Studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Wydział prowadzi studia I i II stopnia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) na następujących kierunkach studiów:
  • informatyka przemysłowa
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria produkcji
  • technologie metali
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
Rodzaje studiów prowadzonych na poszczególnych kierunkach przez Wydział Inżynierii Materiałowej przedstawia tabela:

Kierunki
studia stacjonarne
studia wieczorowe
studia zaoczne
8 semestrów
7 semestrów
3 semestry
7 semestrów 3 semestry 7 semestrów
informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki)
-
- magisterskie
- magisterskie -
informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
inżynierskie
- - - - -
inżynieria materiałowa
- inżynierskie magisterskie - magisterskie inżynierskie
inżynieria materiałowa (profil praktyczny)
-
-
magisterskie -
-
-
inżynieria produkcji
-
inżynierskie -
-
-
-
technologie metali
- inżynierskie magisterskie - - -
zarządzanie i inżynieria produkcji
- inżynierskie magisterskie - magisterskie inżynierskie

Specjalności na studiach pierwszego stopnia
Kierunek: informatyka przemysłowa profil praktyczny
komputerowe systemy przemysłowe
programowanie komputerów

Kierunek: inżynieria materiałowa
materiały konstrukcyjne
metody badań i ocena jakości wyrobów
  kompozyty, recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych
ochrona antykorozyjna materiałów
obróbka cieplna i łączenie trwałe materiałów
Kierunek: inżynieria produkcji
inżynieria odwrotna
certyfikacja wyrobów
Lean Enterprise

Kierunek: technologie metali
ochrona środowiska w przemyśle
technologie i materiały dla środków transportu
spawalnictwo
sterowanie procesami technologicznymi
Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria produkcji
Lean Enterprise
zarządzanie przedsiębiorstwem
Specjalności na studiach drugiego stopnia
Makrokierunek: informatyka przemysłowa
bezpieczeństwo systemów informatycznych
inteligentne systemy przemysłowe
programowanie komputerów

Kierunek: inżynieria materiałowa
inżynieria jakości
kompozyty i tworzywa sztuczne
materiały i technologie w motoryzacji
materiały i technologie łączenia w energetyce
materiały i technologie w lotnictwie

Kierunek: technologie metali
technologie wytwarzania i przetwórstwa metali
projektowanie aparatury przemysłowej

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

Sylwetka absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej
Kierunek: informatyka przemysłowa, profil praktyczny - studia pierwszego stopnia

Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych. Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką, elektroniką i telekomunikacją. Głównym celem studiów na kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej, jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji.
Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle. Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenia nieformalnego, a także do studiów II i III stopnia.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej związanej z następującymi specjalnościami:

Specjalność: komputerowe systemy przemysłowe

Absolwent posiada ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich na kierunku Informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych.
Absolwent uzyskuje umiejętności modelowania, konstrukcji i konfiguracji systemów przemysłowych z uwzględnieniem wymaganej niezawodności, jak też ich oprogramowania za pomocą nowoczesnych narzędzi programistycznych. Specjalność, kładąc nacisk na integrację sprzętu i oprogramowania, przygotowuje do cenionych w kraju i zagranicą zawodów: konstruktora systemów przemysłowych oraz integratora systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych, na bazie różnych platform programistycznych. Absolwent umie obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym specjalistyczne, stosowane w przemyśle. Dysponuje wiedzą z zakresu komputerowego projektowania różnych produktów i technologii. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Posiada umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz automatyki.
Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
Specjalność: programowanie komputerów
 
Absolwent posiada ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich na kierunku Informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest gotowy do rozwiązywania problemów z dziedziny szeroko pojętych zastosowań informatyki, a także umie wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programowania w językach wysokiego poziomu oraz administracji i  bezpieczeństwa przemysłowych systemów teleinformatycznych. Dysponuje wiedzą z zakresu sztucznej inteligencji i umiejętnościami w zakresie programowania systemów inteligentnych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania aktywności w zakresie programowania specjalistycznych systemów przemysłowych, projektowania procesów technologicznych, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, firmach informatycznych, w administracji. Posiada umiejętności współpracy z ludźmi. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach tworzących i eksploatujących oprogramowanie, biurach projektowych i doradczych oraz w przemyśle. Posiada umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych.
Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek: inżynieria materiałowa - studia pierwszego stopnia

Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów. Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej związanej z następującymi specjalnościami:

Specjalność: materiały konstrukcyjne

Absolwent specjalności materiały konstrukcyjne posiada wiedzę o nowoczesnych materiałach konstrukcyjnych, popartą znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych oraz metodach kształtowania ich jakości, umie znaleźć informacje na ich temat oraz umie zweryfikować ich przydatność z punktu widzenia potencjalnych zastosowań użytkowych. Zna podstawowe możliwości modyfikacji procesów technologicznych przetwarzania i obróbki powierzchniowej oraz wykańczającej, których celem jest dostosowanie właściwości materiału do wymagań końcowego użytkownika.
Absolwent specjalności materiały konstrukcyjne jest przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych oraz w laboratoriach przemysłowych lub naukowo-badawczych. Może również pracować na stanowisku konsultanta materiałowego przy projektowaniu konstrukcji oraz ich diagnostyce w złożonych warunkach eksploatacji.

Specjalność: metody badań i ocena jakości wyrobów

Absolwent specjalności metody badań i ocena jakości wyrobów posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod badań właściwości (mechanicznych, fizyko-chemicznych i technologicznych) i struktury materiałów inżynierskich. Zna systemy zarządzania jakością (metody i techniki jakości, kontrola jakości wyrobu i procesu), sterowania procesami produkcyjnymi i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie oraz doskonaleniu jakości materiałów inżynierskich. Absolwent kończący tę specjalność jest przygotowany do pracy przede wszystkim w działach zapewnienia jakości, kontroli jakości oraz laboratoriach badań materiałów.

Specjalność: kompozyty, recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych

Absolwent specjalności kompozyty, recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych posiada wiedzę inżynierską w obszarze nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych obejmujących przetwórstwo i recykling tworzyw sztucznych (w tym również aspekty prawne tego zagadnienia), jak również w szerokim zakresie projektowania materiałów kompozytowych oraz technologii ich wytwarzania z uwzględnieniem projektowania i doboru materiałów narzędzi do formowania wyrobów. Umie również znaleźć informacje związane z profilem specjalności oraz potrafi zweryfikować ich przydatność z punktu widzenia potencjalnych zastosowań użytkowych. Potrafi krytycznie ocenić ich możliwości aplikacyjne, a także zaproponować aparat badawczy celem określenia ich właściwości fizyko-chemicznych. Zna podstawowe metody badan i nowoczesne techniki pomiarów laboratoryjnych związane z oceną właściwości tworzyw sztucznych i kompozytów, potrafi planować eksperyment z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowych, jak również rozwiązywać podstawowe problemy inżynierskie. Ponadto posiada wiedzę w zakresie najnowszych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych i wytwarzania materiałów kompozytowych oraz umie dobrać technologie przyjazne środowisku naturalnemu.

Specjalność: ochrona antykorozyjna materiałów

Absolwent specjalności ochrona antykorozyjna materiałów, posiada wiedzę o procesach korozji materiałów inżynierskich, zna i potrafi dobierać materiały odporne na korozję. Potrafi określić przyczyny niszczenia materiałów i konstrukcji eksploatowanych w zróżnicowanych środowiskach, potrafi je klasyfikować. Zna metody badań korozji, potrafi zaplanować i przeprowadzić badania odporności na korozję oraz zinterpretować ich wyniki. Zna najważniejsze technologie wytwarzania powłok ochronnych, posiada umiejętność doboru powłok antykorozyjnych do różnych zastosowań. Potrafi prognozować oraz zwiększać trwałość wyrobów. Rozumie potrzebę wykorzystywania nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni w celu zwiększenia właściwości użytkowych wyrobów. Zna zasady i potrafi wykorzystywać ochronę elektrochemiczną do zabezpieczenia antykorozyjnego materiałów.

Specjalność: obróbka cieplna i łączenie trwałe materiałów

Absolwent specjalności obróbka cieplna i łączenie trwałe materiałów posiada wiedzę o przemysłowych procesach obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej stosowanych do poprawy właściwości mechanicznych stali i stopów metali nieżelaznych. Zna technologie uszlachetniania ich powierzchni na drodze obróbek cieplno-chemicznych, takich jak nawęglanie, azotowanie, cynkowanie i aluminiowanie. Potrafi wykorzystać najważniejsze nowoczesne technologie inżynierii powierzchni. Zna podstawowe technologie łączenia materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle oraz nowoczesne procesy takie jak spawanie laserowe. Potrafi ocenić podatność materiałów inżynierskich do procesu obróbki cieplnej i łączenia. Posiada umiejętność programowania urządzeń sterowanych numerycznie (CNC). Zna metody oceny jakości prowadzonego procesu i otrzymanego wyrobu.

im_ulotka_01

im_ulotka_02


Kierunek: inżynieria produkcji - studia pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej oraz technik wytwarzania. Posiadają wiedzę z zakresu produkcji i stosowania materiałów inżynierskich, nadawania im pożądanych kształtów i właściwości, nowoczesnymi technikami wytwarzania naddatkowego i ubytkowego. Absolwenci znają sposoby organizacji produkcji z naciskiem na metody Lean Manufacturing.
Absolwenci kierunku Inżynieria Produkcji są przygotowani do pracy w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i projektowych. Znajdują zatrudnienie we wszystkich zakładach posiadających produkcję przemysłową jednostkową lub wieloseryjną, np. w przemyśle automotive. Posiadając wiedzę z zakresu procesów logistycznych, zarządzania kosztami produkcji i jej jakością, bezpieczeństwa pracy i certyfikacji wyrobów są pracownikami poszukiwanymi przez pracodawców.
W trakcie studiów organizowane są liczne kursy realizowane przez jednostki zewnętrzne, kończące się egzaminami i wydaniem certyfikatów. Pozwala to na poszerzenie kompetencji i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na ryku pracy

Specjalność: inżynieria odwrotna
Absolwenci specjalności „Inżynieria odwrotna” uzyskują rozszerzoną wiedzę w zakresie: metod dyskretyzacji obiektów graficznych, modelowania 3D, ubytkowych i przyrostowych technik wytwarzania, tworzenia dokumentacji technicznej, kontroli jakości produktu oraz wzornictwa przemysłowego. Uzyskana wiedza pozwala na uzyskanie kompetencji specjalisty ds. wytwarzania i odtwarzania obiektów fizycznych, za pomocą nowoczesnych przyrostowych i ubytkowych technik wytwarzania.

Specjalność: certyfikacja wyrobów
Absolwenci specjalności „Certyfikacja wyrobów” uzyskują rozszerzoną wiedzę w zakresie: oceny bezpieczeństwa produktów i oceny ich zgodności, projektowania i wytwarzania wyrobów, systemu informacji o produktach niebezpiecznych, wymagań stawianych laboratoriom akredytowanym, kontroli jakości wyrobów i procesów produkcyjnych, przygotowania dokumentacji technicznej oraz prowadzenia auditów bezpieczeństwa produktów. Dzięki zdobytej wiedzy nabywają pożądane umiejętności pozwalające na spełnienie wymagań stawianych przez jednostki certyfikujące i współczesny rynek pracy.

Specjalność: Lean Enterprise
Studenci specjalności Lean Enterprise otrzymują praktyczną i nowoczesną wiedzę na temat istoty, narzędzi, przebiegu oraz uwarunkowań wprowadzania i stosowania koncepcji Lean. Studenci posiadają umiejętność identyfikowania, analizowania i oceniania zjawisk z zakresu „odchudzonego” zarządzania, potrafią rozwiązywać problemy organizacyjne wybierając rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi koncepcji Lean. Studenci ponadto rozwijają kompetencje z zakresu kreatywnego myślenia, umiejętności pracy w zespole, efektywnej komunikacji. Absolwent tej specjalności zostaje przygotowany do objęcia funkcji i ról: Lean Managera, kierownika Kaizen, lidera zmian, członka zespołu wdrożeniowego itp. Absolwent może także wykonywać zawód konsultanta w zakresie wdrażania narzędzi Lean. Specjalność Lean Enterprise tworzy warunki dla awansu na wyższe szczeble w strukturach zarządzania przedsiębiorstw.

ulotka_inzynieria_produkcji

Kierunek: technologie metali - studia pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów metalowych, technologii łączenia i obróbki ubytkowej metali oraz metod kształtowania i badania ich struktury i właściwości. Potrafią kierować kompleksowo procesami wytwarzania i kształtowania wyrobów z metali nieżelaznych i ich stopów. Zakres nabytej wiedzy obejmuje procesy odlewania, przetwórstwa plastycznego i obróbki cieplnej metali i stopów, kształtowania końcowego wyrobów, metod zagospodarowania wybranych odpadów, a także podstawy projektowania, sterowania i optymalizacji wymienionych procesów. Istotnym elementem w edukacji jest szczególne zwrócenie uwagi na rozwiązania energooszczędne i proekologiczne.
Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w obszarze wytwarzania i przetwarzania metali i stopów. Mogą również zajmować się wdrażaniem nowoczesnych technologii z obszaru wytwarzania i przetwórstwa oraz obróbki cieplnej metali i ich stopów, łączenia metali i obróbki ubytkowej oraz utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej związanej z następującymi specjalnościami:

Specjalność: ochrona środowiska w przemyśle

Absolwent specjalności ochrona środowiska w przemyśle ma szczegółową wiedzę w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza technologii recyklingu metali i stopów, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, oczyszczania ścieków, ochrony atmosfery oraz urządzeń i aparatury stosowanej w ochronie środowiska. Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach inżynierskich w wydziałach przedsiębiorstw przemysłowych odpowiedzialnych za zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Specjalność: technologie i materiały dla środków transportu

Absolwent specjalności technologie i materiały dla środków transportu ma szczegółową wiedzę w zakresie budowy współczesnych środków transportu, materiałów stosowanych w środkach transportu, technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, działania agregatów i urządzeń stosowanych do wytwarzania współczesnych materiałów konstrukcyjnych. Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem elementów znajdujących zastosowanie w środkach transportu.

Specjalność: spawalnictwo

Absolwenci specjalności spawalnictwo nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań, stawianych materiałom konstrukcyjnym oraz technologiom ich przetwarzania, głównie spawania, zdobywają również wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, w zakresie technologii łączenia materiałów konstrukcyjnych m.in. spawania, zgrzewania, lutowania i klejenia oraz kompetencje do stosowania norm i przepisów do wytwarzania i odbioru. Wiedza studentów uzupełniana jest m.in. o: dyrektywy ciśnieniowe, dyrektywy maszynowe, normy zharmonizowane PN-EN ISO 12952, PN-EN ISO 13445, PN-EN ISO 1090 oraz EN 13480 oraz przepisów WUDT, Ad2000 i ASME. Absolwenci specjalności spełniają nowoczesne wymagania zawodowe, stawiane kadrze inżynierów w przemyśle energetycznym, motoryzacyjnym, chemicznym i innych gałęziach związanych z technologiami przetwarzania metali, tworzyw sztucznych i kompozytów. Interdyscyplinarność problematyki związanej z materiałami konstrukcyjnymi i technologiami ich przetwarzania powoduje, że absolwenci specjalności spawalnictwo łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami kierowania zespołami pracowniczymi. Uzyskana wiedza, kompetencje i umiejętności uprawniają absolwentów do podjęcia pracy na następujących stanowiskach: inspektor ds. jakości, inżynier technolog, inżynier produkcji, lider projektu, mistrz wytwarzania, inżynier utrzymania ruchu, inżynier spawalnik (po uzyskaniu tytułu IWE).

Specjalność: sterowanie procesami technologicznymi

Absolwent specjalności sterowanie procesami technologicznymi ma szczegółową wiedzę technologiczną w zakresie prowadzenia (sterowania, pomiarów i automatyzacji) procesów przemysłowych. Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się obróbką metali, w szczególności z wykorzystaniem zautomatyzowanej linii technologicznej.

tm_ulotka_01

tm_ulotka_02

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji - studia pierwszego stopnia
Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz inżynierii materiałowej i metalurgii. Posiadają także wiedzę dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów przemysłu wytwórczego i przetwórczego. Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się doradztwem techniczno-ekonomicznym, biurach konstrukcyjno-technologicznych, w pionie dozoru technicznego, w zakładach przemysłowych przy bezpośrednim nadzorze i organizacji produkcji, a także w jednostkach naukowo-badawczych i administracji publicznej.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej związanej z następującymi specjalnościami:

Specjalność: inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji jest obszarem obejmującym zagadnienia planowania, projektowania, implementowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, systemami logistycznymi oraz zabezpieczenia ich funkcjonowania. Absolwent specjalności inżynieria produkcji posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania systemów produkcyjnych, optymalizacji procesów produkcyjnych, projektowania cyfrowej fabryki, technicznego bezpieczeństwa maszyn, zarządzania projektami produkcyjnymi, kontroli jakości i wzornictwa przemysłowego. W celu zaznajomienia studenta z organizacją produkcji, część zajęć realizowana jest w zakładach przemysłowych.
Absolwent specjalności inżynieria produkcji posiada przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy w zakładach sektora produkcyjnego.

Specjalność: Lean Enterprise

Studenci specjalności Lean Enterprise otrzymują praktyczną i nowoczesną wiedzę na temat istoty, narzędzi, przebiegu oraz uwarunkowań wprowadzania i stosowania koncepcji Lean. Studenci posiadają umiejętność identyfikowania, analizowania i oceniania zjawisk z zakresu „odchudzonego” zarządzania, potrafią rozwiązywać problemy organizacyjne wybierając rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi koncepcji Lean. Studenci ponadto rozwijają kompetencje z zakresu kreatywnego myślenia, umiejętności pracy w zespole, efektywnej komunikacji. Absolwent tej specjalności zostaje przygotowany do objęcia funkcji i ról: Lean Managera, kierownika Kaizen, lidera zmian, członka zespołu wdrożeniowego itp. Absolwent może także wykonywać zawód konsultanta w zakresie wdrażania narzędzi Lean. Specjalność Lean Enterprise tworzy warunki dla awansu na wyższe szczeble w strukturach zarządzania przedsiębiorstw.

Specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk komplementarnych, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz  skutecznego zarządzania  w warunkach gospodarki rynkowej. Przyswojony pakiet wiedzy z zakresu poszczególnych obszarów zarządzania pozwala studentowi identyfikować kluczowe problemy zarządzania. Absolwent posiada wiedzę o zarządzaniu strategicznym i procesowym w przedsiębiorstwie oraz umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce: analizy sytuacji rynkowej, badań marketingowych, zakładania firmy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania. Specjalizacja przygotowuje studenta do kierowania zespołem pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub podejmowania inicjatyw samodzielnego prowadzenia biznesu.

zarzadzanie_i_inzynieria_produkcji
Kierunek: informatyka przemysłowa, profil praktyczny - studia drugiego stopnia

Specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych

Absolwent unikalnej w skali kraju specjalności dotyczącej bezpieczeństwa informatycznego z elementami Informatyki śledczej  posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa przemysłowych systemów teleinformatycznych, między innymi z zakresu budowania systemów monitoringu przemysłowego, analizy danych i nośników danych, odzysku danych,  wyszukiwania i analizy danych mających na celu wykrywanie nadużyć i defraudacji, bezpieczeństwa sieci komputerowych, analizy ruchu sieciowego,  a także z zakresu analizy i programowania urządzeń biometrycznych stanowiących komponent bezpieczeństwa przemysłowych systemów informatycznych. Jednocześnie posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa pracy, ochrony danych osobowych, zabezpieczania materiału badawczego dla potrzeb opracowania ekspertyz dotyczących stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, elementów informatyki śledczej oraz postincydentalnej analizy laboratoryjnej. Jest przygotowany do projektowania własnych rozwiązań informatycznych spełniających standardy związane z bezpieczeństwem i z aktualnym stanem zagadnień prawnych. Absolwent tej specjalności jest unikalnym ekspertem przygotowanym do samodzielnej pracy jako audytor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz administrator bezpieczeństwa informacji. Posiada interdyscyplinarną wiedzę łączącą nowoczesne technologie informatyczne ze znajomością prawnych regulacji oraz podstawowych zasad zarządzania jakością i bezpieczeństwem informatycznym. Absolwent tej specjalności wypełnia zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tego zakresu. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym, a także w instytucjach związanych z gwarantowaniem bezpieczeństwa ochrony danych, wyspecjalizowanych laboratoriach czy instytucjach naukowo-badawczych. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Specjalność: inteligentne systemy przemysłowe

Absolwent posiada ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich na kierunku Informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest gotowy do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętych zastosowań informatyki w przemyśle, również zastosowań niestandardowych, a także umie wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umie obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym specjalistyczne, stosowane w przemyśle. Dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu sztucznej inteligencji i umiejętnościami w zakresie budowy systemów inteligentnych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania aktywności w zakresie informatyki i obsługi specjalistycznych systemów przemysłowych, projektowania procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, firmach informatycznych, w administracji. Posiada umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania placówkami gospodarczymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w przemyśle. Posiada umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

informatyka_przemyskowa_II_stopnia

Kierunek: inżynieria materiałowa - studia drugiego stopnia

Kierunek: technologie metali - studia drugiego stopnia

Specjalność: technologie wytwarzania i przetwórstwa metali

Absolwent specjalności Technologie wytwarzania i przetwórstwa metali ma dogłębną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą nowoczesnych technologii wytwarzania, odlewania oraz przetwórstwa metali i stopów. W zakresie materiałów odlewniczych zna rodzaje składników strukturalnych i ich wpływ na właściwości mechaniczne i technologiczne. Zna procesy rafinacji i modyfikacji stopów metali wpływające na kształt struktury pierwotnej i wtórnej po obróbce cieplnej. Absolwent specjalności zna konwencjonalne i zaawansowane metody przeróbki plastycznej, jak również budowę i działanie urządzeń przemysłowych oraz linii produkcyjnych. Potrafi zastosować metody informatyczne do optymalizacji parametrów technologii wytwarzania i przetwórstwa nowoczesnych materiałów inżynierskich. Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem różnego rodzaju wyrobów metalowych, takich jak odlewnie, walcownie, kuźnie, tłocznie, ciągarnie, zakłady przetwórstwa metali, wytwórnie maszyn, narzędzi, wyrobów użytkowych dla różnych zastosowań (m.in. środków transportu i medycyny). Może również znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych i biurach projektowych podejmujących działania związane z projektowaniem nowatorskich technologii przetwórstwa metali i stopów.

Specjalność: projektowanie aparatury przemysłowej

Program studiów oferuje zdobycie wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz podstaw projektowania procesowego z zakresu nauk inżynieryjnych i technicznych, a także możliwość poznania praktycznych zastosowań rozwiązań technologicznych i aparaturowych stosowanych w przemyśle w zakresie technologicznym oraz ochrony środowiska.
Absolwenci tej specjalności uzyskują wykształcenie pozwalające rozwiązywać przede wszystkim problemy projektowe procesów technologicznych i aparatów procesowych oraz ochrony środowiska w przemyśle metalurgicznym, a także inżynierii procesów chemicznych. Przede wszystkim posiadają wiedzę z zakresu budowy, konstrukcji aparatury i urządzeń procesowych oraz ochrony środowiska. Absolwenci znają również metody pomiarów przemysłowych jak i ochrony środowiska.
Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu projektowania jednostkowych procesów technologicznych występujących w przemyśle i ochronie środowiska, doboru surowców optymalnych dla uzyskania oczekiwanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezodpadowych, technologii przyjaznych środowisku, technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych.

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji - studia drugiego stopnia

Specjalność: Lean Manufacturing

Absolwent przygotowany jest do wykonywania obowiązków związanych z usprawnianiem procesów i eliminacją marnotrawstwa, bazując na metodach i narzędziach koncepcji Lean Manufacturing. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom organizowanie i realizowanie procesów zgodnie z metodyką Lean, dążąc do ich doskonalenia i poprawy wyników przedsiębiorstwa.
Absolwent ma wiedzę z zakresu Lean Manufacturing,  ze szczególnym uwzględnieniem zasad tej koncepcji, etapów wdrażania w przedsiębiorstwie, identyfikacji strat w procesach oraz metod i narzędzi koncepcji Lean. Absolwent zna pozatechniczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając wiedzę na temat kultury organizacyjnej, budowy efektywnych zespołów pracowniczych, a także metod rozwiązywania problemów. Potrafi zastosować narzędzia, metody i techniki koncepcji Lean w przedsiębiorstwie, dokonać analizy podejmowanych działań, rozwiązywać problemy i pracować w zespole.  Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej między innymi jako lean menedżer odpowiedzialny za wprowadzanie koncepcji odchudzonego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Specjalność: organizacja produkcji przemysłowej

Absolwent specjalności organizacja produkcji przemysłowej posiada szczegółową wiedzę dotyczącą: projektowania procesów produkcyjnych, symulacji procesów produkcyjnych, wdrażania narzędzi LM, potrafi identyfikować zagrożenia, stosować rozwiązania korygujące, rozwiązywać problemy technologiczne oraz zna systemy zarządzania stosowane w praktyce przemysłowej. Dzięki zdobytej wiedzy Absolwenci spełniają nowoczesne wymagania zawodowe i posiadają niezbędną wiedzę do wdrażania, organizowania procesów produkcyjnych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na pełnienie funkcji doradczy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a zarazem na spełnienie oczekiwań pracodawców funkcjonujących na dynamicznie zmieniających się rynkach pracy.

Specjalność: bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent studiów II stopnia specjalności „Bezpieczeństwo i higiena pracy” uzyskuje uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. (DU1997.109.704 oraz DU2004.246.2468) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do koordynowania, nadzorowania i organizowania całokształtu działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, m.in. kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, analiza stanu bhp wraz z propozycjami działań doskonalących, działania doradcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Bezpośrednio po studiach absolwent ma możliwość podjęcia pracy jako inspektor ds. bhp lub prowadzenia działalności na własny rachunek, np. firmy konsultingowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Absolwent studiów II stopnia specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” uzyskuje uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. (DU1997.109.704 oraz DU2004.246.2468) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do koordynowania, nadzorowania i organizowania całokształtu działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, m.in. kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, analiza stanu bhp wraz z propozycjami działań doskonalących, działania doradcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Bezpośrednio po studiach absolwent ma możliwość podjęcia pracy jako inspektor ds. bhp lub prowadzenia działalności na własny rachunek, np. firmy konsultingowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Specjalność: logistyka przemysłowa

Absolwent studiów II stopnia specjalności LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA posiada rzetelną wiedzę umożliwiającą samodzielne sterowanie procesami logistycznymi w fazach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji zachodzącymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Szczególny nacisk w procesie kształcenia kładzie się na obszary związane z nowoczesnymi metodami optymalizacyjnymi i statystycznymi, prognozowaniem i symulacją w przedsiębiorstwie, umiejętnością planowania i optymalizacją kosztów logistycznych oraz wykorzystywanymi w logistyce systemami informatycznymi. Zna również najnowsze rozwiązania z dziedziny ekologistyki i logistyki opakowań.

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa maszyn

Absolwenci specjalności inżynieria bezpieczeństwa maszyn uzyskują rozszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie bezpieczeństwa przy projektowaniu i użytkowaniu maszyn technicznych. Studenci w ramach zajęć specjalizacyjnych, takich jak: wymagania bezpieczeństwa dla maszyn, metodyka oceny ryzyka maszynowego, audyt bezpieczeństwa maszyn, eksploatacja maszyn, zdobywają wiedzę pozwalającą na spełnienie wymagań stawianych przez działy utrzymania ruchu przedsiębiorstw przemysłowych, jednostki certyfikujące, oceniające zgodność maszyn z wymaganiami prawnymi.

Studia doktoranckie (III stopnia)

Wydział prowadzi studia stacjonarne doktoranckie na kierunkach:
  • inżynieria materiałowa
  • metalurgia
  • inżynieria produkcji
oraz niestacjonarne (zaoczne) studia III stopnia o specjalnościach
  • inżynieria materiałowa materiałów dla medycyny i biologii
  • nowe materiały i technologie w budowie maszyn
Więcej na temat studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej znajduje się w tym miejscu.
10.1.2020 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rodzaje i kierunki studiów