5 listopada 2016
KONFERENCJA NAUKOWA: Komunikowanie (się) w sytuacjach trudnych

ZAPROSZENIE
 
Chcemy umieć porozumiewać się z osobami dotkniętymi cierpieniem i trudnościami. Są sytuacje podstawowe, w których komunikację diametralnie zmienia ból, strata, choroby, zbliżanie się śmierci. Porozumiewanie się wymaga wtedy nie tylko znajomości kodów języka werbalnego i niewerbalnego, ale także umiejętności posługiwania się formułami komunikacyjnymi. Rytuały pomagają nam odnaleźć się komunikacyjnie w sytuacjach, których nie znamy i nie potrafimy w sobie odnaleźć
dla nich emocjonalnego ekwiwalentu. Konwencje pomagają wytworzyć poczucie bezpieczeństwa. Sytuacje trudne wymagają powrotu do bliskości i komunikatów podtrzymujących. Te warunki są w niektórych sytuacjach społecznych trudne do spełnienia, ze względu na regułę zachowania dystansu instytucjonalnego. W sytuacjach trudnych pole komunikacji może
się radykalnie zawężać, skazując osoby cierpiące na izolację. Z drugiej strony wychodzenie poza schematy, związane z pozycją społeczną i zachowania empatyczne są wysoko waloryzowane społecznie. Osoby z racji zawodu stykające się z chorymi mogą rozbudowywać swoje kompetencje komunikacyjne w oparciu o własne doświadczenia, naśladowanie innych i odwoływanie się do wzorów, ale może to być niewystarczające. Są instytucje, w których wzorce te są niezwykle ubogie.
Inną sferę trudności stanowi komunikacja osobami z ograniczeniami w zakresie możliwości operowania kodami werbalnymi (zaburzenia mowy, nieprzystosowanie społeczne i różne typy niesprawności intelektualnej) lub niewerbalnymi (komunikacja z osobami z deficytami zmysłów czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu). Istotna jest tu dobra diagnoza możliwości językowych i komunikacyjnych, wspomaganie rozwoju, rehabilitacja i terapia. Jej celem będzie między innymi przygotowanie
tych osób do komunikacji w sytuacjach interpersonalnych i społecznych. Komunikowanie tego typu nie przynosi satysfakcji komunikującym się stronom. Pozbawia osoby z ograniczeniami okazji do praktykowania komunikacji. Osoby pełnosprawne zachowują często trwałą rezerwę lub negatywne nastawienie po nieudanych próbach porozumienia. Wiedza o naturze ograniczenia i kontekstach komunikacji, stanowi pomoc dla osób stających wobec zadania zrozumienia/porozumienia się z osobą wymagającą wspomagania w komunikacji.
Im szerszy jest zasięg rozumienia sytuacji trudnych i posługiwania się kodami, konwencjami oraz własną zdolnością empatii tym łatwiej jest sprostać wyzwaniu. Im szersza będzie kompetencja komunikacyjna tym skuteczniejsze będzie dekodowanie komunikatu wsparcia, który warunkuje poczucie bezpieczeństwa w punkcie wyjścia procesu komunikacji. Technologie informatyczne generują nowe sposoby komunikowania się we wszystkich sytuacjach, znosząc niektóre bariery. Różne dyscypliny, wykorzystując własny dorobek naukowy, podejmują badania nad procesami komunikacyjnymi.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym spotkaniu.
Tematyka konferencji nie ogranicza się do zagadnień z zakresu komunikacji z punktu widzenia nauk społecznych i humanistycznych, ale obejmować będzie także omówienia indywidualnych doświadczeń i zagadnień praktycznych.
 
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na adres: Beata.Wojewoda@polsl.pl
Termin zgłaszania tematów wystąpień upływa 20.11.2016
 
 
 

Wiadomość utworzona: 5 listopada 2016 17:30, autor: Paweł Wawrzała
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją