Studia dwuletnie magisterskie II stopnia

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji

Profil kształcenia: praktyczny
Język wykładowy: polski 

Charakterystyka specjalności:

Studia przygotowują do realizacji terapeutycznych i wychowawczych zadań w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i diagnostycznych, oferują zdobycie na bazie posiadanego już przygotowania pedagogicznego i studiów I stopnia, kwalifikacji do pracy w charakterze specjalisty terapii pedagogicznej oraz poszerzenie kompetencji w obszarze terapii ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocji i zachowania, ADHD, zagrożonego niepełnosprawnością, czy spektrum autyzmu, w tym z wykorzystaniem współczesnych zdobyczy neuroedukacji takich jak trening biofeedback, metoda Warnkego, QEEG, i in.
Absolwent łączy interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu działań terapeutycznych z wiedzą o prawidłowościach rozwoju dziecka. Ponadto nabywa umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowania pracy do jego potrzeb.
Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, również w języku obcym, dzięki czemu może systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Potrafi wspierać rozwój uczniów poprzez optymalny dobór strategii i technik terapeutycznych, rozpoznawać ich potrzeby, a także indywidualizować sposoby ich zaspokajania. Potrafi prowadzić ewaluację własnych działań i modyfikować je w zależności od osiąganych wyników. Studia wyposażają w umiejętności dotyczące współuczestniczenia w przeprowadzaniu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju oraz lepszego rozumienia ich problemów.
Absolwent nabywa kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

 

Wykaz przedmiotów:

 • Współczesne nurty filozofii z elementami etyki
 • Antropologia kultury
 • Elementy logiki
 • Konteksty socjologiczne edukacji
 • Współczesne nurty i koncepcje w psychologii
 • Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych
 • Współczesne problemy edukacji i wychowania
 • Pedagogika komparatystyczna
 • Pedeutologia z deontologią zawodu
 • Komunikacja i kultura języka
 • Modern methods of education (Nowoczesne metody kształcenia)
 • Wybrane problemy andragogiki
 • Wykład monograficzny
 • Metodologia badań w pedagogice
 • Seminarium magisterskie I, II
 • Język obcy I, II
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia kliniczna
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
 • Neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych
 • Podstawy neuropsychologii
 • Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów
 • Diagnostyka w terapii pedagogicznej
 • Metody terapii pedagogicznej ucznia z trudnościami w uczeniu się
 • Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metody wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
 • Metody stymulowania potencjału ucznia szczególnie uzdolnionego
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Metody udzielania wsparcia rodzinie
 • Ustawodawstwo społeczne na rzecz dziecka i rodziny
 • Projektowanie programów profilaktycznych,  wychowawczych i terapeutycznych
 • Podstawy terapii logopedycznej
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w terapii
 • Neurotechnologie w terapii i edukacji
 • Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy tutoringu i mentoringu dla nauczycieli, gry w procesie edukacyjnym, mnemotechniki w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka, wyzwalanie kreatywności ucznia
 • Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy tutoringu i mentoringu dla nauczycieli, gry w procesie edukacyjnym, mnemotechniki w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka, wyzwalanie kreatywności ucznia
 • Elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Praktyka obserwacyjno-asystencka
 • Praktyka opiekuńczo - wychowawcza
 • Praktyka terapeutyczna (dyplomowa)

 

Kryteria rekrutacji:  

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia uzyskane na dowolnym kierunku z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin;
 • ma wiedzę na temat zasad i norm moralnych;
 • posiada umiejętność obserwowania i badania i wyciągania wniosków z różnych obszarów działalności społecznej;
 • potrafi rozwijać swoje umiejętności w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata.
Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia i suplementu) na dowolnym kierunku z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o średnią z ocen: ostatecznego wyniku studiów i oceny z przebiegu studiów.

 

 >>> Sylwetka absolwenta 

 

>>> Pedagogika (terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji) studia stacjonarne II stopnia - link do systemu rekrutacji

>>> Pedagogika (terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji) studia niestacjonarne II stopnia - link do systemu rekrutacji

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia dwuletnie magisterskie II stopnia