Rodzaje i specjalności studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
prowadzonych w Katedrze Inżynierii Produkcji:

Studia I stopnia

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne

Katowice

Katowice (wieczorowe)

Specjalności na studiach I stopnia:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Inżynieria Odwrotna z Elementami Wzornictwa Przemysłowego

Organizacja Produkcji i Logistyka

Link do rekrutacji:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 

Studia II stopnia

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne

Katowice

Katowice (wieczorowe)

Specjalności na studiach II stopnia:

Lean Manufacturing
Organizacja produkcji przemysłowej 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Link do rekrutacji:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne 

 

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

 

Absolwent kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, nowoczesnych technik zarządzania, systemów zarządzania i systemów zapewnienia jakości produkcji, a także funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i systemów produkcyjnych. Ponad to absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej związanej z następującymi specjalnościami:

 

Sylwetka absolwenta specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskuje uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (Starszy Inspektor ds. BHP). Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do nadzorowania i organizowania  działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, m.in. analiza stanu bhp, ocena bezpieczeństwa maszyn, działania doradcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Studia inżynierskie na specjalności bhp spełniają wymagania stawiane pracownikom na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

Sylwetka absolwenta specjalności organizacja produkcji i logistyka

Absolwent studiów posiada wiedzę dotyczącą: projektowania systemów produkcyjnych, optymalizacji numerycznej procesów produkcyjnych, kontroli jakości, zarządzania projektami produkcyjnymi. nowoczesnych systemów logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle, uwarunkowań systemów logistycznych, metod technik narzędzi zarządzania zapasami i transportem, zarządzania łańcuchem dostaw i sieci dostaw,  doskonalenia logistycznej obsługi klienta. Ponadto posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Absolwent specjalności Organizacja produkcji przemysłowej i logistyka produkcji jest przygotowany do kierowania przedsiębiorstwem logistycznym, jak i przedsiębiorstwem produkcyjnym różnych branż, centrów logistycznych, przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych. Ponadto może pełnić funkcje menadżerskie przy bezpośrednim nadzorze i organizacji produkcji w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem techniczno-ekonomicznym, biurach konstrukcyjno-technologicznych, w pionie dozoru technicznego. i pełnienia w nim funkcji kierowniczych.

 

Sylwetka absolwenta specjalności inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego

Absolwenci specjalności „Inżynieria odwrotna i wzornictwo przemysłowe” uzyskują rozszerzoną wiedzę w zakresie: metod dyskretyzacji obiektów graficznych, projektowania 3D, ubytkowych i przyrostowych technik wytwarzania, inżynierii wstecznej, kontroli jakości produktu oraz wzornictwa przemysłowego. Zdobyta wiedza pozwala na uzyskanie kompetencji specjalisty ds. wytwarzania i odtwarzania obiektów fizycznych, tworzenia innowacyjnych produktów rynkowych za pomocą nowoczesnych przyrostowych i ubytkowych technik wytwarzania. 

                  Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

 

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej związanej z następującymi specjalnościami:

 

Sylwetka absolwenta specjalności Lean Manufacturing

Absolwent przygotowany jest do wykonywania obowiązków związanych z usprawnianiem procesów i eliminacją marnotrawstwa, bazując na metodach i narzędziach koncepcji Lean Manufacturing. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom organizowanie i realizowanie procesów zgodnie z metodyką Lean, dążąc do ich doskonalenia i poprawy wyników przedsiębiorstwa. Absolwent ma wiedzę z zakresu Lean Manufacturing, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tej koncepcji, etapów wdrażania w przedsiębiorstwie, identyfikacji strat w procesach oraz metod i narzędzi koncepcji Lean. Absolwent zna pozatechniczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając wiedzę na temat kultury organizacyjnej, budowy efektywnych zespołów pracowniczych, a także metod rozwiązywania problemów. Potrafi zastosować narzędzia, metody i techniki koncepcji Lean
w przedsiębiorstwie, dokonać analizy podejmowanych działań, rozwiązywać problemy
i pracować w zespole. Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej między innymi jako lean menedżer odpowiedzialny za wprowadzanie koncepcji odchudzonego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Sylwetka absolwenta specjalności organizacja produkcji przemysłowej

Absolwent specjalności organizacja produkcji przemysłowej posiada szczegółową wiedzę dotyczącą: projektowania procesów produkcyjnych, symulacji procesów produkcyjnych, wdrażania narzędzi LM, potrafi identyfikować zagrożenia, stosować rozwiązania korygujące, rozwiązywać problemy technologiczne oraz zna systemy zarządzania stosowane w praktyce przemysłowej. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci spełniają nowoczesne wymagania zawodowe i posiadają niezbędną wiedzę do wdrażania, organizowania procesów produkcyjnych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na pełnienie funkcji doradczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a zarazem na spełnienie oczekiwań pracodawców funkcjonujących na dynamicznie zmieniających się rynkach pracy.

Sylwetka absolwenta specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskuje uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. (DU1997.109.704 oraz DU2004.246.2468) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do koordynowania, nadzorowania i organizowania całokształtu działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, m.in. kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, analiza stanu bhp wraz z propozycjami działań doskonalących, działania doradcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Bezpośrednio po studiach absolwent ma możliwość podjęcia pracy jako inspektor ds. bhp lub prowadzenia działalności na własny rachunek, np. firmy konsultingowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rodzaje_i_specjalności_studiów_na_kierunku_Zarządzanie_i_Inżynieria_Produkcji