Karty przedmiotów
Studia rozpoczęte w 2018/19

Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Studia drugiego stopnia, dwuletnie, niestacjonarne

 

Semestr 1

Współczesne nurty filozofii z elementami etyki

Antropologia kultury

Konteksty socjologiczne edukacji

Contemporary trends and concepts in psychology (Współczesne nurty i koncepcje w psychologii)

Współczesne problemy edukacji i wychowania

Pedagogika komparatystyczna

Pedeutologia z deontologią zawodu

Wybrane problemy andragogiki

Język obcy I

Psychologia rozwoju dziecka

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Semestr 2

Elementy logiki

Komunikacja i kultura języka

Język obcy II

Projektowanie pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym

Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu z metodyką

Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym

Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych w przedszkolu z metodyką

Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym

Wychowanie przyrodnicze w przedszkolu z metodyką

Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu z metodyką

Praktyka obserwacyjno-asystencka

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

 

Semestr 3

Acquisition and processing of scientific information from electronic sources
(Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)

Metodologia badań w pedagogice

Seminarium magisterskie I

Edukacja muzyczno-ruchowa z metodyką w przedszkolu i klasach I-III

Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III z metodyką

Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką w przedszkolu i klasach I-III

Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy psychomotoryki, elementy pedagogiki M. Montessori, elementy pedagogiki C. Fraineta, elementy terapii SI

Diagnoza potencjału rozwoju dziecka na etapie przedszkola i klas I-III

Metodyka zajęć komputerowych

Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna (dyplomowa)

 

Semestr 4

Modern methods of education (Nowoczesne metody kształcenia)

Wykład monograficzny

Seminarium magisterskie II

Współczesne technologie informatyczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Wybrane metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Elementy metodyki pracy w edukacji integracyjnej i włączającej

Metody i formy pracy z rodziną

Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy psychomotoryki, elementy pedagogiki M. Montessori, elementy pedagogiki C. Fraineta, elementy terapii SI

Elementy terapii logopedycznej

Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej

Nowoczesne metody wspomagania rozwoju dziecka z elementami neuroedukacji

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty 2018_19 2st Edukacja NST