DYPLOMANCI

Kierunek: Pedagogika

 

Dokumenty do złożenia egzaminu dyplomowego

 1. W dziekanacie (BOS) należy złożyć w białej papierowej wiązanej teczce opisanej według wzoru (załącznik Z8-P-RK-1) poniższe dokumenty:
  2 egzemplarze dwustronnie wydrukowanej pracy licencjackiej, oprawiony w miękkie okładki (bez metalowych elementów), zgrzany termicznie, z datą przyjęcia pracy i podpisem prowadzącego pracę. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik Z6-P-RK-1), oświadczenie to powinno stanowić część pracy i znajdować się za stroną tytułową,
 2. egzemplarz pracy licencjackiej w wersji elektronicznej na płycie CD. Płyta CD powinna być fizycznie trwale oznaczona (niezmazywalnym mazakiem) w następujący sposób:
  1). numer albumu studenta,
  2). imię i nazwisko studenta,
  3). własnoręczny podpis studenta.

  Elektroniczna wersja pracy musi być zapisana na płycie CD w formacie DOC, DOCX lub RTF i włożona do białej koperty (nie pudełka).W nazwie pliku należy umieścić imię, nazwisko i nr albumu: jan_kowalski_12345. Za zgodność tekstu pracy licencjackiej znajdującej się na płycie CD z jej wydrukiem złożonym prowadzącemu pracę odpowiada student.
  Studenci zobowiązani są do obowiązkowego sprawdzenia poprawności uzyskanych wpisów w systemie SOTS. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy ocenami student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego zajęcia w celu wyjaśnienia i skorygowania różnic we wpisach.
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy licencjackiej (załącznik Z7-P-RK-1);
 4. cztery (4) jednakowe zdjęcia w stroju wizytowym – bez białych obwódek, o wymiarach 45x65 mm, zdjęcia muszą być włożone do białej koperty, na której należy umieścić imię i nazwisko studenta;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dyplomu w języku polskim w wysokości 60,00 zł. Opłatę należy wnieść na studenta indywidualny rachunek bankowy (SEOS).
 6. zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk (załącznik Z9-P-RK-1).
 7. dodatkowe informacje do suplementu (opcjonalnie).

 

Wszystkie prace dyplomowe na kierunku Pedagogika zostaną sprawdzone zgodnie z art. 167a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) za pomocą programu antyplagiatowego – System Plagiat.pl.


Na pisemny wniosek ABSOLWENTA, którego wzór określa (załącznik Z10.1-P-RK-1), Politechnika Śląska wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. (załącznik Z10.2-P-RK-1).

Do wniosku, należy dołączyć:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40,00 zł. Opłatę należy wnieść na studenta indywidualny rachunek bankowy (SEOS).
 • aktualną fotografię (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu),
 • tłumaczenie tytułu pracy licencjackiej na język angielski w przypadku gdy praca pisana jest w języku francuskim, niemieckim lub włoskim,
 • informacje w języku angielskim o ewentualnych (udokumentowanych) dodatkowych osiągnięciach takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych), wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji.

  Powyższe informacje w postaci pliku pdf

 

PROCEDURA P-RK-1 N2: PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z1-P-RK-1_N2 - Karta wydania tematu pracy licencjackiej

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z3-P-RK-1_N2 - Karta oceny pracy licencjackiej

 dokument


ZAŁĄCZNIK Z5-P-RK-1_N2 - Wzór strony tytułowej

 wzór

dokument do edycji

ZAŁĄCZNIK Z6-P-RK-1_N2 - Oświadczenie 1
(o samodzielnej realizacji pracy)

 dokument do edycji

ZAŁĄCZNIK Z7-P-RK-1_N2 - Oświadczenie 2
(zgoda na udostępnianie)

 dokument do edycji

ZAŁĄCZNIK Z8-P-RK-1_N2 - Wzór opisu teczki

 wzór

dokument do edycji

ZAŁĄCZNIK Z8-P-RK-3_N2 - Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z10.2-P-RK-1 - Wniosek o sporządzenie i wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym oraz suplementu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z12-P-RK_1_N2 - Instrukcja redagowania pracy licencjackiej

dokument

 

ZAŁĄCZNIK Z13-P-RK-1_N2 - Katalog tematów prac licencjackich

dokument

 

 

Wszystkie prace dyplomowe na kierunkach Filologia oraz Pedagogika zostaną sprawdzone zgodnie z art. 167a ust. 4ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) za pomocą programu antyplagiatowego – System Plagiat.pl.

ZARZĄDZENIE nr 70/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl na Politechnice Śląskiej.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dyplomanci