8 czerwca 2020
Aktualizacja! - Komunikat dla studentów roku dyplomowego 2019/2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2020 roku, egzaminy dyplomowe (licencjackie i magisterskie) w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją odbywają się w trybie zdalnym.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami

Wszelkich informacji dotyczących składania dokumentów związane z procesem dyplomowania udziela Biuro Obsługi Studentów. Dyplomaci zobowiązani są do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikiem Biura Obsługi Studentów celem ustalenia terminu i formy przekazania wymaganych dokumentów. Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową (dane kontaktowe na stronie Instytutu).
Informujemy, że niezłożenie pracy dyplomowej w terminie oraz wniosku o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej skutkuje skreśleniem z listy studentów.
Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Śląskiej, egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski na studiach stacjonarnych musi się odbyć do dnia 30 września 2020 r., i zgodnie z zapisami Regulaminu na studiach licencjackich, nie ma możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej oraz terminu egzaminu dyplomowego.

Na wniosek studenta (za zgodą promotora), termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej, może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż do 10 listopada 2020 r. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej należy KONIECZNIE złożyć przed dniem 10 września 2020 r.
Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie oraz niezłożenie wniosku o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej skutkuje skreśleniem z listy studentów

Egzaminy dyplomowe na kierunku Filologia odbędą się w dniach 13.07 - 17.07.2020 r.
Egzaminy dyplomowe na kierunku Pedagogika odbędą się w terminie 6.07 – 10.07.2020 r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie zamieszczony 15.06.2020 r.

 

Tryb i zakres składania dokumentów do egzaminu dyplomowego

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po zaliczeniu wszystkich semestrów i po uzyskaniu pozytywnych ocen pracy dyplomowej: licencjackiej/ magisterskiej od prowadzącego pracę/ promotora i recenzenta.
Student zobowiązany jest przesłać swoje dokumenty  do Biura Obsługi Studentów w białej papierowej wiązanej teczce opisanej według wzoru (załącznik nr 8), które obejmują:

 • Dwustronny wydruk pracy dyplomowej: licencjackiej/ magisterskiej, oprawiony w miękkie okładki (bez metalowych elementów), zgrzany termicznie, (prowadzący pracę/promotor przesyła mailowo do BOS informację o przyjęciu pracy). Do pracy student dołącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik nr 6); oświadczenie to powinno stanowić część pracy i znajdować się za stroną tytułową.
  Dyplomanci kierunku Filologia przesyłają 1 egz. pracy.
  Dyplomanci kierunku Pedagogika przesyłają 2 egz. pracy.
 • Egzemplarz pracy dyplomowej: licencjackiej/ magisterskiej w wersji elektronicznej na płycie CD. Płyta CD powinna być fizycznie trwale oznaczona (niezmazywalnym mazakiem) w następujący sposób:
  1. numer albumu studenta,
  2. imię i nazwisko studenta,
  3. własnoręczny podpis studenta.

  Elektroniczna wersja pracy musi być zapisana na płycie CD w formacie DOC, DOCX lub RTF i włożona do białej koperty (nie pudełka).W nazwie pliku należy umieścić imię, nazwisko i nr albumu: jan_kowalski_12345. Za zgodność tekstu pracy dyplomowej: licencjackiej/ magisterskiej znajdującej się na płycie CD z jej wydrukiem złożonym prowadzącemu pracę odpowiada student. 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej: licencjackiej/ magisterskiej (załącznik nr 7).
 • Cztery (4) jednakowe zdjęcia w stroju wizytowym – bez białych obwódek, o wymiarach 45x65 mm, zdjęcia muszą być włożone do białej koperty, na której należy umieścić imię i nazwisko studenta.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dyplomu w języku polskim (druk opłaty na stronie: https://sots.polsl.pl/student).
 • Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk (załącznik nr 9).

Na pisemny wniosek absolwenta (załącznik nr 10), Politechnika Śląska wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Absolwent składa wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Przekroczenie tego terminu oznacza automatyczne odrzucenie wniosku i konieczność tłumaczenia dyplomu we własnym zakresie. Do wniosku należy dołączyć:
a) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40,00 zł;
b) aktualną fotografię (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu);
c) tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej: licencjackiej/ magisterskiej na język angielski w przypadku, gdy praca pisana jest w języku polskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim;
d) informacje w języku angielskim o ewentualnych dodatkowych osiągnięciach.
Egzemplarz pracy dyplomowej: licencjackiej/ magisterskiej w formie papierowej i elektronicznej oraz osobowa teczka studenta są zaliczane do dokumentacji przebiegu studiów i podlegają archiwizacji.

Obowiązująca dokumentacja dyplomowa:

Załącznik nr 1. Wzór strony tytułowej

Załącznik nr 2. Karta wydania tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 3. Formularz oceny pracy licencjackiej – Filologia

Załącznik nr 4. Formularz oceny pracy dyplomowej: licencjackiej/magisterskiej - Pedagogika

Załącznik nr 5. Ocena pracy dyplomowej: licencjackiej/magisterskiej

Załącznik nr 6. Oświadczenie o samodzielnej realizacji pracy

Załącznik nr 7. Oświadczenie – zgoda na udostępnianie pracy

Załącznik nr 8. Opis teczki

Załącznik nr 9. Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk

Załącznik nr 10. Podanie – odpis dyplomu

Załącznik nr 11. Podanie - suplement

 

>>> Wszystkie dokumenty spakowane do pobrania

 

P.S.

UWAGI!

I.

Ponieważ oprócz załączników powyżej student jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia w BOŚ oświadczenia o gotowości do przystąpienia do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego z wykorzystaniem technologii informatycznych (ZAŁĄCZNIK do zarządzenia nr 104/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2020 r.) poniżej, dla wygody, publikujemy ten załącznik w formie dokumentu Word.

Oświadczenie studenta - zdalny egzamin

 

II.

Bardzo prosimy pamiętać, że składanie dokumentów powinno być uprzedzone kontaktem z p. Beatą Śmietaną telefonicznie (tel. 32 237 13 20) lub mailowo (Beata.Smietana@polsl.pl)
oraz
abyście Państwo mieli ze sobą rękawiczki, maseczkę i swój długopis.

 

Prosimy również o śledzenie bieżących komunikatów na stronie Instytutu

 

 

Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2020 10:44, autor: Paweł Wawrzała
Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2020 16:13, wykonana przez: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją