Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
stacjonarne studia jednolite magisterskie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów ogłoszonym 26.04.2019 studia przygotowujące do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej realizowane od 01 października 2019 muszą być prowadzone jako jednolite pięcioletnie studia magisterskie, wprowadzone przepisy uniemożliwiają realizację kształcenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki rewalidacyjnej dającej uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji specjalnej w formule studiów dwustopniowych (trzy- i dwuletnich).

 

UWAGA!

Zapraszamy absolwentów studiów I stopnia Pedagogiki na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!
Po przyjęciu na studia istnieje możliwość uznania osiągniętych w toku studiów I stopnia efektów uczenia się i podjęcia kształcenia na wyższym roku!

 

Profil kształcenia: praktyczny
Język wykładowy: polski 

Charakterystyka specjalności:

Studia przygotowują do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań na etapie wychowania przedszkolnego i w klasach I –III szkoły podstawowej, dają także podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie obejmuje wiedzę dotyczącą pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym także z dzieckiem z trudnościami w rozwoju.
Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wiedzą o prawidłowościach rozwoju dziecka. Ponadto nabywa umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowania pracy do jego potrzeb.
Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, również w języku obcym, dzięki czemu może systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Potrafi organizować pracę dzieci w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzać ich zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój dzieci poprzez optymalny dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych, badać i oceniać ich osiągnięcia, a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy. Potrafi prowadzić ewaluację własnych działań dydaktycznych i wychowawczych, a także modyfikować je w zależności od osiąganych wyników. Jest dla dzieci mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą.
Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej pozwala rozwinąć umiejętności dotyczące współuczestniczenia w przeprowadzaniu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju oraz lepszego rozumienia i zaspakajania ich potrzeb edukacyjnych.
Absolwent nabywa kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

 

Wykaz przedmiotów:

 • Filozofia z elementami etyki
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Psychologia wychowania
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia wychowania
 • Pedagogika ogólna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia efektywnego uczenia się
 • Elementy edukacji informacyjnej
 • Technologie informatyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
 • Historia wychowania
 • Teoria wychowania
 • Dydaktyka ogólna
 • Pedagogika specjalna
 • Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Emisja głosu
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych
 • Basic issues in neurolinguistics (Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki)
 • Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)
 • Metodologia badań w pedagogice
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
 • Język obcy  
 • Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją matematyczną w przedszkolu
 • Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Wychowanie przyrodnicze w przedszkolu
 • Edukacja muzyczno–ruchowa z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
 • Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III
 • Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Elementy pedagogiki Marii Montessori
 • Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu
 • Wychowanie zdrowotne w przedszkolu
 • Wyzwalanie kreatywności dziecka
 • Metody terapii wspomagających dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Metody i formy pracy z rodziną
 • Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych
 • Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • Metodyka pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
 • Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
 • Podstawy terapii SI (integracji sensorycznej)
 • Projekt edukacyjny
 • Elementy psychomotoryki
 • Przedmioty do wyboru 1 - 4

 

  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia stacjonarne 
- link do systemu rekrutacji

 

 Podstawowym źródłem informacji dla kandydatów jest portal rekrutacja.polsl.pl

  

 
Zapraszamy!
 
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta edukacyjna - PEDAGOGIKA