Karty przedmiotów
Studia rozpoczęte w 2017/2018

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
z pedagogiką specjalną

Studia stacjonarne

(Karty przedmiotów w I semestrze są takie same dla obu specjalności)

Semestr 1

Filozofia z elementami etyki

Psychologia ogólna

Socjologia ogólna

Pedagogika ogólna

Ochrona własności intelektualnej

Elementy edukacji informacyjnej

Technologie informatyczne

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

Historia i współczesne koncepcje myśli pedagogicznej

Teoria wychowania

Podstawy prawa oświatowego

Emisja głosu

Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych

Język obcy I - karta w zależności od języka i stopnia zaawansowania 

 

Semestr 2

Psychologia rozwojowa i osobowości

Psychologia wychowania

Socjologia wychowania

Dydaktyka ogólna

Pedagogika specjalna

Wykorzystanie technologii informatycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna

Praktyka obserwacyjna (ciągła)

Język obcy II - karta w zależności od języka i stopnia zaawansowania 

 

Semestr 3

Diagnoza psychopedagogiczna

Planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu

Wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją matematyczną w przedszkolu

Wychowanie  przyrodnicze w przedszkolu

Edukacja muzyczno–ruchowa z metodyką w przedszkolu i klasach I-III

Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III

Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu

Wychowanie zdrowotne w przedszkolu

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym

Przedmiot do wyb. 1 A

Przedmiot do wyb. 1 B

Praktyka asystencka (semestralna)

Język obcy III - karta w zależności od języka i stopnia zaawansowania 

 

Semestr 4

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Metodologia badań w pedagogice

Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym

Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym

Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym

Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych

Przedmiot do wyb. 2 A

Przedmiot do wyb. 2 B

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza (ciągła)

Język obcy IV - karta w zależności od języka i stopnia zaawansowania 

 

 

Semestr 5

Seminarium dyplomowe I

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych

Wychowanie fizyczne I

Psychologia kliniczna dziecka

Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Elementy pedagogiki M. Montessori

Metody terapii wspomagających dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej

Przedmiot do wyb. 3a

Przedmiot do wyb. 3b

 

Semestr 6

Seminarium dyplomowe II

Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki

Wychowanie fizyczne II

Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna (ciągła)

Wyzwalanie kreatywności dziecka

Metody i formy pracy z rodziną

Metodyka pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym

Podstawy terapii SI (integracji sensorycznej)

Projekt edukacyjny

Elementy psychomotoryki

Przedmiot do wyb. 4a

Przedmiot do wyb. 4b

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty 2017_18 Edukacja ST