Zadania i regulamin Wydziałowej Komisji ds. SZJK

Wydziałową Komisję ds. SZJK, zwaną dalej Komisją, powołuje kierownik jednostki organizacyjnej na okres kadencji organów jednoosobowych. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wewnętrznych jednostek organizacyjnych wydziału lub jednostki międzywydziałowej oraz przedstawiciele studentów i doktorantów (wybierani na jeden rok akademicki). Przewodniczącym Komisji jest pełnomocnik kierownika tej jednostki ds. SZJK. Podstawą prawną działania Komisji są: Uchwała Senatu w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwała Rady Wydziału w sprawie opracowania i wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Do zadań Komisji należy nadzór i koordynacja prac związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu w jednostce organizacyjnej. Komisja w szczególności:
  • nadzoruje i koordynuje realizację celów Systemu,
  • inspiruje działania projakościowe związane z przebiegiem procesu dydaktycznego i działania motywacyjne odnoszące się do kadry dydaktycznej, technicznej i administracyjnej,
  • ocenia stopień wdrożenia i funkcjonowanie Systemu w jednostce organizacyjnej na podstawie corocznych raportów z audytów i przeglądów funkcjonowania Systemu.
Regulamin Komisji:
  1. Posiedzenia Komisji zwoływane są stosownie do potrzeb przez pełnomocnika ds. SZJK w jednostce organizacyjnej, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy składu Komisji.
  3. Pod nieobecność przedstawiciela wewnętrznej jednostki organizacyjnej wydziału dopuszcza się udział w posiedzeniu Komisji innej osoby, wyznaczonej przez kierownika tej jednostki.
  4. Na spotkania Komisji mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym.
  5. Komisja może złożyć do kierownika jednostki wniosek, podjęty w głosowaniu tajnym, o odwołanie członka komisji z powodu niewywiązywania się z obowiązków członka Komisji.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SZJK_wydzialowa_komisja