V Ogólnopolska Konferencja

„Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy
na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych”

29 września 2017 roku

Miejsce: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
40-326 Katowice, ul. Techników 9

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

 

PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.15 Aula. Uroczyste otwarcie:

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl.

10.15-13.00 Aula. Sesja wspólna

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W PSYCHOLOGII

 1. dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, mgr Mateusz Biernt, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach
  „Piętno choroby czyli o kulturze społecznego naznaczenia. Prawda i mity o osobach z rozpoznaniem psychiatrycznym”
 2. mgr Paula Dobaczewska, dr Jolanta Życińska, dr Maciej Januszek, dr Ewa Gruszczyńska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  „(Nie)mediacyjny efekt pozytywnych i negatywnych emocji w relacji sprężystości psychicznej z radzeniem sobie e stresem u matek dzieci chorych onkologicznie”
 3. dr hab. Hanna Przybyła-Basista, dr Anna Kołodziej-Zalewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Ego-resiliency jako zasób osobisty – narzędzie pomiaru i jego wykorzystanie w badaniach interdyscyplinarnych”
 4. dr Anna Kołodziej-Zaleska, dr hab. Hanna Przybyła-Basista, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Dobrostan psychiczny i jego ocena za pomocą polskiej wersji Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia (OHQ-23) – opis narzędzia pomiaru oraz jego możliwości aplikacyjnych”
 5. dr Anita Gałuszka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Aktywność zawodowa a profilaktyka zdrowia psychicznego u seniorów”
 6. mgr Tomasz Jakubowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Transmęskości – studia przypadku osób transpłciowych typu K/M”
 7. dr Bartosz W. Wojciechowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Prawo, psychologia, klasyczna i kwantowa teoria prawdopodobieństwa”
 8. dr Małgorzata Chrupała-Pniak, mgr Mateusz Paliga, dr Anita Pollak, dr Patrycja Rudnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Rola zaufania w kształtowaniu zaangażowania w pracę i efektywności zespołów”
 9. dr Katarzyna Durniat, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
  „Percepcja roli organizacji i specjalistów HR wobec mobbingu w miejscu pracy”
 10. mgr Magdalena Jóżwik, dr Magdalena Kaczmarek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  „Wpływ metody Horse Assisted Education na poczucie własnej skuteczności u osób pełniących funkcje kierownicze w organizacjach?”

13.00-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 Aula

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W NAUKACH MEDYCZNYCH

 1. dr hab. Lesław Niebrój, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  „Ageizm w starzejący się społeczeństwie: wyzwania etyczne dla zdrowia publicznego”
 2. mgr Sylwia Kubaszewska, dr n. med. Urszula Sioma - Markowska, dr n. o zdr. Patrycja Krawczyk, dr n. o zdr. Mariola Machura, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  „Ocena lęku przed zabiegiem operacyjnym w ginekologii”
 3. dr n. o zdr. Patrycja Krawczyk, dr n. med. Urszula Sioma - Markowska, dr n. o zdr. Mariola Machura, mgr Sylwia Kubaszewska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  „Przyrost masy ciała a aktywność zawodowa kobiet w ciąży”
 4. dr n. med. Dariusz Luboń, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
  „Wpływa czasu aktywności zawodowej przed monitorem komputera na nasilenie objawów zespołu suchego oka u pracowników biurowych”
 5. dr Zbigniew Borek, I. Borek, M. Rudnicki, W. Lukas, H. Zbrońska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  „Style radzenia sobie ze stresem u studentów medycyny, turystyki i rekreacji oraz zdrowia publicznego – badania pilotażowe”
 6. mgr Michał Winnicki, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
  „(Nie)przestrzeganie zaleceń terapeutycznych – profil psychologiczny pacjenta trudnego we współpracy”

15.00-15.15 Przerwa kawowa

15.15-16.45 Aula

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 1. prof. zw. dr hab. Marek Piechowiak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu
  „Czy Platon ma do powiedzenia coś istotnego współczesnemu prawnikowi. O problemach z pogranicza prawa i filozofii”
 2. dr hab. Alicja Łaska - Formajester, dr Barbra Ober – Domagalska, dr Łukasz Kutyło, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
  „Zespół chronicznego zmęczenia wśród pracujących i niepracujących studentów. Rozważania w oparciu o analizę danych empirycznych”
 3. dr Iwona Butmanowicz - Dębicka, Politechnika Krakowska w Krakowie
  „Psychoanaliza jako narzędzie badań socjologicznych – propozycja integracji podejść i metod badawczych. Casus koncepcji Marii Louisy von Franz”
 4. dr hab. Beata Pituła, prof. Pol. Śl., dr Anna Waligóra, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Trudne relacje interpersonalne i konflikty w środowisku szkolnym w opinii aktywnych zawodowo nauczycieli – raport z badań”
 5. dr Barbara Nawolska, dr Joanna Żądło-Treder, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  „(Bez)krytyczne myślenie, (nie)potrzebne nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej”
 6. dr Sławomir Trusz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  „Bezpośrednie i pośrednie efekty oczekiwań nauczycieli i rodziców w edukacji matematycznej i literackiej i literackiej uczniów szkół średnich”
 7. mgr Magdalena Bury-Kamińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  „Komunikacja symultaniczna jako środek zwiększający efektywność działań logopedycznych – studium przypadku”
 8. mgr Elżbieta Kempy, mgr Jolanta Konieczny, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Kształcenie kompetencji nauczycieli wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
 9. mgr Anna Potyka, mgr Anna Suchon, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Współczesne wyzwania pieczy zastępczej”
 10. dr Aleksandra Nowak-Gruca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  „Neuronauka w zastosowaniach prawniczych. Przykład prawa autorskiego”
 11. mgr Piotr Pituła, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Ignorantia iuris – czyli dlaczego szkoła nie uczy prawa”
 12. mgr Piotr Pituła, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Edukacja seksualna w Polsce – na granicy światopoglądów, prawa i pedagogiki”
 13. mgr Agnieszka Zielińska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej 
  „Branża IT a rynek pracy na przykładzie województwa śląskiego”
 14. mgr Maryna Tkachenko-Hetmańczyk, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 
  „Obcy w dyskursie społeczno-kulturowym”
 15. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., dr inż. arch. Agnieszka Labus, Politechnika Śląska w Gliwicach
  „Co ma do powiedzenia psychologia i architektura na temat sprawiedliwości społecznej”
 16. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., dr Mariola Paruzel-Czachura, mgr Jagoda Sikora, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Elastyczne formy zatrudnienia – fakty i mity. Ujęcie interdyscyplinarne”
 17. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., dr Marta Stasiła-Sieradzka, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Młodzież NEET – jak im pomóc?”
 18. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., dr Magdalena Ślazyk-Sobol, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
  „Uwarunkowania dynamiki wypalenia zawodowego na przykładzie wybranych branży zawodowych”
 19. mgr Katarzyna Konczelska, mgr Jagoda Sikora, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  "Potraumatyczny wzrost, wsparcie społeczne i zdrowie psychiczne w sytuacji doświadczenia śmierci dziecka"
 20. mgr Jagoda Sikora, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  "Sytuacja kobiet wracających do pracy"
 21. mgr Janusz Siwiorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Wyczerpanie emocjonalne w ujęciu interdyscyplinarnym – na podstawie badań różnych grup zawodowych”
 22. mgr Janusz Siwiorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Modele wypalenia zawodowego – ujęcie teoretyczne”
 23. mgr Michał Naczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  „Bullying - przegląd metod pomiaru w badaniach interdyscyplinarnych”

16.45-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.00 Aula. Sesja dzielona:

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

 1. dr Aneta Lipczyńska, Społeczna Akademia Nauk w Tarnobrzegu, Urząd Miejski w Sandomierzu
  „Analiza działalności jednostek samorządu terytorialnego”
 2. dr Piotr Frączek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanolu
  „Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywnej pomocy społecznej. Opinie i spostrzeżenia pracowników socjalnych”
 3. mgr Iwona Franczak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  „Dane niefinansowe w raportach rocznych polskich spółek giełdowych”
 4. dr Ryszard Marszowski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  „Powiat raciborski wobec wyzwań strategicznych. Stan i perspektywy”
 5. dr Ryszard Marszowski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  „Reforma polskiego górnictwa a Śląskie Centrum Monitorowania Zmian Okołogórniczych. Propozycja wsparcia dla gmin i powiatów”
 6. mgr Piotr Hetmańczyk, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  „Korzyści niefinansowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wybrane przykłady dobrych praktyk”

18.00-18.30 Aula. Podsumowanie obrad, zamknięcie Konferencji

 

Program Konferencji  w pliku pdf

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
V Ogólnopolska Konferencja "Nauki...