DYPLOMANCI ROKU 2016

1. Terminy Egzaminu Dyplomowego: 


I. Studia stacjonarne:

 5 lipca 2016 r. (wtorek) – Specjalność Język Angielski
(termin złożenia dokumentów w dziekanacie do dnia 21 czerwca 2016 r.) godz. 13.00

 11 lipca 2016 r. (poniedziałek) – Specjalność Język Francuski
(termin złożenia dokumentów w dziekanacie do dnia 27 czerwca 2016 r.) godz. 13.00

11 lipca 2016 r. (poniedziałek) – Specjalność Język Włoski
(termin złożenia dokumentów w dziekanacie do dnia 27 czerwca 2016 r.) godz. 13.00 

 

 

 II. Studia niestacjonarne:

 6 lipca 2016 r. (środa) – Specjalność Język Angielski
(termin złożenia dokumentów w dziekanacie do dnia 22 czerwca 2016 r.) godz. 13.00

 
 

Drugie terminy Egzaminu Dyplomowego odbędą się we wrześniu br. Dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie.

 

2. W dziekanacie należy złożyć w białej papierowej wiązanej teczce

opisanej według wzoru (załącznik Z7-P-RKJO-1) poniższe

dokumenty:
 

1) dwustronny wydruk pracy licencjackiej, oprawiony w miękkie okładki
   (bez metalowych elementów), zgrzany termicznie, z datą przyjęcia pracy 
   i podpisem kierującego pracą. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o 
   samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik Z5-P-RKJO-1), 
   oświadczenie to powinno stanowić część pracy i znajdować się za stroną 
   tytułową;

2) egzemplarz pracy licencjackiej w wersji elektronicznej na płycie CD. 
   Płyta CD powinna być fizycznie trwale oznaczona (niezmazywalnym 
   mazakiem) w następujący sposób:
     1. numer albumu studenta,
     2. imię i nazwisko studenta,
     3. własnoręczny podpis studenta.

Elektroniczna wersja pracy musi być zapisana na płycie CD w formacie DOC, DOCX lub RTF i włożona do białej koperty (nie pudełka).W nazwie pliku należy umieścić imię, nazwisko i nr albumu, np.: jan_kowalski_12345. Za zgodność tekstu pracy licencjackiej znajdującej się na płycie CD z jej wydrukiem złożonym kierującemu pracą odpowiada student;

3) uzupełniony indeks (NIEZWŁOCZNIE po uzyskaniu wszystkich  
       wpisów).

Studenci zobowiązani są do obowiązkowego sprawdzenia poprawności uzyskanych wpisów w systemie SOTS i w indeksie. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy ocenami student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego zajęcia w celu wyjaśnienia i skorygowania różnic we wpisach;

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy licencjackiej   
   (załącznik Z6-P-RKJO-1)
;

5) cztery (4) jednakowe zdjęcia w stroju wizytowym – bez białych
   obwódek, o wymiarach 45x65 mm
, zdjęcia muszą być włożone do
   białej koperty, na której należy umieścić imię i nazwisko studenta;

6) ksero dowodu osobistego;

7) potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dyplomu w języku 
  polskim w wysokości 60,00 zł. Opłatę należy wnieść
na studenta 
  indywidualny rachunek bankowy (SEOS).

8) zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk (załącznik Z8-P-RKJO-1).

 

 

Wszystkie prace dyplomowe na kierunku Filologia zostaną sprawdzone zgodnie z art. 167a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) za pomocą programu antyplagiatowego – System Plagiat.pl.

3. Na pisemny wniosek ABSOLWENTA, którego wzór określa załącznik Z9-P-RKJO-1, Politechnika Śląska wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski, oraz trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Absolwent składa wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy dołączyć:

a) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu   
  w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40,00 zł. Opłatę należy wnieść
na  
  studenta indywidualny rachunek bankowy (SEOS).

b) aktualną fotografię (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale
  dyplomu). 

c) tłumaczenie tytułu pracy licencjackiej na język angielski w przypadku, gdy
  praca pisana jest w języku francuskim, niemieckim lub włoskim.
 

d) informacje w języku angielskim o ewentualnych (udokumentowanych)
 
dodatkowych osiągnięciach
takich jak publikacje (efekt pracy w kołach
  naukowych), wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, które  
 
świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub
  kompetencji.
 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dyplomanci 2016