Logo Projektu „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”

 

Politechnika Śląska

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Projekt nr POWR.03.01.00-00-T209/18 „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”

           
Projekt realizowany jest przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej przy współpracy z 10 lokalnymi instytucjami w latach 2019-2022.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cele projektu

Głównym założeniem projektu, zgodnym z celem szczegółowym PO WER, jest rozwój i osiągnięcie przez osoby starsze kompetencji kluczowych umożliwiających:

 • aktywizację społeczną i zawodową,
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

          Projekt nakierowany jest na wzmocnienie pozytywnego przekazu oferty edukacyjnej i kulturalnej Uniwersytetów Trzeciego Wieku, których głównym celem jest aktywizacja osób starszych przez m.in. rozwijanie ich zainteresowań, poszerzanie aktualnej wiedzy, aktywne spędzanie wolnego czasu, zawieranie nowych znajomości, jak również profilaktyka ekskluzji społecznej tej grupy osób jak i poprawy ich komfortu życia.
Projekt zakłada pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej seniorów w trzech obszarach tematycznych:

 • nauk technicznych,
 • nauk społecznych,
 • nauk humanistycznych.

 

Działania w projekcie

Politechnika Śląska jest instytucją, która dysponuje odpowiednim zapleczem merytorycznym i kadrowym, aby zaprezentować spójną ofertę edukacyjną na poziomie uniwersyteckim, nakierowaną na poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej poprzez upowszechnianie nauki i jej zastosowania w życiu codziennym.
To, co wyróżni projekt Politechniki Śląskiej na tle działających UTW w regionie, to wiodący udział modułów technicznych z zakresu budownictwa, elektryki, fizyki, chemii, transportu, zaawansowanych technologii a także inżynierii biomedycznej, zaproponowanych w ofercie zajęć przewidzianych w projekcie. Projekt zakłada zatem szeroki wachlarz tematyki technicznej, która jednak zostanie uzupełniona o zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki, jak i kulturoznawstwa i zagadnień filologicznych.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 55+, aktywne i nieaktywne zawodowo, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku i uczestnicy klubów Seniora działających przy NGO i JST głównie z woj. śląskiego, w liczbie 450 osób.

Projekt „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku” obejmuje działania
nakierowane na:

 • wzbogacenie i uzupełnienie dotychczasowej oferty Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie śląskim o zagadnienia z zakresu nauk technicznych,
 • wzrost zainteresowania działalnością UTW pośród docelowej grupy mężczyzn w wieku poprodukcyjnym,
 • konsolidację współpracy pomiędzy lokalnymi strukturami UTW a Politechniką Śląską jako uczelnią techniczną,
 • poszerzenie działalności Politechniki Śląskiej w regionie na rzecz popularyzacji wiedzy na poziomie akademickim jak również prezentację osiągnięć naukowo-badawczych Politechniki Śląskiej,
 • aktywizację środowisk lokalnych na rzecz społecznej integracji i kreowania aktywnego stylu życia.

 

Kadra

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców - pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej z wieloletnim stażem pracy na uczelni i znacznymi osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki, mają doświadczenie w realizacji projektów uczelni popularyzujących wiedzę.

Zajęcia

Ogółem w jednym cyklu przewidziano 32 godziny zajęć warsztatowo-wykładowych zrealizowanych podczas 8 spotkań plus 8 godzin zajęć laboratoryjnych zrealizowanych podczas 2 spotkań w laboratoriach Politechniki.
Podczas każdego zjazdu warsztatowo-wykładowego odbędą dwa naprzemienne zajęcia dla dwóch grup z przerwą kawową.
Zajęcia laboratoryjne są podzielone na dwie części: zajęcia wprowadzające, zajęcia praktyczne.
Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem w godzinach:

Blok I zajęć - 10.00-11.30
przerwa kawowa - 11.30-12.00
Blok II zajęć - 12.00-13.00

 

Przykładowa tematyka

Techniczna

1. Robot mobilny w naszym domu czy jesteśmy na to gotowi?
2. Wykorzystanie Technologii Wirtualnej Rzeczywistości w systemach medycznych
3. Datowanie radiowęglowe całunu turyńskiego
4. Rentgen czy rezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej
5. Metabolizm, żywienie i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu
6. Co w DNA piszczy?
7. Dom bezpieczna przystań czy życie w potrzasku? Czyli o tym, co nam zagraża w domowych pieleszach.
8. Czy świat może istnieć bez bakterii?

Humanistyczna

1. Wirtualna podróż po Francji szlakiem katedr gotyckich.
2. Czy chodzi o to , aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa?
3. Proste wprowadzenie do trudnego językoznawstwa
4. Rodzina all'italiana: miłość, przyjaźń czy mammismo?

Społeczna

1. Trening pamięci i procesów poznawczych
2. Trening twórczości
3. Trening psychomotoryki
4. Trening umiejętności psychospołecznych

 

Oczekiwane efekty realizacji projektu

 • aktywizacja intelektualna i społeczna osób w wieku 55+ (ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn),
 • rozwijanie wiedzy i zainteresowania uczestników projektu przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, w oparciu o opracowane i zrealizowane w projekcie programy kształcenia.

 

Miejsce realizacji projektu

Centrum Edukacyjno-Kongresowe oraz laboratoria Politechniki Śląskiej.

 

Finansowanie Projektu

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T209/18
Umowa o dofinansowanie Projektu: Politechnika Śląska Trzeciego Wiekuw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 502 642,50 zł i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie 463 522,50 zł z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 423 627,10 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 39 895,40 zł;

2) wkład własny w kwocie 39 120,00 zł ze środków publicznych.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Projekcie PŚ3W