Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii rozpoczął realizację projektu „Inżynier produkcji z POWERem” (nr POWR.03.01.00-00-K310/16-00, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Projekt jest skierowany do studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (ostatnich trzech semestrów) kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.
Łączna wartość Projektu : 563 010,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 474 504,83 zł
Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 71 614,17 zł

Projekt ma na celu wyposażenie beneficjentów ostatecznych w kluczowe kompetencje atrakcyjne z punktu widzenia lokalnego, regionalnego oraz krajowego rynku pracy. Głównym celem projektu jest uzyskanie kompetencji: zawodowych, komunikacyjnych, językowych, interpersonalnych w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności analitycznych poprzez realizację różnego rodzaju certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, wizyt studyjnych realizowanych wraz z pracodawcami. Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uzupełnią wiedzę o aspekty praktyczne z branży produkcyjnej z elementami języka angielskiego, zarządzania i bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa maszyn, zarządzania kapitałem ludzkim i projektem produkcyjnym. Działania określone niniejszym projektem będą istotnym elementem wspierającym tok kształcenia studentów Wydziału - będą uzupełniać wiedzę studenta o praktyczne umiejętności. Projekt będzie realizowany w 2 edycjach. Pierwsza edycja projektu rozpoczyna się w marcu 2017. W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia i warsztaty:
  1. Zajęcia warsztatowe nt. zarządzania bezpieczeństwem w środowisku przemysłowym i uzyskanie zaświadczenia z „Zasadniczych i minimalnych wymagań dla maszyn oraz oceny ich zgodności”
  2. Szkolenie certyfikowane z zakresu zarządzania SZBI (Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) według normy ISO 27001.
  3. Uzyskanie certyfikatu „Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania”
  4. Warsztaty kompetencyjne z zakresu VSM (Value Stream Mapping)
  5. Nabycie kompetencji zawodowych i analitycznych na temat efektywnych metod planowania oraz realizowania projektów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi zarzadzania
  6. Zajęcia warsztatowe ze strategicznej karty wyników przedsiębiorstwa produkcyjnego
  7. Zajęcia warsztatowe z zakresu rozwoju umiejętności negocjacyjnych, taktyk i technik negocjacyjnych, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, organizacji czasu pracy, autoprezentacji
  8. Warsztaty z branżowego języka angielskiego z zakresu inżynierii produkcji na poziomie B2
  9. Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw produkcyjnych
Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje udostępnianie będą na stronie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w zakładce projektu oraz w sekretariacie Katedry Inżynierii Produkcji - Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój 132.
 
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Inzynier_z_Powerem