Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Realizujemy się w oparciu o Misję i Wizję Wydziału.
Działamy zgodnie z przyjętą Polityką Jakości Kształcenia
.

Informacje ogólne
System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej ma na celu kompleksowe podejście do zarządzania procesem kształcenia, przy pełnym zaangażowaniu Władz i wszystkich pracowników Wydziału, zmierzające do stałego podnoszenia poziomu organizacyjnego procesu dydaktycznego oraz tworzenia sprzyjających warunków jego realizacji.
Jakość kształcenia jest priorytetem naszego działania i wyraża się w przyjętej  misji, wizji i realizowanej polityce jakości.
Realizując swoją misję, aktywnie współpracujemy z przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi innymi uczelniami technicznymi w całej Polsce realizując prace badawcze, prowadząc studia podyplomowe, doktoranckie oraz uruchamiając nowe kierunki kształcenia i modyfikując programy nauczania w zależności od potrzeb rynku.
W dbałości o jak najwyższy poziom kształcenia na Wydziale dążymy do doskonalenia procesu dydaktycznego i tworzymy przyjazną atmosferę pracy pozytywnie oddziałującą na relacje ze studentami.

Podstawa wprowadzenia SZJK
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Uchwała Rady Wydziału z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia SZJK,
 • Zarządzenie nr 14/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Wydziałowa komisja ds. SZJK
Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, przewodnicząca komisji
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska (RM3)
Przedstawiciele jednostek organizacyjnych wydziału
dr Wioletta Ocieczek (RM1)
dr hab inż. Agnieszka Fornalczyk (RM2)
dr inż. Agnieszka Tomaszewska (RM3)
dr inż. Lesław Gajda (RM3)
dr inż. Marcin Blachnik (RM4)
Przedstawiciel Biura Obsługi Studenta mgr Bogumiła Kowalska
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
mgr inż. Anna Urbańczyk-Gucwa
Przedstawiciel Samorządu Studentów
Łukasz Kociuba
Zadania i regulamin Wydziałowej Komisji ds. SZJK
Harmonogram spotkań wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Wydziałowi Audytorzy SZJK
prof. dr hab. inż. Adam Hernas
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska
dr inż. Lesław Gajda
dr inż. Robert Wieszała - RT

Zakres Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zakres Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej obejmuje proces realizacji usługi kształceniowej na pięciu kierunkach studiów: Informatyka Przemysłowa - profil ogólnoakademicki, Informatyka Przemysłowa - profil praktyczny, Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Misja Wydziału Inżynierii Materiałowej 
Potencjał Wydziału zarówno w obszarze nauki jak i kształcenia oparty na tradycji najlepszych rozwiązań i doświadczeń wybitnych kadr profesorskich kształtuje naszą dzisiejszą pozycję w nauce i gospodarce.
Nawiązując do ubiegłych osiągnięć chcemy czerpać z wiedzy naszych poprzedników patrząc dumnie i z ciekawością w przyszłość. Chcemy kreować takie rozwiązania w badaniach, rozwoju, nauce i procesach kształcenia aby jak najlepiej wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w naszych zasobach kadrowych i technicznych, jak również tworzyć kulturę organizacyjną, która sprzyja innowacjom, rozwojowi karier naukowych i dydaktycznych oraz jest kluczowym elementem życia akademickiego.
Tym co nas wyróżnia jest twórcza, otwarta dyskusja skierowana na nowe innowacyjne rozwiązania.

Misją Wydziału jest kształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach uwzględniających potrzeby nowoczesnego przemysłu oraz prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych finansowanych z różnych źródeł oraz komercjalizacja ich wyników.

Wizja Wydziału Inżynierii Materiałowej 
 • Wiodący, świetnie wyposażony technicznie ośrodek naukowy Polski i Europy. Nowoczesny i innowacyjny Wydział posiadający otwartą na zmiany kadrę naukową i dydaktyczną zorientowaną na przewodzenie we wszystkich swoich działaniach.
 • Otwarty na talenty punkt transferu wiedzy, technologii i rozwiązań organizacyjnych pozytywnie oddziałujący na środowisko nauki, przemysłu.
 • Aktywny partner innych ośrodków naukowych i gospodarki.
Polityka Jakości Kształcenia
W oparciu o przyjętą Misję oraz Wizję Wydziału Inżynierii Materiałowej opracowano Politykę Jakości Kształcenia:

Jakość kształcenia jest kluczowym czynnikiem sukcesu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

Wydział poprzez wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia pragnie dążyć do doskonałości we wszystkich obszarach swojej działalności. Cele rozwojowe Wydziału formułowane są w czterech powiązanych ze sobą perspektywach:
 • perspektywie klienta (interesariuszy),
 • perspektywie procesów wewnętrznych,
 • perspektywie nauki i rozwoju,
 • perspektywie kształcenia.
Takie wielowymiarowe spojrzenie umożliwia rozpoznanie potrzeb wszystkich podmiotów zainteresowanych jakością procesu kształcenia. Procesy związane z działalnością kształceniową zostały rozpoznane i są monitorowane. Rozwijana jest kultura organizacyjna sprzyjająca doskonaleniu tych procesów jak i rozwojowi kompetencji kadry dydaktycznej.
System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi dla Wydziału drogowskaz obranego kierunku, który powinien za pomocą swoich założeń zapewnić doskonalenie jakości kształcenia a w konsekwencji wzrost zadowolenia studentów, kadry dydaktycznej, pracodawców oraz rynku. Władze Wydziału zapewniają niezbędne zasoby służące poprawie jakości kształcenia.
Tak rozumianą Politykę jakości będziemy przestrzegać i przekładać na działalność Wydziału.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej  

Dokumenty do pobrania
W celu ułatwienia wszystkim pracownikom działania zgodnie z przyjętą dokumentacją uczelnianą oraz wydziałową udostępniamy do pobrania najważniejsze dokumenty systemowe obowiązujące w procesie dydaktycznym.

Dokumenty i zapisy ogólne
Księga jakiści kształcenia (wydziałowa)
Pobierz (docx, 731 KB)
Uczelniany wykaz nadzorowanych zapisów SZJK 2016 Pobierz (xls, 45 KB)
Proces dyplomowania - projekt inżynierski (procedura wydziałowa)
Pobierz (doc, 208 KB)
Proces dyplomowania - praca magisterska (procedura wydziałowa)
Pobierz (doc, 228 KB)
Prezentacje dla pracowników wydziału
Prezentacja - szkolenie dla pracowników z zakresu KRK i SZJK  - podsumowanie 2014 r.
Pobierz (pptx, 1,7 MB)
Prezentacja - szkolenie dla pracowników i doktorantów - 2015 r. Pobierz (pptx, 1,8 MB)
Prezentacja 2013 dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Pobierz (ppt, 533 KB)
Prezentacja 2010/2011 dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Pobierz (ppt, 306 KB)
Prezentacja 2009 SZJK dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej - archiwalna Pobierz (ppt, 87 KB)
Dokumenty obowiązkowe w ramach KRK
Karta przedmiotu 2016 Pobierz (doc, 77 KB)
Oświadczenie studentów 2014 Pobierz (doc, 42 KB)
Katalog zajęć z efektami kształcenia 2014 Pobierz (doc, 427 KB)
Karta zaliczenia formy zajęć Pobierz (doc, 57 KB)
Protokół z egzaminu ustnego Pobierz (doc, 61 KB)
Dokumenty pomocnicze w ramach KRK - o ich stosowaniu decyduje odpowiedzialny za moduł
Macierz modułu – dok. pomocniczy nr 1 Pobierz (doc, 45 KB)
Wykaz prowadzących zajęcia – dok. pomocniczy nr 2 Pobierz (doc, 49 KB)
Lista zaliczonych efektów kształcenia – dok. pomocniczy nr 3 Pobierz (doc, 72 KB)
Zestaw pytań na egzamin/zaliczenie – dok. pomocniczy nr 4 Pobierz (doc, 29 KB)
Inne obowiązujące na Wydziale dokumenty i zapisy w ramach procesu dydaktycznego 
Formularz ewidencji zastępstw 2013 Pobierz (doc, 43 KB)
Protokół hospitacji 2016 Pobierz (doc, 37 KB)
Lista tematów projektów inżynierskich 2013 Pobierz (doc, 42 KB)
Karta konsultacji projektu 2013 Pobierz (doc, 72 KB)
Lista tematów prac dyplomowych 2013 Pobierz (doc, 165 KB)
Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej 2013 Pobierz (doc, 70 KB)
Karta konsultacji pracy dyplomowej 2013 Pobierz (doc, 72 KB)
Wzór podania do Rektora Pobierz (doc, 30 KB)
Strona tytułowa pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego 2013 Pobierz (doc, 30 KB)
Karta doskonalenia przedmiotu Pobierz (docx, 22 KB)
Karta przedmiotu - sylabus 2013 Pobierz (doc, 40 KB)
Formularz opnii dot. projektu inżynierskiego lub pracy licencjackiej
Pobierz (doc, 61 KB)
Karta przedmiotu (utworzona dla modułów na WIMiM) 2016
Pobierz (doc, 88 KB)
System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Śląskiej
Pozostałe dokumenty takie jak "Księga Jakości Kształcenia Politechniki Śląskiej" oraz "Procedury Uczelniane" i załączniki do tych procedur znajdują się na stronie www.polsl.pl w zakładce System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz sugestie związane ze stroną www systemu prosimy kierować do Pełnomocnika Dziekana ds. SZJK dr hab. inż. Magdaleny Jabłońskiej: magdalena.jablonska@polsl.pl, tel. (32) 603 43 50
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SZJK