ENGaGE Digital English and German task bank for 4th to 8th class dyslexic learners

Celem projektu jest opracowanie integracyjnych zadań i materiałów do nauczania języków obcych dla osób z dysleksją uczących się języka angielskiego i niemieckiego w szkołach podstawowych. Projekt jest realizowany we współpracy z siedmioma partnerami z Czech, Węgier, Polski i Wielkiej Brytanii, którzy wnoszą swoje doświadczenie w zakresie badań nad przyswajaniem i uczeniem się języków obcych, w realizacji szkoleń dla nauczycieli, w tworzenie programów nauczania, opracowywaniu podręczników oraz nauczaniu języków wspomaganym technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych uczących się z dysleksją w zakresie nauki języków obcych oraz dostarczenie pomysłów i zasobów dla nauczających, aby ułatwić im zindywidualizowane traktowanie uczniów w klasach o zróżnicowanym poziomie umiejętności. Świadomość i informacje na temat nauczania osób z dysleksją mogą pomóc nauczycielom w rozwinięciu bardziej wspierającej i proaktywnej postawy wobec edukacji osób o ograniczonej sprawności językowej. Dla uczących się kurs oferuje dostosowane do ich potrzeb, atrakcyjne środowisko uczenia się, które zwiększy ich zaangażowanie, motywację, aktywność, a w konsekwencji poprawi osiągnięcia w nauce języka obcego.

The goal of our project is to develop inclusive language teaching tasks and materials for dyslexic learners of English and German in primary school settings. The project is to be realised with the cooperation of seven partners from the Czech Republic, Hungary, Poland and the United Kingdom, who will contribute their expertise in second language acquisition research, teacher training, curriculum design, course book writing, and digitalised learning.
The project aims to raise awareness of the special educational needs of DLs in foreign language learning, and provide ideas and resources for teachers to facilitate their individualised treatment in mixed-ability classes. Awareness and information could help teachers to develop a more supportive and proactive attitude towards the education of DLs. For DLs the course offers a tailor-made, attractive learning environment to increase their engagement,  motivation, activity and subsequently improve foreign language attainment. Potential long-term benefits might include a decrease in the exemption of DLs from foreign language learning and their greater involvement in learning foreign languages.

W realizacji projektu uczestniczą pracownicy i współpracownicy Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją:
Prof. Przemysław E. Gębal

Dr Sławomira Kołsut
Dr Dorota Czerska-Andrzejewska

W działaniach dyseminacyjnych aktywnie uczestniczyła także dr Ida Skubis.

Szczegółowe informacje na temat projektu i powstałych w jego ramach materiałów są dostępne pod adresem: http://engage.uni-miskolc.hu

Spotkanie projektowe w Warszawie 

 

Spotkanie projektowe w Lancaster (Wielka Brytania)

 

Spotkanie projektowe w Brnie (Czechy)

 

Spotkanie projektowe w Miszkolcu (Węgry)

 

Seminarium dla nauczycieli w Miszkolcu (Węgry)

 

Konferencja poświęcona nauczaniu języków obcych osób z dysleksją w Bytomiu

 

 Konferencja projektowa w Miszkolcu (Węgry)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej