunikacji rodzice-dzieci w dobie powszechnego używania Internetu przy użyciu metody TOC, uwrażliwienie na zagrożenia, ale i nowe możliwości jakie daje technologia ICT w funkcjonowaniu rodziny.
 2. Metody i sposoby kreatywnego rozwiązywania problemów, identyfikowanie i usuwanie barier poznawczych i społecznych w twórczej pracy grupowej, kształtowanie giętkości, wrażliwości, płynności i oryginalności w procesie decyzyjnym.
 3. Przedstawienie założeń metody "Porozumienie bez przemocy".
 4. Rozwijanie kompetencji i umiejętności związanych z budowaniem i wzmacnianiem pozytywnego wizerunku dziecka, kształtowaniem psychicznej odporności i odpowiedzialności u dzieci, wspieraniem dziecka w kształtowaniu jego aspiracji i aktywnej postawy życiowej w oparciu o metodę M. Montessori.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Tematyka zajęć