Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wartościowe i ciekawe referaty! Informacje dotyczące publikacji artykułów będą wysyłane drogą mailową.

 

 

 

 

 

Krajowa konferencja naukowa

Wielojęzyczność z różnych perspektyw językoznawstwa stosowanego 

  23-24.10.2020 r.

  Program Konferencji

[Please scroll down for the English version.]

 

Serdecznie zapraszamy naukowców, nauczycieli, doktorantów i studentów na konferencję

Wielojęzyczność z różnych perspektyw językoznawstwa stosowanego,

organizowaną przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

która odbędzie się w dniach 23. i 24. października  2020 r. on-line

 

 

Tematyka konferencji: Tematem nadrzędnym konferencji jest wielojęzyczność w rozmaitych ujęciach językoznawstwa stosowanego. Zachęcamy do prezentacji uprzednio niepublikowanych referatów zawierających rozważania teoretyczne lub rezultaty badań empirycznych, zajmujących się wielojęzycznością z rozmaitych perspektyw tej interdyscyplinarnej dyscypliny badawczej, w odniesieniu do języków ojczystych i nieojczystych, języków nabywanych
i używanych przez dzieci, młodzież i dorosłych, języka literackiego lub potocznego, języków specjalistycznych, języków fonicznych i wizualno-przestrzennych, języków naturalnych
i sztucznych.

W szczególności zachęcamy do prezentacji referatów w obrębie następujących podejść:

1.       Podejście językoznawcze (zwł. językoznawstwo kognitywne): dyskurs wielojęzyczny, językowy obraz świata osoby wielojęzycznej, …

2.       Podejście translatoryczne: procesy przekładu symultanicznego i konsekutywnego, tłumaczenia tekstów heterogenicznych językowo, …

3.       Podejście psycholingwistyczne: wpływy międzyjęzykowe w umyśle wielojęzycznym, transfer pojęciowy w umyśle wielojęzycznym, wczesna wielojęzyczność, …

4.       Podejście glottodydaktyczne: metody nauczania wielojęzycznego i ich efektywność, zmienne uczniowskie (np. motywacja, emocje, cechy osobowości itp.) w nauczaniu L2/L3, wykorzystywanie atutów ucznia L3 (takich, jak multikompetencja, świadomość metajęzykowa, świadomość metakognitywna itp.) przez nauczyciela a efektywność nauczania, …

5.       Podejście neurolingwistyczne: architektura umysłu wielojęzycznego, procesy nabywania języków z neurolingwistycznego punktu widzenia, afazja i inne zaburzenia językowe osób dwu-/wielojęzycznych, …

6.       Podejście socjolingwistyczne: zagadnienia tożsamości osób wielojęzycznych, sposoby tworzenia i współtworzenia dyskursu przez osoby wielojęzyczne, …

 

Wykłady plenarne (keynote speakers): Wykłady plenarne wygłoszą następujący wybitni naukowcy:

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, Uniwersytet Śląski: Understanding multilingualism through personalised metaphors

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: The Splendours and Miseries of Multilingualism – the Case of Joseph Conrad

prof. Paola Attolino, Universita Degli Studi di Salerno: "Yo word is yo bond": Black Semantics and Discourse Communities  

dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ, Politechnika Śląska 

Komitet naukowy:
dr hab. Zofia Chłopek, prof. PŚ  -przewodnicząca

dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ

Komitet organizacyjny:
dr Rafał Matusiak-przewodniczący

dr Grzegorz Wlaźlak
dr Łukasz Kumięga
dr Eliza Borczyk
mgr Alina Wojaczek
mgr Jacek Pradela

Języki konferencji: polski, angielski i niemiecki.

Publikacja: Przewiduje się punktowaną publikację w prestiżowym wydawnictwie zagranicznym i/lub wydaniu specjalnym punktowanego czasopisma. Opublikowane zostaną artykuły w językach angielskim lub niemieckim, bazujące na wygłoszonych referatach, które pomyślnie przejdą przez proces recenzyjny (w trybie double blind peer review).

Referaty: Przewiduje się 20-minutowe referaty (oraz 10 minut na dyskusję po każdym referacie).

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi: 465 zł – uczestnik z referatem, 115 zł – uczestnik bez referatu. Studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.

Numer rachunku bankowego, na który wnoszone są opłaty:

60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

Tytuł przelewu: Imię_Nazwisko_RIBEK_konferencja_wielojęzyczność_2020

Formularz powinien zawierać: imię i nazwisko autora, afiliację, adres mailowy (w przypadku dwóch lub kilku autorów – adres osoby kontaktowej), tytuł referatu, abstrakt (350-500 słów, nie wliczając bibliografii, prezentujący główne cele i założenia referatu) oraz 5 słów kluczowych (keywords).

Potwierdzenie przyjęcia abstraktów zostanie wysłane do dnia 31.07.2020 r.

Termin wpłaty za konferencję: 31.08.2020 r.

 Miejsce obrad: on-line

Strona www: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RK/Strony/Witamy.aspx

 

 

 

   

 

We thank all the conference participants for their valuable and interesting papers! Information as to the publication of the articles will be sent to everyone via e-mail.

 

 

 

 

National scientific conference

Multilingualism from various perspectives of applied linguistics 

23-24.10.2020

  Conference Programme

 

Researchers, teachers, doctoral students and students are warmly invited to participate in the conference

Multilingualism from various perspectives of applied linguistics,

organised by the Institute of Research on Education and Communication of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland.

to take place on 23rd and 24th October 2020 on-line

 

 
Conference theme: The overarching theme of the conference is multilingualism from various perspectives of applied linguistics. We invite presentations of previously unpublished papers on theoretical considerations or empirical research, dealing with multilingualism viewed from different angles of this interdisciplinary research discipline, with reference to native and non-native languages, languages acquired and used by children, adolescents and adults, literary or colloquial language, specialist languages, phonetic and visual-spatial languages, natural and artificial languages.

In particular, papers within the following subject areas are welcome:

1.       Linguistics (esp. cognitive linguistics): multilingual discourse, the linguistic worldview of a multilingual person, …

2.       Translation studies: the processes of simultaneous and consecutive translation, translation of linguistically heterogeneous texts, …

3.       Psycholinguistics: cross-linguistic influence in the multilingual mind, conceptual transfer in the multilingual mind, early multilingualism, …

4.       Language teaching: multilingual teaching methods and their effectiveness, learner variables (e.g. motivation, emotions, personality traits etc.) in teaching second or third languages, the effectiveness of teaching in line with the L3 learner’s attributes (such as multicompetence, metalinguistic awareness, metacognitive awareness etc.), …

5.       Neurolinguistics: the architecture of the multilingual mind, processes of language acquisition from the neurolinguistic point of view, bi-/multilingual aphasia and other language disorders, …

6.       Sociolinguistics: issues related to the identity of a multilingual person, methods of constructing and co-constructing discourse by multilinguals, …

Keynote speakers: The plenary lecturs will be presented by the following outstanding scholars:

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, Uniwersytet Śląski (Poland): Understanding multilingualism through personalised metaphors

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Poland): The Splendours and Miseries of Multilingualism – the Case of Joseph Conrad

prof. Paola Attolino, Universita Degli Studi di Salerno (Italy): "Yo word is yo bond": Black Semantics and Discourse Communities 

dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ, Silesian University of Technology


Scientific committee:
dr hab. Zofia Chłopek, prof. PŚ
chairperson

dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ

Organisational committee:     
dr Rafał Matusiak-chairperson

dr Grzegorz Wlaźlak
dr Łukasz Kumięga
dr Eliza Borczyk
mgr Alina Wojaczek
mgr Jacek Pradela


Conference languages:
Polish, English and German.

Paper publication: The papers which successfully pass the review process (double blind peer review) will be published with a high-ranking international publisher in a collected volume and/or a scientific journal indexed in international databases. The papers must be written in English or German.

Papers: We expect 20-minute papers (with an additional 10-minute slot for discussion after each paper).

Conference fee:
The conference fee is 465 PLN – participant with a paper, 115 PLN – participant without a paper. Students are welcome to attend the conference for free.

Please transfer the payment to the following bank account:
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

Transfer description: Name_Surname_RIBEK_conference_multilingualism_2020

The registration form must include the following information: name and surname of the author, affiliation, e-mail address (in the case of two or more authors – the e-mail address of the contact person), title of the paper, abstract (350-500 words, excluding the bibliography, presenting the main goals and assumptions of the paper) and 5 keywords.

The confirmation of acceptance will be sent before 31.07.2020.

Deadline of the payment for the conference: 31.08.2020.

Conference venue: on-line.

Website: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RK/Strony/Witamy.aspx

    

 

 


 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wielojęzyczność z różnych perspektyw językoznawstwa stosowanego