Lingwistyka stosowana

Studia przygotowują do pracy w przemyśle, biznesie, mediach w charakterze tłumacza języków specjalistycznych (języka biznesu i języka technicznego) jak i pośrednika międzykulturowego, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza teoretyczna o procesach komunikacji oraz zaawansowana znajomość dwóch języków obcych.
Absolwenci kierunku Lingwistyka stosowana dysponują umiejętnością przekładu w ramach trzech języków, tj. języka A (język polski), języka B (pierwszy studiowany język obcy) oraz języka C (drugi studiowany język obcy).

W czasie trzyletniej nauki studenci nabywają także podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o zarządzaniu oraz nauk technicznych, pozwalających na profesjonalne wykonywanie zadań zawodowych związanych z działalnością tłumaczeniową lub lektorską. 

 

Rekrutacja na studia – kierunek Lingwistyka 
– licencjackie studia stacjonarne

Kierunek Lingwistyka realizowany jest na poziomie studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym, o profilu praktycznym w specjalnościach:

 • język angielski z językiem hiszpańskim
 • język angielski z językiem włoskim
 • język francuski z językiem angielskim
 • język niemiecki z językiem angielskim

Po pierwszym semestrze studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalizacji kształcenia: nauczycielskiej oraz biznesowo-tłumaczeniowej. W przypadku obniżenia liczebności grupy poniżej dwudziestu osób, wybór specjalizacji odbywa się na zasadzie większościowej. Cykl kształcenia trwa trzy lata (sześć semestrów), w czasie których:

 • studenci specjalizacji nauczycielskiej zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje uprawniające ich do nauczania języka studiowanej przez siebie specjalności w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. 
 • studenci specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z dziedziny handlu, bankowości, techniki, prawa i finansów.

Studia kończą się egzaminem na stopień licencjata, po zdaniu którego absolwenci mogą przez dwa kolejne lata kontynuować studia na odpowiedniej filologii wybranej uczelni do uzyskania stopnia magistra.
Studenci Kolegium mogą wyjeżdżać w ramach programu Erasmus plus na uczelnie partnerskie w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i na Słowacji. Biorą również udział w wyjazdach studenckich do Belgii i do Niemiec, a także w programie staży organizowanych przez LIONS CLUB we Francji.

Czego uczymy?

Studia stacjonarne I stopnia
Profil studiów: praktyczny
Ścieżki specjalistyczne: język ekonomiczny lub język techniczny

Przykładowe zajęcia:

 • Treningi kompetencji komunikacyjnych
 • Psychologia komunikacji
 • Technologie komunikacyjne w pracy tłumacza
 • Komunikacja w biznesie
 • Warsztaty komunikacji międzykulturowej
 • Tłumaczenia pisemne tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenia ustne
 • Kierunki współczesnej lingwistyki
 • Kultura języka polskiego

Wykłady eksperckie:

 • Elementy zarządzania
 • Elementy nauk technicznych

Praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych i firmach działających w regionie.  

Oferujemy możliwość wyboru dużej części studiowanych przedmiotów!  

Studenci Kolegium mają do dyspozycji bardzo bogaty księgozbiór zgromadzony przez Bibliotekę. Obejmuje książki, czasopisma i zbiory audio-wizualne w sześciu językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie
na studia I stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek Lingwistyka stosowana powinien wykazywać następujące kompetencje językowe wynikające z wyboru języka wiodącego (B):

 • w przypadku wyboru języka angielskiego wymagane są komunikacyjne kompetencje językowe na poziomie maturalnym potwierdzone zdanym egzaminem dojrzałości;
 • w przypadku wyboru języka niemieckiego lub języka francuskiego wymagany jest zdany egzamin maturalny z języka nowożytnego plus podstawowe językowe kompetencje komunikacyjne w tych dwóch w/w językach.

 

Jak być z nami w kontakcie?

Facebook: www.facebook.com/ls.polsl/

E-mail: knsifo_rekrutacja@polsl.pl 

 

Inne ważne informacje:

Strona rekrutacji na kierunek Lingwistyka stosowana

  

Podstawowym źródłem informacji dla kandydatów jest portal rekrutacja.polsl.pl 
 
 
Zapraszamy!

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta edukacyjna - FILOLOGIA