O Konferencji

logo Konferencji SPE 2016

 

Miło nam zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne”, zatytułowanej:

„Wspomaganie rozwoju – wielość obszarów, wspólnota celów”.

Znana już Państwu od lat cykliczna formuła konferencji prowadzonej dotąd przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zyskuje w tym roku swój nowy wymiar. Organizatorem tegorocznej edycji jest Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach. A zatem ciągłość w odmienności, kontynuacja idei w nowej perspektywie, jaką z pewnością implikuje fakt funkcjonowania Kolegium w strukturach uczelni akademickiej o ugruntowanej pozycji nie tylko w obszarze myśli technicznej, ale również otwartej na szeroko rozumianą problematykę społeczno-humanistycznych uwarunkowań współczesnej rzeczywistości.
Mamy nadzieję, że konferencja stanie się inspiracją do wypracowania zarówno rozwiązań o charakterze teoretycznym, jak i propozycji ich wykorzystania w praktyce, posłuży wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, jak również innymi podmiotami działającymi na rzecz opieki, edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Tematyka planowanej konferencji, koncentrująca się wokół szeroko rozumianego pojęcia wspomagania rozwoju, z jego wielowątkowym i zróżnicowanym wymiarem, zobligowała organizatorów do wyznaczenia bardziej szczegółowych obszarów merytorycznych, które pozwolą w naszym przekonaniu każdemu z Uczestników na dokonanie wyboru zakresu zagadnień najbliższego jego badawczym, czy też zawodowym zainteresowaniom.

Proponowane sekcje tematyczne dotyczyć będą następujących obszarów merytorycznych poszukiwań:

Sekcja  I

Paradygmat interdyscyplinarności w organizowaniu wspomagania rozwoju – odmienność spojrzenia, jedność działań

Interdyscyplinarny wymiar pedagogiki specjalnej stanowi dzisiaj warunek sine qua non, zarówno w obszarze budowania jej podstaw teoretycznych, jak i profesjonalnie prowadzonych działań w sferze praktyki rehabilitacyjnej.
Najbardziej znaczące, priorytetowe zagadnienia w tej dziedzinie koncentrujące się wokół procesów wspomagania rozwoju, idei normalizacji i emancypacji implikują wręcz potrzebę ich ujmowania w szerokiej, wychodzącej poza obręb pedagogiki specjalnej perspektywie. To właśnie punkt widzenia specjalistów z innych dziedzin, zarówno filozoficzno-społecznych, prawnych, biomedycznych czy też technicznych, stwarza realną szansę wzbogacenia istniejącego potencjału tej dyscypliny naukowej.

Sekcja II

Edukacja specjalna – poszukiwanie nowej drogi czy powrót do źródeł

Zmiany, jakie w ostatnim czasie zaistniały w polskim systemie oświaty znalazły swoje odbicie również w obszarze edukacji specjalnej. Nowe formuły kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w postaci edukacji integracyjnej i włączającej obligują do zadania sobie podstawowego pytania, jaka jest dzisiaj rola i jaka kondycja specjalnego kształcenia, jakich wymaga przeobrażeń, co może stanowić o jego sile i mocy sprawczej: dążenie ku nowym rozwiązaniom programowym i metodycznym, czy też paradoksalnie powrót do źródeł, z których czerpało swój początek?

Sekcja III

Między segregacją a włączaniem

Kształcenie integracyjne wpisało się już na trwałe w formuły edukacyjne polskiego systemu oświaty. Co wniosło ponad 20 lat doświadczeń jego wprowadzania do instytucji edukacyjnych różnego szczebla? Jak dzisiaj oceniamy to rozwiązanie z perspektywy wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego realizację: nauczycieli, rodziców, wreszcie samych uczniów, czy wypełnia przestrzeń pomiędzy szkołą specjalną a włączaniem do szkoły ogólnodostępnej, czy może stanowi odrębną, nową jakość w systemie edukacji?
Wnikliwego namysłu i analizy zarówno z perspektywy badawczej, jak i z punktu widzenia praktyki pedagogicznej, wymaga również formuła edukacji inkluzyjnej. Czy i w jakim stopniu przygotowana jest oświata ogólnodostępna na udzielanie profesjonalnego wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Jakie zagrożenia i jakie szanse niesie ze sobą tak rozumiana formuła wspomagania rozwoju?

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
o SPE 2016