System kontroli zarządczej

  

Informacja dla pracowników
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją
Politechniki Śląskiej

1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późniejszymi zmianami) wprowadzające obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Definicja kontroli zarządczej określona została w art. 68 ust. 1 ww. ustawy: "kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy".

Kontrola zarządcza jest to każde działanie jednostki obejmujące wszystkie niepisane i pisane zasady w niej obowiązujące. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, kontroli zarządczej nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z dotychczasową wewnętrzną kontrolą finansową i ograniczać jej do wykonywania samych czynności kontrolnych. Kontrola zarządcza jest systemem bardziej złożonym, który ma za zadanie sprawić, aby jednostki sektora finansów publicznych osiągnęły cele przed nimi postawione. Dotychczasowe czynności kontrolne powinny stanowić tylko niewielką część całego systemu kontroli zarządczej, mając na celu częściowe zdiagnozowanie stanu obecnego. Cele kontroli zarządczej określa art. 68 ustawy w ustępie 2.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1)       zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2)       skuteczności i efektywności działania,

3)       wiarygodności sprawozdań,

4)       ochrony zasobów,

5)       przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6)       efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7)       zarządzania ryzykiem.

Standardy kontroli zarządczej zostały określone w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).

2. System Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/200/10/11 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej i Zarządzenia nr 5/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 r. z dniem 1 grudnia 2010 roku wprowadzony został na uczelni System Kontroli Zarządczej (SKZ).

Kontrola zarządcza w Politechnice Śląskiej:

  1. stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. obejmuje wewnętrzne procesy i procedury ich realizacji, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów, zintegrowane w sposób systemowy,
  3. jest realizowana zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, uchwałami Senatu oraz zarządzeniami Rektora Politechniki Śląskiej.

Celem Systemu Kontroli Zarządczej jest zapewnienie:

1)       zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2)       skuteczności i efektywności działania,

3)       wiarygodności sprawozdań,

4)       ochrony zasobów,

5)       przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6)       efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7)       zarządzania ryzykiem.

Standardy kontroli zarządczej na Politechnice Śląskiej obejmują:

1)       środowisko wewnętrzne,

2)       cele i zarządzanie ryzykiem,

3)       mechanizmy kontroli,

4)       informację i komunikację,

5)       monitorowanie i ocenę.

Dokumenty zawierające uregulowania Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej tworzą zbiór składający się z 22 części:

SKZ.1 Przestrzeganie wartości etycznych

SKZ.2 Kompetencje zawodowe

SKZ.3 Struktura organizacyjna

SKZ.4 Delegowanie uprawnień

SKZ.5 Misja

SKZ.6 Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

SKZ.7 Identyfikacja ryzyka

SKZ.8 Analiza ryzyka

SKZ.9 Reakcja na ryzyko

SKZ.10 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

SKZ.11 Nadzór nad wykonywaniem zadań

SKZ.12 Ciągłość działalności

SKZ.13 Ochrona zasobów

SKZ.14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

SKZ.15 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

SKZ.16 Bieżąca informacja

SKZ.17 Komunikacja wewnętrzna

SKZ.18 Komunikacja zewnętrzna

SKZ.19 Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej

SKZ.20 Samoocena

SKZ.21 Audyt wewnętrzny

SKZ.22 Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Baza dokumentów SKZ jest na bieżąco aktualizowana, wgląd do obowiązującej dokumentacji można uzyskać korzystając z linku dokumentów SKZ na głównej stronie internetowej Politechniki Śląskiej.

Pracownicy Politechniki Śląskiej mają ponadto dostęp do dokumentów z bazy SKZ po zalogowaniu pod adresem  https://skz.polsl.pl, można tam również składać uwagi oraz propozycje zmian do zamieszczonych dokumentów.

3. Strategia rozwoju Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

Istotnym elementem funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej jest przyjęta 
Strategia Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej
na lata 2016–2020
, zgodnie z którą formułowane są cele i zadania przewidziane do realizacji w danym roku kalendarzowym. Poszczególne zadania ujęte są w ramach czterech podstawowych perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz nauczania i rozwoju. Za realizację poszczególnych zadań odpowiadają ich kierownicy. Kluczowe decyzje w zakresie realizacji SKZ podejmuje Dyrektor Instytutu w trybie zgodnym z właściwymi Zarządzeniami Rektora Politechniki Śląskiej.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kontrola zarządcza