Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: Malgorzata.Dobrowolska@polsl.pl
Telefon: +48 32 400 39 49
Pokój nr: 115

 

Psycholog pracy, organizacji i zarządzania, pracownik akademicki, profesor nadzwyczajny. Autorka 6 monografii, w tym 5 w języku angielskim na temat szeroko pojętej pracy zawodowej, w szczególności pracy 4.0. i zmian w organizacjach Przemysłu 4.0., 10 tomów książkowych pod własną redakcją naukową, 5 numerów czasopism naukowych i ponad 120 artykułów naukowych w wysokopunktowanych czasopismach i pracach naukowych, w tym 6 w czasopismach z IF. Aktywnie uczestniczyła w 45 konferencjach naukowych krajowych, 26 zagranicznych konferencjach, była organizatorem lub współorganizatorem 14 naukowych konferencji ogólnopolskich i 20 sympozjów naukowych, 4 konferencji międzynarodowych. Członek rady naukowej 4 czasopism ogólnopolskich, recenzent stały 2 czasopism naukowych.
Kierowała 4 projektami badawczymi krajowymi, zarządzając kilkunastoosobowymi zespołami, uczestniczyła w 2 międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, 3 ogólnopolskich badawczych, współfinansowanych ze środków unijnych; oraz współpracowała w opracowaniu i wdrożeniu 3 projektów implikacyjnych. W/w projekty dotyczyły zmian postępu społeczno-technologicznych.
Koordynowała realizacją 12 projektów pomocowych integracji społeczno-zawodowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za swoją działalność naukową-badawczą uzyskała wiele nagród i wyróżnień).
Ma rozmaite doświadczenia dydaktyczne - prowadziła zajęcia z psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, ze specjalizacji psychologii pracy i organizacji, elastycznych form zatrudnienia oraz nowych form pracy 4.0., a także autorskie fakultety, seminaria magisterskie i doktoranckie. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich na kierunku psychologia, dwóch zamkniętych przewodów doktorskich, recenzji prac doktorskich.
Na swoim koncie ma 7 zgłoszeń patentowych krajowych i 2 zgłoszenia patentowe europejskie, ukierunkowane na pracę 4.0., m.in. urządzenia peryferyjne wspierające badania psychologiczne, urządzenia monitorujące badanego w trakcie diagnozy, urządzenia do przeprowadzania psychologicznych testów i badań ilościowych, aparaturę do oceny koordynacji podzielności i przerzutności uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej, aparaturę do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka, urządzenia do przeprowadzania psychologicznych testów w ramach przydatności zawodowej urządzeń do poprawy bezpieczeństwa, w tym na stanowisku pracy.
Ma 4 udzielone licencje na prace naukowo-badawcze w obszarze pracy 4.0., w szczególności związane z opracowaniem narzędzi diagnostycznych, testów psychologicznych, narzędzi HR, zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. systemu ocen pracowniczych wraz z instruktażem, testu psychologicznego do diagnozy ratowników przemysłowych, skali do oceny klimatu bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzia diagnostycznego dla pracowników wykonujących prace trudne i niebezpiecznie w przemyśle, pakietu narzędzi diagnostycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z procedurą indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej.
Obecnie kieruje Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych oraz Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych, jest opiekunem Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Twórców Patentów
Członek rady naukowej Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Wydziału Lotniczego
Odbyła staże naukowe powyżej 3 miesięcy w Technicznym Uniwersytecie w Koszycach, w Uniwersytecie Porto w Portugalii, obecnie w Uniwersytecie Technicznym w Argentynie, związane z badaniami na temat czynnika ludzkiego w Przemyśle 4.0. w kontekście wysoko i słabo rozwiniętych przemysłowo krajów, a także krótsze do 1 miesiąca m.in. w Technicznym Uniwersytecie w Niemczech.
W ramach projektu CITT Politechniki Śląskiej z programu „Inkubator Innowacyjności +” MNiSW w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4., przygotowała metodologię pomiaru potencjału psychofizjologicznego i psychospołecznego pracowników wykonujących prace trudne i niebezpieczne, a także opracowała wystandaryzowane i znormalizowane metod diagnozy związane z wykonywanymi pracami 4.0.
Beneficjentka grantu promotorskiego profesorskiego związanego z badaniami i monografią empiryczną na temat czynnika ludzkiego w Przemyśle 4.0.

Zainteresowania badacze:

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki postępu społeczno-technologicznego, Przemysłu 4.0. i pracy 4.0. Pracuje również nad zastosowaniem wyników badań do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizuje szereg projektów badawczych na rzecz przemysłu. Dodatkowym obszarem zainteresowań naukowych są badania interdyscyplinarne prowadzone w wymiarze regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Prowadzone przedmioty:

Psychologia ogólna
Współczesne nurty i koncepcje w psychologii
Techniki komunikacji społecznej w środowisku przemysłowym
Umiejętność pracy w zespole
Warsztaty samorozwoju/planowania własnej kariery

Wybrane publikacje:

  • Dobrowolska M., 2014: On the issues of employment flexibility. Research and conclusions, Wydawnictwo Difin, Warszawa
  • Dobrowolska M., 2012: Employee and flexible forms of employment – a theoretical analysis and empirical studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
  • Dobrowolska M., 2012: Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion – a case study, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
  • Dobrowolska M., 2011: Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Zainteresowania pozanaukowe:

Podróże

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Małgorzata Dobrowolska